NIDAH 68 (9 Av) - Dedicated by Mrs. Gitti Kornfeld in memory of her father, Reb Yisrael Shimon ben Shlomo ha'Levi Turkel, whose Yahrzeit is on 10 Av.

נדה דף סח. א

כיצד מתקיימים בידינו ב' פסיקות ההלכה כדלהלן? [תוד"ה כך, והלכתא, הא].

והלכתא אשה חופפת ביום וטובלת בלילה והלכתא אשה לא תחוף אלא בלילה
לרש"י בימות החול - שטובלת מיד בלילה
(הא דאפשר)
במוצאי שבת - דאסורה לחפוף מע"ש [1]
(הא דלא אפשר)
לשאילתות בליל טבילה בשבת [2] (הא דלא אפשר) בליל טבילה בחול [3] (הא דאפשר)
לתוס' [4] במוצ"ש שהוא יו"ט - שחופפת בע"ש וטובלת במוצ"ש (הא דלא אפשר) במוצ"ש שהוא חול - דאסורה לחפוף מע"ש (הא דאפשר)

נדה שלא הפרישה בבין השמשות, ולאחר ימים בדקה ומצאה כדלהלן, מה דינה?

ומצאה טהורה ומצאה טמאה
כשבדקה עצמה בשחרית ז'... היא בחזקת טהורה - אפי' אם אחר זמן מצאה טמאה היא בחזקת טמאה [5] - אפי' אם אחר זמן מצאה טהורה

בדקה עצמה בזמנים דלהלן ומצאה טהורה, ולא הפרישה בבין השמשות, מה דינה?

בדקה ביום שני לנדתה בדקה בשביעי שחרית
לתנא קמא בחזקת טמאה בחזקת טהרה
לר' יהודה בחזקת טמאה בחזקת טמאה
ולחכמים בחזקת טהרה בחזקת טהרה

נדה שבדקה עצמה ביום השביעי שחרית ומצאה טמאה ולא הפרישה בביה"ש, מה דינה כשבדקה עצמה אחר ג' ימים ומצאה כדלהלן?

מצאה טהורה מצאה טמאה
לרב ספק זבה ודאי זבה
ללוי ספק זבה ספק זבה

נדה דף סח: א

נדה שלא הפרישה מן המנחה ולמעלה באופנים דלהלן מה דינה? [תוד"ה אמרו].

כשבדקה שחרית ומצאה טהורה כשבדקה שחרית ומצאה טמאה
לר' יוסי בחזקת טהרה בחזקת טומאה [6]
לר' יהודה בחזקת טומאה בחזקת טומאה

אליבא דרבי בדקה עצמה בזמנים דלהלן ומצאה טהורה, ולא הפרישה בבין השמשות, מה דינה?

בדקה בראשון בדקה בשני והלאה
לסברתו בתחילה בחזקת טומאה - דהוחזק מעינה פתוח בחזקת טהרה
לסברתו בסוף בחזקת טהרה [7] בחזקת טהרה

הזב והזבה שבדקו את עצמם רק ביום ראשון ושביעי מהז' נקיים ומצאו טהורים, מה דינם?

מה הדין? האם מועיל ספירה לסירוגים?
לר' אליעזר טובלים בשביעי אינה מועילה
לר' יהושע צריכים להשלים עוד חמשה ימים מועילה [8]
לר' עקיבא צריכים להשלים עוד ששה ימים אינה מועילה
-------------------------------------------------

[1] ומה שפסקה הגמ' לעיל (סוף דף סז:) "כרב חסדא וכדמתרץ רב יימר" - שעכ"פ יכולה אשה לחוף בע"ש ולטבול במוצ"ש. ביארו תוס' (ד"ה כך) לשיטת רש"י, דהוא דוקא בענין שאינה יכולה לחוף במוצ"ש, כגון שחל יו"ט במוצ"ש, אז אמרינן שתחפוף בע"ש ולא תבטל עונתה. אבל אם יכולה לחפוף במוצ"ש אסור.

[2] דאז חופפת ביום שהוא ע"ש, ואם חלה טבילתה במוצאי שבת שהוא יו"ט, מותרת לחוף בע"ש הגם שיש מרחק של יום שלם עד טבילתה וכפסק דלעיל.

[3] אמנם כל זה דוקא בזמנם שיוצאת מבעו"י מבית המרחץ, אולם לפי המנהג של נשים היום שנשארות בבית המרחץ עד הלילה וטובלות, מותר לחוף ביום דהכל הוא חפיפה אחת ארוכה - תוס'.

[4] ס"ל שלא איירי בסוגיין בדין האם אסור לחפוף ביום ולטבול בלילה. וכן לא איירי בנידון האם מותר לחפוף בלילה סמוך לטבילתה, אלא רק במוצ"ש שלא יכולה לחוף ביום קודם, והנידון במוצ"ש שהוא חול ובמוצ"ש שהוא יו"ט.

[5] ומטמאה באופן זה מעת לעת ומפקידה לפקידה, אולם אם יש לה וסת וראתה בשעת וסתה - דיה שעתה.

[6] וזה שאמר ר' יוסי לעיל (דף נג.) לגבי נדה שלא הפרישה עצמה מן המנחה ולמעלה היא בחזקת טומאה, דכיון שראתה בו ביום מן הדין צריכה להפריש מן המנחה ולמעלה.

[7] כן משמע מלשון רש"י (בד"ה וטעיתי שלא שאלתי), שפירש שאילו שאלתי היו מטהרין, ע"כ. והכוונה שלא הייתי טועה בתחילה לחשוב שהיא טמאה. אמנם ברשב"א פירש שטעה שלא שאל דעכשיו הוא מסופק בזה דשמא יש לטהר כמו כל הימים, דהא גם הם בחזקת טומאה ובכל אופן טיהרו לי. (ולפ"ז גם למסקנא נשאר ספק לגבי ראשון).

[8] ר' יהושע יליף מדין זב שראה קרי בז' נקיים, שאינו סותר אלא יום אחד באמצע ומשלים עוד יום, ש"מ דאפשר לספור לסירוגים. וכן גבי נזיר שיש לו ספק טומאת אהל (סככות ופרעות), אינו סותר ימי נזירותו אלא משלים עוד יום אחד, וש"מ דסופרים אפי' לסירוגים. ודחה ר"א, דגבי זב שראה קרי הוא גזה"כ מיוחדת, ואין גם לחשוש לאיחלופי בינו לבין זב. ומנזיר ג"כ אין ראיה, דשם הוא רק טומאה דרבנן, דמדאורייתא טהור, ולכך אין לחשוש לאיחלופי בין ספק אהל שאסור רק מדרבנן לודאי אהל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף