NIDAH 67 (8 Av) - Dedicated l'Iluy Nishmas Mrs. Lily (Leah bas Pinchas) Kornfeld, who passed away on 8 Av 5765. Dedicated by their daughter and son-in-law, Diane and Andy Koenigsberg and family. May her and her husband's love for Torah and for Eretz Yisrael continue in all of her descendants.

נדה דף סז. א

"אבוה דשמואל עבד לבנתיה מקוואות ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי", לאיזה טעם עשה כן?

מקוואות ביומי ניסן מפצי ביומי תשרי
לפירש"י משום דחייש שמא רבו נוטפין על הזוחלין דאז ודאי הזוחלין מרובין, ונתן מפצים מפני הטיט
לי"מ ברש"י עשה להם מקוה מים חיים נובעים מפני ספק זבה [1] דאז ודאי הזוחלין מרובין והם מים חיים

לפלופי העיניים האם חוצצים? [תוד"ה לפלוף].

לח יבש
בתוך העין אינו חוצץ חוצץ
מחוץ לעין חוצץ חוצץ

נדה דף סז: א

שער שקשור על עצמו האם חוצץ?

שערה אחת שתי שערות שלש שערות
לרבה חוצץ [2] ספק אינו חוצץ
לר' יוחנן חוצץ אינו חוצץ אינו חוצץ

אליבא דר' יצחק מה הן השיעורים של החציצה בשערות?

במקפדת באינה מקפדת
ברוב שערות הראש קשורים חוצץ מדאורייתא חוצץ מדרבנן - אטו רוב המקפדת
במיעוט שערות הראש קשורים חוצץ מדרבנן - אטו מקפדת מותר - דלא גזרו גזירה לגזירה

מתי טובלת הנדה [3]?

כשטובלת במוצאי שביעי שלה כשטבולת בשמיני שלה
לרב בהוה אמינא בלילה דוקא אפי' ביום
לר' יוחנן ולרב במסקנא בלילה דוקא בלילה דוקא [4]

נדה דף סז: א

האם מקילים הקולות דלהלן בנדה? [תוד"ה משום].

להרחיק החפיפה מהטבילה לטבול משום אונס ביום לב' הקולות הללו יחד
לרבינו משולם מקילים מקילים [5]
לרבינו תם מקילים לא מקילים

האם מותר לזבה גדולה לטבול או לשמש ביום שביעי מחמת שמקצת היום ככולו? [תוד"ה אבל].

לטבול [6] לשמש
לר' שמעון אסור אסור
לרבנן מותר אסור

אשה שחפפה ביום ראשון, או בערב שבת האם טובלת על סמך חפיפה זו אח"כ וכדלהלן?

חפפה ביום ראשון חפפה בערב שבת
בליל ג' בליל ד' בליל ה' במוצ"ש במוצאי יו"ט [7] במוצאי ר"ה [8]
לרב הונא טובלת טובלת טובלת טובלת טובלת טובלת
לרב חסדא אינה טובלת אינה טובלת אינה טובלת טובלת טובלת טובלת
לרב יימר טובלת טובלת אינה טובלת טובלת טובלת אינה טובלת
להלכתא אינה טובלת אינה טובלת אינה טובלת טובלת טובלת אינה טובלת
-------------------------------------------------

[1] ודחה זאת רש"י, דזבה אינה צריכה מים חיים אלא רק זב.

[2] והיינו אם רוב הראש שלה קשור כל שערה על עצמה, אבל אם רק מיעוט ואינה מקפידה אינו חוצץ.

[3] כתבו התוס' (בד"ה משום) שכן הדין גם בזבה, למסקנא שחיישינן לסרך בתה.

[4] ומשום סרך בתה, שתתיר לעצמה לטבול ביום כאמה, אפי' ביום שביעי. אולם כשיש איזה סכנה או דוחק, התירו האמוראים לטבול ביום שמיני.

[5] ומתוך כן התיר רבינו משולם בעיר שהיו בה גנבים לאשה שחל זמן טבילתה בליל שבת ולא יכלה לטבול מחמת הגנבים, לחפוף ביום ו' ולטבול בשבת ביום - שהוא יום שמיני. ור"ת חלק ולא התיר ב' קולות. ולפ"ז לא תוכל לטבול רק ביום ראשון אחר שתחפוף בו ביום.

[6] הוכיחו תוס' את דבריהם שלר"ש אסורה אפי' לטבול, ולא שבא לומר שאסורה לשמש אבל לטבול אה"נ דמותר, דא"כ רבנן דפליגי אר"ש יתירו אפי' לשמש, וזה ודאי אינו, דהוא תרבות רעה. ועוד איך קאמר שלא תכנס לספק, הא כבר נכנסה לספק כששמשה, והיה לו למר שלא תבוא לודאי טומאה.

[7] כגון שהיה יו"ט במוצאי שבת ואינה יכולה לחפוף ביום ראשון ולכך אם זמן טבילתה הוא ביום ראשון בלילה טובלת על סמך החפיפה של יום שישי.

[8] היינו במוצאי ר"ה שאחר שבת שיש כאן ריחוק של ארבעה ימים מחפיפתה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף