נדה דף מ. א

מה הם החילוקים שנתבארו בסוגיא בין רבנן לר' שמעון?

לרבנן לר' שמעון
לענין ימי טומאה וטהרה וקרבן אין לה, ואינה מביאה קרבן יש לה, ומביאה קרבן
מנין בילדה ולד שנימוק שטמאה גם בנימוק הוא כולד מעליא [1] "אשה כי תזריע" - אפי' כעין שהזריעה
מנין לרבות טומטום ואנדרוגינוס לדיני לידה " ואם נקבה תלד" "ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת", "לבן" - לבן מ"מ וכו'
מנין ליולדת אחר מלאת שצריכה ב' קרבנות "זאת תורת היולדת" - קרבן אחד לולד אחד
מנין ליולדת תאומים אחד אחר מלאת השני (יהודה וחזקיה) "ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת", "לבן" - לבן מ"מ וכו' אין צריך לזה פסוק מיוחד

יוצא דופן, מה דינו בדינים דלהלן? [תוד"ה מודה].

לענין לידה באדם לענין קדושת הגוף בקדשים לענין קדושת בכור
לרבנן אינו לידה אינו קדוש אינו כפטר רחם
לר"ש הוי לידה אינו קדוש - ר' יוחנן אינו כפטר רחם
לר"א בר' יהודה הוי לידה קדוש אינו כפטר רחם

נדה דף מ: א

פסולים דלהלן שעלו על המזבח, האם ירדו או לא?

הלן, היוצא, הטמא, נשחט חוץ לזמנו, נשחט חוץ למקמו, קבלו פסולים וזרקו דמו, ניתנים למעלה שנתן למטה ולהיפך, ניתנים בפנים שנתנן בחוץ ולהיפך, פסח וחטאת שלא לשמן נשחטה -בלילה,
נשפך דמה,
יצא הדם -מהקלעים
רובע, נרבע, מוקצה, נעבד, אתנן, מחיר, כלאים, טריפה, יוצא - דופן [2] [זקן, חולה, מזוהם, נדמה, טומטום, אנדרוגינוס]
לר' יהודה לא ירדו ירדו [3] ירדו
לר' שמעון לא ירדו לא ירדו ירדו
-------------------------------------------------

[1] כן פירש"י כאן, אולם התוס' (בד"ה כעין) הביאו בשם פירש"י דלרבנן ל"צ קרא כיון שרובם נימוקים. וכבר העיר הר"ש מדעסוי שזה לפי שיטתם (לעיל דף יח. ד"ה שליא), שפירשו כן ולא כפירש"י. עוד כתבו התוס' (לפי פירושם שרובם אינם נימוקים), דעכ"פ גם רבנן לומדים מהאי קרא ד"אשה כי תזריע" - דאפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה טמאה, ונפ"מ להיכא שהכניסה המילדת את ידה ומיעכה את הולד - דאז ודאי נימוק, דטמאה לרבנן.

[2] כל אלה אין פסולן בקודש (-בעזרה) אלא קודם לכן, ולכך בזה ס"ל לכו"ע שירדו - דנתמעטו מזאת. ושאר הפסולים כולם הוי פסולן בקודש, ולכך ר"ש מרבה את כולם מתורת העולה - ריבה תורה אחת לכל החטאות, ור"י מרבה להם משום שמצאנו להם הכשר במקום אחר (כמבואר בתוס' בעמוד ב' ד"ה פרט).

[3] ר' יהודה ממעט ג' מיעוטים [זאת, היא, וה' דהעולה (השני)] לג' פסולים: נשחטה בלילה, נשפך דמה, יצא דמה חוץ לקלעים. אכן כתבו תוס' (בד"ה זאת), דבאמת גם ר"י צריך מיעוט אחד לכל אלו שפסולם אינו בקדש (שמודה בהם ר"ש), ונשחטה בלילה ויצא דמה תרוייהו מתמעטי מחד מיעוט דשקולים הם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף