נזיר דף לח. א

באיזה אופנים היתר מצטרף לאיסור בנזיר?

באוכלין - ענבים במשקין - יין
לר' אבהו בשם ר' יוחנן היתר מצטרף לאיסור היתר מצטרף לאיסור
לר' אבהו בשם ר' אלעזר אין מצטרף היתר מצטרף לאיסור

מה הן העשר רביעיות, ומה דינם?

חמש סומקתא (יין, דם) חמש חיורתא (שמן, מים)
א. נזיר, אם שתה רביעית יין לוקה חלה, רביעית שמן לחלות תודה [1]
ב. עושה פסח, דד' כוסות צריכות רביעית נזיר, רביעית שמן לנזיר לחלות ורקיקין
ג. מורה הלכה, אם שתה רביעית אסור להורות מצורע, רביעית מים לטבול את הצפור וכו'
ד. במקדש, אם שתה רביעית ונכנס
חייב מיתה
פוסלין, שתה משקין טמאין ברביעית
נפסל גופו לאכול תרומה
ה. מת, רביעית דם מב' מתים מטמאת באהל שבת, ברביעית חייב על הוצאתן

נזיר דף לח: א

האוכל חרצן וזג באופנים דלהלן כמה לוקה?

אכל חרצן אכל זג אכל חרצן וזג
לאביי לוקה שתים [2] לוקה שתים לוקה שלש
לרבא לוקה אחת [3] לוקה אחת לשטמ"ק: לוקה שתים
למפרש: לוקה אחת
-------------------------------------------------

[1] פי', דמביא חצי לוג לג' מיני מצה שיש בחלות תודה, שהם: א) י' חלות, ב) י' רבוכין, ג) י' רקיקין. ולרקיקין והחלות נותן רביעית אחת, ולרבוכה את הרביעית השניה.

[2] דמלבד מה שלוקה על זה שאכל חרצנים לוקה עוד מהא דכתיב "מכל אשר יעשה מגפן היין וגו' לא יאכל".

[3] ס"ל שאינו לוקה משום "מכל אשר יעשה" וגו', משום שהוי לאו שבכללות, דהיינו לאו שכולל באיסורו דברים רבים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף