נזיר דף לט: א

נזיר שגילחוהו לסטים כמה ימים סותר? [תוד"ה קים].

גילחוהו
באמצע
גילחוהו
ביום ל'
גילחוהו
ביום ל"א ל"ב
לרבנן סותר ל' יום סותר ל' יום לפי' א' בתוס': סותר ז' [1]
לפי' ב' בתוס': אין סותר כלל [2]
לר'
אליעזר
השאירו כדי לכוף סותר ל' יום אין סותר כלל [3] אינו סותר כלל
גילחוהו לגמרי סותר ל' יום סותר ז' ימים סותר שבעה ימים

נזיר שהעביר שערו באופנים דלהלן מה דינו?

בתער תלש מרט סיפסף
לתנא דמתניתין חייב בלאו ועבר על עשה חייב בלאו ועבר על עשה [4]
לר' יונתן חייב בלאו ועבר על עשה עבר רק על עשה
לר' יאשיה חייב בלאו ועבר על עשה פטור
-------------------------------------------------

[1] בפי' הראשון כתבו התוס', דה"ה דהוה מצי לאוקמי לברייתא ביום ל"א ל"ב, ונימא שבאופן זה מודים רבנן לר"א שאם גילחוהו לגמרי סותר ז', ואם נשאר כדי לכוף ראשו לעיקרו לא סותר כלל.

[2] בפי' השני כתבו, דמיירי הכא שכבר הביא הנזיר קרבנותיו, ובזה אדרבה רבנן מקילים טפי מר"א, דלר"א תגלחת מעכבת ולכן סותר ז' בגילחוהו לגמרי, ואילו לרבנן אין תגלחת מעכבת וכיון שהביא קרבנותיו אינו סותר כלום אפי' שגילחוהו לגמרי.

[3] ולא מטעם שנשאר בשער חשיבות שער (דהיינו מה שראוי ליגדל בשבעת ימים), דהרי דרך השער לגדול מלמטה - מהסמוך לראש, ולא מלמעלה מראש השערה, וכמו שרואים בצובעי השער שהשער הקרוב לראש הוא המתחדש ונראה לא צבוע אחר זמן. וכיון שכן כשגילחוהו לסטים, אפי' שהשאירו לו כדי לכוף ראשו לעיקרו, הרי השער הנשאר הוא לא השער שהקדיש הנזיר בנזירותו, אלא זה שער אחר שגדל אח"כ, וא"כ מטעם זה לא היה יוצא בתגלחת זו. אלא הטעם משום שר"א לשיטתו ס"ל שאפי' לגבי טומאה אם נטמא ביום מלאת שמסיים נזירותו אינו סותר ל' יום אלא רק שבעה ימים, וילפינן תגלחת טהרה מתגלחת טהרה דסגי בגידול שבעה ימים, וקים להו לחכמים שבשבעה ימים גדול שער שיש בו כדי לכוף ראשו לעיקרו, ולכן כיון שנשאר בו כזה שעירו שער סגי.

[4] כן נראה מפשטות הסוגיא, וכן פירש הרא"ש בפירושו הראשון (והובא גם בשיטת חכמי איברא עמוד קל"ו, וברבינו פרץ בשיטת הקדמונים עמוד שמ"ו). אכן התוס' (בד"ה כל) והרא"ש (בפירוש השני), ס"ל שתנא דמתניתין הוא כר' יונתן, ומה שאמרה המשנה שחייב מיירי שעשה העברה כעין תער - שהעביר לגמרי, ובזה מודה ר' יונתן שהוא ג"כ בלאו. והיכא שהעביר שלא כעין תער, בזה גם לתנא דמתניתין הוי רק בעשה כר' יונתן.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף