MOED KATAN 25 (10 Elul) - This Daf has been dedicated in memory of Sheina Basha (daughter of Yakov and Dora) Zuckerman, who passed away on 10 Elul, by her children and sons in law.

1)

MORE DETAILS OF MOURNING (Yerushalmi Halachah 7 Daf 17a)

משנה אין קורעין ולא חולצין ולא מברין אלא קרוביו של מת

(a)

(Mishnah): Only close relatives of the dead must tear their garments, take off their shirts from their shoulders and eat the Seudas Havra'ah (the first meal after the burial)

ואין מברין אלא על מיטות זקופות

(b)

They are only given their Seudas Havra'ah on straightened-up beds.

ואין מוליכין בבית האבל לא בטבלא ולא באקוטלא ולא בקנין אלא בסלים

(c)

One should not take the following to a house of mourning - A Tavla, a Akutla or Kanim (various types of important utensils). However, one may take baskets.

ואין אומרים ברכת אבילים במועד אבל עומדין בשורה ומנחמין ופוטרין את הרבים

(d)

One does not recite the blessing for mourners on Chol Hamoed, but they stand in a line and comfort and by doing so, they exempt the public from doing so.

גמרא אמר רבי ירמיה ובלבד קרובין שהן ראויין להתאבל.

(e)

(Gemara) R. Yirmiyah: As long as they are close enough relatives that they are suitable to mourn (they may tear their garments on Chol Hamoed).

כהדא דתני חכם שמת [הכל] קרוביו ואפי' קרובים שאינן ראוין להתאבל

(f)

It is like the following Beraisa - If a Chacham died, everyone is considered his close relative, even relatives who are not suitable to mourn. (We learn from here that the opposite is true for a regular person.)

כהדא רבי אבון דמך במועדא ולא גמל ליה רבי מנא חסד והוון ציפוראיי אמרין עד מית שנא. בתר מועדא עבד ליה איקריה. עאל ואמר קומיהון כהדא דתני חכם שמת הכל קרוביו באינון דהוון גביה אנן לא הוינן גביה.

(g)

It is like the story of R. Avun who died during the festival and R. Mana did not eulogize or tear his garments. The Tziporeans were saying that it was because R. Mana so much disagreed with R. Avun that he disliked R. Avun even after his death. After the festival, R. Mana eulogized him. They saw that R. Mana did not dislike R. Avun. R. Mana explained his earlier behavior - the above Beraisa (f) refers only to those who are present when he dies.

2)

TEARING AND RESEWING (Yerushalmi Halachah 7 Daf 17a)

הקורע מן המלל מן השלל מן הרדיד אינו קרע מן האיחוי ה"ז קרע

(a)

If one tears from a Malal (if a garment had a tear and he folded it over and sewed it) or a Shalal (wide seam) or a Radid (he held together the whole tear and made 2 or 3 stitches), it is not considered tearing; but if he tears an Ichui (tear that was sewn properly) it is considered tearing.

אי זהו איחוי א"ר אחא כל שאין מקומו ניכר.

(b)

Question: What is Ichui? R. Acha said - When the tear is not visible.

עשרה קרעים אסורין באיחוי הקורע על אביו ועל אמו ועל רבו שלימדו חכמה ועל הנשיא ועל אב בית דין ועל שמועות הרעות ועל קללת השם ועל שריפת תורה ועל ירושלם ועל בית המקדש.

(c)

Ten tears may not be sewn up properly - One who tears over his father, his mother, his Rav who taught him wisdom, the Nasi, the Head of the Beis Din, bad tidings, cursing Hash-m, burning of a Torah scroll, Yerushalayim and the Temple.

על אביו ועל אמו ועל רבי שלימדו חכמה מנין (מלכים ב ב) ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו.

(d)

What is the source for the cases of tearing over his father, his mother and his Rav? The Pasuk states (about Eliyahu the Prophet ascending to heaven) (Melachim 2, 2, 12), "Elisha saw and cried out 'My father! My father! (this teaches us to tear over one's father and mother) Yisrael's chariot and riders! (this teaches us to tear over one's Rav)".

ר' מתון בעא קומי ר' יוחנן ומאלישע אנו למידין תורה

(e)

Question (R. Masun to R. Yochanan): Can we learn this Torah law from Elisha? (His act of tearing over his teacher Eliyahu was not a Torah requirement since Eliyahu did not actually die.)

א"ל מתון מתון מה המת משהוא מסתלק עוד אינו רואהו כך זה משנתסלק עוד לא ראהו

(f)

R. Yochanan replies: Do not view this as a difficulty. Just as one tears his garments when a person dies because he will not see him again, so Elisha was required to tear over Eliyahu since he would not see him again.

כשם שקורעין על החכמים כך קורעין על תלמידיהן

(g)

Just as one tears over Sages, so one tears over their students.

אי זהו תלמיד חכם

(h)

Question: Who is considered a Torah Sage?

חזקיה אמר כל ששנה הלכות ועוד תורה

(i)

Answer #1 (Chizkiyah): Whoever learned Halachos and is fluent in Torah.

א"ל ר' יוסי הדא דאת אמר בראשונה אבל עכשיו אפילו הלכות.

1.

R. Yosi to Chizkiyah: That was is the past, but nowadays, he is considered a Sage even if just learned Halachos.

ר' אבהו בשם ר"י כל שהוא מבטל עסקיו מפני משנתו.

(j)

Answer #2 (R. Abahu quoting R. Yochanan): Whoever limits his work in order learn Torah.

תני כל ששואלין אותו והוא משיב

(k)

Answer #3 (Beraisa): Whoever is asked questions and is able to answer.

א"ר הושעיא כגון אנן דרבבינן משגחין עלינן ואנן מתיבין לו.

1.

R. Hoshiya: An example would be us, that we ask valid questions that must then be addressed by our teachers.

אמר רבי בא בר ממל כל שהוא יודע לבאר משנתו ואנן אפילו רבבינן לא חכמין מבארה מתניתן.

(l)

Answer #4 (R. Ba bar Mamal): Whoever knows how to explain Mishnayos. In our generation, even the elders are not able to do this.

איזהו רבו

(m)

Beraisa (question): Who is considered one's Rav?

כל שפתח לו תחילה דברי רבי אליעזר

1.

Answer #1 (R. Eliezer): His first teacher.

רבי יהודה אומר כל שרוב תלמודו ממנו

2.

Answer #2 (R. Yehuda): The teacher who taught him most of his wisdom.

רבי יודי אומר כל שהאיר עיניו במשנתו אפילו בדבר אחד.

3.

Answer #3 (R. Yudi): Whoever enlightened his eyes in learning, even if it was only one teaching.

ר' אבהו בשם ר"י הלכה כדברי מי שהוא אומר כל שרוב תלמודו ממנו

(n)

R. Abahu quoting R. Yochanan: The Halachah follows the opinion who said that it is the teacher who taught him most of his wisdom.

ולמה לא אמר כרבי יהודה

1.

Question: Why did R. Abahu not just say that the Halachah follows R. Yehudah?

אית תניי תני ומחליף.

2.

Answer: Some teach the Beraisa with the opinions (of R. Yosi and R. Yehudah) switched.

רבי לעזר קרע על שפתח לו תחילה שמואל חלץ על שהאיר עיניו במשנתו

(o)

R. Elazar tore for his first teacher. Shmuel took off his shirt from his shoulder for his teacher that enlightened his eyes in learning.

ומה האיר עיניו במשנתו

(p)

Question: What is an example of 'enlightening one's eyes in learning'?

אמר רבי יוסי בי רבי בון בשני מפתיחות אחד יורד לאמת השיחי ואחד פותח כיון.

(q)

Answer (R. Yosi bei R. Bun): (The Mishnah in Maseches Tamid teaches that the one who enters in the morning to open the door of the Heichal holds two keys for the two locks on the door - one internal, i.e. deep inside the door, and one external). With one key, he reaches to the 'Amas Hashechi' and with the other key he opens the external lock.

מהו יורד לאמת השיחי שהיה שוחה אמה עד שלא יפתח.

1.

Question: What is the 'Amas Hashechi'? (The 'enlightening' answer is...) He would reach deep into the door until his armpit in order to open it.

על הנשיא ועל אב בית דין ועל שמועות הרעות מניין (שמואל ב א) ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם וגו'. ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול זה הנשיא. ועל יהונתן בנו זה אב בית דין. ועל עם ה' ועל בית ישראל כי נפלו בחרב אלו שמועות הרעות.

(r)

Question: What is the source for tearing over the Nasi, the Head of the Beis Din and over bad tidings? The Pasuk states (Shmuel 2, 1, 12), "David grabbed his clothes and tore them etc. And they eulogized, cried and fasted over Shaul until the evening.

על קללת השם מניין (מלכים ב יט) ויהי כשמוע המלך חזקיה את דברי רבשקה ויקרע את בגדיו.

(s)

Question: What is the source for tearing upon hearing a person curse Hash-m? The Pasuk states (Melachim 2, 19, 1), "And it was, when King Chizkiyah heard the words of Ravshakah, and he tore his garments."

מהו לקרוע על קללת העכו"ם מאן דאמר רבשקה עכו"ם היה קורעין ומאן דאמר יהודי היה אין קורעין.

(t)

Question: Does one tear over the curse of an idolater? According to the opinion that Ravshakah was an idolater, one does tear. According to the opinion that he was a Jew, one does not tear (for an idolater's curse).

תני ר' הושעיה אחד ששמע קללת השם מישראל ואחד ששמע קללת השם מן העכו"ם חייב לקרוע

(u)

Beraisa (R. Hoshiyah): Whether one heard a Jew or an idolater curse Hash-m, he is obligated to tear.

מה טעמא (ירמיהו לב) הנה אני ה' אלהי כל בשר הממני יפלא כל דבר.

(v)

What is the source for this? The Pasuk states (Yirmiyah 32, 27), "Behold, I am Hash-m, G-d of all flesh, is anything beyond me?"

מהו לקרוע בזמן הזה רבי יוסי רבי ירמיה בשם רבי יוחנן משרבו הגדפנין פסקו מלקרוע.

(w)

Question: Does one tear nowadays upon hearing a person curse Hash-m? R. Yosi/ R. Yirmiyah quoting R. Yochanan - When the number of people cursing increased, the people stopped tearing.

מהו לקרוע על הכינויים

(x)

Question: Does one tear upon hearing a person curse using a 'nickname' of Hash-m (e.g. the Graceful One, the Merciful One etc.)?

נישמעינה מן הדא רבי שמעון בן לקיש היה מהלך באיסרטא איזדמן ליה חד כותיי והוה מגדף והוה קרע. מגדף והוה קרע. נחת ליה מן חמרא ויהב ליה חד מרתיקא גו ליביה

(y)

Answer: R. Shimon ben Lakish was walking in Istera. A Kusi came and cursed (Hash-m using a nickname) and R"SBL tore his clothing. This happened a second time. R'SBL got off his donkey and hit the Kusi on his heart.

א"ל רשע אית לאימך מאנון מספקא לי

1.

R"SBL: Evil one! Does your mother have enough clothing to tear over you?!

הדא אמרה שקורעין על הכינויין וקורעין בזמן הזה.

2.

This shows that we tear for nicknames and we tear nowadays.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF