MOED KATAN 25 (10 Elul) - This Daf has been dedicated in memory of Sheina Basha (daughter of Yakov and Dora) Zuckerman, who passed away on 10 Elul, by her children and sons in law.

מועד קטן דף כה.

האם חייבים אנשים שאינם קרוביו של הנפטר לקרוע?

על חכם או אדם כשר [1] שמתו על שאר בני אדם
כשלא עמד בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע אין חייב
כשעמד בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע חייב לקרוע

מועד קטן דף כה:

איזה שינויי טבע נעשו בעולם במיתת החכמים דלהלן ומדוע?

מה השינוי שהיה הטעם שהיה השינוי
דר' אבהו הורידו עמודי קסרי מים - כדמעות להראות שעליו אפי' אבן בוכה
דר' יוסי ירד דם ממרזבי ציפורי משום שמסר עצמו על מצות המילה
דר' יעקב נראו כוכבים ביום לרמוז שבאה השמש בצהרים והוא כלילה
דר' אסי נעקרו כל האילנות בעירו רמז לחרון אף שמחמתו נאסף ר' אסי
דר' חייא ירדו אבני אש מהשמים רמז לפורענות שהיתה ראויה לבוא
דר' מנחם נעשו כל צורות המטבעות חלקים שהיה מקפיד לא לראות צורת מטבע
דר' תנחום נגדעו כל פסלי המלכים שהיה מקפיד לא לראות את האנדרטות
דר' אלישיב חתרו גנבים ע' מחתרות בנהרדעא שבחייו זכותו הגינה על העיר מהגנבים
דרב המנונא ירדו אבני ברד מהשמים והיו מזיקות להראות הצער במותו
דרבה ורב יוסף נשברו הקשתות של הגשרים דפרת [2] נזק זה בא בעירם להראות הצער במותם
דאביי ורבא נשברו הקשתות של הגשרים דדגלת נזק זה בא בעירם להראות הצער במותם
דר' משרשיא גדלו קוצים על הדקלים שעד עתה נתברכו הדקלים בזכותו

-------------------------------------------------

[1] גדר אדם כשר, הוא מי שאינו חשוד לעבור עבירה, ולא היה מבטל מצות עשה שבידו לקיימה, ולא יצא עליו שם רע. וחייב לקרוע עליו אפי' שאינו גדול בתורה. והגם שהברייתא לא הזכירה אלא שיבכה ויתאבל על אדם כשר, פירש הריטב"א שחלק מאבלות היא הקריעה.

[2] פי', ע"י שנשבר החלק העליון של הקשת - שני עמודי הקשת נתעקמו, ונשקו, היינו שנגעו זה בזה.

עוד חומר לימוד על הדף