1)

TEFILLIN FOR A MOURNER (Yerushalmi Halachah 5 Daf 13b)

אבל ביום הראשון אינו נותן תפילין ביום השני הוא נותן תפילין אם באו פנים חדשות חולצן כל שבעה דברי ר' ליעזר

(a)

R. Eliezer: A mourner may not wear Tefillin on the first day, but on the second day he wears them. If new people come to comfort him, he removes them - this applies throughout the 7 days.

ר' יהושע אומר ביום הראשון וביום השני אינו נותן תפילין בשלישי הוא נותן תפילין אם באו פנים חדשות אינו חולצן.

(b)

R. Yehoshua: On the first and second days he does not wear Tefillin; on the third day he does. If new people came to comfort him, he does not remove them.

אם ביום השני אינו נותן תפילין צורכה מימר מי שמתו מוטל לפניו.

(c)

Question: Why does the Tana need to teach that a person is exempt from Tefillin if his deceased relative is in front of him - (even on the second day after the burial he is also exempt)?

אלא בגין דתנא דא תנא דא.

(d)

Answer: To teach the other laws, that if his deceased relative is in front of him, he is exempt from reciting the Shema etc.

רבי זעירה מר עוקבן בשם שמואל רבי זעירא רב ירמיה בשם רב הלכה כרבי ליעזר בנתינה וכרבי יהושע בחליצה.

(e)

R. Zeirah/ Mar Ukvan quoting Shmuel/ R. Zeirah/ R. Yirmiyah quoting Rav: The Halachah follows R. Eliezer in wearing Tefillin (i.e. on the second day) and the Halachah follows R. Yehoshua in removing them (that he does not do so if new people come).

רבי זעירה בעי אם נתן ביום השני כרבי ליעזר מהו שיעשה ר' ליעזר כר' יהושע שלא לחלוץ.

(f)

Question (R. Zeirah): If he wore them on the second day like R. Eliezer, should he behave like R. Yehoshua (does on the third day) and not remove them if new people came?

אמר ר' יוסי בי ר' בון [דף יד עמוד א] וכיני אם נתן ביום השני כר' ליעזר נעשה ר' ליעזר כר' יהושע שלא לחלוץ. אין כיני נאמר הלכה כר' ליעזר.

1.

Answer (R. Yosi bei R. Bun): Yes. If he wore them on the second day, he should not remove them if people come - otherwise, why did we say earlier that the Halachah follows R. Yehoshua in removing them? (Certainly that was discussing the second day, since all agree that he wouldn't remove them if people come on the third day.)

הרי שאין לו מה לוכל ביום הראשון ובשני אינו עושה מלאכה בשלישי הוא עושה בצינעה אבל אמרו תבוא מאירה לשכיניו שהצריכוהו לכך.

(g)

If a person has no food to eat, he may not work on the first two days and on the third day, he may work in private. However, a curse should befall his neighbors if he needed to do this.

בר קפרא אמר אפילו בשלישי לא יעשה כל עיקר בר קפרא כדעתיה דבר קפרא אמר אין תוקפו של אבל אלא עד שלשה ימים.

(h)

Bar Kafra: He may not even work on the third day. Bar Kafra follows his reasoning that the intense mourning occurs in the first 3 days.

ר' אבא בריה דר' פפי ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי כל תלתא יומין נפשא טייסא על גופא סבירה דהיא חזרה לגביה כיון דהיא חמייא דאישתני זיויהון דאפוי היא שבקא ליה ואזלה לה. לאחר שלשה ימים הכרס נבקעת על פניו ואומרת לו הא לך מה שגזלתה וחמסתה ונתת בי.

(i)

R. Abba son of R. Papi/ R. Yehoshua of Sichnin quoting R. Levi: During the first 3 days the soul floats over the body expecting to return to it. After 3 days, when it sees the face has changed, it realizes that it will not be returning and it leaves. After 3 days, the stomach splits open, "saying" - Take that which you stole and gave me! (i.e the mouth swallowed stolen food and gave it to the stomach.)

ר' חגיי בשם ר' יאשיה מייתי לה מן הכא (מלאכי ב) וזריתי פרש על פניכם ואפילו פרש חגיכם.

(j)

R. Chagai quoting R. Yoshiyah learned it from the following Pasuk (Malachi 2, 3), "I will scatter excrement on your faces" even "the excrement of (meals eaten on) your festivals"...

באותה השעה (איוב יד) אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל.

1.

At that time, (Iyov 14, 22), "He feels only the pain of his flesh and his soul will grieve over him."

אריסיו וחכיריו וקבליו הרי אלו עושין איכריו וספניו וגמליו אינן עושין.

(k)

A mourner's sharecroppers and contracted workers may work; his farmers, sailors and camel drivers may not work.

ר' יהושע בן לוי אמר היתה לו פרה מגמלת בעיר הרי זה עושה

(l)

R. Yehoshua ben Levi: If he has a cow hired out to others for its milk, it can be milked. (Note: This entry follows the explanation of the Pnei Moshe and Rav Chaim Kanievski.)

א"ל ר' יוסה הדא דאת אמר בהוא דחייב ליה הא בתחילה אסור.

(m)

R. Yosa to R"YBL: This is only true if he rented it out before he became a mourner; however, it is prohibited for the mourner to start a new rental.

שני אחין שני שותפין שני טבחים שני חנוונים שאירע לאחד מהן דבר הרי אלו נועלין את חנותן. וחכיריו ופועליו עושין בצינעה במקום אחר.

(n)

If there were two brothers, two partners, two butchers or two shopkeepers and one of them became a mourner, they must close the shop. His sharecroppers and workers may work privately elsewhere.

אבל כל זמן שמתו מוטל לפניו אוכל אצל חבירו אין לו חבר אוכל בבית אחר אין לו בית אחר עושה מחיצה ואוכל אם אינו יכול לעשות מחיצה הופך את פניו כנגד הכותל ואוכל ואינו לא מיסב ואוכל ולא אוכל כל צורכו ולא שותה כל צורכו ולא אוכל בשר ולא שותה יין.

(o)

As long as the deceased relative is in front of the mourner, he should eat with a friend. If he does not have a friend, he should eat in another place. If he has no place to go, he should make a partition and eat. If he cannot, he should turn his face away towards the wall and eat. He should not recline nor eat and drink until he feels full, nor should he eat meat and drink wine.

ואין מזמנין עליו ואם בירך אין עונין אחריו אמן ואחרים שבירכו אינו עונה אחריהן אמן.

1.

He should not join with others to recite Birkas Hamazon. If he blessed, others should not respond with Amen. If others blessed, he should not respond to them with Amen.

בד"א בחול אבל בשבת מיסב ואוכל כל צורכו ושותה כל צורכו ואוכל בשר ושותה יין ומזמנין עליו ואם בירך עונין אחריו אמן ואחרים שבירכו עונה אחריהן אמן.

2.

When does this apply? On a weekday, but on Shabbos, he reclines and eats and drinks until full and he may eat meat and drink wine. He joins others to recite Birkas Hamazon and if he blessed, others may respond with Amen. If others blessed, he may respond with Amen.

אמר רשב"ג הואיל והיתרתה לו את כל אלו חייבוהו בשאר מצותיה של תורה. חיי שעה התירתה לו חיי עולם לא כל שכן.

3.

Rabban Shimon ben Gamliel: Since they permitted him to do all of these things, they also obligated him in all other commandments in the Torah. If they permitted him to do things that give him temporary life, certainly they permitted him to perform commandments that give him eternal life.

ר' יודה בר פזי בשם ר' יהושע בן לוי הלכה כרשב"ג

(p)

R. Yehudah bar Pazi quoting R. Yehoshua ben Levi: The Halachah follows Rabban Shimon B"G.

נמסר לרבים אוכל בשר ושותה יין נמסר לכתפים כמי שנמסר לרבים אבל בשבת הראשונה אינו הולך לבית הכנסת. בשנייה הולך לבית הכנסת ואינו יושב במקומו בשלישית יושב במקומו ואינו מדבר ברביעית שוה לכל אדם.

(q)

If the body was given over to the public, the mourner may eat meat and drink wine. If the body was given over to the carriers, it is as if it was given over to the public. On the first Shabbos, he does not go to the synagogue. On the second Shabbos, he goes but does not sit in his seat. On the third Shabbos, he sits in his seat and does not speak. On the fourth Shabbos, he is the same as everyone else.

רבי יהודה אומר אפשר לומר בשבת הראשונה שהרבים מתעסקין עמו. אלא השנייה היא הראשונה השלישית היא השנייה הרביעית היא השלישית.

(r)

R. Yehudah: Could we be referring to the first Shabbos? It is obvious that he cannot go to the synagogue - everyone is visiting and comforting him at that time! Rather, the second Shabbos is treated like the first; the third Shabbos is treated like the second and the fourth Shabbos is treated like the third.

ר"ש אומר אבל בשבת הראשונה הולך לבית הכנסת ואינו יושב במקומו בשנייה יושב במקומו ואינו מדבר בשלישית שוה לכל אדם

(s)

R. Shimon: On the first Shabbos, the mourner goes to the synagogue but does not sit in his seat; on the second Shabbos, he sits in his seat but does not speak; on the third Shabbos, he is the same as everyone else.

ר"י בן לוי אמר הלכה כדברי מי שהוא מוסיף ימים.

(t)

R. Yehoshua ben Levi: The Halachah follows the opinion that adds days - i.e. R. Yehudah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF