מועד קטן דף כ.

אבל שנהג אבלותו קודם לרגל כגון שכפה את מטתו האם מהני הרגל להפסיק אבלותו?

נהג שלשה ימים נהג יום אחד ואפי' שעה אחת
לתנא דמתניתין, לר' אליעזר, לב"ש, לרבא מהני לא מהני
לחכמים, לב"ה, לר' יוחנן, לרבינא מהני מהני

כמה זמן אבלות יש לנהוג בשמועה קרובה ובשמועה רחוקה?

בשמועה קרובה בשמועה רחוקה
לר' עקיבא שבעה ושלשים יום אחד [1]
לחכמים שבעה ושלשים שבעה ושלשים
לאלישע בן אבויה
וזקנים שעמו [2]
שבעה ושלשים באב ואם: שבעה ושלשים
באח, אחות, בן, בת ואשתו: יום אחד

מועד קטן דף כ:

מי שלא היה לו חלוק לקרוע בתחילת אבלותו [3] ובא לו חלוק מה דינו?

בא לו חלוק תוך שבעה בא לו חלוק אחר שבעה
באב ואם קורע קורע ולא מן הדין אלא משום כבודם
באח, אחות, בן, בת ואשתו קורע אינו קורע

מלבד שבעה קרובים [4] האם מתאבל על השניים כדלהלן?

כשהקרוב האבל עמו בבית כשהקרוב האבל
אינו עמו בבית
בן בנו, אבי אביו [5], בן אחיו ואחותו, קרובי אשתו [6]
לר' עקיבא - ת"ק מתאבל מתאבל מתאבל
לר' שמעון בן אלעזר מתאבל אינו מתאבל -----
לחכמים מתאבל מתאבל אינו מתאבל

-------------------------------------------------

[1] ולקמן בסוגיא מבואר שאפי' שעה אחת בלבד, דכך אמר ר' חייא חלוץ מנעלי משום אבלות, והולך כלי לבית המרחץ להורות שאין צריך להתאבל יותר מרגע אחד.

[2] ביאר הריטב"א דרבא קרא לכל שיטה זו יחידאה, כלומר שאין הלכה כמותה כמו שיטת יחיד.

[3] כגון שהיה לו חלוק שאול, או שכבר נתמלא קרעים ולא שייך לקרוע עוד.

[4] שהם: אביו ואמו, אחיו ואחותו, אשתו, בנו ובתו. [והגם שבתורה מיירי באחיו מהאב, הוסיפו עליו אחיו מהאם. וכן בתורה נזכר דוקא אחותו הבתולה מן האב, והוסיפו את אחותו הבתולה מן האם, והנשואה בין מהאב ובין מהאם].

[5] וה"ה נמי אבי ואם אמו או אם אביו, או בן ובת בתו ובת בנו.

[6] והסיקו בגמ' דקאי דוקא על חמיו וחמותו ולא על שאר קרוביה.

עוד חומר לימוד על הדף