1) TOSFOS DH Harei Hi Lecha k'Minchas Temidim

תוספות ד"ה הרי היא לך כמנחת תמידין

(SUMMARY: Tosfos gives the source that Temidim are Docheh Shabbos and Tum'ah.)

דכתיב גבי שבת (במדבר כג) על עולת התמיד )ופסח נמי גמרינן מועדו מועדו מתמיד) [צ"ל ותמיד נמי גמרינן מועדו מועדו מפסח - חק נתן]

(a) Explanation: It is written about Shabbos "Al Olas ha'Tamid" (we offer it even on Shabbos), and also Tamid we learn [that it overrides Tum'ah] from a Gezeirah Shavah "Mo'ado-Mo'ado" from Pesach.

תימה דלמד מן הלמד הוי

(b) Question: This is Lamed from Lamed [from which we do not learn in Kodshim]!

ונראה דגלויי מילתא בעלמא הוא:

(c) Answer: This is a mere Giluy Milsa.

2) TOSFOS DH Afi Lah me'Esmol Ifselah b'Linah

תוספות ד"ה אפי לה מאתמול איפסלה בלינה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether Linah applies to Kodshim baked before Shabbos.)

תימה דבסוף רבי ישמעאל (לקמן דף עב:) מרבינן שתי הלחם מדכתיב מועדי ה' הכתוב קבע מועד אחד לכולן

(a) Question: Below (72b) we include Shtei ha'Lechem, since it is written "Mo'adei Hash-m" - the verse fixed one Mo'ed for all of them. (The Omer, Shtei ha'Lechem and the Korbanos that accompany these, each has one fixed time, even if they fall on Shabbos and can be done only b'Tum'ah.)

ומסיק שתי הלחם לאפייה וקסבר תנור מקדש ואי אפי לה מאתמול איפסלה בלינה ואפ''ה בעי קרא

1. We conclude that Shtei ha'Lechem is [Docheh Shabbos] for baking. If it would be baked the previous day, it would be disqualified due to Linah. Even so, we need a verse [to permit on Shabbos]!

וי''ל דה''א דאפי לה בתנור חול אבל הכא כתיב מחבת על כרחו צריך לעשות במחבת כלי שרת

(b) Answer: One might have thought that he bakes them in a Chulin oven. However, here (Chavitim) it is written Machavas. You are forced to say that he must make them in a Machavas that is a Kli Shares.

ותימה דה''נ לא בעי אלא אפייה אבל הקטרה פשיטא ליה דדחי

(c) Question: Also here, [the questioner] asks only about baking [Chavitim], but Haktarah, it is obvious to him that it is Docheh;

ובכל קרבנות בעינן קרא כדפי' לעיל לשחיטתן ולהקטרה

1. In all Korbanos we require a verse, like I explained above, for Shechitah and Haktarah! (It is not clear whether Tosfos refers to the Sugya he cited above (72b), or above DH Harei, or on 50b DH Ta'aseh.)

ובמה הצד לא ילפינן אפילו מעומר ושתי הלחם שכן באים עמהם מיני דמים

2. And we do not learn [Chavitim] from a Tzad ha'Shavah, even from the Omer and Shtei ha'Lechem, because kinds of [Kodshim with] blood are brought with them!

וי''ל (דכי קטרה פשיטא להו דבעינן) [צ"ל דבהקטרה פשיטא להו - צאן קדשים] או מתעשה אפי' בשבת כתנא דבי רבי ישמעאל או מהרי היא לך כמנחת תמידין דדריש אביי דשילהי האי פירקא (דף נב.) דריש ליה רבא גופיה

(d) Answer: It is obvious to them (Rav Huna and Rava, who bring sources only for baking) that Haktarah overrides, either from "Te'aseh" even on Shabbos, like Tana d'Vei R. Yishmael, or from [Chavitim] are like Minchas Tamid, which Abaye expounds. Below (52a) Rava himself expounds it.

ותימה היכי מוכח דאי אפי לה מאתמול איפסלה בלינה הא כלי שרת אין מקדשין אלא בזמנן

(e) Question: How is it proven that if he baked them from yesterday, they are disqualified through Linah? Klei Shares are Mekadesh only in their time!

וי''ל כדפי' לעיל כיון דכתיב בקרא על מחבת על כרחין בעי קידוש כלי

(f) Answer: This is like I explained above. Since the verse says Al Machavas, you are forced to say that it needs Kidush Kli.

מיהו קשיא לקמן (דף צה:) גבי שתי הלחם דהא לא כתיב תנור בקרא והיכי מוכח דאפייתן דוחה שבת

(g) Question: It is difficult, for below (95b), regarding Shtei ha'Lechem, "oven" is not written. How is it proven that baking them is Docheh Shabbos?

ויש לומר כיון דלא דחו שבת אם כן מאתמול נמי הוי זמנן

(h) Answer: (Rebbi holds that even so, l'Chatchilah they must be baked in a Kodesh oven.) [If the Halachah were] that they are not Docheh Shabbos, also yesterday would be their time [so the oven would be Mekadesh them, and Linah would disqualify them].

וא''ת בסוף לולב וערבה (סוכה דף מט:) גבי כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת ופריך בגמרא ונייתי במקודשת אמר זעירי אין שיעור למים ואי שדי לה במקודשת איפסלה לה בלינה

(i) Question: In Sukah (49b), regarding "like [Nisuch ha'Mayim] is done on a weekday, it is done on Shabbos", the Gemara asks "they should bring it in a Kodesh Kli!", and Ze'iri answered that there is no Shi'ur to the water. If he puts it in a Kodesh Kli, it will be disqualified through Linah;

ואמאי איפסל כיון דאין זמנה מאתמול

1. Why will it be disqualified, since yesterday is not its time? (Olas Shlomo - the above answer does not apply, for one can take water from the Kiyor on Shabbos.)

וי''ל דהתם שאיבת מים בלילה לאו מחוסר זמן הוא

(j) Answer: There, drawing water at night is not Mechusar Zman.

וכי האי גוונא בסוף שתי הלחם (לקמן דף צה:) דבחול אשכחינהו דקאפו אמר להו דרך חול קאפיתו אף כי היום יקדש בלינה איפסיל ליה

(k) Support - Implied question: Below (95), it says that [David] found [Kohanim in Nochri] baking [Lechem ha'Panim] on a weekday (Erev Shabbos). He said "do you bake in the way of Chol? Today it will become Kadosh, and it will be disqualified through Linah! (Why will it be disqualified? Its time is on Shabbos!)

לפי דבריהם היה אומר שהיו סבורים דזמנו בחול וגם אופין אותו בכלי שרת

1. Answer #1: He said to them according to what they thought, that its time (to bake it) is on a Yom Chol, and also we bake it in a Kli Shares.

א''נ לאחר אפייה נותנין אותו בקערות זהב כפירוש הקונטרס והיה שם בלילה ומיפסלא בלינה דלילה אין מחוסר זמן

2. Answer #2: After baking it they put it in gold bowls, like Rashi explained, and it is there at night, and it is disqualified through Linah, for night is not Mechusar Zman.

ולמ''ד (לקמן דף צה:) תנור אינו מקדש נראה לי שגם הקערות לא התקדשו

3. Assertion: According to the opinion (95b) that the oven is not Mekadesh (he says that David found them baking it on Shabbos, and told them that they should bake on a Yom Chol, for the oven is not Mekadesh, so Linah will not disqualify), it seems that also the bowls were not Mekudash.

3) TOSFOS DH Tanya Kevasei d'Rava

תוספות ד"ה תניא כוותיה דרבא

(SUMMARY: Tosfos points out that there is also a Beraisa like Abaye.)

אע''ג דכאביי נמי תניא

(a) Implied question: There is also a Beraisa like Abaye!

הא אמרן דרבא נמי לא פליג עליה אלא דלא צריך

(b) Answer: We said that Rava does not disagree with [the Drashah of] Abaye, just [Rava holds that Abaye's Drashah] is not needed.

4) TOSFOS DH Talmud Lomar Soles l'Minchah Tamid

תוספות ד"ה תלמוד לומר סולת למנחה תמיד

(SUMMARY: Tosfos explains why he needs ba'Shemen.)

תימה דא''כ בשמן למה לי

(a) Question: If so, why does it say "ba'Shemen"? (We learn from here that it has oil like Minchas Tamid!)

ויש לומר דאי לא בשמן לא הוה מסתבר לאקושי לגבי שמן:

(b) Answer: If not for "ba'Shemen", it would be unreasonable to equate them regarding oil.

51b----------------------------------------51b

5) TOSFOS DH veha'Kohen ha'Mashi'ach Tachtav mi'Banav Ya'aseh Osah

תוספות ד"ה והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a Drashah in Kerisus.)

[צ"ל תימה - צאן קדשים] מהכא דרשינן פ''ק דכריתות (דף ה:) דכ''ג בן כ''ג טעון משיחה

(a) Question: From here we expound in Kerisus (5b) that a Kohen Gadol the son of a Kohen Gadol must be anointed!

והיינו הא נמי דמצריך (בתמורה (דף יא) ההוא קרא) [צ"ל האי קרא לקמן - צאן קדשים] לכהנים גדולים

(b) Answer: This is [from] the Drashah below, that we require this verse for Kohanim Gedolim. (Even though it teaches about who offers the Chavitim after the Kohen Gadol dies, we infer that if his son is Kohen Gadol, he is anointed.)

6) TOSFOS DH she'Tehei Kulah b'Haktarah

תוספות ד"ה שתהא כולה בהקטרה

(SUMMARY: Tosfos brings two explanations of this from Rashi.)

פי' בקונטרס שלא יעשה לה שיריים

(a) Explanation #1 (Rashi): He does not make Shirayim from it.

והא דבעי לקמן ורבי יהודה האי כליל תקטר מאי עביד ליה

1. Implied question: Below, we ask how does R. Yehudah expound "Kalil Taktar"? (We should say that it teaches that he does not make Shirayim from it!)

כיון דההוא מנחת כהנים פשיטא דכולה כליל ולא איצטריך אלא לר''ש דקסבר משל עולם תהא

2. Answer: Since [R. Yehudah holds that his heirs bring it,] it is Minchas Kohen. Obviously, it is totally Kalil! The verse is needed only according to R. Shimon, who says that it is from the Tzibur.

עוד פי' ל''א שאינה קריבה לחצאין

(b) Explanation #2 (Rashi): This teaches that it is offered [fully, and] not half.

7) TOSFOS DH Vov Lo Darish

תוספות ד"ה וי''ו לא דריש

(SUMMARY: Tosfos points out that sometimes he expounds it.)

הכא לא דריש ר''ש וי''ו וכן פ''ק דסנהדרין (דף יד.) גבי זקניך ושופטיך ובפ''ק דסוטה (דף ו:)

(a) Observation: Here R. Shimon does not expound Vov, and also in Sanhedrin (14a) regarding "Zekenecha v'Shoftecha", and in Sotah (6b).

אבל וי''ו מוסיף על עניין ראשון [בפרק הקומץ רבה[ דריש וכן וי''ו הדר ערביה דריש מרובה (ב''ק דף סה:) ופרק ב' דע''ז (דף כד.)

(b) Distinction: However, he expounds Vov Mosif Al Inyan Rishon above (19a), and also "the Vov connects" in Bava Kama (65b) and in Avodah Zarah (24a).

וקשה דבפרק כל האסורין (תמורה דף כח:) דריש ליה גבי אם נאמר נוגח למה נאמר רובע ומוי''ו הוא דדרשינן הכי

(c) Question: In Temurah (28b) he expounds it regarding "if Noge'ach (an ox that killed) was taught, why was Rove'a (it was Bo'el a person) taught?", and we expound so from the Vov!

ויש לומר דמשום דאיכא מן מוכח דומן למדרש אתא

(d) Answer: Because there is "Min" ("Min ha'Behemah Min ha'Bakar"), it is proven that "u'Min [ha'Tzon]" comes for a Drashah.

מיהו הך קושיא דריש ד' מיתות (סנהדרין דף נא:) גבי בת כהן אחת ארוסה ואחת נשואה בשריפה דריש (בת ובת כר' עקיבא וברייתא דריש פירקין מוכח) [צ"ל בברייתא בת ובת כר' עקיבא ומוכח התם דאתיא - ישר וטוב] כר''ש

(e) Question #1: In Sanhedrin (51b), regarding a Bas Kohen [who was Mezanah], whether she is Arusah or Nesu'ah, she is burned, a Beraisa expounds [that it is not written] Bas, [rather,] u'Vas", like R. Akiva, and it is proven there that it is like R. Shimon!

ובמעילה פרק קדשי מזבח (דף יז.) דריש ר''ש דם שרץ דטמא מדכתיב וזה ומוכח בבראשית רבה דמוי''ו קדריש

(f) Question #2: In Me'ilah (17a), R. Shimon expounds that Dam Sheretz is Tamei, since it is written "v'Zeh", and it is proven in Bereishis Rabah that he expounds from the Vov!

ותו דרבי יהודה דריש הכא וי''ו ובפרק אלו מציאות (ב''מ דף כז.) גבי ומצאתה וסוף פ''ק דסנהדרין (דף יד.) גבי ושופטיך דריש וי''ו

(g) Question #3: Here, R. Yehudah expounds Vov, and in Bava Metzi'a (27a) regarding "u'Matzasah", and in Sanhedrin (14a) regarding v'Shoftecha he expounds Vov;

ובריש תמורה (דף ב:) גבי ואם המר ימיר אמרינן וי''ו לא דריש

1. And in Temurah (2b) regarding "v'Im Hamer Yamir", we say that he does not expound Vov!

ופ' טרף בקלפי (יומא דף מה.) (איברים ופדרים שנתעכלו) [צ"ל גבי איברים ופדרים שלא נתעכלו - גמרא עוז והדר] מבערב ופ''ב דסנהדרין (דף כא.) גבי מלך דלא שרו רבי יהודה ור''ש אלא י''ח נשים ומאן דדריש וי''ו דריש טפי

2. And in Yoma (45a) regarding limbs and Chelev that were not consumed at night, and in Sanhedrin (21a) regarding a king, that R. Yehudah and R. Shimon permit him only 18 wives, and the one who expounds Vov expounds more! (And they do not expound an extra Ma'arachah for limbs and Chelev, unlike R. Meir, who expounds from Vov.)

ושמא להני דרשי הוא דלא דרשי ליה וטובא אשכחן כי ה''ג

(h) Answer: Perhaps for these they do not expound [Vov]. We find many cases like this. (Above (11b DH v'Rebbi), Tosfos said that R. Shimon does not always expound "Es".)

8) TOSFOS DH Chok Zeh l'Olam Tehei

תוספות ד"ה חק זו לעולם תהא

(SUMMARY: Tosfos explains what R. Yehudah would say without the Drashah.)

דה''א אהרן מקריב חביתין בכל יום ובניו בשעה שנעשו כהנים גדולים אע''פ שכבר נתחנכו בכהונת הדיוט

(a) Explanation: One might have thought that Aharon offers Chavitim every day, and his children [only] when they become a Kohen Gadol, even though they already were inaugurated to be a Kohen Hedyot (and offered Chavitim then);

ורבי שמעון לית ליה האי סברא

1. R. Shimon disagrees with this reasoning.

9) TOSFOS DH Af Kan Lo Sa'aseh Al Achilaso

תוספות ד"ה אף כאן לא תעשה על אכילתו

(SUMMARY: Tosfos discusses the source for an Isur and the Lav.)

אבל איסורא נפקא לן מכליל תקטר

(a) Explanation: However, we learn an Isur from Kalil Taktar.

וקצת קשיא אמאי לא דרשינן לאו נמי מדכתיב לאמר לאו אמור כדדרשינן פרק כל שעה (פסחים דף מב.)

(b) Question: Why don't we expound a Lav also from "Leimor" - Lav Amur, like we expound in Pesachim (42a)?

10) TOSFOS DH Yesh Lo Nesachim

תוספות ד"ה יש לו נסכים

(SUMMARY: Tosfos explains that he separated them in his lifetime.)

שהפרישן בחייו דלאחר מיתה הוי הכל הפקר

(a) Explanation: He separated them in his lifetime. [We must say so, for if not,] after death everything (all his property) is Hefker.

11) TOSFOS DH d'Ka Midcheka Lishkah

תוספות ד"ה דקא מדחקא לישכה

(SUMMARY: Tosfos explains why this was a financial burden.)

שבבית שני שהיו כהנים שלא הוציאו שנתן

(a) Explanation: In Bayis Sheni they were Kohanim [Gedolim] who did not live the entire year [until next Yom Kipur. In fact, most years the Kohen Gadol died - Yoma 9a.]

12) TOSFOS DH Chatas Melamed she'Mo'alin Bah

תוספות ד"ה חטאת מלמד שמועלין בה

(SUMMARY: Tosfos explains the Chidush of this.)

תימה תיפוק לי דקדשי בדק הבית היא

(a) Question: I should already know [that there is Me'ilah], for it is Kodshei Bedek ha'Bayis!

ויש לומר דאיצטריך למועל אחר מועל דאינו אלא בבהמה וכלי שרת בלבד:

(b) Answer: It needs to teach that there is Mo'el after Mo'el (it did not become Chulin after the first transgressed Me'ilah). This applies only to [Kodesh] animals and Klei Shares.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF