1) TOSFOS DH v'Ein Mo'alin b'Afrah

תוספות ד"ה ואין מועלין באפרה

(SUMMARY: Tosfos discusses the Chidush of this.)

תימה תיפוק ליה דאפר הקדש מותר כדאי' בסוף תמורה (דף לד.)

(a) Question: I should already know [that there is no Me'ilah], for ashes of Hekdesh are permitted, like it says in Temurah (34a)! (Indeed, the Gemara asks there from a Beraisa that forbids, and gives two answers.)

ולמאן דמוקי הא דתניא אסור בנפלה דליקה מאיליה דלא הוי איניש דלמעול ניחא

1. Observation: One opinion establishes the Beraisa that forbids, to discuss when a fire erupted by itself, that there is no person to transgress Me'ilah. According to that opinion, this is fine. (Here no one transgressed Me'ilah, so the ashes are forbidden. Keren Orah says that there is no argument about this.)

אלא למאן דמוקי לה בתרומת הדשן [התם] ובפ' כל שעה (פסחים דף כו:) קשיא

2. Summation of question: However, according to the opinion that establishes it to discuss Terumas ha'Deshen there, and in Pesachim (26b), this is difficult!

וי''ל דשאני הכא דכל מצוותה לשריפה עומד

(b) Answer #1: Here [Parah Adumah] is different, for its entire Mitzvah is destined to be burned. (Keren Orah rejects this answer. All the more so there is no Me'ilah, for its Mitzvah was done!)

ועוד נראה דטעם דהתם משום דאין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלין בו אבל הכא אכתי לא איתעביד

(c) Answer #2: The reason there (to permit ashes of burned Kodshim) is because Me'ilah never applies after the Mitzvah was done. Here, the Mitzvah (Haza'ah) was not done yet.

2) TOSFOS DH d'Ka Avdei l'Makasan

תוספות ד"ה דקא עבדי למכתן

(SUMMARY: Tosfos connects this to another teaching of Rav Ashi.)

רב אשי לטעמיה דאמר במסכת מכות (דף כא.) דאפר מקלה מותר להניח על מכתו משום דמכתו מוכחת עליו

(a) Explanation: Rav Ashi holds like he taught elsewhere. He said in Makos (21a) that one may put oven ash on a wound. [We are not concerned lest it look like a tattoo,] for his wound proves about it.

3) TOSFOS DH Gazru Bei Me'ilah

תוספות ד"ה גזרו ביה מעילה

(SUMMARY: Tosfos infers that there is Me'ilah mid'Rabanan.)

משמע הכא דאיכא מעילה מדרבנן

(a) Inference: There is Me'ilah mid'Rabanan.

וה''נ אמרינן פרק הוציאו לו (יומא דף נט. ושם:) ובפרק ולד חטאת (מעילה ד' יא.) מועלין בדמים דברי ר''מ ור''ש וחכ''א אין מועלין

(b) Support #1: It connotes like this also in Yoma (59a) and Me'ilah (11a). R. Meir and R. Shimon say, Me'ilah applies to blood. Chachamim say, Me'ilah does not apply.

ועד כאן לא פליגי אלא דרבנן אבל דאורייתא אין מועלין

1. Inference: They argue only mid'Rabanan, but mid'Oraisa, Me'ilah does not apply.

ואית דגרסי פרק ולד חטאת מ''ט דמ''ד אין מועלין ושיבוש הוא אלא ה''ג מ''ט דלכולהו אין מועלין מדאורייתא

2. Correction: Some texts in Me'ilah say "what is the reason for the opinion that Me'ilah does not apply?" This is mistaken. Rather, the text says "why do all hold that Me'ilah does not apply mid'Oraisa?"

והתם נמי תנן ר''ש אומר הדם קל בתחילתו וחמור בסופו כו' אלמא דמדרבנן הוא

(c) Support #2: In a Mishnah there, R. Shimon says that blood is lenient at the beginning and stringent at the end (regarding Me'ilah). This shows that it is mid'Rabanan.

ותימה דבסוף פרק בתרא דתמורה (דף לב:) בעי גבי מקדיש עולה לבדק הבית אסור לשוחטה עד שתיפדה ומועלין בה שתי מעילות ופריך ואי דרבנן מי איכא מעילה דרבנן

(d) Question: In Temurah (32b), it asks about one who is Makdish an Olah to Bedek ha'Bayis. It is forbidden to slaughter it until it is redeemed, and two Me'ilos apply to it. It asks, if it is mid'Rabanan, is there Me'ilah mid'Rabanan?!

וי''ל דכיון דאיכא מעילה דאורייתא לא שייך לתקן מעילה אחר דרבנן

(e) Answer: Since there is Me'ilah mid'Oraisa, it is not applicable to enact another Me'ilah mid'Rabanan.

ומיהו תימה דריש מעילה (דף ב.) תנן קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהן דרבנן ומאי איכא בין מעילה דאורייתא ומעילה דרבנן דאורייתא משלם חומש דרבנן לא משלם חומש וכ''ש קרבן

(f) Question: In Me'ilah (2a), a Mishnah teaches that Kodshei Kodoshim slaughtered in the south, Me'ilah applies to them mid'Rabanan. What is the difference between Me'ilah mid'Oraisa and Me'ilah mid'Rabanan? Mid'Oraisa, one pays a Chomesh (an added quarter of the principal). Mid'Rabanan one does not pay Chomesh, and all the more so [he does not bring] a Korban (Asham Me'ilos).

ופריך מי איכא מעילה דרבנן אין דאמר עולא קדשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה הא דרבנן איכא מעילה

1. [The Gemara] asks, is there Me'ilah mid'Rabanan?! Yes, for Ula said that if Kodshim died, Me'ilah is uprooted mid'Oraisa. This implies that there is Me'ilah mid'Rabanan.

ואמאי לא מייתי מתני' דאיכא מעילה בדמים

2. Why didn't [the Gemara] bring our Mishnah, that Me'ilah applies to blood?!

וי''ל משום דדמיא טפי לקדשי קדשים ששחטן בדרום וכמאן דחנקינהו דמי (והרב ר' חיים וכן פי' בקונטרס כאן) [צ"ל וכן פי' בקונטרס התם - צאן קדשים]

(g) Answer #1: [It brought Ula's teaching about Kodshim that died] because it resembles more Kodshei Kodoshim slaughtered in the south. It is as if he choked them. Also Rashi explained so there.

(דדם אקדשוה רבנן) [צ"ל והרב ר' חיים תירץ דדם אקדשוה בית דין - צאן קדשים] והשתא איכא שפיר מעילה דאורייתא

(h) Answer #2 (and retraction of Supports (b), (c) - R. Chaim): Beis Din was Makdish blood. Now, there is properly Me'ilah mid'Oraisa.

אבל קדשים שמתו לא נחתא להו קדושת דמים הילכך מייתי טפי שפיר

1. However, if Kodshim died, there is no Kedushas Damim (so there cannot be Me'ilah mid'Oraisa). Therefore, it was better to bring [from Ula that there is Me'ilah mid'Rabanan].

ואפר פרה נמי איכא קדושה מדרבנן

2. Also ashes of Parah Adumah have Kedushah [and Me'ilah] mid'Rabanan!

וקשה לפירושו דבפרק ולד חטאת (מעילה דף יב.) גבי קדשים שמתו דפריך מי איכא מידי דמעיקרא לית ביה מעילה דפסקת ואמרת אפי' בקדשים קלים ולבסוף אית ביה מעילה

(i) Question: In Me'ilah (12a), regarding Kodshim that died, it asks "do we ever find something that never had Me'ilah, that you said a uniform law, that even Kodshim Kalim (which had no Me'ilah when they were alive), and in the end it has Me'ilah (after death)?!"

ולא והרי דם

1. [The Gemara asks] do we not find this? Behold [we find this regarding] blood!

ומאי פריך לפירושו טובא איכא לפלוגי

2. According to [R. Chaim's] Perush, what was the question? There is a great difference between them (Beis Din was Makdish blood, therefore it gets Me'ilah)!

לכך נראה כמו שפירשתי

(j) Conclusion: It seems that my explanation (Answer #1) is correct.

ומיהו תימה קצת אמאי לא מייתי מתני' דמייתי מינה סייעתא לעולא הנהנה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום כשהיא מתה כיון שנהנה כל שהוא מעל

(k) Question: [When the Gemara asked if there is Me'ilah mid'Rabanan,] why didn't it bring the Mishnah from which a support is brought for Ula? "One who benefits from Chatas when it is alive, he did not transgress Me'ilah until he decreased the value. [One who benefits] when it is dead, once he benefited any amount, he transgressed Me'ilah."

ושמא להכי לא מייתי לה דדילמא היינו דוקא חטאת הואיל ולכפרה אתיא לא בדילי מינה ותקנו רבנן מעילה טפי כדקאמר בתר הכי דמחטאת לא שמעינן (העולה) [צ"ל הא דעולא - צאן קדשים]

(l) Answer: Perhaps it did not bring it, for perhaps this is only Chatas, since it comes for Kaparah, people do not refrain from it, and Rabanan enacted Me'ilah more [than for other Korbanos], like it says after this "from Chatas we cannot learn Ula's teaching."

ואית ספרים דגרסי הואיל ולכפרה אתיא בדילי מינה

(m) Alternative text: Some texts say "since it comes for Kaparah, people refrain from it."

ואין הסוגיא מוכחת כן

(n) Rebuttal: The Sugya proves unlike this.

ושמא ה''ק מתני' אשמעינן דאפילו חטאת דבדילי איכא מעילה ועולא אשמעינן (אילו) [צ"ל אפילו - ישר וטוב, עולת שלמה] היכא דלא בדילי איכא מעילה

(o) Defense: Perhaps it means as follows. Our Mishnah teaches even Chatas, from which people refrain, there is Me'ilah, and Ula teaches that even when people do not refrain, there is Me'ilah.

4) TOSFOS DH Par Helam Davar v'Se'irei Avodas Kochavim

תוספות ד"ה פר העלם דבר ושעירי עבודת כוכבים

(SUMMARY: Tosfos asks why Par is taught in the singular, and Se'irei in the plural.)

יש לדקדק אמאי נקט גבי פר לשון יחיד וגבי שעירי לשון רבים והוי מצי למינקט פרי עבודת כוכבים

(a) Question: Why does it mention Par in the singular, and Se'irei in the plural? It could have said Parei Avodas Kochavim! (Tosfos (Yoma 50a DH Par) answers that the Gemara did not teach Parei Helam in the plural, lest people err to think that it includes the bulls brought for idolatry. They are Olos!)

5) TOSFOS DH d'Sham'inan Lei l'R. Shimon d'Chayish li'Peshi'ah

תוספות ד"ה דשמעינן ליה לר''ש דחייש לפשיעה

(SUMMARY: Tosfos asks that the same applies to R. Yehudah.)

קצת קשיא דרבי יהודה נמי חייש לפשיעה דלא אשכחן דניפלוג אתקנות ולעיל ס''ל משל יורשים

(a) Question: Also R. Yehudah is concerned for negligence. We do not find that he argues with the enactments, and above (51b) he holds that [mid'Oraisa] the heirs [bring the Chavitim]! (Yashar v'Tov asks that in Shekalim, he argues with the enactments! Perhaps Tosfos had a different text there.)

6) TOSFOS DH d'Iy Lo ka'Tani

תוספות ד"ה דאי לא קתני

(SUMMARY: Tosfos explains that this is something uncommon.)

כלומר דבר שאינו רגיל אלא באקראי בעלמא:

(a) Explanation: [The Tana did not teach] something that is not common, and is a mere happenstance.

52b----------------------------------------52b

7) TOSFOS DH l'Rabanan Huchpelah Levonasah

תוספות ד"ה לרבנן הוכפלה לבונתו

(SUMMARY: Tosfos explains why only this question is only according to Rabanan.)

אבל לאבא יוסי בן דוסתאי כיון דצריך קומץ בבוקר וקומץ בערב לא שייך לאיכפולי טפי משיעור שלם

(a) Explanation: However, according to Aba Yosi ben Dostai, since it needs a Kometz in the morning and a Kometz in the afternoon, one cannot double it more than the full Shi'ur;

(דלרבנן) [צ"ל ולרבנן - צאן קדשים] הוא דבעי אי בעינן שלם בלבונה כי היכי דבעינן שלם בעשרון

1. According to Rabanan he asks whether we require a full Shi'ur of Levonah, just like we require a full Isaron.

אבל משמן בעי (טפי) לאבא יוסי בן דוסתאי נמי דבכל יום לא היה רק לוג ומחצה בבוקר וכן בערב והשתא נמי

(b) Distinction: However, he asks about oil also according to Aba Yosi ben Dostai, for every day there was only one and a half Lugim in the morning, and also in the afternoon, and also now;

או דילמא לכל עשרון היו ג' לוגין וזו היא בלילתן

1. Or, perhaps there were three Lugim for every Isaron, and this is [the ratio] of how it is mixed.

8) TOSFOS DH Halachah k'Aba Yosi ben Dostai

תוספות ד"ה הלכה כאבא יוסי בן דוסתאי

(SUMMARY: Tosfos asks that this will not be relevant until Mashi'ach.)

תימה הילכתא למשיחא:

(a) Question: This ruling does not apply until Mashi'ach will come! (Tosfos Zevachim 45a DH Hilchesa answered that only Rav Yosef holds that we should not rule about such Halachos. Alternatively, we should not rule about Hilchesa li'Meshicha only when additionally it applies only if one transgressed.)

9) TOSFOS DH Kol ha'Menachos Ba'os Matzah Chutz mi'Chametz sheb'Todah...

תוספות ד"ה כל המנחות באות מצה חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם

(SUMMARY: Tosfos points out that Lachmei Todah are not called Minchah.)

שתי הלחם ניחא דכייל בהדי שאר מנחות דאיקרי מנחה כדאמר בפרק התכלת (לעיל דף מז:) אבל לחמי תודה לא אשכחן

(a) Implied question: It is fine that he includes Shtei ha'Lechem with other Menachos, for it is called Minchah, like it says above (47b). However, we do not find that Lachmei Todah [are called Minchah]!

ומ''מ ניחא [צ"ל דנקט ליה - ישר וטוב] לאשמועינן דינא

(b) Answer: In any case it is fine that he taught it, to teach us the law (i.e. the argument about how we ferment it. The Torah explicitly says that it is Chametz! - Taharas ha'Kodesh)

10) TOSFOS DH Bodeh

תוספות ד"ה בודה

(SUMMARY: Tosfos affirms that this is the correct text, with a Dalet.)

בדל''ת גרסינן בערוך ופי' לשון הוצאה כמו (מלכים א יב) בחודש אשר בדא מלבו (נחמיה ו) כי מלבך אתה בודאם

(a) Remark: The Aruch says that text [is Bodeh] with a Dalet. He explained that it is an expression of Hotza'ah (removing), like "ba'Chodesh Asher Bada mi'Libo", and "Ki mi'Libcha Atah Vodam."

11) TOSFOS DH Chaserah Oh Yeserah

תוספות ד"ה חסרה או יתרה

(SUMMARY: Tosfos derives that one who measures flour should not compress it.)

מכאן פי' הרב רבינו חיים דכשמודדין במדה בפסח או לצורך חלה אין להכביד על הסלת דא''כ נמצאת יתרה כמו לענין מנחות

(a) Consequence: From here, R. Chaim explained that when we measure [flour] in a measuring Kli on Pesach (one may not make a big dough on Pesach (Pesachim 48a), i.e. more than an Isaron (OC 456:1), lest it become Chametz) or for the need of Chalah, one may not press down on the flour, for if so it will be too much, like we find regarding Menachos. (Even though it fits into the measure, our Mishnah teaches that if it is denser than normal flour, it is considered more than the Shi'ur. What is Tosfos' concern about Chalah, if the dough exceeds the minimal Shi'ur for Chalah? Perhaps he will think that it is less than the Shi'ur, and not separate. Shitah Mekubetzes Kesav Yad deletes the word "Oh". Tosfos discusses only measuring an Isaron on Pesach, i.e. the Shi'ur for Chalah. One may not make a bigger dough.)

ועוד אמרינן (לקמן דף פז. - ישר וטוב מוחקו) גודשא תילתא

(b) Support: Also, we say (Shabbos 35a) that the Godesh (amount that one can pile above the Kli) is a third (of the total. Sefas Emes, Yashar v'Tov - if one presses and compacts the flour, one can make a bigger Godesh! Rather, this shows that we do not press.)

12) TOSFOS DH Minayin l'Chol ha'Menachos she'Hen Ba'os Matzah v'Chulei

תוספות ד"ה מנין לכל המנחות שהן באות מצה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the question and the answer.)

תימה מתני' היא (לקמן דף נה.) דתנן כל המנחות נילושות בפושרים ומשמרם שלא יחמיצו כו' שנאמר כל המנחה (בל תאפה) [צ"ל וגו' לא תעשה - שיטה מקובצת, צאן קדשים] חמץ

(a) Question #1: A Mishnah (below, 55a) teaches that all Menachos are kneaded with lukewarm water, and we guard them from Chimutz... for it says "Kol ha'Minchah... Lo Se'aseh Chametz"! (Why did R. Freida ask?)

וה''נ דרשי' לקמן בגמ' (שם) שאר מנחות מנין ת''ל כל המנחה

1. Also, we expound below (55a) 'what is the source for other Menachos? It says "Kol ha'Minchah..."!'

ועוד משמע דשייך לרבויי טפי מההוא קרא דכל מנחה ממאי דמרבה מהאי קרא דזאת תורת המנחה דמייתי הכא

(b) Question #2: It connotes that it is more feasible to include from that verse "Kol ha'Minchah..." than from this verse that [R. Ami] brings here "Zos Toras ha'Minchah"!

דמההוא לא שייך לרבויי אלא מנחות שיש בהם דין הכתוב בפרשה הגשה קמיצה ולבונה (כגון מנחת סלת ומחבת) [צ"ל ובאות סולת כגון מנחת סלת - ישר וטוב] ומרחשת

1. From this verse [here] we can include only Menachos that have the law written in the Parshah - Hagashah, Kemitzah, Levonah, and they come from Soles, e.g. Minchas Soles and Marcheshes;

אבל מכל המנחה איתרבו אפילו מנחת העומר ומנחת קנאות ומנחת כהן ומנחת [נסכים] ולחם הפנים

2. However, from "Kol ha'Minchah..." it includes even Minchas ha'Omer, Minchas Kena'os, Minchas Kohen, Minchas Nesachim and Lechem ha'Panim!

ונראה לפרש דרבי אמי לא רצה להביא (לן) [צ"ל לו - ישר וטוב] הא דדרשינן מייתורא דקראי (אלא) לפי שהיה סבור דאפילו למצוה קא מיבעיא ליה היכא דלא כתיבא מצה

(c) Answer #1: R. Ami did not want to bring for him what we expound from the extra words, because he thought that [R. Freida] asks even for a Mitzvah, where Matzah is not written;

הביא לו מקראות פשוטות ותמה על שאלתו והשיב לו דכתיבא כתיבא כגון מחבת ומאפה דלא כתיבא כגון מנחת סלת ומרחשת כתיב זאת תורת

1. [R. Ami] brought for him simple verses and was astounded at his question, and answered that what is written [explicitly] is written, e.g. Machavas and Ma'afe [Tanur]. What is not written, e.g. Minchas Soles and Marcheshes, it is written "Zos Toras."

וה''ה דאכתי מהנך קראי לא ידעינן כולהו שאר מנחות

2. Likewise, from these verses, we still do not know all other Menachos.

)עוד משמע( [צ"ל ועוד דמשמע] דמנחת סלת נמי כתיבא דאותה פרשה דזאת תורת דכתיב בה מצות תאכל פשטיה דקרא במנחת סלת [כתיב] דכתיב מסלת המנחה ומשמנה ומזאת תורת מרבי מרחשת

(d) Answer #2: It connotes that also Minchas Soles is written in that Parshah of Zos Toras, for it says in it "Matzos Te'achel." The simple meaning of the verse is written about Minchas Soles, for it says "mi'Soles ha'Minchah umi'Shamnah", and from Zos Toras we include Marcheshes;

ומהשתא מצינו למימר דנתרבו כל מנחות אפילו אותם דאין בהם הגשה קמיצה ולבונה [צ"ל ואין באות סולת - ישר וטוב] כי היכי דמרבינן מרחשת אע''ג דלא איירי בה קרא

1. Now we can say that all Menachos are included, even those without Hagashah, Kemitzah and Levonah, and do not come from Soles, just like we include Marcheshes, even though the verse does not discuss it.

אבל קשיא א''כ כל המנחה לרבות שאר מנחות למה לי

(e) Question: If so, why do we need "Kol ha'Minchah..." to include other Menachos?

דאם נאמר ללאו

1. Suggestion: It is for a Lav.

א''כ היכי מייתי לעכב מלא תאפה דלקמן דריש ליה על הכלל

2. Rejection: If so, how do we bring Ikuv from "Lo Se'afeh"? Below (55b), we expound this for the Klal!

ור''ת מפרש דמיבעיא ליה לרבי פרידא מנלן דבאות מצה ולא שיאור וחלוט דאי מלא תעשה חמץ דמתני' הוה אמינא שיאור וחלוט שרי

(f) Answer (R. Tam): R. Freida asked what is the source that they come Matzah, and not Sei'or (a dough that partially fermented) or Chalut (scalded in boiling water)? If we had only "Lo Se'aseh Chametz" of our Mishnah (55a), one might have thought that Sei'or and Chalut are permitted;

א''ל דכתיבא כתיבא אלמא מצות בעינן ושיאור וחלוט לאו מצה היא

1. [R. Ami] told him "what is written, is written." This shows that we need Matzos, and Sei'or and Chalut are not Matzah.

א''ל לעכב קא מיבעיא לן מנלן דמיפסלא אם הביא שיאור וחלוט

2. [R. Freida] said "I ask to be Me'akev. What is the source that if he brought Sei'or or Chalut, it is Pasul?"

א''ל דכתיב לא תאפה חמץ דמשמע אלא מצה דכתיב מצה באותה פרשה

3. [R. Ami] told him "it is written Lo Se'afeh Chametz", which connotes, rather, Matzah, for Matzah is written in the Parshah;

ורב חסדא פריך דילמא (מלא) [צ"ל לא - צאן קדשים] תאפה חמץ אלא שיאור אע''ג דכבר כתיב לא תעשה איצטריך טובא לכדדרשינן לקמן

4. Rav Chisda asked, perhaps Lo Se'afeh Chametz, rather, Sei'or! Even though it is already written Lo Se'aseh [Chametz], we need it greatly, like we expound below (so it is not extra to forbid even Sei'or and Chalut)!

ופי' זה דחוק ומגומגם:

(g) Objection: This is a difficult, awkward Perush.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF