מנחות דף קז. א

"פירשתי יין או שמן ואיני יודע כמה פירשתי" - יביא כיום המרובה שהוא יום ראשון של סוכות שחל להיות בשבת, כמה לוגים זה?

כמה מביא לכל קרבן כמה מביא בסך הכל
י"ג פרים ו' לוגים לכל פר י"ג פעמים ו' - ע"ח לוגים
ב' אלים ד' לוגים לכל איל ד' פעמים ב' - ח' לוגים
י"ד כבשים ג' לוגים לכל כבש י"ד פעמים ג' - מ"ב לוגים
ב' כבשים - לתמידים ג' לוגים לכל כבש ב' פעמים ג' - ו' לוגים
ב' כבשים - למוסף שבת ג' לוגים לכל כבש ב' פעמים ג' - ו' לוגים [1]

מה הן שמות של מיני הבהמות המוזכרים במשנתנו?

בני שנתים ויותר בני שנה
מין בקר פר פרה עגל עגלה
מין עיזים שעיר שעירה גדי גדייה
מין כבשים איל רחל[ה] טלה טלייה / כבש כבשה

מנחות דף קז: א

מהו היחס בין מטבעות צורי למטבעות מדינה? [תוד"ה כבש].

זוזי צורי זוזי מדינה
סלע צורי 4 32
דינר / זוז צורי 1 8
איסתוירא / סלע מדינה 0.5 4
זוז מדינה שמינית 1

-------------------------------------------------

[1] הרי בסך הכל הוא ק"מ לוגים, והיינו ק"מ לוגים של יין, וכן הוא ק"מ לוגים של שמן.

עוד חומר לימוד על הדף