12th CYCLE DEDICATION:
 
MEGILAH 31 - Dedicated by Mr. Avi Berger of Queens, NY, in memory of his father, Reb Pinchas ben Reb Avraham Yitzchak, in honor of his Yahrzeit (16 Adar).

מגילה דף לא. א

מה היא הקריאה בימי הפסח בחו"ל?

לברייתא ורב פפא לאביי - האידנא נהוג
א. יו"ט ראשון שור אור כשב, ומפטירין בפסח גלגל משך - משכו וקחו לכם צאן
ב. יו"ט שני דגלויות שור או כשב, ומפטירין פסח יאשיהו תורא - שור או כשב
ג. א' דחול המועד מ' - משכו וקחו לכם צאן קדש - קדש לי כל בכור
ד. ב' דחול המועד א' - אם כסף תלוה את עמי בכספא - אם כסף תלוה את עמי
ה. ג' דחול המועד פ' - פסל לך שני לוחות פסל - פסל לך שני לוחות
ו. ד' דחול המועד ו' - וידבר (בענין פסח שני) במדברא - וידבר (בענין פסח שני)
ז. שביעי של פסח שלח - ויהי בשלח פרעה, ומפטירין וידבר דוד לה' את דברי השירה
ח. יו"ט שני דגלויות בוכרא - כל הבכור אשר יולד בבקרך, ומפטירין עוד היום בנוב

מה היא הקריאה והפטרה בעצרת?

הקריאה ההפטרה
בתחילה לתנא קמא שבעה שבועות בחבקוק פרק ג' מענין מתן תורה
לאחרים בחדש השלישי במרכבה דיחזקאל - דומיא דסיני
האידנא בחו"ל ביום הראשון בחדש השלישי במרכבה דיחזקאל - דומיא דסיני
ביום השני שבעה שבועות בחבקוק פרק ג' מענין מתן תורה

מה היא הקריאה והפטרה בראש השנה?

הקריאה ההפטרה
בתחילה לתנא קמא בחדש השביעי הבן יקיר לי אפרים
ליש אומרים וה' פקד את שרה בחנה - ב' הפרקים ראשונים בשמואל
האידנא ביום הראשון וה' פקד את שרה בחנה - ב' הפרקים ראשונים בשמואל
ביום השני בעקדה - והאלהים נסה הבן יקיר לי אפרים

מה היא הקריאה והפטרה ביוה"כ?

הקריאה ההפטרה
בשחרית פרשת אחרי מות כי כה אמר רם ונשא - בענין הצום
במנחה בעריות דפרשת אחרי מות בספר יונה - בענין כח התשובה

מגילה דף לא. א

מה היא הקריאה והפטרה בימי סוכות בחו"ל?

הקריאה ההפטרה
יו"ט ראשון פרשת מועדות - שור אור כשב הנה יום בא לה' - בענין חג הסוכות
יו"ט שני דגלויות פרשת מועדות - שור אור כשב ויקהלו אל המלך שלמה - והיה בסוכות
בימי חול המועד בקרבנות החג (ע' בטבלא במשנה)
בשמיני עצרת כל הבכור ומתחיל מעשר תעשר [1] ויהי ככלות שלמה - בענין שמיני עצרת
בשמחת תורה פרשת וזאת הברכה ויעמוד שלמה - תפלת שלמה המלך [2]

מה היא הקריאה והפטרה בשבת חול המועד?

הקריאה ההפטרה
בשבת חול המועד פסח ראה אתה אומר אלי
- דנזכר שם ענין ג' רגלים
בעצמות היבשות - דיחזקאל [3]
בשבת חול המועד סוכות ביום בא גוג - דזכריה

מגילה דף לא: א

מה היא הקריאה והפטרה בתשעה באב?

הקריאה ההפטרה
לאחרים אומרים ואם לא תשמעו לי לרב:
איכה היתה לזונה
לרבי נתן בר יוסף עד אנה ינאצני העם הזה
ליש אומרים עד מתי לעדה הרעה הזאת
לאביי - האידנא נהגו כי תוליד בנים אסוף אסיפם

-------------------------------------------------

[1] שלא כמו בשמיני של פסח שמתחיל מ"כל הבכור", כאן מתחיל בפרשה הקודמת לה דהיינו מפרשת "עשר תעשר" ומשום שיש בה הרבה מצות וחוקים, כמצות מעשר עני וצדקה והלואה ושילוח עבדים, וכל דינים לא נוהגים בזמן סוכות שהוא זמן האסיף.

[2] כתבו התוס' (בד"ה למחר), דיש מקומות שנהגו להפטיר ב"ויהי אחרי מות" (פרק ראשון ביהושע). [וכן המנהג בזמן הזה].

[3] דמיירי בענין יציאת מצרים, מאנשי שבט אפרים שיצאו מוקדם והרגום יושבי פלשתים, ואותם החייה יחזקאל בבקעת דורא.

עוד חומר לימוד על הדף