מגילה דף יח. א

מהיכן לומדים שיש לומר בתפלה ברכות דלהלן ובסדר דלהלן? [שבעמוד זה].

הברכה המקור
טו. את צמח דוד כיון שנבנית ירושלים בא דוד -
"אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם"
טז. שומע תפלה כיון שבא דוד באה תפלה -
"והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי"
יז. רצה - עבודה כיון שבאת תפלה באת עבודה -
"עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי"
יח. מודים - הודאה כיון שבאת עבודה באה תודה - "זובח תודה יכבדנני"
ברכת כהנים "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם -
וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים" [1]
יט. שים שלום "ושמו את שמי על בני ישראל" (דהיא ברכת כהנים),
ואז "ואני אברכם" - וברכה דהקדוש ברוך הוא שלום

מגילה שהיתה כתובה בלעז וקראה בלעז [2] האם יצא ידי חובה?

כתובה יוונית וקרא יוונית כתובה בלעז אחר וקראה באותו לעז
למבין לעז יווני יצא לא יצא
למי שלא
מבין לעז יווני
לרב ושמואל אליבא דרשב"ג: יצא [3]
לחכמים: לא יצא [4]
אם קראוה בלעז שמבין יצא


מגילה יח:

האם ההלכה כר' מונא משום ר' יהודה שאם קראה סיגורין (בהפסקות) לא יצא?

בסורא ובפומבדיתא לרב ביבי והסכמת רב יוסף
בדעת רב בסורא: אמר ר' ירמיה אמר רב - הלכה
בפומבדיתא: אמר רב כהנא אמר רב - הלכה
אין הלכה
בדעת שמואל אין הלכה הלכה [5]

-------------------------------------------------

[1] והיינו אחר שהקריב את הקרבנות אז בירך את העם ברכת כהנים. והקשתה הגמ', א"כ י"ל את ברכת כהנים אחר רצה שהיא עבודה, ולא אחר הודאה. ותירצה, דכיון שכתוב "זובח תודה יכבדנני" הרי שצריך לעשות את ההודאה מיד אחר העבודה, וכך מסתבר כיון שעבודה והודאה היא דבר אחד, דהא אף הודאה היא עבודתו של מקום, ולכן עושים את ברכת כהנים אחר הודאה.

[2] אכן אם היתה כתובה בלשון הקודש וקרא בלעז לא יצא - דזה הוא קראה על פה שלא יצא.

[3] וזה חידושם של רב ושמואל שאליבא דרשב"ג דין לשון יוונית כלשון הקודש.

[4] פי', לעיל (דף ח:) נחלקו חכמים ורשב"ג האם אפשר לכתוב ספרים בכל לשון דחכמים מתירים ורשב"ג אוסר ומתיר רק ביוונית, אולם לגבי מגילה סוברת הגמ' דגם חכמים שמתירים בכל לשון אוסרים - משום דכתיב במגילה "ואל היהודים ככתבם וכלשונם". אכן אליבא דרשב"ג שסובר שבעלמא כל לשון אסורה ובכל אופן מתיר יוונית - ש"מ דס"ל שמעלת יוונית כלשון הקודש, ולכך אפי' במגילה מותר לשיטתו בלשון יוונית, וה"ה כמו שגבי לשון הקודש הדין הוא שאף אם לא הבין יצא - כך בלשון יוונית.

[5] דכן מצינו שיטת שמואל במקום אחר דחייש ליחידאה וה"ה כאן דחייש לדעת ר' יהודה.

עוד חומר לימוד על הדף