12th CYCLE DEDICATION:
 
MEGILAH 17 (6 Adar) - dedicated by the Feldman family in memory of their father, the Tzadik Harav Yisrael Azriel ben Harav Chaim (Feldman) of Milwaukee.

מגילה דף יז: א

במה נחלקו רבי וחכמים בסוגיין?

כיצד דורשים "והיו" כיצד דורשים "שמע" דברים "ה"דברים
לרבי - ק"ש ככתבה בלשון הקודש בהוייתן יהו -
בלשון הקודש דוקא
השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך [1] שלא יקרא למפרע
לחכמים -
ק"ש בכל לשון
שלא יקרא למפרע שמע - בכל לשון שאתה שומע לא דרשי

מהיכן לומדים שיש לומר בתפלה ברכות דלהלן ובסדר דלהלן? [שבעמוד זה].

הברכה המקור
א. אבות "הבו לה' בני אלים" - הזכירו לפניו את תקיפי הארץ שהם האבות
ב. גבורות "הבו לה' כבוד ועוז" - עוז הוא גבורה,
וזו ברכה שניה כי פסוק זה הוא המשך של הפסוק הקודם
ג. קדושת ה' "השתחוו לה' בהדרת קודש" -
והיא שלישית דזה הפסוק הבא במזמור
ד. אתה חונן - בינה "והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו" -
וסמיך ליה "וידעו תועי רוח בינה"
ה. השיבנו - תשובה "ולבבו יבין - ושב"
ו. סלח לנו "וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח" [2]
ז. גאולה דעתידין להגאל בשביעית -
דבשביעית מלחמות ומלחמה אתחלתא דגאולתא היא
ח. רפאינו כיון שנתנה מילה ביום השמיני - והיא צריכה רפואה
ט. ברכת השנים
- פרנסה
כנגד מפקיעי שערים - "שבור זרוע רשע"
ודוד אמר פרק זה בפרק תשיעי של תהלים [3]
י. קיבוץ גלויות "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו -
לעמי ישראל כי קרבו לבוא"
יא. השיבה שופטינו כיון שנתקבצו גליות נעשה דין ברשעים -
שנאמר "ואשיבה ידי עליך - ואצרוף כבור סיגיך"
יב. ברכת המינים כיון שנעשה דין מן הרשעים כלו הפושעים וכולל זדים עמהם
יג. על הצדיקים כיון שכלו הפושעים מתרוממת קרן צדיקים
יד. בנין ירושלים היכן מתרוממת קרנם בירושלים

-------------------------------------------------

[1] ורבנן חולקים בזה וס"ל שהקורא את שמע ולא השמיע לאוזנו יצא.

[2] והגם שיש פסוק "ושב ורפא לו" - דמשמע שרפואה היא אחר תשובה, מ"מ סמכינן על הפסוק הזה דמשמע שסליחה אחר תשובה, כיון שכתוב עוד פסוק "הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי הגואל משחת חייכי" - המלמד דגאולה ורפואה אחר סליחה הם.

[3] והגם שלפנינו הוא פרק עשירי, מ"מ "אשרי האיש" ו"למה רגשו גוים" שהם פרק א' וב' דתהלים - נחשבים כפרק אחד.

עוד חומר לימוד על הדף