1)

TOSFOS DH d'Iy Salka Daitach la'Mizbe'ach Kari Lei Yakov Kel

תוספות ד"ה דאי סלקא דעתך למזבח קרי ליה יעקב אל

(SUMMARY: Tosfos resolves this with Mizbechos that were named after Hash-m.)

נראה דהכי נמי כתיב (שמות יז) ויקרא שמו ה' נסי ויקרא לו ה' שלום (שופטים ו)

(a)

Implied question: It says "va'Yikra Shemo Hash-m Nisi" and "va'Yikra Lo Hash-m Shalom"! (Moshe and Gid'on called Mizbechos on Hash-m's name.)

ומתרגמי' ופלח וצלי

1.

The Targum of these is u'Falach and v'Tzali (he served and he prayed. Maharsha - Tosfos understands the Targum to mean that the Keri'ah (calling) refers to the Mizbe'ach, i.e. he called it Hash-m. If so, why it is difficult if also Yakov did so?)

מ"מ יש לומר דהתם על שם הנס ועל שם השלום שאירע להן היו קוראין למזבח כן

(b)

Answer: There, we can say that they called the Mizbe'ach Hash-m due to the miracle, or due to the Shalom that occurred for them;

אבל הכא ליכא שום מעשה שנוכל לומר שע"י כן קראו יעקב אל ואם איתא שיעקב קראו אל הוי ליה לפרושי להדיא.

1.

However, here there was no event to say that due to it, Yakov called [the Mizbe'ach] Kel. If he did so, the verse should have explicitly explained so!

18b----------------------------------------18b

2)

TOSFOS DH Nekot d'Rav Bivi b'Yadecha

תוספות ד"ה נקוט דרב ביבי בידך

(SUMMARY: Tosfos rules like Rav, according to Rav Bivi, that he does not return to the beginning.)

דאמר רב אין הלכה כרבי מונא שאמר שחוזר לראש

(a)

Explanation: Rav said that the Halachah does not follow R. Muna, who says that he returns to the beginning.

וכן הלכה דאין צריך לחזור לראש דהלכה כרב באיסורי דאמר כן

(b)

Pesak: This is the Halachah. He need not return to the beginning, for the Halachah follows Rav regarding Isurim, and he (Rav) said so.

ורבי יוחנן קאי כוותיה בפרק בתרא דר"ה (דף לד: ושם) דאמר שאם שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא

(c)

Support: R. Yochanan holds like him in Rosh Hashanah (34b). He said that if one heard nine Teki'os at nine times during the day, he was Yotzei;

ומסיים התם תניא נמי הכי ומייתי הא ופריך והא אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק שאם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש

1.

We conclude there that a Beraisa supports him, and we bring this [Beraisa] and ask a contradiction in R. Yochanan, who said in the name of R. Shimon ben Yehotzadak that if he delayed long enough to finish, he returns to the beginning;

ומשני הא דידיה הא דרביה

2.

The Gemara answers that R. Yochanan himself holds [that he was Yotzei,] unlike he said in the name of his Rebbi (R. Shimon ben Yehotzadak);

ומדתניא כוותיה שמע מינה הלכתא כוותיה

3.

Inference: Since a Beraisa supports him, this shows that the Halachah follows him.

ומכאן סומך ר"י כשעומד באמת ויציב שממתין עד שיאמר עם הצבור קדושה וברכו ואמן יהא שמיה רבא.

(d)

Pesak (Ri): If one is in Emes v'Yatziv, he waits for the Tzibur to say Kedushah, Borchu or Amen Yehei Shmei Raba with them.

3)

TOSFOS DH she'Kidesh Achiv Es Achosah

תוספות ד"ה שקידש אחיו את אחותה

(SUMMARY: Tosfos teaches about cases in which we do not tell him to wait.)

דווקא קידש אומרים לו המתן מלישא דכיון דאינה עדיין אלא ארוסה נראה שנושא אחות זקוקתו

(a)

Distinction: Only if he was Mekadesh, we tell him to delay marrying her. Since she is only an Arusah now, it looks like he marries Achos Zekukaso (the sister of a Yevamah waiting to do Yibum with him);

אבל אם נשאה אשתו גמורה היא ואין צריך להמתין דהא פקע זיקה לגמרי

1.

If he married her, she is his full wife, and he need not delay, for the Zikah was totally uprooted.

ודוקא קידש אחר נפילה

(b)

Distinction: This is only if he was Mekadesh her after [her sister] fell [to Yibum];

אבל קודם נפילה שלא היתה אחות זקוקתו בשעת הקדושין אין אומרים לו המתן שהרי לא היתה שום זיקה מעולם

1.

If he was Mekadesh her before she fell, so she was not Achos Zekukaso at the time of Kidushin, we do not tell him to delay, for there was never Zikah.

וטעמא דר' יהודה משום דסבר יש זיקה.

(c)

Explanation: R. Yehudah's reason [to say that he waits] is because he holds that Yesh Zikah (we consider a Shomeres Yavam to be partially Mekudeshes to the Yavam).

4)

TOSFOS DH Tefilin Einan Tzerichin Sirtut

תוספות ד"ה תפלין אינן צריכין שרטוט

(SUMMARY: Tosfos brings that R. Tam rules like this.)

פירש ר"ת דכן הלכה.

(a)

Pesak: R. Tam says that this is the Halachah.

5)

TOSFOS DH Kankantom Charsa d'Ushkafi

תוספות ד"ה קנקנתום חרתא דאושכפי

(SUMMARY: Tosfos discusses what this is.)

פירש הקונטרס ארמינט"א

(a)

Rashi's opinion: This is areminta (in old French. Rashi (Eruvin 13a) says that it is adrement (a black dye).)

וקשיא דא"כ יהא אסור להטיל ארמינ"ט לתוך הדיו

(b)

Objection: If so, it should be forbidden to put areminta into ink (used for a Megilah)!

אלא ש"מ דקנקנתום לא הוי ארמינ"ט

(c)

Conclusion: Rather, Kankantom is not areminta.

דהכי נמי משמע התם דמפרש טעמא דקנקנתום אסור משום דכתיב (במדבר ה) וכתב ומחה גבי סוטה כתב שיכול למחות

(d)

Support: There (13a) it explains that Kankantom is forbidden because it says "v'Chasav... v'Machah" regarding Sotah - it must be possible to erase the writing;

ודיו שיש בו קנקנתום אינו יכול למחות

1.

Ink with Kankantom cannot be erased [because it gets absorbed into the parchment].

וא"כ ש"מ דקנקנתום לאו היינו ארמינ"ט שהרי בכל יום אנו מטילין ארמינ"ט לתוך הדיו שלנו ואפ"ה מחקינן ליה שפיר

2.

Conclusion: Kankantom is not areminta, for we regularly put areminta into our ink, and even so it can be erased well.

ונראה כדפי' רשב"ם בעירובין (דף יג. ושם) דקנקנתום היינו ויטריול"ו

(e)

Tosfos opinion: Rather, it is like the Rashbam said (Eruvin 13a), that Kankantom is vitriol, (a black ink. In Sotah 17b, Rashi said "Vitrioli Oh Ordement Korin Oso", which connotes that these are the same.)

ונהי דאמרינן התם שהיא ירוקה

(f)

Implied question: We say there that it is Yerokah (green, or yellow)!

מ"מ י"ל שמשחרת כששוחקים אותה הדק הדק.

(g)

Answer: We can say that it blackens when one grinds it finely.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF