מכות דף כ"ב ע"ב

אמדוהו לקבל ארבעים מלקות ואח"כ אמדוהו שאינו יכול לקבל כלל מה דינו?

כשלקה מקצתן כשלא לקה מקצתן
אמדוהו שוב בו ביום פוטרים אותו לוקה לפי האומד השני [1]
אמדוהו שוב אחר כמה ימים פוטרים אותו פוטרים אותו [2]

עבר עבירה שיש בה שני לאוים האם לוקה ב' פעמים?

אמדוהו אומד אחד על שניהם אמדוהו רק על עבירה אחת
כשאמדוהו לארבעים ואחד [3] לוקה ומתרפא ולוקה שוב לוקה ומתרפא ולוקה שוב
כשאמדוהו לארבעים ושנים לוקה רק פעם אחת [4] לוקה ומתרפא ולוקה שוב

בשעת המלקות נתקלקלו האיש או האשה ברעי או במים, האם פוטרים אותם משאר המלקות?

כשנתקלקלו ברעי כשנתקלקלו במים
אליבא דת"ק פטורים פטורים
אליבא דר' יהודה פטורים האיש: אינו פטור
האשה: פטורה

-------------------------------------------------

[1] דנתברר שהאומד הראשון אינו כלום, וא"כ אם לקה מקצתן פוטרים אותו מאחר שנתבזה, ואם לא לקה כלום אומדים אותו שוב ולוקה לפי האומד השני. וללישנא בתרא בריב"ן הטעם שלא פוטרים אותו משום שודאי שיהיה לו כח לקבל מקצת המכות, דלא יתכן שטעו כל כך באומד הראשון.

[2] והטעם דהאומד הראשון אומד גמור היה ורק אח"כ נשתנה, ולכך פוטרים אותו כיון שנתבזה באותו אומד.

[3] ר"ל שמקבל רק ל"ט מלקות, כיון שארבעים ואחד הם מכות שאינם ראויות להשתלש לכן לוקה פחות - רק ל"ט. וא"כ נמצא שלוקה רק על לאו אחד ולא על שנים, כי לא לקה יותר מל"ט, ודינו שלוקה ומתרפא וחוזר ולוקה.

[4] והטעם דכיון שאמדוהו על שניהם, ולקה עוד שלוש מלקות מהלאו השני, בזה סגי כדי לפוטרו ממנו מללקות שוב.

עוד חומר לימוד על הדף