1)

TOSFOS DH B'MA'AMAR D'BA'AL-KORCHAH V'REBBI HI

תוס' ד"ה במאמר דבע"כ ורבי היא

(Summary: Tosfos reconciles Rebbi with the Beraisa, which requires the knowledge at least of the girl's father.)

וא"ת, א"כ מאי קאמר 'קטנה אין עושין בה מאמר אלא מדעת אביה והנערה מדעתה ומדעת אביה' ...

(a)

Question: If so, what does the Gemara mean when it says 'A Ketanah can only make Ma'amar with the consent of her father, and a Na'arah with the consent of both her father and herself ...

ואי כרבי, הא לא בעינן לא דעתה ולא דעת אביה?

1.

Question (cont.): But according to Rebbi, one needs neither her own consent nor that of her father?

וי"ל, דהכי קאמר -צריך להודיע לה או לאביה, ואח"כ יקדשנה בעל כרחה.

(b)

Answer: What the Gemara means is that one must first inform either her or her father, following which he may go on to betroth her against her will.

2)

TOSFOS DH MAI SH'NA MA'AMAR

תוס' ד"ה מאי שנא מאמר

(Summary: Tosfos clarifies the question.)

פירו' -אמאי מחלק מאמר מגירושין? אי משום דמאמר בע"כ גירושין נמי בע"כ נינהו?

(a)

Clarification: Meaning - why draw a distinction between Ma'amar and Gerushin? If it is because Ma'amar can be performed against her will, so can Gerushin?

3)

TOSFOS DH REBBI YEHUDAH OMER SHEVU'AAH LO L'CHA V'LO L'CHA CHAYAV AL KOL ACHAS

תוס' ד"ה רבי יהודה אומר שבועה לא לך לא לך חייב על כל אחת

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's text and explanation.)

כך גירסת הקונט' -ופי' דבענין זה הוי פרטא; אבל אמר 'שבועה לא לך ולא לך' כללא הוי ,ואינו חייב אלא אחת...

(a)

Explanation #1: This is Rashi's text - What it means is it is considered a P'rat; whereas if he were to say 'Shevu'ah Lo L'cha ve'Lo L'cha', it would be a K'lal, and he would be Chayav only one Korban ...

דוי"ו מוסיף על ענין ראשון.

(b)

Explanation #1: Because the 'Vav' adds to the first statement.

ור"ת גורס איפכא דאדרבה כשאומר 'ולא לך ולא לך' משמע שהוא נשבע לכל אחד; אבל כשאומר 'לא לך לא לך' אינו חייב אלא אחת.

(c)

Explanation #2: Rabeinu Tam however, reverses the text - because, the oppoeite is true - when one says 've'Lo L'cha ve'Lo L'cha' it implies that he is swearing to each one individually. But when he says 'Lo'L'cha Lo L'cha' he is only Chayav one.

4)

TOSFOS DH TZAVACH RESH LAKISH V'AMAR V'YATZ'AH V'HAYSAH

תוס' ד"ה צווח ר"ל ויצאה והיתה

(Summary: Tosfos resolves an apparent contradiction between this and another statement of Resh Lakish.)

ואע"ג דאפילו ר"ל לא מקיש 'הויה' ל'יציאה' ...

(a)

Implied Question: Despite the fact that, even Resh Lakish does not compare 'Havayah' to 'Yetzi'ah' ...

שהרי בקטנה היא מתגרשת אף ע"י עצמה לרבנן, אם יש לה דעת לשמור גיטה, ואינה מתקדשת על ידי עצמה...

1.

Source: Seeing as a Ketanah can be divorced by herself according to the Rabbanan, as long as she has the intelligence to look after her Get, even though she cannot become betrothed by herself ...

מ"מ יש לנו להשוותם בכל מה שנוכל, מלשון "ויצאה והיתה" ,א"כ אין לנו לחלק בין קידושין לגירושין בנערה ...

(b)

Answer: Nevertheless, we must compare them as much as we can based on the Lashon "ve'Yatz'ah ve'Haysah", in which case we connot differentiate between Kidushin and Gerushin by a Na'arah

דנהי נמי דמחלקין גבי קטנה, היינו משום שאין לה יד לקבל קידושין, אבל לקבל גיטה יש לה יד כיון שנשאת.

1.

Reason: Since the reason that we differentiate between them by a Ketanah is because she does not have a Yad to receive her Kidushin, whereas to receive her Get she does, seeing as she is married.

5)

TOSFOS DH K'MIYN YAMA L'TIGNI

תוס' ד"ה כמין ימא לטיגני

(Summary: Tosfos cites two explanations of 'Bein Yama l'Tigni'.)

פי' בקונטרס -לא היתה שהות שכחה בנתים ...כמו שולה דגים מן הים והמחבת נתונה על האור לתתן בתוכה בשמן לטגנן.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that there was not enough time in between to forget ... such as where he was taking fish out of the sea and the pan was already on the fire to place them into it with oil in order to fry them.

ור"ח פירש דשני מקומות הם וקרובים זה לזה ...

(b)

Explanation #2: According to the Rach however, they are two places which are close to one another ...

כלומר אין אדם משקר כה"ג, דכיון דמקום קרוב הוא, סבר אי משקרנא, אתי אינש אחרינא ומכחישני, הילכך לא משקר.

1.

Explanation #2 (cont.): And what the Gemara therefore means is that a person does not lie under such circumstances, because, since the other location is so close, he thinks that if he lies, somebody will come and contrsadict him; so he will not lie.

44b----------------------------------------44b

6)

TOSFOS DH KETANAH SHE'NISKADSHAH SHE'LO L'DA'AS AVIHAH

תוס' ד"ה קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה

(Summary: Tosfos discusses the fact that the Tana says specifically 'Ketanah'.)

ונראה דה"ה בנערה איכא חידוש לר"ל אליבא דר' יהודה, ולר' יוחנן אליבא דכ"ע.

(a)

Clarification: It seems that by a Na'arah too, there is s Chidush according to Resh Lakish according to Rebbi Yehudah, and according Rebbi Yochanan according to the Rabbanan.

והא דנקיט 'קטנה' ...

(b)

Implied Question: And the reason that it mentions 'Ketanah' is ...

משום דבנערה לא שייך למימר 'צריכה מיאון' ,דאין מיאון בנערה...

1.

Answer: Because by a Na'arah one cannot say "Tzerichah Miy'un', since a there is no Miy'un by a Na'arah ...

כדאמר (נדה ד' נב.) 'עד מתי הבת ממאנת? עד שתביא ב' שערות.

2.

Sourer: As the Gemara says in Nidah (Daf 52a) 'Until when can a girl perform Miy'un? Until she grows two pubic hairs.'

7)

TOSFOS DH MA'AN D'MASNI HA

תוס' ד"ה מאן דמתני הא

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation.)

פי' בקונטרס מאן דמתני פלוגתא דעולא א'דשמואל, לא מתני א'דשמואל האי פי' דפריש בה ר"נ 'והוא ששידכו' ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains that the one who learns that Ula is arguing with Shmuel, does not learn what Rav Nachman explains 've'Hu she'Shidchu' on Shmuel ...

אלא סבר דאמר שמואל בלא שידכו, ומש"ה פליג עלייהו...

1.

Explanation #1 (cont.): But he learns Shmuel's statement without Shidchu, which explains why he argues with them ...

'איכא דאמרי אמר עולא אפי' מיאון אינה צריכה' -פירש בקונטרס ואפי' שידכו.

2.

Explanation #1 (concl.): 'Others say that, according to Ula, she does even require Miy'un' - Rashi explains that it speaks even by Shidchu.

וזה דחקו לפרש כן, דאי בלא שידכו דוקא, מאי איכא בין איכא דאמרי ללישנא קמא?

(b)

Reason: What pushes Rashi to learn like that is because if it was speaking without Shidchu, what is the difference between the two opinions?

וקשה, דאין זו סברא לומר שתהא חלוקה כל כך...

(c)

Question: It is not logical however, to say that there should be such a vast difference between the Gemara earlier and the Gemara here ...

דהא לעיל פריך גמרא 'אע"ג דשידכו '?אלמא סבירא לגמרא שהדבר פשוט הוא דבשידכו צריך מיאון, והכא ללישנא ד'איכא דאמרי' אמרי' דלא צריך?

1.

Question #1: Since earlier the Gemara asked 'Even by Shidchu?' , implying that it is obvious 'Shidchu' requires Miy'un, whilst here according to the second opinion, the Gemara says that she does not?

לכך נראה לר"י לפרש דלעולא לא מיירי אלא דוקא בלא שידכו...

(d)

Explanation #2: Therefore the Ri explainains that Ula is speaking specifically by 'Lo Shidchu' ...

ויש חילוק בין איכא דאמרי ללישנא קמא ...

(e)

Implied Question: And the difference between the two opinions is ...

דלישנא קמא פליג א'דרב ושמואל...

(f)

Answer: According to the first Lashon he argues with Rav and Shmu'el ...

כדפירש בקונטרס -דמאן דמתני פלוגתא דעולא א'דרב ושמואל ...' ...

1.

Support: As Rashi explains - 'that the one who learns the Machlokes of Ula on Rav and Shmuel' ...

ולהך איכא דאמרי -דכ"ע סבירא דלא פליג א'דשמואל ,ומילתא באפי נפשיה איתמר בלא שידכו ...

(g)

Answer (cont.): Whereas according to the second Lashon - they all agree that he does not argue with Rav and Shmu'el ...

ומר אמר חדא ומר אמר חדא, ולא פליגי.

1.

Answer (concl.): Since one of them says one thing, and the other, another, and they do not argue.

8)

TOSFOS DH ELA D'KIDSHAH NAFSHAH V'KATANI D'BA'I MIY'UN

תוס' ד"ה אלא דקידשה נפשה וקתני דבעיא מיאון

(Summary: Tosfos clarifies the question and explains why it is not difficult according to Shmuel.)

ותיובתא דעולא, דאמר אפילו מיאון אינה צריכה.

(a)

Clarification: This is a Tiyuvta on Ula, who says that she does not even require Miy'un.

וא"ת, לשמואל מי ניחא- והא איהו דאמר דבעיא גט בהדי מיאון, והכא קאמר 'או מיאנו' דמשמע דלא בעיא גט?

(b)

Question: Why is there no problem according to Shmu'el, seeing as he maintains that she requires a Get together with Miy'un, whereas here the Tana says 'Or she performed Miy'un', implying that she does not need a Get?

וי"ל, בשלמא לשמואל לא ק"ל מידי, דאיכא למימר דלעיל מיירי בשידך והכא מיירי בדלא שידך, ולהכי לא מצריך אלא מיאון ...

(c)

Answer: There is no problem according to Shmu'el, since one can explain that earlier it speaks where there was a Shiduch, whereas here it speaks where there was not, which explains why only Shiduch is required ...

אלא לעולא קשה, דאי מיירי בשידך, גט ומיאון בעי לפי' ר"י ללישנא דאיכא דאמרי ,ולפי' הקונטרס אפי' מיאון לא צריך...

1.

Answer (cont.): But according to Ula there is a problem - inasmuch as, if there was a Shiduch, then according to the Ri, she requjires both a Get and Miy'un, whereas according to Rashi, she does not even require Miy'un ...

ואי מיירי בדלא שידך, אפי' מיאון לא צריך, בין לפירוש הקונטרס בין לפי' ר"י.

2.

Answer (cont.): And if there was a Shiduch, then she does not even require Miy'un, according to both opinions.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF