KIDUSHIN 12 (21 Tishrei) - dedicated by Gedalliah Jawitz in honor of the Yahrzeit of Yehuda ben Simcha Volf Jawitz.

1)

TOSFOS DH RAV CHISDA LO SAVAR LEIH DI'SHEMUEL

תוס' ד"ה רב חסדא לא סבר ליה דשמואל

(Summary: Tosfos explains why the Gemara could not answer that it speaks by Kidushei Safek.)

הכא לא מצי לשנויי 'הא בקידושי ספק' כדלעיל...

(a)

Clarification: The Gemara could not answer here that it speaks by Kidushei Safek ...

משום דמיירי שקדשה אחיו אח"כ בפרוטה, והיה בא רב חסדא להפקיע קידושי ראשון, כדאמר 'לאו כל כמינך דאסרת לה א'בתרא' ...

(b)

Reason: Because it speaks where his brother subsequently betrothed her with a P'rutah, an Rav Chisda was coming to invalidate the Kidushin of the first brother, as he says 'You do not have the authority to forbid her on the latter (brother) one' ...

ואי הוה אמר דראשונים ספק הוו, א"כ, צ"ל דצריכה גט מראשון, א"כ תהיה אסורה משום דהויא גרושת אחיו.

1.

Reason (cont.): And if the first Kidushin was a Safek, then she would require a Get from the first brother, in which she would be forbiddento the second one on account of Gerushas Achiv.

12b----------------------------------------12b

2)

TOSFOS DH HA IKA SAHADI B'URIS

תוס' ד"ה הא איכא סהדי באורית

(Summary: Tosfos proves that the correct word is 'Uris' (west) and not 'Idis' (east) as Rashi explains

ה"ג ר"ת, ולא גריס 'באידית ;'והסופרים טעו בין 'אידית' 'לאורית' .

(a)

Authentic Text: This is the text according to Rabeinu Tam, and not 'Idis'; and it is the Sofrim who mixed up 'Idis' with 'Uris'.

ו'אורית' הוא מערב, כמו 'אוריה' בפרק לא יחפור (ב"ב דף כה.) גבי 'שכינה במערב' ' -מאי אוריה "אויר יה" .'

1.

Source: 'Uris' means the west, as we find in Perek Lo Yachpor (Bava Basra, Daf 25a), in connection with 'Shechinah in the west' - 'What is "Uri'ah"? "Avir Kah (the airspace of Hash-m)".

ולא כמו שפירש בקונטרס 'אוריה' מזרח -אויר של פני השכינה' .

(b)

Refuted Text: And not 'Uri'ah' the east (the air-space that faces the Shechinah)', as Rashi explains.

והשתא אתיא שפיר- דבני בבל היו אומרים 'הא איכא סהדי באורי' , 'כלומר בא"י שהוא מערב, כדאמרינן 'במערבא אמרי' ...

(c)

Proof: And this goes well with the statement of the B'nei Bavel, who declared 'There are witnesses in Uris!' - i.e. in Eretz Yisrael, which is in the west, as the Gemara says 'be'Ma'arva Amri (They say in eretz Yisrael)' ...

ורב חנינא מא"י אמר "עדיה בצד אסתן, ותיאסר"! ,כלומר בבל שהיא בצפון, ד'אסתן' הוא צפון...

1.

Proof (cont.): Whereas Rebbi Chanina, who was from eretz Yisrael, proclaimed 'Her witnesses are be'Estan', and she should be Asur!', meaning in Bavel, which is in the north, since 'Estan' means the north ...

כדאמרן (מגילה דף כח:) 'שמעתתא בעי צילותא כיומא דאיסתנא' ...

(d)

Source: As the Gemara says in Megilah (Daf 28b) 'Torah-study requires clarity like a day of Ist'na' ...

דרוח צפונית מונעת את הגשמים...

1.

Reason: Since the north-wind stops the rain ...

כדאמר (איוב לז) "מצפון זהב יאתה" -תרגומא 'מצפונא אסתנא יאתי '.

2.

Proof: As the Pasuk in Iyov (37) writes "Gold comes fro the north", which Yonasan translates as 'From the north the Est'na comes'.

3)

TOSFOS DH V'HA'IKA SAHADI B'URIS

תוס' ד"ה והאיכא סהדי באורית

(Summary: Tosfos clarifies the Kashya.)

אין לפרש ד'ניחוש לשמא איכא סהדי ...

(a)

Refuted Explanation #1: One cannot explain that 'We suspect that there may be witnesses' ...

דא"כ, אין לדבר סוף, דלעולם איכא למיחש.

1.

Reason: Because then there would be no limit, since there is always room for suspicion.

והא נמי ליכא לפרש 'והא איכא סהדי דידעי דבההוא שעתא הוה ביה ש"פ' ...

(b)

Refuted Explanation #2: Nor can we explain that 'There are witnesses who know that it was worth a P'rutah' ...

דפשיטא דעל זה ראוי להחמיר.

1.

Reason: Because it is obvious that one would then need to be strict.

אלא נראה לר"י לפרש 'והא איכא סהדי' -כלומר יצא הקול שיש עדים באורית או במדינת הים.

(c)

Authentic Explanation: The Ri therefore explains that what 'There are witnesses' means is that - there is a distinct rumor that there are witnesses in Eretz Yisrael or overseas.

4)

TOSFOS DH IM HEKALNU BI'SHEVUYAH

תוס' ד"ה אם הקלנו בשבויה

(Summary: Tosfos presents various interpretations of the question.)

אית ספרים שכתוב בהן ... 'משום דמנוולא נפשה, נקל באשת איש'?

(a)

Explanation (Text) #1: Some texts read ' ... since she makes herself ugly, should we also be lenient by Eishes Ish'?

וי"מ 'אם הקלנו בשבויה' -היינו משום דאפילו איכא סהדי שנשבית, מ"מ לא היו יודעין אם נטמאה, א"כ אינה אסורה מה"ת (א"כ)...

(b)

Explanation #2: Whilst others explain 'If we are lenient by a captive' - that is because even if there are witnesses that she was taken captive, we do not know whther she was defiled, in which case, she is not forbidden min ha'Torah ...

'נקל באשת איש'? -דאי איכא סהדי דאותה אבנא דכוחלא אית בה ש"פ, הויא א"א גמורה, א"כ אין דין הוא שנקל עליה.

1.

Explanation #2: Should we also be lenient by Eishes Ish where, if there are witnesses that the Kuchla-stone was worth a P'rutah, she is a proper Eishes Ish' - in which case, it would not be right to be lenient regarding her.

וי"מ, 'אם הקלנו בשבויה' -משום דליכא אלא איסור לאו דזונה, נקל בא"א -דאיכא איסור מיתה'?

(c)

Explanation #3: Yet others explain 'If we are lenient by a captive - because it only involves the Isur La'av of Zonah, shall we also be lenient by Eishes Ish, which involves an Isur Misah?'

ולא נהירא, שהרי השבויה נמי פעמים דאיכא איסור מיתה ...

(d)

Refutation: This explanation is not correct however, seeing as sometimes a captive also involves an Isur Misah ...

אם הוא כהן ויש לו בן ממנה, שהוא חלל, ויעבוד עבודה במזבח בשבת; ובזה יש חיוב מיתה.

1.

Case: If he is a Kohen from whom she has a son, who is a Chalal and who then serves on the Mizbe'ach on Shabbos, which is a Chiyuv Misah.

5)

TOSFOS DH V'AL DI'MEVATEL GITA

תוס' ד"ה ועל דמבטל גיטא

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation.)

פ"ה, כגון השולח גט לאשתו והגיע בשליח וא"ל 'גט שנתתי לך בטל הוא' ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains that it speaks about someone who, after sending his wife a Get, catches up with the Shali'ach and informs him that he is negating the Get ...

ואיכא למיחש שמא יתננו לה השליח לאחר שבטלו, ותנשא בו.

1.

Explanation #1 (cont.): And we now suspect that the latter will nevertheless hand her over the Get despite the fact that the husband negated it, and that she will use it to remarry.

ולא נהירא, דאין סברא לומר שיתן לה השליח, כיון שהוא מוחה בו; דאטו ברשיעי עסקינן?

(b)

Refutation: But this is not correct, since it is not logical to say that the Shali'ach will hand her the Get after the husband has negated it. Since when does the Gemara speak about Resha'im?

לכן נ"ל כדאמר התם (גיטין דף לב.) 'בראשונה היה עושה ב"ד ומבטל לפניהם; התקין ר"ג שלא יהו עושין כן' ...

(c)

Introduction to Explanation #2: We therefore need to explain as the Gemara states in Gitin (Daf 32a) - 'At first he would appoint a Beis-Din, in whose presence he would negate the Get; Until Raban Gamliel instituted that they should not do so'.

אך פליגי התם (דף לג.) -דאיכא למ"ד 'אם בטלו מבוטל' , ולדידיה ניחא שהרי אשה זו אינה יודעת שבטלו ותינשא.

(d)

Explanation #2: Only there is a Machlokes there (on Daf 33a) what the Din will be in the event that the husband does negate it; According to one opinion 'it is negated - and according to him the fear is justified, in that the woman, not aware that it has been negated will go and use it to get married.

ואפילו למ"ד התם 'אם בטלו אינו מבוטל' ,מ"מ הרי מוציא לעז על הגט.

1.

Explanation #2 (cont.): But even according to the opinion there that holds that 'If he negates it, it is not negated', nevertheless, it will stigmatize the Get (See Masores ha'Shas).

6)

TOSFOS DH B'KULHU LO MANGID RAV

תוס' ד"ה בכולהו לא מנגיד רב

(Summary: Tosfos discusses why nowadays, Chasanim live with their in-laws.)

על זה סומכין החתנים בזמן הזה שדרים בבית חמותם...

(a)

Current Minhag: Nowadays, the Chasanim rely on this to live with their mothers-in-law

ואפילו למאן דחייש לעיל, מה שדרין עכשיו בבית חמותם היינו בשביל טובת הנאה שדרים בלא שכירות בבית...

1.

Current Minhag (cont.): Because even according to the opinion earlier, that suspects, the reason that they are len ient nowadays is due to the benefit of living there rent-free ...

דיש הוכחה שאינם דרים בשביל חמותם, אלא בשביל שאר טובות שעושין להם.

(b)

Reason: Proof enough that they are not living there because of their mother's-in-law per se, but because of the other benefits that they receive.

7)

TOSFOS DH MISHUM P'RITZUSA

תוס' ד"ה משום פריצותא

(Summary: Tosfos discusses why it is considered immodest.)

מפרש ר"ת דהיינו פריצותא -לפי שצריך או עדי ביאה או עדי יחוד, ודבר מכוער הוא שמעמיד עדים על כך.

(a)

Explanation #1: Rabeinu Tam attributes the P;ritzus to the fact that one requires either witnesses of the actual Bi'ah or of the seclusion, and designating witnesses for that is immodest.)

וקשה, דביבמות פ' ר"ג (דף נב.) מייתי לה 'מצות יבמה, מקדש והדר בעיל; לא קדיש, לוקה מכת מרדות מדרבנן, כרב' ...

(b)

Question: The Gemara in Perek Raban Gamliel ( Yevamos, Daf 52a) states 'The Mitzvah of Yibum is to be Mekadesh and then to be Bo'el; if one makes Be'ilah without being Mekadesh, receives Malkos, mi'de'Rabbanan, like Rav' ...

והתם לאו משום עדים תליא טעמא, דהא יבמה מדאורייתא אינה נקנית אלא בביאה?

1.

Question: And there it has nothing to do with the witnessess, seeing as mi'd'Oraysa, a Yevamah can only be acquired with Bi'ah?

אלא נראה לר"י דהיינו פריצות, שעושין תחלת קניינן בביאה, דומיא ד'מקדש בלא שידוכי. '

(c)

Explanation #2: The Ri therefore explains that it is immodest to make the initial Kinyan with Bi'ah, similar to 'Someone who betroths without a Shiduch'

8)

TOSFOS DH B'SHA'AS MATAN MA'OS MEKUDESHES

תוס' ד"ה בשעת מתן מעות מקודשת

(Summary: Tosfos clarifies the text.)

ה"ג, ולא גרסינן 'בין רצתה בין לא רצתה' ...

(a)

Clarifying Text: This is the correct text, without the words 'whether she agrees or not' ...

כדאמר לקמן (דף יג.) 'ליתני "מקודשת" סתם ,כי התם'?

1.

Proof: As the Gemara says later (on Daf 13a) 'Let it say "Mekudeshes' S'tam, like it said there?'

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF