KIDUSHIN 73-75 - Sponsored by the Turkels of NY to merit a Refu'ah Sheleimah for Mindl Adina bas Yentl Yenta Yehudis and Yehuda Leib ben Tzipora Rochel and Avrohom Yeshaya ben Aviva, among the ailing of Klal Yisrael.

קידושין דף עג. א

מה לומדים מחמשת הפסוקים (בדברים כ"ג) שנזכר בהם קהל לתנאים דלהלן?

לר' יוסי - גר
מותר בממזרת
לר' יהודה - גר אסור בממזרת
לביאור א' לביאור ב' לביאור ג'
לֹא יָבֹא מַמְזֵר
בִּקְהַל ה'
לאסור ממזר
לכהן
לאסור ממזר
לכהן וללוי
להתיר ממזר לשתוקי
ושתוקי לישראל [1]
לאסור ממזר
לכהן
גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא
יָבֹא לוֹ בִּקְהַל ה'
לאסור ממזר
ללוי
לאסור ממזר
לישראל
לאסור ממזר
לכהן
לאסור ממזר
ללוי
לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי
וּמוֹאָבִי בִּקְהַל ה'
לאסור ממזר
לישראל
להתיר ממזר
לשתוקי
לאסור ממזר
ללוי
לאסור ממזר
לישראל
גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי
לֹא יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל ה'
להתיר ממזר
לשתוקי
להתיר שתוקי
בישראל
לאסור ממזר
לישראל
להתיר ממזר
לשתוקי
דּוֹר שְׁלִישִׁי יָבֹא
לָהֶם בִּקְהַל ה'
להתיר שתוקי
בישראל
לאסור גר
בממזרת
לאסור גר
בממזרת
להתיר שתוקי
בישראל
לר'
יהודה
הַקָּהָל חֻקָּה
אַחַת לָכֶם וְלַגֵּר [2]
--- --- --- לאסור גר
בממזרת

קידושין דף עג: א

איזה דברים יש מוכיחים שאינו אסופי, ואיזה אינם מוכיחים והוא אסופי?

מוכח שאינו אסופי מוכח שהוא אסופי
מימרת
רבא
בר רב הונא
מצאו מהול, אבריו מתוקנים, משוח בשמן, כחול סביב עיניו, יש לו קשר לרפואה,
יש לו קמיע של עשבים, יש לו קמיע של כתב
----
תלוי על הדקל אין חיה רעה יכולה לבוא עליו חיה רעה יכולה לבוא עליו
תלוי בעץ עזורדין כשאינו סמוך לעיר כשסמוך לעיר [3]
בבית כנסת סמוך לעיר ויש בו רבים אינו סמוך או שאין בו רבים
פירא דסופלי ----- השדים מזיקים אותו שם
בנהר באמצעו מקום שיש בו ספינות בשפתו שאין שם ספינות
רה"ר בצדדיו - מקום המשתמר באמצעו שיכול להדרס

קידושין דף עג: א

האם הוריו נאמנים לומר שהוא בנם, ולא נחזיקהו באסופי?

בשנים כתיקונים בשני רעבון
כשהוא מונח עוד בשוק אין בו משום אסופי אין בו משום אסופי
כשנאסף כבר מהשוק הרי הוא אסופי אין בו משום אסופי

ד' נשים שילדו בבית אחד, האם נאמנת המילדת לומר, זה כהן וזה לוי וזה ישראל וזה ממזר?

כשהיה עד אחד שערער כשהיו ב' עדים שערערו
לתירוץ הראשון אינו ערעור - ונאמנת הוי ערעור - אינה נאמנת
לאיבעית אימא כשהיה לולד חזקת כשרות: אינו ערעור [4]
כשלא היה לולד חזקת כשרות: הוי ערעור
הוי ערעור - אינה נאמנת

האם בעל המקח נאמן לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי כשאין מקחו בידו [5]? [ תוד"ה בד"א].

באופן שלקח מעות משניהם [6] באופן שלקח רק מאחד
לפירש"י אינו נאמן נאמן לגמרי
לרבינו תם אינו נאמן נאמן כעד אחד [7]
-------------------------------------------------

[1] והלימוד הוא ד"לא יבא ממזר בקהל ה' ", ומתיבת "ממזר" יש לדייק דממזר ודאי הוא דלא יבא אבל ממזר ספק (שתוקי) יבוא. וכן, בקהל ודאי הוא דלא יבוא (ממזר) הא בקהל ספק (בשתוקים) יבוא.

[2] פסוק זה (במדבר טו:טו) נדרש רק לר' יהודה לתירוץ השלישי בגמ'.

[3] דאפי' שלא יכולה לבוא אליו חיה לשם, מ"מ כיון שהוא מקום שדרים בו השדים - ויזיקוהו, יש בו משום אסופי.

[4] פי', כשהוחזק כבר הולד שאינו ממזר, אז אין ערער אחד נאמן לפוסלו. אבל כשלא הוחזק עדיין, ועדיין הוא בספק ובא ערער אחד, המערער נאמן ולא החיה.

[5] אכן כשמקחו בידו הוא נאמן אפי' בשני אנשים - כיון שמוטל עליו לדעת, כדי שלא יחזור בו ויתן לאחר ויעמוד במי שפרע.

[6] והיינו שלקח מעות משני אנשים אחד קיבל ממנו ברצונו ומהשני קיבל שלא לרצון, ואינו יודע ממי קיבל ברצון ומי לא.

[7] ויכול רק לחייב שבועה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף