KIDUSHIN 28 (7 Cheshvan) - in honor of the Yahrzeit of ha'Gaon Rav Meir Shapiro, creator of the Dafyomi study cycle. (See www.dafyomi.co.il/dafyomi.htm for links relating to the life of the Rav and to his Yahrzeit.)

קידושין דף כח. א

הקורא לחברו בשמות דלהלן מה דינו, ומדוע? [תוד"ה הקורא].

מה דינו ומדוע
עבד יהיה בנידוי כשקורא לו עבד מקללו בארור, ומדה כנגד מדה מקללין לו [1]
ממזר סופג ארבעים מדה כנגד מדה דאומר שעובר באיסור לאו שנשא ישראלית [2]
רשע יורד עמו לחייו דאין לב"ד להזדקק ליותר מזה [3]

קידושין דף כח: א

האם דברים דלהלן אשר לעשות בהם חליפין?

מטבע פירות, בשר שור שור חי כלים
לרב ששת אי אפשר אפשר אפשר אפשר
לרב נחמן אי אפשר אי אפשר [4] לרש"י: אי אפשר
ליש מפרשים: אפשר [5]
אפשר

האם אפשר לקנות מטלטלין בכסף באופנים דלהלן?

נתן כסף למוכר החליף דמי שור בפרה [6]
לר' יוחנן דדבר תורה מעות קונות לא קונה מדרבנן [7] קונה דהוי מילתא לא שכיחא
לריש לקיש דדבר תורה משיכה קונה לא קונה מה"ת לא קונה דאין קנין במעות כלל [8]
-------------------------------------------------

[1] דקרא לו עבד כנעני, דהיינו שהוא מבניו של כנען שהם ארורים, ולכך מדה כנגד מדה מקללין גם אותו בארור דהיינו נידוי, כי בכל נידוי יש בו ארור.

[2] ולכך מדה כנגד מדה סופג ארבעים, כדין ממזר שבא על ישראלית.

[3] וה"ק: דמותר לו לשנאתו, ואף למעט את פרנסתו ולרדת לאומנותו.

[4] ועל שיטתו מקשה הגמ', דבין לפי ההו"א שסברנו שמטבע נעשה חליפין ובין לפי המסקנא שאין מטבע נעשה חליפין, אנחנו מפרשים את ה"כיצד", שמיירי בפירות - וחזינן שכן נעשים חליפין, דלפי ההו"א מפרשים "החליף שור בפרה או חמור בשור, ולפי המסקנא מפרשים "החליף בשר שור בפרה או בשר חמור בשור", ובין שור חי ובין בשר שור שניהם חשיבי פירות דהרי אינם כלים, ובכל אופן עבדי חליפין. ומתרצת הגמ', שרב נחמן יפרש את המשנה שהחליף דמי שור (שכבר חייב לו וכו', כמבואר בהערה הבאה) בפרה, וה"ק: "יש דמים שהן כחליפין, וכל המשנה היא ענין אחד, ואומרת: דיש פעמים שדמים מועילים לקנות כחליפין (אף שמטבע לא נעשה חליפין - כקנין סודר ונעל), כיצד החליף דמי שור בפרה, שאז המעות קונות בלא משיכת הפרה כמו שמועיל בחליפין רגילים בלא משיכה.

[5] ומחלוקתם היא האם שור חי נקרא פירות ולא עביד חליפין לרב נחמן, או הוי כמו כלי וגם רב נחמן מודה דהוי חליפין. ונפ"מ לביאור כל הסוגיא, האם הקושיא של הגמ' על רב נחמן היא רק לפי ההו"א שהעמדנו שהחליף בשר שור - שהוי פירי, אבל למסקנא דהעמדנו בבשר שור הוי כלים. דלפי היש מפרשים כן הוא הפירוש שהקושיא היא רק להו"א, אולם לרש"י הקושיא היא על שניהם כיון שגם שור חי הוי חליפין.

[6] פירש"י, שהיה כבר חייב לו דמי שור, וכגון שמתחילה משך ראובן משמעון שור ונתחייב לשלם לשמעון דמים, ועתה אומר שמעון "אני מחליף בדמי שור שאתה ראובן חייב לי שתתן לי פרה".

[7] גזירה שמא יאמר לו "נשרפו חטיך בעליה".

[8] ולפ"ז הוכיחה הגמ' שר"ל על כרחך לא יכול לסבור כאוקימתת רב נחמן למשנתנו, דהרי הוא העמיד את המשנה באופן הזה שהחליף דמי שור בפרה, ואילו לר"ל באופן הזה לא קנה. ואומרת הגמ' שאה"נ דר"ל ס"ל כרב ששת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף