1)

QUESTIONABLE CASES OF PARNASAH (Yerushalmi Perek 6 Halachah 6 Daf 41b)

הרי שהיו שתי נקיבות ובן אחד ונטלה הראשונה עישור נכסים לא הספיקה השנייה ליטול עישור נכסים עד שמת הבן רבי חנינה סבר מימר השנייה נוטלת עישור נכסים והשאר חולקות אותו בשוה

(a)

If there were two daughters and one son, and the first daughter received a tenth, and the second did not take a tenth [of what remains] before the son died - R. Chaninah thought to say that the second receives a tenth [of what remains], and the rest they share equally.

אמר ליה רבי יוחנן תמן בשלא היה להתפרנס ברם הכא תמכור את השאר ותתפרנס ממנו

(b)

Rebuttal (R. Yochanan): That (a tenth) is when she does not have [property] to finance herself. However, here she can sell the rest (her half of the remaining 90%) and be financed through it!

ר' טבי בשם רבי יאשיה טעמא דרבי חנינה אין מן המשועבדין היא גובה לא כל שכן ממה שלפניה

(c)

(R. Tavi citing R. Yoshiyah): R. Chaninah holds that if [a Yesomah] takes [Parnasah] from Meshubadim, all the more so she takes from what is in front of her (the remainder of the estate, before she divides with her sister)!

רבי יוחנן כדעתיה דמר רבי זעירא רבי יוחנן לא גבי

(d)

R. Yochanan holds like he taught elsewhere, for R. Ze'ira citing R. Yochanan said that she does not collect [Parnasah from Meshubadim];

מאן גבי רבי חנינה גבי

1.

Who [holds that] she collects [Parnasah from Meshubadim]? R. Chaninah holds that she collects.

רבי יסא איתפקד גביה מדל דיתמין והוה תמן יתמיין בעיין מפרנסא אעיל עובדא קומי רבי אלעזר וקומי רבי שמעון בר יקים

(e)

An estate of orphans was deposited with R. Yosa. There were [girls] who needed Parnasah. The case came in front of R. Elazar and in front of R. Shimon bar Yakim;

אמר רבי שמעון בר יקים לא מוטב שיתפרנסו משל אביהן ולא מן הצדקה

1.

R. Shimon ben Yakim: Is it not better that they be financed from their father, than to be financed from Tzedakah?!

אמר ליה רבי אלעזר דבר שאילו יבוא לפני רבותינו ואין רבותינו נוגעין ואנו עושין אותו מעשה

2.

R. Elazar (to R. Shimon bar Yakim): A matter that if it came in front of our Rebbeyim, they would not touch it (they were unsure whether or not Parnasah is collected from Metaltelim), will we do an action?!

אמר רבי יוסי אנא יהיב לון ואין קמון יתמי וערון אנא יהיב לון

3.

R. Yosi: I will give to them - if the [male] orphans will protest, I will give to them [from my money, the amount that I gave to the daughters].

אפילו כן חמון ולא עירון

i.

Even so, they saw and did not protest.

רבי זעירא בעא קומי רבי יוסי היך עבדין עובדא

(f)

Question (R. Ze'ira, to R. Yosi): How do we rule in practice?

אמר ליה כרבי חנינה

(g)

Answer (R. Yosi): [We rule] like R. Chaninah.

וכן נפק עובדא כרבי חנינה

(h)

Support: A case occurred, and they did like R. Chaninah.

רבי אבון בשם רבי הילא רואין את הנכסין כאילו חריבין:

(i)

(R. Avun citing R. Heila): [If there were two daughters and one son, and the first daughter received a tenth, and the second did not take a tenth before the son died,] we view the property (that they will inherit) as if it was desolate (it is not used to marry off the second. Rather, the second takes a tenth for Parnasah, and the rest they share equally, like R. Chaninah said above. - TAL TORAH)

2)

WHEN SHOULD A THIRD PARTY DEVIATE FROM THE COMMAND? (Yerushalmi Perek 6 Halachah 7 Daf 41b)

מתני' המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן עלי בעלי יעשה שליש מה שהושלש בידו דברי ר"מ

(a)

(Mishnah - R. Meir): If Levi gave money to David for Levi's daughter (for her dowry or to buy a field for her), and she says 'I trust my husband (give the money to him)', David should do like he was instructed;

אמר רבי יוסי [דף מב עמוד א] וכי אינה אלא שדה אחת והיא רוצה למוכרה והרי היא מוכרה מעכשיו

(b)

R. Yosi says, even if he bought a field for her and she wanted to sell it, she could. It is as if it is already sold! (Therefore, we heed her.)

במה דברים אמורים בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום:

(c)

This applies to an adult; but the actions of a minor are void.

גמ' מתניתא (בפסק מן האירוסין אבל אם פסק) [צ"ל באומרת מן האירוסין אבל אם אומרת - שערי תורת ארץ ישראל] מן הנישואין אף רבי מאיר מודי

(d)

(Gemara): Our Mishnah discusses when she said so during Eirusin, but if she said so during Nisu'in, even R. Meir agrees [that the third party gives them to her husband].

השליש מן הנישואין היא המחלוקת

(e)

If [her father] gave the money to a third party during Nisu'in, this is an argument [of the following Tana'im. R. Meir holds that we fulfill the Mes' words, and Chachamim say that we give their needs, lest they need to take from Tzedakah. - NO'AM YERUSHALMI];

האומר תנו לבניי שקל בשבת והן ראויין ליטול סלע נותנין להן סלע אל תתנו להן אלא שקל נותנין להן שקל

1.

If one said 'give a Shekel (half a Sela) to my sons each week', and they need a Sela, we give to them a Sela. [If he said] 'give to them only a Shekel', we give to them a Shekel;

ולמזון האשה והבנות בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנין להן (שקל) [צ"ל סלע - פני משה, מהתוספתא]

2.

For food for the wife and daughter, whether he said 'give', or he said 'do not give' [we give to them what they need].

תני רבן שמעון בן גמליאל אומר מאיר היה אומר האומר תנו לבניי שקל בשבת והן ראויין ליטול סלע נותנין להן שקל והשאר מתפרנס מן הצדקה

3.

(Beraisa - R. Shimon ben Gamliel): R. Meir used to say, if one said 'give a Shekel to my sons each week', and they need a Sela, we give to them a Shekel, and the rest they are financed from Tzedakah;

וחכמים אומרים גובין והולכין עד שיכלו הנכסים והשאר יתפרנסו מן הצדקה

4.

Chachamim say, they collect [their needs] until the property is finished, and the rest they are financed from Tzedakah.

אמר רבי יוסי הדא פשטה שאילתא דחילפי

(f)

(R. Yosi): This answers the question [asked to] Chilfa;

אמרי אייתיבון על גיף נהרא דלא אפיקת מתנייה דרבי חייה רבא מן מתניתא וירקוני לנהרא

1.

They say that he sat by the river bank, [and said whoever will say a Beraisa of [the academy of] R. Chiyah Ruba (i.e. a Tosefta), and I will not bring a source from a Mishnah, they will throw me to the river.

מה הוה מימר

2.

Question: What would he answer (is the source of this Beraisa from a Mishnah)?

יעשה שליש מה שהושלש בידו

3.

Answer (Mishnah): The third party does like he was told to do with the property entrusted to him.

מתו יירשו אחרים

4.

(Continuation of Beraisa): [If he said] 'if [my sons] die, others should inherit in place of them' [whether he said 'give', or he said 'do not give', we give to them only what he said].

לא כן אמר רבי אבהו בשם ר' יוחנן (כל) [צ"ל בכל - קרבן העדה] הלשונות אדם מזכה חוץ מלשון ירושה

5.

Question: Didn't R. Avahu, citing R. Yochanan, say that with all expressions, a person can be Mezakeh, except for an expression of inheritance? (It helps only for one proper to inherit him.)

לית כאן ירתון אלא יטלון

6.

Answer: [We did] not [ask about one who said others should] 'inherit', rather, 'receive'.

רבי זעירא בעא קומי רבי מנא כאן במתנה איתפלגון

7.

Question (R. Ze'ira, to R. Mana): Do they argue here [only] in an expression of a gift?!

כתב כל נכסיו לשני בני אדם כאחת כתב לזה בלשון מתנה ולזה בלשון ירושה אמר רבי אלעזר מכיון שזכה בו בלשון מתנה זכה זה בלשון ירושה

i.

If one wrote all his property to two people like one - he wrote to this one in an expression of a gift, and to this one in an expression of inheritance - R. Elazar says, since this one acquired in an expression of a gift, this one acquired in an expression of inheritance;

אמר רבי יוחנן נראין דברים בלשון מתנה זכה בלשון ירושה לא זכה

ii.

(R. Yochanan): It seems that [the one to whom he gave] in an expression of a gift, he acquired. [The one to whom he gave] in an expression of inheritance, he did not acquire.

אמר רבי פינחס אתא עובדין קומי רבי ירמיה מכיון דרבי אלעזר אמר אולפן ורבי יוחנן אמר נראין הלכה כרבי אלעזר

8.

(R. Pinchas): A case came in front of R. Yirmeyah. He said, since R. Elazar said from tradition, and R. Yochanan said [only] 'it seems', the Halachah follows R. Elazar.

אמר רבי שמואל לא רבי מאיר אמרה ואינן נראות [דף מב עמוד ב] שמא כלום היא

9.

Question (R. Shmuel): Didn't R. Meir say (the Beraisa above, 'give a Shekel... if they die, others should inherit in place of them, and his words are fulfilled? Even if R. Yochanan said from tradition), and not 'it seems', is this anything?! (We do not follow him against a Tana, for he is not a Tana! The coming episode shows this.)

לא כן אמר רבי יסא בשם ר' יוחנן צמר הבכור שטרפו בטל ברוב

i.

Didn't R. Yosah say in the name of R. Yochanan, if wool of a Bechor was mixed [with Chulin wool], it is Batel in a majority;

ואייתי רבי חייה ציפורייא קומי רבי אימי ליטרא בשמונה ולא הורי ליה דמר רבי יסא לא מתניתא היא

ii.

And R. Chiyah Tziporiya brought in front of R. Imi a Litra [of wool of a Bechor, mixed] in eight, and he did not rule for him [to permit,] for R. Yosa said 'does not a Mishnah teach this?' (We explained this like SEFER NIR.)

האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד ידלק הבגד משער הנזיר ומפטר חמור בשק ידלק השק

iii.

(Mishnah - Orlah 3:3): One who weaves a full Sit (the length one can distance his thumb from his index finger) of wool of a Bechor [into a garment], the garment must be burned. [If he wove this amount] of hair of a Nazir or of a Peter Chamor into Sak (sackcloth), the Sak must be burned.

הדא מתניתא פליגא על רבי יוחנן כתב בין בתחילה בין באמצע בין בסוף בל' מתנה דבריו קיימין

(g)

Question (against R. Yochanan - Mishnah): Whether he wrote at the beginning, in the middle or at the end, an expression of a gift, his words are fulfilled.

תמן לזה בל' מתנה ולזה בל' ירושה ברם הכא כל אחד ואחד בלשון מתנה כל אחד ואחד בלשון ירושה

(h)

Answer: There (R. Yochanan's law), he wrote to this one an expression of a gift, and to this an expression of inheritance. However, here (the Mishnah) he wrote to each one an expression of a gift, and to each one an expression of inheritance.

ר' חגיי בעא קומי רבי יוסי ואינו חב לאחרים

(i)

Question (R. Chagai, to R. Yosi): (In our Mishnah, why does R. Yosi say that the third party gives to her husband?) Does he not cause a loss to others (who would have inherited the money, if she died and the third party still held it)?!

אמר ליה בשאין שם אחין

(j)

Answer (R. Yosi): The case is, there are no brothers [of his daughter, who could inherit in such a case].

ואינו חב לאחי אביו

(k)

Question: Does he not cause a loss to his father's brothers?! (I.e. there are always other relatives who would have inherited!)

רבי חנניה בריה דרבי הילל רוצה הוא בתקנת (ביתו) [צ"ל בתו - מיכל המים] יותר מקרוביו:

(l)

Answer (R. Chananyah brei d'R. Hillel): He wants to fix his daughter more than his [more distant] relatives. (If she gives the money to her husband, there will be Shalom Bayis.)

הדרן עלך פרק מציאת האשה
HADRAN ALACH PEREK METZI'AS HA'ISHAH

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF