1)

TOSFOS DH Talah Lei Rav l'Rebbi Beini Chiti

תוספות ד"ה תלה ליה רב לרבי ביני חטי

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of this.)

פירש ר"ח שאלות הרבה שאלו והיו אגרות תפורות זו לזו ובין אותם תפירות כתב שאלה זו

(a)

Explanation #1 (R. Chananel): He asked him many questions, and the letters were sewn to each other, and amidst the stitches he wrote this question.

ובקונטרס פי' בין השיטין

(b)

Explanation #2 (Rashi): He wrote this question between the lines [of a friendly letter].

וכן אמר בירושלמי בהנזקין תלי לי ביני שיטיא.

(c)

Support: It says so in the Yerushalmi in Gitin. He hung it between the lines.

2)

TOSFOS DH Mishum Ravach Beisa

תוספות ד"ה משום רווח ביתא

(SUMMARY: Tosfos asks what is the law when she does not profit.)

יש להסתפק היכא דאיכא עשר בנות דליכא רווח ביתא מהו.

(a)

Question: It is not clear what is the law when there are 10 daughters, and she did not profit [through death of the son].

3)

TOSFOS DH v'Ishtik

תוספות ד"ה ואישתיק

(SUMMARY: Tosfos infers that a judge should correct a litigant's false threats.)

מכאן רגיל ר"ת כשהיה יושב בדין ואחד מבעלי דינין מגזם לחברו ואומר כך וכך תתחייב לי בדין רגיל היה ר"ת לומר שקר אתה דובר כי לא יתחייב

(a)

Inference: Due to this, when R. Tam sat in judgment, and one of the litigants intimidated and said to another "you will be liable to me so and so in judgment", R. Tam would say "you lie! He will not be liable";

שאם אין לו לדיין לומר כן מה היה מוכיח רב מניומי מדאשתיק אמימר.

1.

If it were improper for a judge to say so, how could Rav Minyomi bring a proof from Ameimar's silence?

4)

TOSFOS DH me'Amala d'Beisei

תוספות ד"ה מעמלא דביתי

(SUMMARY: Tosfos explains in which case this is a Chidush.)

וא"ת היכי דמי

(a)

Question: What is the case?

אי בשכירות שיבא מן הבתים פשיטא שטורפת דהא מקרקעי אינהו

1.

If it discusses rental that will come from the houses, obviously she takes it, for it is land!

ואי בשכירות שגבו כבר הני מטלטלי ממש הוו

2.

If it discusses rental that was already collected, it is truly Metaltelim!

ויש לומר דמיירי שהשכירו הבית לשנה ועמד בו השוכר חצי שנה

(b)

Answer: The case is, they rented out a house for a year, and the tenant [already] lived there half a year;

ואף על גב דכבר נתחייב על מה שעמד בבית גובה ולא חשיב מטלטלי דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף.

1.

Even though he was already liable for the time he lived in the house, she collects from it. It is not considered Metaltelim, because rental is due only at the end.

5)

TOSFOS DH uv'Shamta Lehavi Man d'Lo Leima Lei

תוספות ד"ה ובשמתא להוי מאן דלא לימא ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why the Niduy did not take effect at all.)

וא"ת אף על פי שא"ל יהא צריך הפרה כדאמרינן באלו הן הגולין (מכות דף יא: ושם) נדוי על תנאי צריך הפרה

(a)

Implied question: Even though Rav Sheshes did say [what Rav Huna commanded him], he should still need to permit the Niduy, like we say in Makos (11b) that conditional Niduy must be permitted!

מנלן מיהודה דכתיב אם לא הביאותיו אליך וגו' אף על פי שקיים התנאי היו עצמותיו מגולגלין בארון

1.

We learn from Yehudah. It says "if I will not bring [Binyamin] to you (Yakov)..." Even though he fulfilled the Tenai, his bones were rolling in his coffin [until Moshe prayed for him]!

וי"ל דה"מ בדבר שהמנודה מסופק בשעת הנדוי אם יתקיים התנאי כי התם

(b)

Answer: That is only for a matter Isur the one put in Niduy is unsure at the time of the Niduy whether or not the Tenai will be fulfilled, like there;

דמאריה וגנבי דבידי שמים לא היה יכול לשומרו והוי כאילו אין תנאי כלל

1.

Danger through lions and thieves is b'Yedei Shamayim. Yehudah could not guard him from them. It is as if there is no Tenai at all;

אבל הכא שבידו לקיים התנאי אין צריך הפרה, ר"ת.

i.

However, here it is in his hands to fulfill it. Therefore, it need not be permitted (R. Tam).

69b----------------------------------------69b

6)

TOSFOS DH Amar Rav Nachman Yinachem Kesiv

תוספות ד"ה אמר רב נחמן ינחם כתיב

(SUMMARY: Tosfos explains why we say that it is written Yinachem.)

ואף על גב דקרינן ינחם

(a)

Implied question: We pronounce this "Yenachem"!

מ"מ דרשינן הכי מדלא כתיב מנחם דליכא למיטעי וכתיב ינחם דאיכא למיקרי ינחם אף על גב דלא קרינן

(b)

Answer: Even so, we expound [it as if it says "Yinachem"] because it did not write "Menachem", about which one could not err, and rather wrote "Yenachem", which could be pronounced "Yinachem", even though we do not pronounce it this way.

הכי איכא למדרש שהמתנחם מושיבין בראש לנחמו

(c)

Support: The Midrash says so. We seat at the head the one being consoled.

ופירוש הקונטרס דחוק.

1.

Rashi's Perush (we pronounce with a Pasach only if the letter is followed by an Aleph or Hei) is difficult.

7)

TOSFOS DH Amar Rava Hilchesa v'Chulei

תוספות ד"ה אמר רבא הלכתא כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that nowadays we do not follow this.)

לעיל (דף נא.) פירשנו דבזה"ז כולהו ממטלטלי.

(a)

Reference: Above (51a) we explained that nowadays, all are collected from Metaltelim.

8)

TOSFOS DH ha'Mashlish Ma'os l'Bito

תוספות ד"ה המשליש מעות לבתו

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss an adult during Eirusin.)

פירש בקונט' והיא אומרת נאמן עלי לאחר שנשאת

(a)

Explanation #1 (Rashi): After she married, she says "I believe my husband."

לא דק דבגמ' מסקינן דליכא בין ר"מ ובין ר' יוסי אלא גדולה מן האירוסין.

(b)

Rebuttal (and Explanation #2): The Gemara concludes that R. Meir and R. Yosi argue only about an adult during Eirusin!

9)

TOSFOS DH v'Chi Einah Ela Sadeh

תוספות ד"ה וכי אינה אלא שדה

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Meir argues with this.)

ור"מ סבר דאינה יכולה למוכרו.

(a)

Explanation: R. Meir holds that she cannot sell it.

10)

TOSFOS DH Ileima Ketanah Min ha'Nisu'in Ika Beinaihu

תוספות ד"ה אילימא קטנה מן הנשואין איכא בינייהו

(SUMMARY: Tosfos explains that we suggest that they argue even about this.)

פירוש אף קטנה מן הנשואין אבל הא ודאי דגדולה מן האירוסין נמי איכא בינייהו

(a)

Explanation: They argue even about a minor from Nisu'in, but surely they argue also about an adult from Eirusin;

דלר"מ יעשה שליש מה שהושלש בידו ולר' יוסי הרשות בידה כדתנן במתני'.

1.

R. Meir holds that the third party fulfills what he was instructed to do, and R. Yosi holds that she may [authorize him to give it to her husband], like our Mishnah teaches:

11)

TOSFOS DH Ketanah d'Lav Bas Zevini Hi

תוספות ד"ה קטנה דלאו בת זביני היא

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult only if the Seifa is R. Yosi.)

וליכא למימר דסיפא איצטריך לקטנה מן הנשואין דאפילו מן הנשואין לא תמכור

(a)

Suggestion: We need the Seifa for a minor from Nisu'in. Even from Nisu'in she may not sell.

דאם כן הוה ליה למיתני בהדיא אבל קטנה אפילו מן הנשואין לא תמכור

(b)

Rejection: If so, he should have taught explicitly "but a minor, even from Nisu'in, may not sell"!

אבל לר"מ דמוקמא למתני' בחסורי מיחסרא אתי שפיר דקאי אבד"א כו' דמדבר בהדיא בנשואין.

1.

However, according to R. Meir, like whom we establish our Mishnah, through saying that it is abbreviated, this is fine. He addresses "what is the case?..." which explicitly discusses Nisu'in.

12)

TOSFOS DH Ha Mani R. Meir Hi d'Amar Mitzvah Lekayem Divrei ha'Mes

תוספות ד"ה הא מני ר' מאיר היא דאמר מצוה לקיים דברי המת

(SUMMARY: Tosfos discusses R. Yosi's opinion.)

אבל לרבי יוסי לית ליה

(a)

Distinction: However, R. Yosi does not hold [that it is a Mitzvah to fulfill the words of the Mes].

ותימה אי לית ליה למה ליה למימר לא יהא אלא שדה ולמיתלי טעמא בהאי תיפוק ליה משום דלית ליה מצוה לקיים דברי המת

(b)

Question: If he does not hold [that it is a Mitzvah to fulfill the words of the Mes], why does he say "even if it would be a field", and attribute the reason to this [that even if we fulfill his words, she can sell it]? He holds that there is no Mitzvah to fulfill the words of the Mes!

ושמא לדבריו דרבי מאיר קאמר.

(c)

Answer: Perhaps he addresses R. Meir according to R. Meir's reasoning:

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF