1)

DIFFERENCES BETWEEN ONES AND MEFATEH (Yerushalmi Perek 3 Halachah 5 Daf 19b)

[דף יט עמוד ב] מתני' המפתה נותן שלשה דברים והאונס ארבעה המפתה נותן בושת ופגם וקנס מוסיף עליו האונס שהוא נותן את הצער והמפתה אינו נותן את הצער

(a)

(Mishnah): A seducer pays three payments, and a rapist pays four. A Mefateh pays embarrassment, blemish and a fine. Ones pays these, and additionally for pain; A Mefateh does not pay for pain.

האונס נותן מיד והמפתה לכשיוציא

(b)

A rapist pays a fine immediately. A seducer pays when he divorces her;

האונס שותה בעציצו והמפתה אם רצה להוציא יוציא:

(c)

A rapist must keep her for a wife. A seducer may divorce her.

גמ' ודלא כרבי שמעון דרבי שמעון פטר את האונס מן הצער

(d)

(Gemara): This is unlike R. Shimon;

למה זה דומה לחותך יבלת חבירו ועתיד לחתכה למה זה דומה לקוצץ נטיעות חבירו ועתיד לחתכן

1.

R. Shimon exempts Ones from pain. What is this like? It is like one who cuts a wart from his friend, and his friend was going to cut it later. (He did not cause any additional pain. Also here, she was destined to endure the pain of her Besulim breaking when she marries.) What is this like? It is like one who cuts his friend's young trees, and [his friend] was going to cut them later. (He did not cause a loss.)

אמרו לו אינו דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצון לא דומה נבעלת באשפה לנבעלת בחופה

2.

Chachamim (to R. Shimon): One who was Niv'eles (a man had Bi'ah with her) b'Ones is unlike one who was Niv'eles willingly. One who was Niv'eles in a wasteheap (i.e. a disgraceful place) is unlike one who was Niv'eles through Chupah.

מה מקיים רבי שמעון תחת אשר עינה

(e)

Question: How does R. Shimon expound "Tachas Asher Inah" (which connotes that he pays for pain)?

אמרו בשם רב חסדא תיפתר בשבא עליה על הקוצים:

(f)

Answer (in the name of Rav Chisda): The case [of the verse] is, he had Bi'ah with her on thorns (i.e. he threw her onto hard ground. R. Shimon discusses one who raped her on a bed.)

והמפתה לכשיוציא.

(g)

(Mishnah): A Mefateh pays when he divorces her.

אמר רב חסדא בשלא רצה לקיים אבל אם רצה לקיים אינו נותן כלום

(h)

(Rav Chisda): This is when he does not want to keep her, but if he wants to keep her, he does not pay anything.

תני רבי ישמעאל [שמות כב טז] כסף ישקול כמוהר הבתולות מגיד שהוא עושה אותן עליו מוהר

(i)

(Beraisa - R. Yishmael): "Kesef Yishkol k'Mohar ha'Besulos" teaches that [if he marries her,] he makes [the money of the fine] Mohar;

ואין מוהר אלא כתובה כמה דאת אמר [בראשית לד יב] הרבו עלי מאד מוהר ומתן

1.

Mohar is Kesuvah, like it says "Hirbu Alai Me'od Mohar u'Matan."

ר' אלעזר שאל בנות אנוסה מהו שיהא להן בתנאי כתובתה

(j)

Question (R. Elazar): Daughters of an Anusah - do they have Tenai Kesuvah (e.g. are they fed? We ask according to the opinion that an Anusah does not have a Kesuvah.)

[דף כ עמוד א] פשיטא לי באנוסה דלית לה בנין דיכרין במפותה (דלית) [צ"ל דאית - פני משה] לה בנן נוקבן

(k)

It is obvious to me that an Arusah does not have Kesuvas Benin Dichrin (for she does not have a Kesuvah), and that a Mefutah has Kesuvas Benin Nukvin (her daughters are fed after their father dies, for she has a Kesuvah).

אין תימר תריהון צריכה לה נשאול בנות אנוסה ובנות מפותה מהו שיש להן בתנאי כתובה

1.

Question: If you will say that he was unsure about both (daughters of an Anusah and of a Mefutah), he should ask, do Benos Anusah and Benos Mefutah has Tenai Kesuvah!

הן דצריכה לי כרבנין הן דפשיטא ליה כרבי יוסי בי רבי יהודה דתני רבי יוסי בי רבי יהודה אומר האונס נותן כתובת מנה:

2.

Answer: I am unsure according to Rabanan (who say that an Anusah does not have a Kesuvah. Perhaps also there are no Tenai Kesuvah.) It is obvious to me according to R. Yosi bei R. Yehudah, who says that an Ones gives a Kesuvah of 100 (also Mefutah is obvious, for she has a Kesuvah. We explained this like PNEI MOSHE.)

2)

THE CHIYUV TO MARRY ONE'S ANUSAH (Yerushalmi Perek 3 Halachah 6 Daf 20a)

מתני' כיצד הוא שותה בעציצו אפי' היא חיגרת אפי' היא סומא אפילו היא מוכת שחין

(a)

(Mishnah): When is a rapist forced to marry her? This is even if she is lame, blind or leprous;

נמצא בה דבר זימה או שאינה ראויה לבוא בישראל אינו רשאי לקיימה שנאמר [דברים כב יט] ולו תהיה לאשה אשה שהיא ראויה לו:

(b)

If he found immorality in her, or if she may not marry a Yisrael, he may not stay married to her. "She will be his wife" - she must be fitting for him.

גמ' רבי ירמיה רבי חייה בשם רבי שמעון בן לקיש לא יאמר ולו תהיה לאשה (זה המוציא) [צ"ל במוציא - קרבן העדה] שם רע שאינו צריך כבר היא תחת ידו ומה תלמוד לומר ולו תהיה לאשה

(c)

(Gemara - R. Yirmeyah citing R. Chiyah citing Reish Lakish) Question: The Torah did not need to write "v'Lo Sihyeh l'Ishah" regarding Motzi Shem Ra, for she is already married to him. Why did it write "v'Lo Sihyeh l'Ishah"?

תלמד הימינה לגזירה שוה מתדרש ולו תהיה לאשה ולו תהיה מה לו תהיה שנאמר להלן אשה שראויה לו אף לו תהיה שנאמר כאן אשה הראויה לו

(d)

Answer: We learn from it a Gezeirah Shavah. It says "v'Lo Sihyeh l'Ishah" here, and "v'Lo Sihyeh" (regarding Ones). Just like v'Lo Sihyeh there (Motzi Shem Ra) is a woman proper for him (if not, in any case Beis Din forces him to divorce her), also here (Ones), v'Lo Sihyeh is a woman proper for him.

אי מה להלן אשה הראויה לו ומשלם קנס אף לו תהיה לאשה שנאמר כאן אשה הראויה לו ומשלם קנס

(e)

Suggestion: Just like there (Motzi Shem Ra, only for) a woman proper for him, he pays a fine, we should say that also here (Ones, only for) a woman proper for him, he pays a fine!

רבי זעירא עולא (בשם רבי) [צ"ל בר - שערי תורת ארץ ישראל] ישמעאל בשם רבי אלעזר לא יאמר ולו תהיה במוציא שם רע שאינו צריך כבר היא תחת ידו מה ת"ל ולו תהיה לאשה

(f)

Answer (R. Ze'ira citing Ula bar Yishmael citing R. Elazar) Question: The Torah did not need to write "v'Lo Sihyeh l'Ishah" regarding Motzi Shem Ra, for she is already married to him. Why did it write v'Lo Sihyeh l'Ishah?

מלמד הימינה לגזירה שוה מתדרשה ולו תהיה ולו תהיה מה לו תהיה שנאמר להלן [דף כ עמוד ב] גירש אומר לו שיחזיר אף לו תהיה האמור כאן גירש אומר לו שיחזיר

1.

Answer: We learn from it a Gezeirah Shavah "v'Lo Sihyeh, "v'Lo Sihyeh". Just like there (Motzi Shem Ra), if he divorced her, we tell him that he must remarry her, also here (Ones), if he divorced her, we tell him that he must remarry her.

תני ר' חייה אחד האונס ואחד המוציא שם רע שגירשו כופין אותן להחזיר אם היו כהנים סופגין את הארבעים

(g)

(R. Chiyah - Beraisa): The same applies to Ones and Motzi Shem Ra - if he divorced, we force him to remarry. If he was a Kohen, he receives 40 lashes.

כהדא דתני [דברים כב כב] בעולת בעל להביא את המקבלת בעלה בבית אביה והיא ארוסה והבא אחריו בחנק

(h)

(Beraisa): "Be'ulas Ba'al" includes one who had Bi'ah with her Arus in her father's house. She is an Arusah, but one who had Bi'ah with her is choked. (Normally, one is stoned for an Arusah.)

ולא סוף דבר מכדרכה אלא אפילו שלא כדרכה

(i)

This is not only if [he had Bi'ah with her] k'Darkah, rather, even Lo k'Darkah.

רבי אבהו בשם ר' יוחנן לכן צריכה שלא כדרכה

(j)

(R. Avahu citing R. Yochanan): This is needed only for when he had Bi'ah with her Lo k'Darkah.

(אפילו) [צ"ל אין - קרבן העדה] תימא מכדרכה למה לי בעלה אפילו צצמ אחר - קרבן העדה]

1.

If you will say that it is k'Darkah, why must it discuss her husband? Even if someone else [had Bi'ah with her, others are not stoned for her]!

כיי דתנינן תמן באו עליה שנים הראשון בסקילה והשני בחנק

2.

(Mishnah): If two had Bi'ah with [a Na'arah Me'urasah], the first is stoned and the second is choked.

נערה מאורסה באו עליה עשרה שלא כדרכה ואחד כדרכה כולן בסקילה כולהון כדרכה הראשון בסקילה והשאר בחנק

3.

(Beraisa): A Na'arah Me'urasah - if 10 had Bi'ah with her Lo k'Darkah, and one k'Darkah, all of them are stoned. If all had Bi'ah with her k'Darkah, the first is stoned, and the rest are choked.

הערו בה עשרה בני אדם ואחד גמר את הביאה כולהון בסקילה כולהון גמרו את הביאה הראשון בסקילה והשאר בחנק

4.

If 10 did Ha'ara'ah (the first stage of Bi'ah) with her, and one did a full Bi'ah, all of them are stoned. If all had full Bi'ah with her, the first is stoned, and the rest are choked.

ובפנויה באו עליה עשרה שלא כדרכה ואחד כדרכה כולם בקנס כולהון בכדרכה הראשון בקנס והשאר פטור

5.

Regarding a Penuyah, if 10 had Bi'ah with her Lo k'Darkah, and one k'Darkah, all of them pay a fine. If all had Bi'ah with her k'Darkah, the first is stoned, and the rest are exempt.

ביררה לה אחד מהן נפטרו כולן (מלא תעשה) [צ"ל מעשה - קרבן העדה] אמרה (איפשר) [צ"ל אי אפשי - קרבן העדה] [דף כא עמוד א] בוררת וחוזרת ובוררת

6.

[If they raped her,] if she chose one of them [to marry him], all [the others] are exempted from the Aseh [to marry her]. If she [retracted and] said 'I do not want him', [all the others are obligated]. She can choose and retract and choose. (Whenever she chooses one, all others are exempt.)

היה נשוי את אחותה כבר נפטר מתה כבר נפטר מת אין כופין את היבם:

7.

If he was married to her sister, he is already exempted [for she is forbidden to him]. If [her sister] died, he was already exempted. If he died, we do not force the Yavam [to do Chalitzah or Yibum, for his brother was not married to her].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF