1)

TOSFOS DH Teizil v'Tichlah li'Kesuvasah d'Imah Legavei Aviha

תוספות ד"ה תיזיל ותיחלה לכתובתה דאמה לגבי אביה

(SUMMARY: Tosfos explains how this helped her.)

קשה לרבינו יצחק דמה הרויחה הא אמרינן בסמוך מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא

(a)

Question (R. Yitzchak): How does this help her? We say below that the one who judges Dina d'Garmi collects [from one who pardoned] the full value of the document;

ורב נחמן גופיה דאין דינא דגרמי בהגוזל בתרא (ב"ק קטז:) גבי ההוא גברא דאחווי אכריא דחיטי

1.

Rav Nachman himself judges Dina d'Garmi in Bava Kama (116b), regarding the man who showed a pile of wheat [to extortionists. Rav Nachman obligated him to pay!]

ויש מפרשים דקטנה היתה כמו הפעוטות מתנתן מתנה ולא מחייבא מדיני דגרמי

(b)

Answer #1: Some say that she (the daughter) was a minor, like Pa'utos (mature minors). Their gift [and pardon] is valid, but they are not liable due to Dina d'Garmi.

ולרבינו יצחק נראה מתוך כך דלא מיחייבא מדינא דגרמי אלא דמים שנתנו לה על כתובתה ולא כל הכתובה ונמצא שמרווחת הרבה

(c)

Answer #2 (R. Yitzchak): We obligate due to Dina d'Garmi only the money that the buyer paid for the Kesuvah, but not the entire amount of the Kesuvah. Therefore, she profits greatly.

(הגהת מהרש"א) ומביא ראיה מהא דאמרינן בפ"ב דקידושין (דף מז:) התקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחרים והרשה עליהם ר"מ אומר מקודשת וחכ"א אינה מקודשת

(d)

Proof - Citation (Kidushin 47b): If one said 'be Mekudeshes to me with this loan document', or he had a loan that others owed to him, and he authorized her [to collect it], R. Meir says that she is Mekudeshes, and Chachamim say that she is not Mekudeshes;

ומסיק דבדשמואל קא מיפלגי דאמר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול

1.

We conclude that they argue about Shmuel's teaching, that if one sold a loan document, and then pardoned the debt, it is pardoned;

מר אית ליה ולהכי אינה מקודשת דלא סמכה דעתה הואיל ויכול למחול

i.

[Chachamim] hold like Shmuel. Therefore, she is not Mekudeshes, for she does not rely [on being able to collect], because he can pardon it.

ואם היה חייב לשלם כל הכתוב בשטר אמאי לא סמכה דעתה הא אינו רשאי למחול שיצטרך לשלם לה

ii.

If one who pardons must pay everything written in the document, why does she not rely? He cannot pardon, for then he would have to pay her!

(הגהת מהרש"א) ומיהו לא נתיישב לרשב"א לשון מגבי ביה דמי שטרא מעליא דמשמע דחייב לשלם כל הכתוב בשטר

(e)

Question (Rashba): "He collects the full value of the document" connotes that [one who pardons] must pay everything written in the document!

[והשתא לא תיקשה היאך השיאה רב נחמן עצה להפסיד ממון אחרים בשביל קורבה

(f)

Support (for Answer #2): Now it is not difficult how Rav Nachman gave a counsel to cause others to lose money, due to his kinship;

שהרי לא היה מפסידן לגמרי שהיו מחזירין להם מעות שנתנו מ"מ קצת יש לגמגם].

1.

The buyers did not totally lose. She must return to them the money they paid. In any case, it is still somewhat difficult.

2)

TOSFOS DH l'Ba'al Chov Mesalkinan Lei b'Zuzei

תוספות ד"ה לבעל חוב מסלקינן ליה בזוזי

(SUMMARY: Tosfos teaches which debts must be paid with money.)

אומר רבינו תם דג' דינין חלוקים למלוה ולניזק ולשכיר

(a)

Explanation (R. Tam): There are three separate laws for a lender, a victim of damage, and a worker;

לבעל חוב אית ליה זוזי לא מצי לסלוקי בארעא כדאמרינן הכא

1.

Regarding a creditor (lender), if [the borrower] has money, he cannot force the lender to accept land, like we say here;

וניזק אפילו אית ליה זוזי מסלק ליה בארעא

2.

A victim of damage, even if [the damager] has money, he can force the victim to accept land;

ובשכיר אפי' לית ליה זוזי אמרי' ליה זיל טרח וזבין ואייתי זוזי

3.

A worker, even if [the employer] has no money, we tell him "go toil and sell, and bring money."

דתנן בפרק הבית והעליה (ב"מ קיח.) היה עושה עמו בתבן ובקש ואמר טול מה שעשית בשכרך אין שומעין לו

4.

Source (Bava Metzi'a 118a - Mishnah): If one was working with him, with straw and stubble, and he said "take what you did for your pay", we do not heed him;

ומשמע התם אפילו דלית ליה זוזי.

i.

It connotes there that even if [the employer] has no money [he must bring money].

3)

TOSFOS DH l'Ishah Lo Yehavinan Lah Mai Taima Yoser meha'Ish Rotzeh Lisa Ishah Rotzeh Linasei

תוספות ד"ה לאשה לא יהבינן לה מ"ט יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה לינשא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with elsewhere, where we favor a Kesuvah due to Chen.)

וא"ת דאמרינן לעיל (דף פד.) לכתובת אשה משום חינא

(a)

Question: We said above (84a, regarding money owed to the father, or deposited with others, that R. Tarfon gives greater collection rights) for a Kesuvah [than for a creditor], due to Chen!

ואפי' ר' בנימין לא פליג אלא כשהבע"ח הוא כושל אבל שניהם שוין מודה דיהבינן לכתובת אשה

1.

Even R. Binyamin argues [and favors the one with the worst proof, i.e. the latest document] only when the creditor is weaker, but if both are equal, he agrees that [R. Tarfon] gives [greater collection rights] for a Kesuvah!

ותירץ רבינו תם דהכא יהבינן לבע"ח משום דאיכא טעמא דנעילת דלת

(b)

Answer #1 (R. Tam): Here we give to a creditor because there is the reason of Ne'ilas Delet (discouraging loans, if creditors have difficulty collecting);

ובאשה לא שייך נעילת דלת כדאמרינן יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה לינשא

1.

Ne'ilas Delet does not apply to a woman, like we say that more than a man wants to marry, a woman wants to be married.

אבל לעיל דלאחר מיתה ליכא נעילת דלת דמיתה לא שכיחא כדאמרינן בהנזקין (גיטין נ.) דלא מסיק אדעתיה דמלוה דמית לוה ונפלי נכסי קמי יתמי

2.

However, above, after death, there is no Ne'ilas Delet, because death is not common, like it says in Gitin (50a) that it does not cross the lender's mind that the borrower will die, and his property will fall to [his] orphans;

עדיפא כתובת אשה משום חינא

i.

We give precedence to a Kesuvah, due to Chen.

ומורי ה"ר יחיאל השיב למורי הרב בשם ר"י דאפילו לאחר מיתה יהבינן לבעל חוב קרקע או אפילו מטלטלין אחר תקנת גאונים שתקנו דאשה ובעל חוב גובין מטלטלין

(c)

Answer #2 (my Rebbi, R. Yechi'el, in the name of Ri): Even after death, we give to the creditor land, or even Metaltelim, after the Ge'onim's enactment that a woman [collecting a Kesuvah] and a creditor collect [even] from Metaltelim;

ולעיל דיהבינן לכתובת אשה היינו משום דכיון דאין דינו של בעל חוב לגבות ואי הוה יהיב להו נפקד ליתומים לא מצי נקיט להו בדינא עדיפא כתובת אשה משום חינא

1.

Above, we give for the Kesuvah, because since [it is Metaltelim, and] the creditor is not entitled to collect, if the Shomer would give to the orphans, the creditor could not take them to judgment, therefore a Kesuvah has precedence, due to Chen.

ואפילו קדים זמן הכתובה לזמן השטר כיון שלא תיקנו שתטרוף מן הלקוחות לא (הגהת בארות המים) חל שיעבוד כתובה עלייהו כלל והוי כאילו זמנן שוה

2.

Even if the date on the Kesuvah is before the date on the loan document, since [Chachamim] did not enact that she can take from buyers, there is no lien of the Kesuvah on them at all. It is as if the dates [of the loan document and Kesuvah] are the same.

והכי אמר בפרק מי שמת (ב"ב דף קנז.) דאיקני קנה ומכר את"ל לא משתעבד הא לא משתעבד

(d)

Support: It says in Bava Basra (157a) that [if a borrower put a lien on] "what I will acquire", and he acquired property and sold it, if you will say that there is no lien on it, there is no lien;

ואת"ל משתעבד לוה ולוה ואחר כך קנה ומכר מהו לקמא משתעבד או לבתרא

1.

Citation (157a) Question: If you will say that there is a lien on it, if he borrowed from two lenders, acquired property and sold it, what is the law? Is the lien to the first [lender], or to the latter?

[משמע דאי לא משתעבד ליכא לספוקי כלל הי גביא ברישא כיון דלא משתעבד לגבות מלקוחות

2.

Inference: If there is no lien, there is no Safek at all who collects first, since there is no lien to collect from buyers.

וכתב וכן עמא דבר כר"י וכן רב אלפס ורמב"ם,

(e)

Pesak: He (R. Yechi'el) wrote that people conduct like this [in practice], like the Ri, and also the Rif and Rambam [hold like this].

ורבי יצחק בר אברהם נראה לו כר"ת, ואמת כי נראה דברי ר"ת].

1.

Riva favors R. Tam's opinion. In truth, R. Tam's opinion seems primary.

4)

TOSFOS DH ha'Hu Toleh Ma'osav b'Oved Kochavim Havah

תוספות ד"ה ההוא תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה

(SUMMARY: Tosfos explains why he said that they did improperly to him.)

אין לפרש כשאמר לו זיל את זבין הוה תולה מעותיו בעובד

(a)

Suggestion: When he told him "you go sell", he claimed that his money belonged to a Nochri.

כוכבים דא"כ כהוגן עשו לו

(b)

Rejection: If so, they did properly to him!

אלא תחילה כשתבעו היה הולך ותולה מעותיו ובשעת הגבייה כבר לא היה לו ואפ"ה הזקיקו למכור.

(c)

Explanation: Rather, initially when they demanded payment, he attributed his money [to a Nochri]. At the time of collection, he did not have money, and even so they forced him to sell.

5)

TOSFOS DH Amar Lo Nicha Lo Lemeibad Mitzvah Mai

תוספות ד"ה אמר לא ניחא לי למיעבד מצוה מאי

(SUMMARY: Tosfos brings three explanations of the question.)

הא פשיטא ליה דכופין דהא עיקר מילתיה בערכין (דף כב. ושם) אהא דאין נזקקין לנכסי יתומין קטנים וקאמר משום דפריעת בע"ח מצוה והני לאו בני מיעבד מצוה נינהו

(a)

Question: Obviously, we force him. [Rav Papa's] teaching was primarily in Erchin (22a), on this that we do not collect from minor orphans. He taught that it is because paying a creditor is a Mitzvah, and they (minors) are not obligated to do Mitzvos.

מכלל דלנכסי יתומים גדולים נזקקין

1.

Inference: We collect from adult orphans!

אלא ה"ק לא ניחא ליה למעבד מצוה מאי והלא פשיטא דכופין ומה שייך לקרותו מצוה אמר ליה תניתוה דהיכא דאיכא מצוה כופין

(b)

Answer #1: Rather, the Gemara asks, if he does not want to do the Mitzvah, what is the law? Obviously, we force him! Why is it called a Mitzvah? Rav Papa answered that a Mishnah says that when there is a Mitzvah, we force. (I.e. even so, it is called a Mitzvah.)

אי נמי י"ל דבעא מיניה אם כופין אם לאו אף על גב דפשיטא דלנכסי יתומין גדולים נזקקין הנ"מ היכא דלא אמרו לא ניחא לן למעבד מצוה

(c)

Answer #2: He asked whether or not we force him. Even though it is obvious that we collect from adult orphans, perhaps this is when they did not say that they do not want to do the Mitzvah.

אבל היכא דאמרו מאי אמר ליה תניתוה כו'

1.

However, when they said so, what is the law? [Rav Papa] said that a Mishnah teaches this...

וי"מ דאתולה מעותיו בעובד כוכבים קאי

(d)

Answer #3: This refers to one who attributes his money to a Nochri;

דבשלמא לרב הונא בריה דרב יהושע דאמר טעמא דאין נזקקין משום צררי

1.

Granted, according to Rav Huna brei d'Rav Yehoshua, who says that the reason we do not collect from minor orphans is due to Tzerari (perhaps their father set aside money for the lender to collect from)...

אבל חיובא איכא אנכסי והואיל והדין שיתן מעות השיעבוד נמי הוי על המעות אף על גב דאיכא קרקעות וכ"ש כי ליכא

i.

However, there is an obligation on the property. Since the law is that they should pay money, the Shibud is also on the money, even though there is land, and all the more so when there is not;

אלא לדידך דאמרת מצוה ואף על גב דאית להו נכסי ליתמי לא נחתינן עלייהו דלא רמיא עלייהו שיעבודא אלא במקום דאיכא מצוה אמרת נמי שהשיעבוד לא יהא על המעות

2.

However, according to you, who say that it is a Mitzvah, and even if the orphans have property, we do not collect from it, for the Shibud is on them only in a case when there is a Mitzvah, do you also say that there is no Shibud on the money?

ולא דמי לגזלן שהשיעבוד על כל נכסיו דהתם באיסורא אתא לידיה ובדין אישתעבד לגמרי אבל הכא לא.

(e)

Distinction: This is unlike a thief, who has a Shibud on all his property, for it came to him through Isur. It is proper that there is a total Shibud on him, but not here.

6)

TOSFOS DH Peri'as Ba'al Chov Mitzvah

תוספות ד"ה פריעת בע"ח מצוה

(SUMMARY: Tosfos explains that we force adult orphans only if they inherited land.)

בדאיכא אחריות נכסים איירי דעלה איתמר מילתיה דרב פפא בערכין (ג"ז שם) ואפ"ה אין נפרעין מנכסי יתומים קטנים דלאו בני מיעבד מצוה נינהו

(a)

Explanation: We discuss when there is Acharayus Nechasim (the orphans inherited land). Rav Papa's teaching was said in such a case in Erchin (22a). Even so, we do not collect from minor orphans, for they are not obligated to do Mitzvos.

אבל מנכסי יתומין גדולים נפרעין

1.

However, we collect from adult orphans.

אבל בדליכא אחריות נכסים מצוה על היתומין ואין כופין כדמוכח בפ' מי שהיה נשוי (לקמן צא:) גבי ההוא דשבק קטינא דארעא

(b)

Distinction: However, when there is no Acharayus Nechasim, there is a Mitzvah on the orphans, but we do not force, like is proven below (91b), regarding the man who left a plot of land [worth 50, and he owed 100. The creditor took the land for partial payment. The orphans gave him 50 Zuz, and took the land back. The creditor took it again for final payment. Abaye ruled that it is a Mitzvah for orphans to pay the debt of their father. They gave 50 l'Shem Mitzvah. The creditor was entitled to take the land again.)

וטעמא משום דהוי מצות כיבוד מצוה שמתן שכרה בצידה דאין ב"ד שלמטה מוזהרין עליה

(c)

Explanation #1: This is because the Mitzvah of Kivud [Av v'Em], its reward is written adjacent to it [in the Torah], therefore Beis Din is not commanded [to force people to fulfill it].

והא דאמר בהגוזל עצים (ב"ק צד:) הניח להן אביהן פרה וטלית וכל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן

1.

Implied question: It says in Bava Kama (94b) that if their father left them a [stolen] cow, Talis or anything specific, they must return it for the honor of their father!

התם אם לא יהיו מחזירין איכא קלון אביהן הלכך חייבין לשלם אבל משום כבוד לחודיה לא

2.

Answer: There, if they will not return it, there is disgrace to their father. Therefore, they are obligated to pay. However, for mere honor of their father, they need not.

ובקונט' פי' לקמן גבי קטינא דהואיל וליכא מצוה אלא מדרבנן לא כייפינן להו

(d)

Explanation #2: Below (91b), Rashi explained regarding the plot of land that since there is a Mitzvah only mid'Rabanan, we do not force them.

ואין נראה דאשכחן דכופין במצות דרבנן כגון מצוה לקיים דברי המת דאמרי' בהשולח (גיטין מ.) דכופין את היורשים.

(e)

Rebuttal: We find that we force for Mitzvos mid'Rabanan, e.g. Mitzvah Lekayem Divrei ha'Mes (to fulfill the command after the Meshale'ach died). We force heirs to do so.

86b----------------------------------------86b

7)

TOSFOS DH Einah Megureshes mid'Rav u'Shmuel

תוספות ד"ה אינה מגורשת מדרב ושמואל

(SUMMARY: Tosfos justifies the inference.)

הרבה יש לתמוה היכי פשיט מדרב ושמואל דבעי למימר דצידי רה"ר כרה"ר

(a)

Question: How did [Rav Chisda] resolve [Rami bar Chama's question] from Rav and Shmuel, and he must say that Tzidei Reshus ha'Rabim are like Reshus ha'Rabim?

והא רמי בר חמא גופיה מיבעי ליה בצידי רה"ר מכלל דבהניחתו ברה"ר פשיטא ליה דאינה מגורשת

1.

Rami bar Chama himself asked about Tzidei Reshus ha'Rabim. This connotes that if he left it in Reshus ha'Rabim, it is obvious to him that she is not divorced!

וי"ל דדייק מסיפא דמילתיה דמדקאמר דבסימטא לא מהני תפיסה

(b)

Answer: He inferred from the Seifa of their teaching, that in a Simta, Tefisah does not help;

מכלל דבצידי רה"ר מהניא

1.

Inference: In Tzidei Reshus ha'Rabim, it helps.

מיהו לאיכא דאמרי מדמה צידי רה"ר לסימטא.

(c)

Observation: However, the latter version compares Tzidei Reshus ha'Rabim to a Simta.

8)

TOSFOS DH Tzidei Reshus ha'Rabim k'Reshus ha'Rabim Damu

תוספות ד"ה וצידי רה"ר כרה"ר דמו

(SUMMARY: Tosfos asks that this is unlike we said above.)

תימה דבריש אלו נערות (לעיל דף לא:) אמר דלענין מיקנא קני בצידי רה"ר.

(a)

Question: Above (31b), it says that one acquires in Tzidei Reshus ha'Rabim! (Pnei Yehoshua - it says so according to one answer there. That answer holds like Version #2 here, that one does not acquire in Tzidei Reshus ha'Rabim. Ramban, in Shitah Mekubetzes - in Version #1, Tzidei Reshus ha'Rabim are like Reshus ha'Rabim, because there are no Chafufei (pegs to distance traffic from a wall) in between. In Version #1, they are not like Reshus ha'Rabim, because there are Chafufei in between.)

9)

TOSFOS DH Adaraba Megureshes mid'Rav Nachman v'Chulei

תוספות ד"ה אדרבה מגורשת מדרב נחמן כו'

(SUMMARY: Tosfos infers that a Simta is better than a swamp, and arouses a difficulty.)

מדלא קאמר אדרבה מגורשת מדרב ושמואל גופייהו דאמרי בסימטא לא מהני תפיסה מכלל דפשיטא ליה דסימטא עדיפא לענין קנין טפי מצידי רה"ר

(a)

Inference: Since he did not say oppositely, that she is divorced based on Rav and Shmuel themselves, who say that Tefisah does not help in a Simta, this implies that it is obvious to him that a Simta is better for Kinyan than Tzidei Reshus ha'Rabim;

אבל אגם וצידי רה"ר בעי לדמויי אהדדי אלמא לענין קנין סימטא עדיף מאגם

1.

However, he wants to equate a swamp and Tzidei Reshus ha'Rabim. This implies that a Simta is better than a swamp.

וקשה לרשב"א דלעיל בשילהי האשה שנפלו (דף פב.) אמר רבי יוחנן האומר לחבירו משוך פרה זו ולא תיקני עד לאחר שלשים קנה אפילו עומדת באגם

(b)

Question (Rashba): Above (82a), R. Yochanan said that one who says to his friend "do Meshichah on this cow, but you do not acquire it until after 30 days", he acquired, even if [after 30 days] it is standing in the swamp;

וא"כ כל שכן אם היא עומדת בסימטא והיכי אמר ר' יוחנן לעיל דתפיסה מהני בסימטא

1.

If so, all the more so even if it is standing in a Simta [he acquires]. How could R. Yochanan say above that Tefisah helps in a Simta?!

דר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש דאמרי תרוייהו אפילו בסימטא.

i.

R. Yochanan and Reish Lakish both said that [Tefisah helps] even in a Simta.

10)

TOSFOS DH ha'Omer l'Chavero Meshoch Parah Zu v'Chulei

תוספות ד"ה האומר לחבירו משוך פרה זו כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when he said 'from now'.)

בדאמר לו מעכשיו מיירי כדאוקי לעיל בסוף האשה שנפלו (דף פב.)

(a)

Explanation: We discuss when he said to him "from now", like we establish above (82a).

וגבי גט נמי דבעי רמי בר חמא איירי נמי בדאמר מעכשיו

(b)

Assertion: Also regarding Get, about which Rami bar Chama asked, we discuss when he said 'from now.'

דאי לא אמר מעכשיו כיון דאין הגירושין אלא לאחר שלשים היה צריך שיהיה אז בחצירה

(c)

Proof: If he did not say 'from now', since the divorce is only after 30 days, it would have to be in her Chatzer then.

וקשה דהיכי פשיט מדרב ושמואל דהתם מאי מעכשיו איכא

(d)

Question: How did [Rav Chisda] resolve from Rav and Shmuel? There, there is no 'from now'!

ונראה דהכי פשיט כי היכי דהתם אף על גב דמן הדין דמשעת מיתת האב הנכסים בחזקת יתומים בכל מקום שהם

(e)

Answer: He resolved that just like there, even though according to letter of the law, from when the father died, the property is in the Reshus of the orphans, whenever it is...

אפ"ה אם הם ברשות הרבים לא קנו יתמי

1.

Even so, if it is in Reshus ha'Rabim, the orphans do not acquire;

ה"נ היכא דאמר לה הרי זה גיטיך מעכשיו ולא תתגרשי בו עד לאחר שלשים דמן הדין יש לה לזכות בגט מיד לאחר ל' יום בכל מקום שהוא

2.

Also here, when he said "this is your Get from now, and you are not divorced until after 30 days", letter of the law she should acquire the Get immediately [to take effect] after 30 days, wherever it is;

אפילו הכי ברה"ר אינה מגורשת.

i.

Even so, in Reshus ha'Rabim she is not divorced.

11)

TOSFOS DH R. Eliezer Omer Al Yedei Gilgul

תוספות ד"ה רבי אליעזר אומר על ידי גלגול

(SUMMARY: Tosfos explains that Chachamim argue because she cannot live with someone who is so exacting.)

לא כפירוש שפירש הקונטרס דת"ק סבר דאין מגלגלין בשבועה דרבנן

(a)

Explanation #1 (Rashi): The first Tana holds that we are not Megalgel on a Shevu'ah mid'Rabanan.

דהא בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מח:) מסקינן דמגלגלין בדרבנן וליכא מאן דפליג

(b)

Rejection: In Shevuos (48b), we conclude that we are Megalgel on a [Shevu'ah] mid'Rabanan. No one disagrees!

אלא טעמא דת"ק דאמרה ליה כיון דדייקת כולי האי לא מצינא דאידור בהדך

(c)

Explanation #2: Rather, the first Tana holds that she says "since you are so exacting, I cannot live with you."

ירושלמי מאי טעמא דרבנן אם אתה אומר כן אין שלום בבית לעולם

(d)

Citation (Yerushalmi): What is Rabanan's reason? If you say so (he can make her swear about her dough and thread), there is never peace in the house.

שברה כלים מאי את עביד לה כשומרת חנם או כשומרת שכר

(e)

Citation (cont.) Question: If she broke Kelim, what is her law? Is she like a Shomer Chinam, or a Shomer Sachar?

מסתברא אפילו כשומרת חנם אינה אם אין את אומר כן אין שלום בבית לעולם.

(f)

Citation (cont.) Answer: Presumably, she is not even like a Shomer Chinam. If you would not say so, there is never peace in the house.

12)

TOSFOS DH Neder u'Shevu'ah Ein Li Alecha v'Al Yorshecha

תוספות ד"ה נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך

(SUMMARY: Tosfos explains that he authorized her to make her heirs, or others, overseers.)

בירושלמי מפרש כגון שנתן לה רשות לעשות יורשיה אפוטרופין

(a)

Explanation (Yerushalmi): The case is, he authorized her to make her heirs overseers;

ואת הבאים ברשותך צריך לפרש שאר בני אדם נכרים שעשאתן אפוטרופין מחמת שנתן לה רשות

1.

We must say that "those who come in your Reshus" refers to others, i.e. strangers, whom she made overseers, because he gave Reshus to her.

תימה אמאי נקט נדר דנדר לא שייך אלא באלמנה כדמוכח בהשולח (גיטין לד:) דתיקן ר"ג שתהא נודרת כו' ולי עליך (הגהת ףמהרם שיף, הרש"ש) לא שייך אלא בגרושה

(b)

Question: Why does it mention Neder? Neder applies only to a widow, like is proven in Gitin (34b). R. Gamliel enacted that she vows... (because widows were dying due to Shevu'os)."... And I [do not have] against you" applies only to a divorcee!

ויש לומר דאיידי דנקט בסמוך נדר גבי יורשין נקט נמי ברישא

(c)

Answer: Since we mentioned below a vow regarding heirs, we mentioned it also in the Reisha.

ומיהו בגמ' לא שייך לשנויי הכי דקתני בברייתא נדר ושבועה והתם לא מיירי ביורשים כלל.

(d)

Question: We cannot give this answer in the Gemara, for the Beraisa (before this Mishnah) says "Neder and Shevu'ah", and there we do not discuss heirs at all! (Tosfos Yom Tov, citing Nimukei Yosef - had he exempted her only from a Shevu'ah, he could say that she must vow.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF