1)

TOSFOS DH v'Ela Mai Gedolah Chazakah

תוספות ד"ה ואלא מאי גדולה חזקה

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult only if we say that Mailin.)

בשלמא אי אין מעלין ניחא הא דגדולה חזקה אף על גב דאיכא למיחש לב"ד טועין שיעלו מן נשיאות כפים לקדשי קדשים

(a)

Explanation: Granted, if Ein Mailin, we understand that Chazakah is great. Even though there is concern lest Beis Din err, and they will raise from Birkas Kohanim to Kodshei Kodoshim [they continued to give Birkas Kohanim, due to their Chazakah];

[ואף על גב דבלא חזקה מעלין לתרומה ע"פ עד אחד ולא חיישינן לב"ד טועין שמא יעלו ליוחסין

1.

Implied question: Even without Chazakah, Mailin to Terumah based on one witness, and we are not concerned lest Beis Din err, lest they raise to lineage!

השתא סבר המקשן דיוחסין חמירא ולא אתו למיטעי כמו לקדשי קדשים]

2.

Answer: Now, the Makshan was thinking that lineage is stringent, and Beis Din will not err like they would about Kodshei Kodoshim.

אבל השתא דאמרת טעמא דריע חזקייהו ולא חיישינן דלמא אתי לאסוקי כיון דלא אתי למטעי מאי גדולה חזקה.

(b)

Explanation (cont.): However, now that we say that the reason is because their Chazakah was weakened, and we are not concerned lest they raise, since they will not err, how is Chazakah great?

2)

TOSFOS DH Oh Dilma Afilu l'Man d'Amar Ein Mailin (pertains to 24b)

תוספות ד"ה או דלמא אפילו למ"ד אין מעלין ה"מ תרומה דמתאכלא בצינעה כו' (שייך לדף כד:)

(SUMMARY: Tosfos discusses the dependence of Mailin, and eating and receiving Terumah.)

תימה מה תולה באכילה והא פשיטא דלכ"ע אין מעלין מאכילת תרומה ליוחסין דהא איכא למיחש דלמא עבד כהן הוא

(a)

Question: Why does he say that it depends on eating? Obviously, all hold that Ein Mailin from eating Terumah to lineage, for we must be concerned lest he is a Kohen's slave!

אלא בחלוקת תרומה בגורן הוא דפליגי אם מעלים ליוחסין אם לאו

1.

Rather, they argue about whether or not Mailin to lineage from receiving a share of Terumah in the granary.

ובמעלין מתרומה ליוחסין לא איפליגו בה תנאי בהדיא אלא דתליא הא פלוגתא בפלוגתא אם חולקין תרומה לעבד בלא רבו אם לאו

2.

Observation: Tana'im do not argue explicitly about Mailin from Terumah to lineage. Rather, this argument depends on the argument of whether or not we give Terumah to a slave without his master;

למ"ד חולקין אין מעלין דדלמא עבד הוא

i.

According to the opinion that we give, Ein Mailin, lest he is a slave.

והכי איבעי ליה למימר הכא אפילו למ"ד אין מעלין ה"מ תרומה דחולקין לעבד בלא רבו ואיכא למיחש דלמא עבד הוא

3.

Summation of question: It should have said here "even according to the opinion that Ein Mailin, this is only for Terumah, which we give to a slave without his master, and there is concern lest he is a slave;

אבל נשיאו' כפים לעולם אימא לך דמעלין דאין עבד נושא כפיו,

i.

However, we can say that Mailin from Birkas Kohanim, for a slave may not do so!

[נ"ל דשפיר נקט דמתאכלא בצינעא דלמ"ד מעלין מאכילת תרומה נמי מעלין ובענין דליכא למיחש שהוא עבד שיצא מבית הספר

(b)

Answer (Tosfos Yeshanim): The Gemara properly said that it is eaten covertly, for according to the opinion that Mailin, also from eating Terumah Mailin, in any case where there is no concern for lest he is a slave, e.g. he came out of school;

וטעמא כיון דעון מיתה הוא חיישינן שמא יעלוהו ליוחסין ולכך איצטריך שני עדים להאכילו בתרומה

1.

The reason is because it is an Aveirah with Misah [b'Yedei Shamayim], we are concerned lest they raise him to lineage. Therefore, we need two witnesses to feed him Terumah.

ולכך נמי אין חולקין לעבד אלא א"כ רבו עמו

i.

This is also the reason why we do not give to a slave without his master.

ומ"ד אין מעלין אף על גב דעון מיתה הוא לא חייש להכי שמא יעלוהו כיון דבצנעא הויא אכילת תרומה וכן חלוקה

2.

The one who says that Ein Mailin, even though it is an Aveirah with Misah, he is not concerned lest they raise him, since Terumah is eaten covertly, and the same applies to giving it;

אבל נשיאות כפים דאיפרסם איבעיא ליה אי חיישינן שמא יעלוהו משום דאי לאו דכהן הוא לא הוה חציף כולי האי

i.

However, Birkas Kohanim, which is publicized, he asks whether or not we are concerned lest they raise him, for if he were not a Kohen, he would not be so brazen.

ולא הוי מצי למנקט כמו שכתבו התוס' אפילו למ"ד אין מעלין משום דאיכא למיחש דלמא עבד הוא

(c)

Implied question: Why couldn't we say, like Tosfos [Yeshanim] wrote, [that we ask] even according to the opinion that Ein Mailin, because there is concern lest he is a slave?

דלא תליא בהכי דאפילו היכא דליכא למיחש דלמא עבד הוא אין מעלין כמו ביוצא מבית הספר או שמעידין עליו שאינו עבד

(d)

Answer: It does not depend on this. Ein Mailin even when there is no concern lest he is a slave, e.g. he came out of school, or they testify about him that he is not a slave;

ואדרבה הא דחולקין לו בלא רבו היינו משום דאין מעלין

1.

Just the contrary! We give Terumah to [a slave] without his master because Ein Mailin!

ועיקר טעמא דפלוגתייהו משום מעלין ואין מעלין דאי לאו הכי קשה באיזה סברא פליגי כמו שהקשו לעיל] (ת"י).

2.

The primary reason for their argument (whether or not we give without his master) is due to Mailin or Ein Mailin. If not, it is difficult, about which logic do they argue, like [Tosfos] asked above (24b DH v'Iybo'is)!

3)

TOSFOS DH v'Chi Maskinan mi'Terumah l'Yuchsin Hani Mili bid'Oraisa v'Chulei

תוספות ד"ה וכי מסקינן מתרומה ליוחסין ה"מ בדאורייתא כו'

(SUMMARY: Tosfos proves that this text does not belong here.)

רבינו יצחק בן רבינו מאיר לא גריס לה דהא איבעית אימא רב נחמן קאמר לה

(a)

The text: Rivam said that this is not in the text, for Rav Nachman said this alternate answer;

ואי גרסי' לה א"כ היה סותר בעצמו ראיה שהביא דאי לא תימא הכי למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין הא אתי לאסוקי אלא טעמא משום דריע חזקייהו

1.

If it is in the text, he himself contradicts the proof he brought "if you would not say so, according to the opinion that Mailin from Terumah to lineage, they will come to raise! Rather, the reason is because their Chazakah was weakened."

ואין זו סוגיית הש"ס אם לא יאמר ולאו מילתא היא דאמרי

2.

[A Chacham in] the Gemara never does so, unless he says "what I said was wrong."

ובפ' עשרה יוחסין (קדושין סט:) גרסינן לה ואגב שיטפא דהתם שיבשו לכותבה כאן.

i.

This text is in Kidushin (69b), and it was mistakenly incorporated in the text here.

4)

TOSFOS DH Lo b'Midi d'Ikri Kodesh

תוספות ד"ה לא במידי דאיקרי קדש

(SUMMARY: Tosfos explains why Kodoshim cannot refer to Terumah.)

וא"ת תרומה נמי איקרי קדשים דכתיב ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים

(a)

Question: Also Terumah is called Kodshim - "u'Va ha'Shemesh v'Taher v'Achar Yochal Min ha'Kodoshim"!

וההוא קרא איירי בתרומה דהעריב שמשו אוכל בתרומה

1.

That verse discusses Terumah, for [if a Mechusar Kipurim immersed and had] ha'Erev Shemesh (night came), he may eat Terumah (but he may eat Kodshim only after bringing his Korban).

וי"ל דודאי גבי טמא תרומה מיקרי קדשים

(b)

Answer: Surely, regarding one who is Tamei, Terumah is called Kodoshim;

אבל הכא אאכילת זר קאמר דלא אשכחן קדשים דמקרי (הגהת באר המים) גבי אכילת זר.

1.

However, here we discuss a Zar eating. We do not find [that Terumah] is called Kodshim regarding a Zar eating.

5)

TOSFOS DH Nesi'as Kapayim b'Baval

תוספות ד"ה נשיאות כפים בבבל

(SUMMARY: Tosfos explains when even eating Chalah establishes Kehunah.)

דוקא נשיאות כפים ולא אכילת חלה

(a)

Explanation: Only Birkas Kohanim [establishes Kehunah in Bavel], but not eating Chalah.

ואף על גב דבסוריא נמי הוי מדרבנן

(b)

Implied question: Also in Surya [eating Chalah] is mid'Rabanan [yet it establishes Kehunah]!

אין מדקדקין בבבל כמו בסוריא

(c)

Answer: They are not particular [about who eats Chalah] in Bavel the way they are in Surya;

דסבר האי תנא כיבוש יחיד שמיה כיבוש

1.

This Tana holds that Kivush Yachid (land conquered by an individual, but not by all of Yisrael according to Torah law, e.g. Surya) is considered conquest [so it gets Kedushas Eretz Yisrael. However, nowadays Chalah is only mid'Rabanan];

ואכילת חלה בסוריא ה"ה נשיאות כפים כדמוכח לקמן.

2.

Eating Chalah [establishes Kehunah] in Surya, and the same applies to Birkas Kohanim. This is clear from below.

6)

TOSFOS DH Lo Chiluk Geranos Gufah l'Chalah veka'Savar Terumah v'Chulei

תוספות ד"ה לא חילוק גרנות גופה לחלה וקסבר תרומה כו'

(SUMMARY: Tosfos points out how the Beraisos argue.)

וצ"ל דפליגי הנך ברייתות בפלוגתא דרב הונא בריה דרב יהושע ורבנן

(a)

Explanation: We must say that these Beraisos argue like the argument of Rav Huna brei d'Rav Yehoshua and Rabanan;

דאי לאו הכי בחד מהנך ברייתות ממה נפשך איכא למידק דמעלין מנשיאות כפים ליוחסין

1.

If not, either way you say, in one of them we can infer that Mailin from Birkas Kohanim to lineage! (The Gemara did not resolve this. To avoid this inference, Beraisa #1 must discuss Mailin from Birkas Kohanim, Chalah and Matanos to Terumah, i.e. Chalah is mid'Rabanan and Terumah is mid'Oraisa, and Beraisa #2 must discuss Mailin from Birkas Kohanim and Terumah to Chalah, i.e. Terumah is mid'Rabanan and Chalah is mid'Oraisa.)

ופליגי נמי דלברייתא קמייתא אכילת חלה בסוריא חזקה לתרומה וכל שכן דאכילת תרומה דאורייתא דהויא חזקה לאכילת חלה דרבנן

(b)

Observation: They also argue about the following. Beraisa #1 holds that eating Chalah in Surya is a Chazakah for Terumah, and all the more so eating Terumah mid'Oraisa is a Chazakah for Chalah mid'Rabanan;

ובברייתא שניה קתני דחילוק גרנות דהיינו תרומה בסוריא לא הויא חזקה לחלה.

1.

Beraisa #2 teaches that receiving at the granary, i.e. Terumah, in Surya, is not a Chazakah for Chalah.

25b----------------------------------------25b

7)

TOSFOS DH Edus ha'Ba'ah mi'Ko'ach Chazakah

תוספות ד"ה עדות הבאה מכח חזקה

(SUMMARY: Tosfos explains that the Chazakah is based on Keri'as ha'Torah.)

פי' שאנו יודעין שהוא כהן מחמת הקורא אחריו שמוחזק לן שהוא לוי.

(a)

Explanation: We know that he is a Kohen due to the one who read [the Torah] after him. The latter is Muchzak to be a Levi.

8)

TOSFOS DH she'Kara Acharav Levi

תוספות ד"ה שקרא אחריו לוי

(SUMMARY: Tosfos resolves the proof according to Ri ha'Levi.)

לפירוש ר"י הלוי שפירש בגיטין (נט: ושם) אם אין שם כהן נתפרדה חבילה שיקרא ישראל גדול לפני לוי

(a)

Implied question: Ri ha'Levi explained in Gitin (59b) that if there is no Kohen [at Keri'as ha'Torah], the bundle is untied. A great Yisrael reads before a Levi. (If so, perhaps the first was not a Kohen!)

יש לפרש הכא שקרא אחריו לוי קטן מישראל שקרא אחריו.

(b)

Answer: The case is, the Levi who read after the first was smaller than the Yisrael who read after him. (If there was no Kohen, the Levi would not read before someone greater than himself.)

9)

TOSFOS DH she'Kara Lefanav Kohen

תוספות ד"ה שקרא לפניו כהן

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when the Kohen read only once.)

פירוש פעם אחת.

(a)

Explanation: [The Kohen read] once [before him. Had the Kohen read twice, this would show that there was no Levi present!]

10)

TOSFOS DH Harei she'Amar Beni Zeh v'Kohen Hu

תוספות ד"ה הרי שאמר בני זה וכהן הוא

(SUMMARY: Tosfos explains why he is not believed through a Migo.)

מדנקט בני זה וכהן הוא משמע שאינו ידוע לנו אם הוא בנו והוא בא להעיד שהוא בנו ושהוא כהן שאינו בן גרושה

(a)

Inference: Since it says "this is my son, and he is a Kohen", this implies that we do not know whether it is his son, and he comes to testify that he is his son, and he is a Kohen, i.e. he is not a divorcee's son;

דאי ידוע לנו שהוא בנו הוה ליה למינקט בני זה כהן בלא וי"ו

1.

If we knew that he is his son, it should have said "Beni Zeh Kohen (this son of mine is a Kohen)", without a "Vov."

ותימה א"כ יהא נאמן לכולי עלמא לתרומה וליוחסין במגו דאי בעי אמר אינו בנו

(b)

Question: If so, all should agree that he is believed for Terumah and lineage, through a Migo. If he wanted, he could have said that he is not his son (and he would be believed like one witness! Regarding lineage, he would not be believed by himself, but he should join with another witness, like the next Tosfos says - Maharsha.)

וי"ל דאע"ג דאיכא מגו לא מהימן דלדבריו קרוב הוא כדאמרינן בהחולץ (יבמות דף מז. ושם) גבי אדם נאמן לפסול את בנו לדבריך כותי אתה ואין עדות לכותי (הגהת באר המים)

(c)

Answer: Even though there is a Migo, he is not believed, for according to him, he is a relative [who cannot testify about him], like we say in Yevamos (47a) regarding one is not believed to disqualify his son "according to you, you are a Nochri, and a Nochri cannot testify."

1.

Note: Alternatively, one could fix the text of Tosfos to be like Tosfos ha'Rosh (he told him "... you are a Nochri... you are not believed to disqualify your children") or like Rashash ("one is not believed to be Machshir his son", or "even though one is believed to disqualify his son.") The latter is like R. Yehudah in Kidushin 78b.

ואף על גב דרבי קאמר בסמוך אני מאמינו להאכילו בתרומה שהרי בידו להאכילו בתרומה

(d)

Implied question: Below, Rebbi said "I believe him to feed him Terumah, for it is in power to feed him Terumah";

אלמא אף על גב דקרוב הוא לדבריו נאמן במגו

1.

Inference: Even though he is a relative according to his words, he is believed through a Migo!

התם ודאי מהימנינן ליה משום דאית ליה מגו אפי' ידעינן שהוא בנו

(e)

Answer: There, surely we believe him, because he has a Migo even if we know that he is his son;

אבל האי מגו אי הוה ידעינן שהוא בנו ליכא מגו.

1.

However, this Migo here, if we would know that he is his son, there is no Migo.

11)

TOSFOS DH Ne'eman Leha'achilo bi'Terumah

תוספות ד"ה נאמן להאכילו בתרומה

(SUMMARY: 1. Tosfos explains that we discuss being believed alone for Terumah, and with another witness for lineage. 2. Tosfos explains from which Terumah we are Mailin.)

פירוש אף על גב דליכא אלא הוא שהוא קרוב דקסבר רבי אין מעלין מתרומה ליוחסין

(a)

Explanation: Even though there is only him (testifying about his son), and he is a relative, Rebbi holds that Ein Mailin from Terumah to lineage;

ואין נאמן להשיאו אשה פירוש להצטרף עם אחר להשיאו אשה כיון שהוא קרוב

1.

He is not believed to marry a woman to him, i.e. to join with another [witness] to marry a woman to him, since he is a relative.

והשתא אתי שפיר הא דאמר ר' חייא אם אתה מאמינו יחידי להאכילו בתרומה אף על פי שהוא קרוב האמינהו עם אחר להשיאו אשה

(b)

Support: Now we understood R. Chiya's words. "If you believe him alone to feed him Terumah", even though he is a relative, you should believe him with another to marry a woman to him.

אבל אין לפרש דאין נאמן יחידי להשיאו אשה

(c)

Suggestion: [Rebbi] means that he is believed alone to marry a woman to him.

דפשיטא דאינו נאמן ובהא לא הוה אמר רבי חייא האמינהו לישא דלא מישתמיט שום תנא למימר דעד אחד כשר ליוחסין

(d)

Rejection: Obviously he is not believed! Also, R. Chiya would not have said to believe him to marry, for we never find a Tana who says that one witness is Kosher for lineage.

ובהא נמי אין לפרש דנאמן עם אחר להאכילו בתרומה

(e)

Suggestion: [Rebbi said that] he is believed with another to feed him Terumah.

דאי הוה צריך שני עדים בתרומה א"כ הוה סבר דמעלין מתרומה ליוחסין

(f)

Rejection: If two witnesses were needed for Terumah, he would hold that Mailin from Terumah to lineage;

ואם כן היכי מכשיר קרוב כיון דאינו נאמן להשיאו אשה

1.

If so, how is he Machshir a relative, since he is not believed to marry a woman to him?!

וא"ת כיון דסבירא ליה דאין מעלין מתרומה ליוחסין אם כן היכי מוקמינן בהגוזל בתרא (ב"ק קיד:) ההיא דרבי דלקמן במסיח לפי תומו ונאמן בתרומה דרבנן אבל בתרומה דאורייתא לא מהימן

(g)

Question: Since he holds that Ein Mailin from Terumah to lineage , how do we establish in Bava Kama (114b) Rebbi's teaching below to be l'Fi Tumo, and he is believed for Terumah mid'Rabanan, but he is not believed for Terumah mid'Oraisa?

והא לרבי כיון דס"ל דאין מעלין מתרומה ליוחסין אם כן ס"ל דמעלין מתרומה דרבנן לתרומה דאורייתא

1.

According to Rebbi, since he holds that Ein Mailin from Terumah to lineage, if so he holds that Mailin from Terumah mid'Rabanan to Terumah mid'Oraisa;

כדמשמע לעיל דכל היכא דאכיל בתרומה דרבנן אכיל נמי בתרומה דאורייתא

i.

It connotes like this above, that whenever he eats Terumah mid'Rabanan, he eats also Terumah mid'Oraisa.

וי"ל דהאי דמצרכינן למימר לעיל דמעלין מתרומה דרבנן לחלה דאורייתא או איפכא היינו משום דלא תקשי למ"ד אין מעלין מנשיאות כפים ליוחסין

(h)

Answer #1: Above, we needed to say that Mailin from Terumah mid'Rabanan to Chalah mid'Oraisa or vice-versa, lest it be difficult according to the opinion that Ein Mailin from Birkas Kohanim to lineage;

אבל רב אשי בהגוזל אפשר דסבירא ליה כמ"ד מעלין

1.

However, perhaps Rav Ashi in Bava Kama holds like the opinion that Mailin.

ועוד נראה דלכולי עלמא בין למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין בין למאן דאמר אין מעלין מעלין מתרומת דגן תירוש ויצהר של א"י ואפי' היא דרבנן לחלה דאורייתא כיון שבזמן המקדש הויא דאורייתא

(i)

Answer #2: All agree, i.e. both the opinion that Mailin from Terumah to lineage, and the opinion that Ein Mailin, that Mailin from Terumah of grain, wine and oil of Eretz Yisrael, even if it is mid'Rabanan, to Chalah mid'Oraisa, since at the time of the Mikdash [such Terumah] is mid'Oraisa.

אבל תרומת פירות או תרומת חו"ל אין מעלין לכ"ע אפי' לתרומת דגן תירוש ויצהר של א"י דרבנן

1.

However, Terumah of [other] Peros, or Terumah of Chutz la'Aretz, all agree that Ein Mailin, even to Terumah of grain, wine and oil of Eretz Yisrael mid'Rabanan;

דדוקא בתרומת א"י או חלה בסוריא דרבנן (הגהת הרש"ש) אמר מעלין מדרבנן לדאורייתא אבל לא בבבל

2.

Only regarding Terumas Eretz Yisrael, or Chalah of Surya mid'Rabanan, we say that Mailin from mid'Rabanan to mid'Oraisa, but not in Bavel.

וההיא דהגוזל בתרא איירי בתרומת פירות או חוצה לארץ

i.

The case in Bava Kama discusses Terumas Peros or of Chutz la'Aretz.

וכן מתני' דלקמן דנאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן ומוקי לה בתרומה דרבנן היינו בתרומת פירות או חוצה לארץ

ii.

Also the Mishnah below, of people believed to testify in adulthood what they saw when they were minors, and we establish it to discuss Terumah mid'Rabanan, discusses Terumas Peros or of Chutz la'Aretz.

ולמ"ד מעלין מתרומה ליוחסין אפי' מתרומת דגן תירוש ויצהר דא"י אפילו היא דרבנן מעלין

(j)

Assertion: According to the opinion that Mailin from Terumah to lineage, even from Terumah of grain, wine and oil in Eretz Yisrael, even if it is mid'Rabanan, Mailin.

דהא ר' יוסי ס"ל בפ' יוצא דופן (נדה מו:) תרומה בזמן הזה דרבנן ודוקא משום דקסבר חולקין תרומה לעבד בלא רבו הוא דאית ליה דאין מעלין

(k)

Proof: R. Yosi holds in Nidah (46b) that nowadays Terumah is mid'Rabanan. Only because he holds that we give Terumah to a slave without his master, he holds that Ein Mailin;

הא אי הוה סבר דאין חולקין הוה מודה דמעלין

1.

If he would hold that we do not give, he would agree that Mailin!

והא דאמר לעיל מעיקרא אכול בתרומה דרבנן ולבסוף אכול בתרומה דאורייתא

(l)

Implied question: Above, we said that initially they ate Terumah mid'Rabanan [in Bavel], and now they eat Terumah mid'Oraisa!

לא מכח שהיו אוכלין בגולה קדשי הגבול אוכלין בתרומה דאורייתא

(m)

Answer: It is not because they ate Kodshei ha'Gevul (Terumah) in exile (Bavel) they eat Terumah mid'Oraisa;

אלא משום שהיו נושאים כפים בגולה שמעלין מנשיאות כפים לתרומה דאורייתא

1.

Rather, it is because they gave Birkas Kohanim in Bavel. Mailin from Birkas Kohanim to Terumah to mid'Oraisa.

אף על גב דהרי אתם בחזקתכם במה הייתם אוכלין בגולה כו'

(n)

Implied question: He said to them "your Chazakah remains. In exile you were eating..."

משמע שמכח אכילה היה מתירו

1.

Inference: He permitted them due to what they ate [in Bavel]!

אין לחוש

(o)

Answer: Do not be concerned for that. (Rather, he permitted due to Birkas Kohanim.)

ולההוא לישנא דקאמר בתרומה דרבנן אכול בדאורייתא לא אכול מה שלא העלם מנשיאות כפים לתרומה דאורייתא

(p)

Implied question: According to the version that says that they may eat Terumah mid'Rabanan, but not Terumah mid'Oraisa, why wasn't he Maileh them from Birkas Kohanim to Terumah mid'Oraisa?

היינו משום דריע חזקייהו.

(q)

Answer: It is because their Chazakah was weakened.

12)

TOSFOS DH Ne'eman Leha'achilo bi'Terumah

תוספות ד"ה נאמן להאכילו בתרומה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that he is not believed to feed them Terumah.)

הקשה ריב"ם דתנן בפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עט: ושם) מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים וכשחזר הביא עמו בנים ומתה אשתו צריך להביא ראיה על בניו ואינו נאמן להאכילם בתרומה

(a)

Question (Rivam): A Mishnah (Kidushin 79b) says that if one went overseas with his wife, and when he returned he brought with him children, and his wife died, he must bring a proof about his children, but he is not believed to feed them Terumah;

כדמוכח התם בגמ' דתניא התם הביא ראיה על הגדולים א"צ ראיה על הקטנים

1.

This is clear from the Gemara there, for a Beraisa teaches "if he brought a proof for the big [children], he need not bring a proof for the small ones;

ואמר רשב"ל עלה לא שנו אלא בקדשי הגבול אבל ליוחסין לא

2.

Reish Lakish said "this is only for Kodshei ha'Gevul, but not for lineage."

והיכי קאמר רבי הכא דאב נאמן להאכילו בתרומה

3.

Summation of question: How can Rebbi say here that the father is believed to feed them Terumah?

ותירץ דרבי תנא הוא ופליג

(b)

Answer #1 (Rivam): Rebbi is a Tana. He argues [with the Beraisa].

ור"ת אומר דההיא דקדושין אתיא כר' יהודה דאמר אין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד

(c)

Answer #2 (R. Tam): The Sugya in Kidushin is like R. Yehudah, who says that Ein Mailin to Kehunah through one witness;

וקדשי הגבול דהתם היינו לכל דבר קדושה כגון תרומה ונשיאות כפים ויוחסין

1.

There, Kodshei ha'Gevul refers to every matter of Kedushah, e.g. Birkas Kohanim and lineage.

והא דקאמר התם אבל ליוחסין לא

2.

Implied question: It says there "[for Kodshei ha'Gevul,] but not for lineage"! (This shows that lineage is not included in Kodshei ha'Gevul.)

היינו יוחסין לקורבה כגון לסקול ולשרוף על ידו כדמסיק התם ר' יוחנן אמר אף ליוחסין

3.

Answer: That refers to lineage of [Isur Bi'ah with] relatives, to stone and burn due to him (his testimony), like we conclude there "R. Yochanan says, even for lineage";

ואזדא ר' יוחנן לטעמיה דאמר סוקלין על החזקות

i.

Citation (80a): R. Yochanan teaches like he taught elsewhere, that we stone based on Chazakah (e.g. that this is his daughter or her son).

[א"נ הכא באשתו עמו דאין צריך להביא ראיה כדאמר התם].

(d)

Answer #3: Here, his wife is with him, so he need not bring a proof, like it says there.

13)

TOSFOS DH sheb'Yado Leha'achilo bi'Terumah

תוספות ד"ה שבידו להאכילו בתרומה

(SUMMARY: Tosfos explains why this is considered a Migo.)

תימה איך נאמין אותו על תרומה בהאי מגו הא אין בידו להאכילו אחר מיתה

(a)

Question: How is he believed about Terumah through this Migo? It is not b'Yado to feed him after he himself dies;

וא"כ אין זה מגו כמו שמצינו ביש נוחלין (ב"ב קכז:) גבי בכור

1.

If so, this is not a Migo, like we find in Bava Basra (127b) regarding a Bechor;

ובפרק בתרא דקדושין (דף עח:) דתניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור כו'

2.

In Kidushin (78b) a Beraisa says "Yakir" - he will make known to others. From here, R. Yehudah said that one is believed to say "this son is my Bechor"...

למאי הלכתא אי לתת לו פי שנים אילו בעי למיתב ליה מתנה מי לא יהיב ליה

3.

Citation (78b) Question: For what is this relevant? If it is to give to him a double portion, if he wants to give to him a gift, is there any reason why he cannot?!

לא צריכא בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס אלמא אי לאו קרא לא הוה נאמן לפי שאין בידו

4.

Citation (cont.) Answer: It is needed for property that he inherited when he is Goses [close to death]. If not for the verse, he would not be believed, since it is not b'Yado (he could not give it then).

וי"ל דלא דמי דהכא כיון דנאמן להאכילו בחייו משום דבידו סברא הוא דנאמן אפילו לאחר מיתה.

(b)

Answer: That is different. Here, since he is believed to feed him in his lifetime, since it is b'Yado, it is logical that he is believed even after death.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF