1)

TOSFOS DH Nishbeisi v'Tehorah Ani Lamah Li

תוספות ד"ה נשביתי וטהורה אני למה לי

(SUMMARY: Tosfos explains why it is not needed for the Chidush in the Seifa.)

וקשה לרשב"א אמאי לא משני משום דבעי למיתני סיפא אם יש עדים שנשבית ואמרה טהורה אני אינה נאמנת

(a)

Question (Rashba): Why don't we say that it is because we want to teach in the Seifa "if there are witnesses that she was captured, and she said 'I am Tehorah'", she is not believed?

וי"ל דמשום הא לא אצטריך דמסיפא דמתני' שמעינן לה דקתני סיפא עיר שכבשוה כרכום כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות ואינה נאמנת לומר טהורה אני.

(b)

Answer: We do not need it for this. We learn from the Seifa of our Mishnah. If a city was captured, all Kohanos in it are Pesulos. She is not believed to say 'I am Tehorah.'

2)

TOSFOS DH Shtei Nashim she'Nishbu Lamah Li

תוספות ד"ה שתי נשים שנשבו למה לי

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot say that it teaches that she is believed about the other Shevuyah.)

דאי לאשמעינן דאחת נאמנת על חברתה הא בהדיא תנן (לקמן כז.) דאפי' עבד ושפחה נאמנים.

(a)

Explanation: It need not teach that she is believed about her friend, for a Mishnah (below, 27a) explicitly says that even a slave or Shifchah is believed.

3)

TOSFOS DH v'Chen Shnei Anashim Lamah Li Mishum d'Ba'i Lemisni Plugta d'R. Yehudah v'Rabanan

תוספות ד"ה וכן שני אנשים למה לי משום דבעי למיתני פלוגתא דרבי יהודה ורבנן

(SUMMARY: Tosfos resolves a contradiction about whether we are more lenient about Terumah or a captive.)

אבל בשתי נשים משמע דלא פליג רבי יהודה משום דבשבויה הקילו

(a)

Explanation: It seems that R. Yehudah does not argue about two women, because Chachamim were lenient about a captive.

וקשה דלקמן (דף כו.) אשכחן איפכא דמסיח לפי תומו נאמן בתרומה אפי' על פי עצמו כדאמר גבי יוחנן אוכל חלות דהעלהו רבי לכהונה על פיו

(b)

Question: Below (26a), we find oppositely! One who speaks l'Fi Tumo (unaware of the consequences) is believed [to establish someone to be a Kohen] for Terumah, even regarding himself, like it says about "Yochanan who eats Chalah." Rebbi established him to be a Kohen based on his words (l'Fi Tumo);

וגבי שבויה תני לקמן (דף כז:) הכל נאמנים להעידה חוץ מבעלה ומוקי לה במסיח לפי תומו

1.

Regarding a captive, it was taught below (27b) that everyone is believed to testify for her, except for her husband. We establish this to discuss l'Fi Tumo.

ומיהו למאי דמוקמינן פלוגתייהו במעלין מתרומה ליוחסין ניחא

(c)

Answer: According to the way we establish their argument to discuss Mailin from Terumah to lineage (if one is established to be a Kohen regarding Terumah, does this establish him to have proper lineage), this is fine;

דטעמא דמחמיר רבי יהודה טפי בתרומה מבשבויה משום דמעלין מתרומה ליוחסין

1.

The reason R. Yehudah is more stringent about Terumah than a captive is because Mailin from Terumah to lineage;

אבל רבי דמיקל טפי בתרומה במסיח לפי תומו היינו משום דקסבר דאין מעלין מתרומה ליוחסין כדאמר לקמן

2.

However, Rebbi is more lenient about Terumah regarding l'Fi Tumo. This is because he holds that Ein Mailin from Terumah to lineage, like it says below.

אבל למאי דמוקי פלוגתייהו משום גומלים קשה

(d)

Question: However, according to the way we establish their argument to discuss Gomlin, this is difficult!

וי"ל דבתרומה דרבנן דוקא הוא דמתכשר במסיח לפי תומו כדמשמע בהגוזל בתרא (ב"ק קיד:) אבל בתרומה דאורייתא לא.

(e)

Answer: Only for Terumah mid'Rabanan we are Machshir through speaking l'Fi Tumo, like it connotes in Bava Kama (114b), but not for Terumah mid'Oraisa.

4)

TOSFOS DH Aval Ein Ne'eman Lehasi'o Ishah

תוספות ד"ה אבל אינו נאמן להשיאו אשה

(SUMMARY: Tosfos discusses for which Pesulim we are concerned.)

פי' בקונטרס משום חשש ממזרות ונתינות

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is due to concern for Mamzerus or being a Nasin (from the Giv'onim).

וקשה דלהכי ליכא למיחש כדאמרינן בהחולץ (יבמות מה. ושם) גבי עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל דאמרינן ליה זיל גלי או נסיב בת מינך

(b)

Question #1: There is no concern for this, like we say in Yevamos (45a) regarding a Nochri or slave who had Bi'ah with a Yisraelis. We tell [the child] "exile yourself [to a place where people do not know your lineage], or marry someone [with lineage] like yourself";

משמע דאם ילך למקום שאין מכירים אותו ישיאוהו בת ישראל אף על פי שאין מכירים ולא יסתפקו בו בנתין וממזר

1.

Inference: If he will go to a place where people do not recognize him, they will marry him to a Bas Yisrael, even though they do not know him. They are not concerned lest he is a Nasin or Mamzer!

וכן גבי ההוא דאתא לקמיה דרבי יהודה וא"ל נאמן אתה לפסול עצמך ואי אתה נאמן לפסול בניך

(c)

Question #2: Also regarding the man who came in front of R. Yehudah [and said that he converted by himself. R. Yehudah] told him "you are believed to disqualify yourself, but you are not believed to disqualify your children";

משמע שהוא ובניו היו בחזקת כשרים אף על פי שלא היו מכירים בהם

1.

Inference: He and his children had Chezkas Kashrus, even though people did not recognize them!

ונראה לר"ת דלהשיאו אשה דקאמר היינו להשיאו בדוקה מד' אמהות כדתנן בעשרה יוחסין (קדושין דף עו. ושם)

(d)

Explanation #2 (R. Tam): "To marry him to a woman" refers to marrying him to a woman who was checked through four mothers (female ancestors), like the Mishnah in Kidushin (76a);

הנושא אשה צריך שיבדוק אחריה ד' אמהות ואין נאמן אם ישא אשה בדוקה להכשיר בתו לכהן בלא בדיקה אלא יצטרך לבדוק אחריו

1.

Citation (76a - Mishnah): One who marries a woman must check four of her mothers. He is not believed if he marries a checked woman, to be Machshir his daughter to a Kohen without checking. Rather, [the Kohen] must check after him (her father).

וה"ה דמצי למימר ואינו נאמן להכשירו לעבודה

(e)

Observation: Similarly, we could have said that he is not believed to be Machshir him for Avodah.

ואותה בדיקה היא משום חללות דאין מכירין ישראל חללים שביניהם ולא משום ספק ממזרות ונתינות דלהא לא חיישינן כדפי'

(f)

Explanation (cont.): That checking (in the Mishnah) is for Chalalus, for Yisrael do not recognize Chalalim among them. It is not due to Safek Mamzerus or Nesinus. We are not concerned for them, like I explained.

וכן משמע התם דקאמר דהיא אינה בודקת בדידיה דלא הוזהרו כשרות לינשא לפסולים

(g)

Support: It says there that she does not check men, for Kosher women are not forbidden to marry Pesulim;

ואי משום ממזרות ונתינות הא ודאי הוזהרו דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה

1.

If we were concerned for Mamzerus or Nesinus, surely women are forbidden to marry them! The Torah equates women to men for all punishments in the Torah!

ואם תאמר אי משום חללות בודקין לא יבדקו אלא יחוס אביה לבד

(h)

Question: If we check due to Chalalus, we should check only the lineage of her father;

דאפילו היתה אמה חללה כשרה היא ע"י אביה דלכ"ע בני ישראל מקוה טהרה לחללות

1.

Even if her mother was a Chalalah, she (the daughter) is Kosher due to her father. All hold that Bnei Yisrael are a Mikveh Taharah for Chalalos (a Yisrael's child from a Chalalah is totally Kosher)!

ויש לומר מאחר שהצריכו לבדוק את יחוס האב משום חללות אגב חללות הוצרכו לבדוק כל פסול שבה גם של ממזרות ונתינות

(i)

Answer: Since Chachamim obligated checking the father's lineage due to Chalalus, along with this they obligated checking for every Pesul in her, also of Mamzerus or Nesinus.

וכולה הך שמעתין דמצרכי בדיקה להשיא בתו לכהן אתיא כרבי מאיר

(j)

Explanation #1: This entire Sugya that obligates checking in order to marry one's daughter to a Kohen is like R. Meir;

דרבנן פליגי עליה התם ולא מצרכי בדיקה ואמרי כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות וא"צ אפילו עד אחד כדי להכשיר בתו לכהונה

1.

Rabanan argue with him there, and do not obligate checking. They say that all families have Chezkas Kashrus. One does not need even one witness in order to be Machshir his daughter to Kehunah.

ומיהו להכשיר בנו או עצמו לעבודה צריך דלאו בחזקת כהונה עומד

2.

Distinction: However, to be Machshir one's son or himself for Avodah, one must [check], for one does not [automatically] have Chezkas Kehunah.

אי נמי אפילו כרבנן וביצא עליו ערער כדקאמר התם במילתייהו דרבנן בד"א שלא יצא עליו ערער כו'.

(k)

Explanation #2: Alternatively, [the Sugya that obligates checking] is even like Rabanan, in any case that there was a protest against him, like it says there in Rabanan's opinion "what is the case? It is when there was no protest against him..."

5)

TOSFOS DH Sheli Chodosh v'Shel Chaveiri Yashan

תוספות ד"ה שלי חדש ושל חבירי ישן

(SUMMARY: Tosfos concludes that Chodosh and Yashan do not pertain to Isur.)

בפרק אף על פי פי' בקונטרס די"מ משום עומר

(a)

Explanation #1 (Rashi in Kesuvos 56b): Some say that [Chodosh and Yashan are] due to the Omer. (One may not eat from the five grains until after offering the Omer, or the day of offering it, Nisan 16.)

ולאו מילתא היא דאם כן מאי מתרץ בדמאי הקילו התינח דמאי חדש ישן מאי איכא למימר

(b)

Rejection #1: This is wrong. If so, what was the answer "Chachamim were lenient about Demai"? This answers for Demai, but how can we answer for Chodosh and Yashan?!

ועוד דלא מצינו בשום מקום שנחשדו עמי הארץ על החדש

(c)

Rejection #2: We never find that Amei ha'Aretz were suspected about Chodosh.

ורשב"א פירש דקאי אשביעית וקאמר שלי חדש וגדל בשביעית ואסור להשהותו אחר הביעור ושל חבירי ישן וגדל בשנה שעברה

(d)

Explanation #2 (Rashba): It refers to Shevi'is. He says "my produce is new. It grew in Shevi'is, and one may not keep it after Bi'ur" (in Shevi'is, once a species is not available to Chayos in the field, one must remove it from his domain). My friend's is old. It grew the year before.

ואשכחן דקרי לשביעית חדש דתנן במסכת שביעית (פ"ז מ"ז) ורד חדש שכבשו בשמן ישן ילקט את הורד

1.

We find that Shevi'is is called Chodosh, in a Mishnah (Shevi'is 7:7) "a new rose that was pickled in old oil, one takes the rose" (it is of Shevi'is, and the oil is from the sixth year).

וכי משני בדמאי הקילו בשביעית לא חש לתרץ

2.

When we answer that Chachamim were lenient about Demai, we were not concerned to answer for Shevi'is;

דפשיטא ליה להש"ס דרבי יהודה מיקל בשביעית משום דבאתריה דרבי יהודה חמירא להו שביעית כדאמר בהניזקין (גיטין נד.)

i.

It is clear to the Gemara that R. Yehudah is lenient about Shevi'is, for in his region Shevi'is was severe to people, like it says in Gitin (54a).

ואין נראה לר"ת דסתם עמי הארץ לא נחשדו אשביעית

(e)

Rebuttal #1 (R. Tam): Stam Amei ha'Aretz were not suspected about Shevi'is;

דתנן בפרק עד כמה (בכורות ל. ושם) החשוד על המעשר אינו חשוד על השביעית החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשר

1.

Citation (Bechoros 30a - Mishnah): One who is suspected about Ma'aser is not suspected about Shevi'is. One who is suspected about Shevi'is is not suspected about Ma'aser.

אלמא דסתמא אינן חשודין בשביעית

2.

Inference: Stam, people are not suspected about Shevi'is.

ומעשר דקתני היינו מעשר שני דאמעשר ראשון חשודין הם

i.

The Ma'aser mentioned in the Mishnah is Ma'aser Sheni, for [Amei ha'Aretz] were suspected about Ma'aser Rishon.

והא דתנן במסכת דמאי (פ"ג מ"ד) ומייתי לה בהניזקין (גיטין סא:) המוליך חיטין לטוחן כותי או לטוחן עם הארץ אינו חושש לא משום מעשר ולא משום שביעית

(f)

Implied question: A Mishnah (Demai 3:4, brought in Gitin 61b) says that one who takes wheat to a Kusi or Am ha'Aretz grinder, he need not be concerned for Ma'aser or Shevi'is.

דמשמע דחשודים על השביעית

1.

Inference: People are suspected about Shevi'is!

איכא למימר דמשום כותי נקט שביעית

(g)

Answer #1: We can say that it mentioned Shevi'is due to a Kusi.

אי נמי בודאי חשוד איירי

(h)

Answer #2: It discusses one who is Vadai suspected.

וכן ההיא דמייתי בפרק קמא דחולין (דף ו. ושם) הנותן לשכנתו עיסה לאפות וקדירה לבשל אינו חושש לשאור ותבלין שבה לא משום מעשר ולא משום שביעית

1.

We can answer similarly for [the Beraisa] brought in Chulin (6a) "one who gives to his neighbor a dough to bake or a pot [of food] to cook, he need not be concerned for the Se'or (sourdough) and spices in it, not for Ma'aser or Shevi'is.

ועוד קשה לר"ת דאי באיסור חדש או שביעית מיירי הוה ליה למימר של חברי אינו חדש כדקאמר אינו מתוקן

(i)

Rebuttal #2 (R. Tam): If we discuss the Isur of Chodosh or Shevi'is, he should have said "my friend's is not Chodosh", just like he said "[mine is] not Metukan."

ועוד הקשה ר"ת דלעיל דההיא משנה דחמרין תנן במס' דמאי (ד:ו (כן צריך להגיה)) הנכנס לעיר ואינו מכיר אדם שם ואמר מי כאן נאמן מי כאן מעשר ואמר לו אחד אני איני נאמן איש פלוני נאמן

(j)

Rebuttal #3 (R. Tam): Before the Mishnah of the donkey-drivers, the Mishnah in Demai (4:6) says "one who enters a city and does not anyone there, and asked "who is trustworthy here? Who tithes here?", and someone said "I am not trustworthy, but Ploni is trustworthy"...

הלך ולקח הימנו אמר ליה מי כאן מוכר ישן אמר ליה מי ששלחך אצלי אף על פי שהן כגומלין זה את זה הרי אלו נאמנים

1.

Citation (cont.): He went and bought from Ploni. He asked "who sells Yashan here?" [The seller] said "the one who sent you to me" (Reuven). Even though they are like Gomlin to each other, they are believed.

ואי ישן היינו דלית ביה איסור חדש או שביעית היאך קונה ממי ששלחו אצלו והלא הוא בעצמו אומר שאינו נאמן

2.

If Yashan refers to [food] without concern for the Isur of Chodosh or Shevi'is, how may he buy from Reuven? Reuven himself says that he is not trustworthy! (Perhaps Tosfos infers that since he did not say 'I am not trustworthy about Ma'aser' that he is not trustworthy about any Isur.)

ועוד מדקא שאיל להיאך מי מוכר ישן מכלל שמה שקנה ממנו כבר היה חדש או שביעית והלא לא הלך אצלו אלא לפי שהוא נאמן

3.

Also, since he did not ask Reuven "who sells Yashan", this implies that what he already bought [from Ploni] is Chodosh or Shevi'is. He went to Ploni only because he is trustworthy!

i.

Note: Perhaps he did not buy grain from Ploni! Or, perhaps it is close to Pesach, and he has barely enough Yashan grain with him to eat until the Omer permits Chodosh, and buys for afterwards (so he does not care if it is Chodosh). He had money left over, and now wants to buy more Yashan, so he need not subsist on minimal rations until the Omer! Regarding Shevi'is, perhaps he bought Peros Shevi'is from Ploni, with intent to eat them with Kedushas Shevi'is, and now he wants Peros Shishis without restrictions, e.g. he can squeeze apples for their juice, give some to animals, give to children without concern for what they leave over...

ופי' הקונטרס נראה לר"ת עיקר דלהשביח קאמר ולרבותא דרבי יהודה נקטיה

(k)

Answer: R. Tam holds that Rashi's Perush [here] is primary. He says [that it is Yashan] to praise its quality. This was taught for a Chidush in R. Yehudah;

דאע"פ שמגרע את שלו ומשביח את של חבירו ומיחזי טפי כגומלין אפילו הכי נאמנין

1.

Even though he belittles his and praises his friend's, and they look more like Gomlin, even so they are believed.

ואם תאמר א"כ מאי קשה ליה דרבנן אדרבנן דלמא הכא הוא דחיישינן לגומלין דדומה שהן גומלין כדפי'

(l)

Question: If so, what is the contradiction in Rabanan? Perhaps here we are concerned for Gomlin, for it looks like they are Gomlin, like I explained!

ויש לומר דאי לאו דחיישינן לגומלים בעלמא משום הכי לא הוו חיישינן טפי.

(m)

Answer: If we were not concerned for Gomlin in general, due to this we would not be more concerned.

6)

TOSFOS DH Abaye Amar l'Olam Lo Teipuch bi'Demai v'Chulei

תוספות ד"ה אביי אמר לעולם לא תיפוך בדמאי כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that both Abaye and Rava hold that the majority tithe, just we do not always rely on this.)

והא דאמר אביי בפרק במה מדליקין (שבת דף כג.) ספק דבריהם לא בעי ברכה רבא אמר רוב עמי הארץ מעשרין הן

(a)

Implied question: In Shabbos (23a), Abaye said that we need not bless on a Safek about a mid'Rabanan law. Rava said that most Amei ha'Aretz tithe;

וכן בפרק אף על פי (לקמן נו:) משני אביי ודאי דבריהם עשו חיזוק ספק דבריהם לא עשו חיזוק רבא אמר בדמאי הקילו

1.

Similarly, below (56b) Abaye said that for a Vadai [Isur] mid'Rabanan, Chachamim strengthened their words, but not for a Safek mid'Rabanan. Rava said that [Chachamim] were lenient about Demai. (These connote that Abaye argues with Rava!)

לא משום דלית ליה לאביי דרבא דהא הכא אית ליה

(b)

Answer: Abaye agrees with Rava, like it says here;

ועוד דבשילהי המביא (ביצה לה:) דייק ממתני' דרוב עמי הארץ מעשרין הן

1.

Also, in Beitzah (35b), we infer from the Mishnah that most Amei ha'Aretz tithe!

אלא דאית ליה לאביי דכל ספק דבריהם אף על גב דליכא רוב לא בעי ברכה וגם לא עשו חיזוק

2.

Rather, Abaye holds that every Safek mid'Rabanan, even if there is no majority, does not require a Berachah. Also, Chachamim did not strengthen it.

ומיהו בפרק קמא דשבת (דף יג. ושם) אההיא דלא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ מפרש אביי שמא יאכילנו דברים שאינם מתוקנים

(c)

Distinction: However, in Shabbos (13a), regarding "a Zav Parush (he is meticulous, e.g. about Taharah) may not eat with a Zav Am ha'Aretz, Abaye explains that we are concerned lest he feed him things that are not fixed (tithed);

ולא סמיך ארוב עמי הארץ מעשרין כדקאמר רבא התם סבירא ליה דלההיא מלתא מחמירין ולא סמכינן ארובא

1.

He does not rely on the majority of Amei ha'Aretz, who tithe, [un]like Rava says there. [Abaye] holds that for this matter we are stringent, and we do not rely on the majority.

וכן רבא בסוף הניזקין (גיטין סא. ושם) גבי משאלת אשה נפה כו' ולא בעי למיסמך ארוב עמי הארצות דמעשרין לענין לסייע ידי עוברי עבירה דנראה לו לענין זה להחמיר.

(d)

Observation: Also Rava, in Gitin (61a), regarding "a woman may lend a sifter", he does not want to rely on the majority of Amei ha'Aretz who tithe, regarding assisting transgressors. He holds that we should be stringent about this.

24b----------------------------------------24b

7)

TOSFOS DH beshe'Kli Umnuso b'Yado

תוספות ד"ה בשכלי אומנותו בידו

(SUMMARY: Tosfos explains why in this case, we believe that he is a Kohen.)

פירש רבינו חננאל זה שאומר עליו שהוא כהן יש בידו כלים שמשמשין בהן בטהרה כגון כלי גללים כלי אבנים כלי אדמה שאין מקבלין טומאה

(a)

Explanation (R. Chananel): The one who says that he is a Kohen, he has Kelim used for Taharos, e.g. Kelim of dung, stone and earth, which are not Mekabel Tum'ah;

שכל הרואה כלים הללו בידו מתרחק ממנו מלטמאותו

1.

Anyone who sees these Kelim in his hand distances from him, lest they be Metamei him.

ודומה שהוא כהן ולכך האמינוהו חכמים.

2.

It seems that he is a Kohen. Therefore, Chachamim believed him.

8)

TOSFOS DH v'Iybo'is Eima R. Yehudah v'Rabanan b'Mailin mi'Terumah l'Yuchsin ka'Mipalgei

תוספות ד"ה ואיבעית אימא רבי יהודה ורבנן במעלין מתרומה ליוחסין קמיפלגי

(SUMMARY: Tosfos points out that R. Yehudah surely holds that Mailin from Terumah to lineage.)

ולא אתא לשנויי אלא קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה אבל דרבנן אדרבנן לעולם צריך לתרץ בשכלי אומנותו בידו

(a)

Explanation: He comes to answer only the contradiction in R. Yehudah. Still, we must answer the contradiction in Rabanan when he is holding tools of the trade.

הקשה הר' שמואל מווארדין ומעיקרא היכי בעי למימר דטעמא דר"י משום גומלין והא בלא גומלים ע"כ סבר רבי יהודה בשילהי פרקין (לקמן דף כח:) דמעלין מתרומה ליוחסין

(b)

Question (R. Shmuel of Vardin): Initially, how did we want to say that R. Yehudah's reason [not to believe one witness about Terumah] is due to Gomlin? Even without Gomlin, you are forced to say that below (28b) he holds that Mailin from Terumah to lineage!

ותירץ ר"י דמעיקרא ס"ד דאי לאו טעמא משום גומלים לא היינו מפסידים את הכהן מן התרומה כדי לומר מעלין כיון דמן הדין ראוי לחלוק ע"פ חבירו

(c)

Answer (Ri): Initially, we thought that if not for the reason of Gomlin, we would not deprive a Kohen of Terumah in order to say Mailin, since according to letter of the law it is proper to give a share to him based on [testimony of] his friend;

ואדרבה קודם היינו אומרים אין מעלין

1.

Just the contrary! It is more reasonable that we say Ein Mailin!

אף על גב דגבי עבד אמר לקמן לרבי יהודה דאין חולקין לו תרומה משום דמעלין

(d)

Implied question: Regarding a slave, we say below that according to R. Yehudah, we do not give a share of Terumah to him, because Mailin!

התם אין כל כך חששא בהפסד של עבד זה אם אין חולקין לו תרומה בלא רבו

(e)

Answer: There, there is not so much concern for the slave's loss if we do not give to him Terumah when his master is not there.

וא"ת ובאיזו סברא פליגי לימרו תרוייהו דמעלין ונצטרך שני עדים בתרומה או לימרו תרוייהו דלא מעלין ולא יצטרך אלא עד אחד בתרומה

(f)

Question: What reason do they argue about? Both should say that Mailin, and require two witnesses for Terumah, or both should say that Ein Mailin, and require only one witness for Terumah!

וי"ל דבהא פליגי דמר סבר חיישינן שמא יעלו מתרומה ליוחסין לפיכך הצריכו שני עדים ומר סבר דלא חיישינן.

(g)

Answer: They argue about the following. One holds that we are concerned lest people be Maileh from Terumah to lineage, therefore we required two witnesses. The other holds that we are not concerned.

9)

TOSFOS DH a'Maneh shebi'Shtar ka'Mis'hadei

תוספות ד"ה אמנה שבשטר קמסהדי

(SUMMARY: Tosfos proves that in one case, all agree that they testify about everything.)

וא"ת ואי לאו אכולא מילתא קמסהדי א"כ עדים חתמי אף על גב דלא ידעי אי כהן הוא אי לאו

(a)

Question: If they do not testify about the entire matter, if so witnesses sign even though they do not know whether or not he is a Kohen;

ואם כן הא דתנן בגט פשוט (ב"ב דף קעב.) שני יוסף בן שמעון הדרין בעיר אחת אם היו משולשין יכתבו כהן

1.

A Mishnah (Bava Basra 172a) that says that two people named Yosef ben Shimon living in one city, if also their grandfathers had the same name, they write "Kohen" in the document (to distinguish them, if only one of them is a Kohen).

ומה מועיל כיון שעדים חותמין אף על פי שאין מכירים בו אם הוא כהן והרי הוא יכול להערים ולכתוב שטר אחר בשם חבירו כהן ויוציא ממון מחבירו כהן

2.

How does this help? Since witnesses sign even though they do not know whether or not he is a Kohen, he (the one who is not a Kohen) can scheme and write another document in the name of his colleague the Kohen (it says that Yosef ben Shimon Kohen borrowed), and use it to collect from him!

וי"ל דהיכא דהוחזקו שני יוסף בן שמעון ודאי אכולא מילתא קא מסהדי כי אז הן צריכין לידע אם בן כהן הוא והתם ודאי מעלין משטרות ליוחסין

(b)

Answer: Surely, when it is established that there are two 'Yosef ben Shimon's in one city, they testify about the entire matter. Then, they must know whether he is a Kohen's son. There, surely Mailin from documents to lineage;

והכא מיבעיא לן היכא דלא הוחזקו.

1.

Here, we ask about when it is not established.

10)

TOSFOS DH Chad Amar Mailin

תוספות ד"ה חד אמר מעלין

(SUMMARY: Tosfos discusses why other matters were not taught.)

ואם תאמר ואמאי לא חשיב ליה בהדי הנך דתנן בעשרה יוחסין (קדושין דף עו. ושם) אין בודקין מן המזבח ולמעלה ולא מדוכן כו'

(a)

Question: [According to this opinion,] why isn't this (documents) counted with other [proofs of proper lineage] in the Mishnah in Kidushin (76a) "we do not check from [one who served on] the Mizbe'ach or above (his ancestors), or from [one who sang amidst the Leviyim on] the Duchan or above..."?

וי"ל דהך דשטרות מלתא דפשיטא היא דכיון דאכולא מלתא קמסהדי א"כ הוי עדות גמור ולכך לא קא חשיב עדים

(b)

Answer #1: This [proof] based on documents is obvious, since they testify about the entire matter. If so, it is full testimony. This is why it did not [need to] teach "witnesses".

וא"ת ואמאי לא חשיב תרומה ונשיאות כפים למ"ד מעלין

(c)

Question: Why doesn't the Mishnah count Terumah and Birkas Kohanim, according to the opinion that Mailin [from them]?

ואור"ת דתרומה בכלל מזבח ונשיאות כפים בכלל דוכן

(d)

Answer #1 (R. Tam): Terumah is included in "the Mizbe'ach", and Birkas Kohanim is included in "the Duchan."

אף על גב דההוא דוכן היינו שיר כדמשמע התם בגמרא

1.

Implied question: "The Duchan" refers to [Leviyim] who sang [in the Mikdash], like it connotes there in the Gemara!

מ"ד מעלין הוה מוקי לה נמי בדוכן כהנים שבגבולים

2.

Answer: The one who says Mailin establishes it also regarding the Duchan of Kohanim in the Gevulim (outside the Mikdash).

ומיהו קשה אמאי לא חשיב ס"ת שקרא בחזקת כהן כדלקמן

(e)

Question: Why don't we count a Sefer Torah, i.e. he read in it [first] b'Chezkas Kohen, like below?

ויש לומר דאיכא למימר דתנא ושייר כולהו

(f)

Answer #1 (and Answer #2 to Questions (a), (c)): We can say that the Tana omitted all these matters.

ובספר הישר פירש ר"ת דלאו בעבודת מזבח ממש איירי אלא כגון הפשט וניתוח דברים הכשרים בזרים דלא היו מניחין לעשות אותם אלא למיוחסין מן המשיאין לכהונה

(g)

Answer #2 (and Answer #3 to Questions (c), (e) - Sefer ha'Yashar): We do not discuss true Avodas Mizbe'ach, rather, flaying and dissecting. These matters are Kosher through a Zar, but they let people do it only if they had proper lineage and may marry into Kehunah;

אבל מילי דכהונה כגון תרומה ונשיאות כפים וס"ת לא איצטריך למתני.

1.

However, matters of Kehunah such as Terumah, Birkas Kohanim and Sefer Torah, they need not be taught.

11)

TOSFOS DH She'ani Hacha d'Rei'a Chezkaihu

תוספות ד"ה שאני הכא דריע חזקייהו

(SUMMARY: Tosfos explains how their Chazakah was weakened)

פי' בקונטרס שהכל רואים שאר כהנים אוכלין שאר קדשי מזבח ואלו אין אוכלין

(a)

Explanation #1 (Rashi): Everyone sees other Kohanim eating other Kodshei Mizbe'ach, and these do not (so their Chazakah is weakened).

וק"ק דמ"מ תיקשי למ"ד מעלין אמאי לא אסקינהו לקדשי מזבח וליוחסין

(b)

Question: Still, it is difficult according to the opinion that Mailin! Why didn't they raise them [to be considered Kohanim] for Kodshei Mizbe'ach and lineage?

ונראה לר"ת דריע חזקייהו היינו שהיו מיחסים אותם אחר בני ברזילי שהיה ישראל ועוד שלא מצאו כתבם

(c)

Answer (and Explanation #2 - R. Tam): Their Chazakah was weakened, for they traced their lineage to the sons of Barzilai, who was a Yisrael. Also, they did not find their documents.

והיכא דאיתרע חזקה אין מעלין לכ"ע

1.

When their Chazakah was weakened, all agree that Ein Mailin.

אבל קשה דפריך מעיקרא אתי לאסוקינהו הוה ליה למיפרך אמאי נגאלו כלל מן הכהונה

(d)

Question: He initially asked that they will come to raise them. He should have asked why they were disqualified at all from Kehunah!

ויש לומר דשפיר הוה ידע דריע חזקייהו ומשום הכי לא אסקינהו

(e)

Answer: He knew that their Chazakah was weakened. Therefore, they did not raise them;

אלא דהוה ס"ד דאע"ג דריע חזקייהו איכא למיחש דלמא אתי לאסוקינהו לבסוף שלא ידעו שלא מצאו כתבם.

1.

However, he thought that even though their Chazakah was weakened, we must be concerned lest they raise them in the end, when [people] will not know that they did not find their documents.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF