כתובות דף סב. א

לכמה זמן מותר לתלמידים לצאת מביתם? [תוד"ה אלא].

שלא ברשות ברשות - כמה הדרך ארץ
ע"י פיתוי כשרוצה מעצמה
לר' אליעזר שלשים יום לרש"י לרב: חודש יוצא חודש בבית
לר' יוחנן: חודש יוצא ב' חודשים בבית
אפי'
להרבה
שנים
לחכמים ב' וג' שנים לר"י אפי' להרבה שנים [1]

לכמה זמן מותר לפועלים לצאת מביתם?

שלא ברשות ברשות - כמה הדרך ארץ
לרב שבת אחת חודש יוצא חודש בבית
לר' יוחנן שבת אחת חודש יוצא ב' חודשים בבית

מה היא העונה האמורה בתורה גבי פועלים? [תוד"ה והתניא].

עושים מלאכה בעירן עושים מלאכה בעיר אחרת
לתוס' פעמים בשבת פעם בשבת
לר"י בן ברוך פעמיים בשבת חוזרים כל יום לעירם: פעם בשבת [2]
אינם חוזרים כל יום: פעם בח' ימים [3]

-------------------------------------------------

[1] ס"ל לר"י לפרש דמה שאמר כאן "אורחא דמלתא כמה" קאי על הפועלים ולא על תלמידים.

[2] דכיון שיש להם טורח הדרך העמידו אותם על פעמים בשבת.

[3] והיינו שחוזרים לעירם ביום השמיני ואז צריכים לשמש, ונמצא לשיטתו ג' מידות בפועל.

עוד חומר לימוד על הדף