א. בתולה לאיזה יום נישאת, ומדוע? (ב.)

ב. איזה דבר נתקן ואיזה דין נוצר ע"י תקנת שקדו? חלה הוא וחלתה היא או שפירסה נידה, מה דינן, ומנין? (ב.)

ג. כיצד רצתה הגמ' להוכיח מהגיע זמן ולא נישאו ומה דחתה הגמ'? (ב:)

ד. מה דין אונס בגיטין, ומדוע? (ב:-ג.)

ה. היאך רצתה הגמ' להוכיח מהרי זה גיטך אם לא באתי וכו' ומדאפסקיה מברא, וכיצד דחתה זאת הגמ'? (ב:)

ו. הרי זה גיטך לאחר מיתה, האם הוי גט (2), ומדוע? (ב:)

ז. כשחכמים מפקיעים קידושין, היאך מפקיעים בקידושי כסף ובקידושי ביאה? (ג.)

ח. בזמן הגמ' באיזה אופן שייך לינשא כל יום (ב' תנאים)? (ג.)

ט. אילו ב' דינים נתקנו משום צנועות ופרוצות? (ג.-:)

י. מהו סכנה? ומהו אונס (2)? ומתי יכניס (ג:)

יא. באיזה אופן אפשר למכור את הבשר ואין הפסד סעודה? פרט! (ד.)

יב. מהיכן מוכח דדברים של צינעא נוהג במועד? (ד.)

יג. אבילות ונדה, מה יותר קל? פרט ונמק! (2)? (ד:)

יד. ממתי חלה אבילות על האבל? (ד:)

טו. מדוע לא יבעול בע"ש ובמוצ"ש, להו"א ולמסקנא? (ד:-ה.)

טז. יוה"כ שחל בב' בשבת, מדוע רצתה הגמ' שידחה, ומדוע אי"ז נדחה (2)? (ה.)

יז. בתולה ואלמנה, מתי נישאות ונבעלות, ומדוע? ומאי נפק"מ בטעמים של אלמנה (2)? (ה.)

יח. גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, מנ"ל? (ה.)

יט. איזה תפקיד יש לה' אצבעות? מדוע הם משופות כיתדות, ומדוע אלית האוזן רכה? (ה.-:)

כ. לבעול בתחילה בשבת: לא"ד א' איזה ג' סברות יש לאסור? לא"ד ב' איזה סברות יש להתיר? ומה שיטת רב ושמואל בנידון זה? (ה:-ו.)

כא. מסוכריא דנזייתא, מדוע אסור להדוקה ביו"ט (2)? (ו.)

כב. מה שיטת רב ושמואל באין מתכוין, ומדוע לא ק' לרב מבעילה בתחילה (2)? (ו.)

כג. האם יש ראי' מהמשניות דתינוקת וחתן, לענין בעילה בתחילה בשבת, ומדוע? (ו.-:)

כד. טירדא דלא בעיל, דאבל ושטבעה ספינתו בים, האם ומאיזה מצוות פוטרת? (ו:)

כה. במה נחלקו הברייתות אי פטור או חייב בק"ש בשלישי? (ו:)

כו. מה סברת המתירים בעילה בשבת? מה סברת המתירים רק ביו"ט? וכמאן הלכתא? (ו:-ז.)

כז. מפיס מורסא בשבת האם חייב או מותר, ומשום מה? (ו:-ז.)

כח. מוגמר ושחיטת צבי ביו"ט, האם מותרת, ומדוע? (ז.)

כט. היכן מצינו הוראה לאיסור (3)? (ז.)

ל. בחור ובתולה אלמן ואלמנה, כמה ימים טעונים ברכה ושמחה (פרט כל אחד למי נישא)? (ז.-:)

לא. מנין לברכת חתנים בעשרה (2)? ומה כל מ"ד דורש מהפסוק של המ"ד השני? (ז:)

לב. איזה ברכות מברכים בבית אירוסין? האם חותמים ברכת אירוסין, ומדוע? (ז:)

לג. פרט בקצרה תוכן הברכות של ברכת חתנים, ובאיזה ברכות אין פותחים בברוך, ומדוע? (ח.)

לד. כמה ברכות יש בברכת חתנים (2)? ובמה נחלקו? (ח.)

לה. אימתי מברך רק אשר ברא? ועד מתי אומרים שהשמחה במעונו? (ח.)

לו. האם בברית מילה אומרים שהשמחה במעונו, ומדוע? (ח.)

לז. חתנים ואבלים, האם הם מן המנין? פרט למאי? (ח.-:)

לח. מהי רחבה, וכמה ימים מברכים בה? (ח:)

לט. מה אמר יהודה בר נחמני לנחם אצל ר"ל, פרט מה אמר כנגד כ"א? (ח:)

מ. מנין שלא יפתח אדם פיו לשטן? (ח:)

מא. כמה כוסות תקנו בבית האבל, ומדוע? (ח:)

מב. מהי תקנת ר' גמליאל? (ח:)

מג. בטענת פ"פ ובעדות ע"א, מתי נאסרת על בעלה ומתי לא? מעשה שהיה, מפני מה לא אסרוה? (ט.-:)

מד. איזה טענה טוען בבתולה ליום הד' ובאוכל אצל חמיו ביהודה (2)? (ט:)

מה. כתובת בתולה ואלמנה, מדאו' או מדרבנן? (י.)

מו. האם נאמן בחור ונשוי בטענת פ"פ להפסידה כתובתה, ומדוע? (י.)

מז. מה אמר ר' גמליאל לזה שטען בפניו שמצא פ"פ (2)? (י.)

מח. מה הם ד' המעשים של בעלתי ולא מצאתי דם, וכיצד בדקו להכשירם? (י.-:)

מט. דורקטי, אלמנה, דשא, דרגא, פוריא ואיילונית, מדוע נקראים כך? (י:-יא.)

נ. תמרים, מתי הם טובים, מתי הן רעים ומה מעלתם? (י:)

נא. גר קטן וגדול, האם מטבילים ע"ד ב"ד, ומדוע? (יא.)

נב. ג"ק, האם יכול למחות, ועד מתי? (יא.)

נג. מאימתי גיורת מקבלת כתובה וקנס, והאם קשה מכך על הדין דהגדילו יכולין למחות (לאביי ורבא)? (יא.)

נד. קטן הבא על הגדולה, וגדול שבא אל הקטנה, מוכת עץ שהכיר בה, ושלא הכיר בה, כמה כתובתה לר"מ ורבנן? (פרט לרמב"ח ולרבא והטעמים בזה) (יא.-:)

נה. האם יש ראיה לדין כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, מברייתא דכיצד הוצאת ש"ר, וברייתא דכנסה ראשון לשום נישואין, וממתני' דבתולה מן הנישואין? (יא:-יב.)

נו. מה הם ג' הבדלים שהיו בין יהודה וגליל? ומהו כל שלא נהג כמנהג הזה וכו'? (3) (יב.)

נז. אלמנה ובתולה בת כהן ומשפחות מיוחסות בישראל, כמה כתובתן, פרט ב' תקנות! (יב.-:)

נח. מנה לי בידך והלה אומר איני יודע, מה דינו, ומדוע? והאם פלוגתא זו קשורה לפלוגתא דר"ג ור"י דמתני', ומדוע? (יב:)

נט. היא אומרת מוכ"ע והוא אומר דרוסת איש, מה הדין וטענתייהו במאי? (2) מדוע כ"א לא אומר כדברי השני, ומדוע קתני תרתי? (יג.)

ס. מאי מדברת? (2) מה דינה לכהן ולבעלה? מדוע קתני גם מעוברת? (יג.)

סא. מהו לסתר או לחורבה, ומאי קמ"ל? ומכח מה נשארו דברי ר' אסי בתיובתא? (יג:)

סב. לדברי המכשיר והפוסל, מה דין ברוב הפוך (לפסול או להכשיר), ומה דין בתה, ומדוע? (יג:)

סג. בארוס וארוסתו, מכח מה התירו? (יג:-יד.)

סד. מה הסתירה ממדברת ומעוברת על אלמנת עיסה, לר"ג ולר"י, וכיצד מישבת הגמ' את הסתירה? (יד.)

סה. מהי אלמנת עיסה, ומה הס"ס שיש בה (2 רש"י)? (יד.)

סו. איזוהי אלמנת עיסה שכשרה? מה דין ממזר וחלל צווח ושותק? (יד.-:)

סז. ריב"נ שהכשיר ברוב כמאן ס"ל, ומדוע הכשיר? (יד:-טו.)

סח. מדוע גזרו ברוב סיעה, ומדוע נאסר ברוב העיר? (טו.)

סט. בט' חנויות, האם בעינן תרי רובי, ומדוע? (טו.)

ע. קבוע כמע"מ דמי, מנ"ל דגם לקולא? (טו.)

עא. מה ילפינן מ"וארב לו וקם עליו" (2)? (טו.)

עב. מעשה דר' יוסי האם נפסק להלכה, וכמה רובי היו שם לרב? (טו.-:)

עג. מצא בה תינוק מושלך, מה דינו להחיותו, ליוחסין, לפקח הגל, להאכילו נבילות, להחזיר לו אבידה ולנזיקין? (טו:)

פרק שני - האשה שנתארמלה

עד. מדוע בעינן עדים שיצאה בהינומא? (טז:)

עה. ומודה ר' יהושע באומר לחבירו, למי מודה ר"י? פרט כל הצדדים (5), והצדדים שנדחו באר מדוע נדחו? (טז.)

עו. על מה מקשה הגמ' וליחוש דלמא מפקא עדים וכו' (2)? ומה התשובה על השאלה הנ"ל? (טז:)

עז. מה מעבירים לפני בתולה (2), ולפני אלמנה? ומדוע? (טז:)

עח. כיצד מרקדין לפני הכלה? באר המח'! (יז.)

עט. כשסמכו את ר' זירא ר' אמי ור' אסי מה שרו? באר! (יז.)

פ. כיצד האמוראים רקדו לפני כלה, ומה דין אנן? האם שרי להסתכל בפני הכלה כל שבעה, ומדוע? (יז.)

פא. מת, כלה, ומלך מה מעבירין מפני מה? האם מותר למלך לעבור לפני כלה? מדוע, וכיצד? (יז.)

פב. האם ומתי מבטלין ת"ת להוצאת המת, ולהכנסת כלה? (יז.-:)

פג. מהו הינומא (2)? (יז:)

פד. מהם הסימנים ביהודה ובבבל לבתולה? (יז:)

פה. מדוע לא כ' במתני' דמודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך, או באומר לחבירו מנה לויתי ממך ופרעתיך? (יז:-יח.)

פו. אכלה שתים בחיי האב ואחת בחיי בנו, האם הוי חזקה, ומה הדין כשהגדיל, ומה המקור? (יז:)

פז. אכלה שתים בפניו ואחת שלא בפניו כשברח, מה הדין, ומדוע? (יז:)

פח. מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס, מה דינו כשאין טוענו קטן, כשטוענו קטן, כשטוענו בנו גדול, ומדוע? (יח.-:)

פט. עדים שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון, מחמת נפשות - האם נאמנים (2)? (יח:)

צ. מדוע לר"מ אין נאמנים לפוסלו בפסולי עדות, קטנים ואנוסים? (יח:-יט.)

צא. מלוה ולוה האומרים שהשטר אמנה, עדים האומרים: אמנה, מודעה, ותנאי היו דברינו, האם נאמנים, ומדוע? (יט.-:)

צב. אל תשכן באהליך עוולה על מה נא'? (יט:)

צג. מה הדין בעד אומר תנאי ועד אומר אינו תנאי, ומדוע? (יט:)

צד. עדים האומרים על שטר מקויים שהעדים היו אנוסין או קטנים, מה דין השטר? (יט:-כ.)

צה. האם הזמה והכחשה צריכים להיות בפני העדים? פרט! (כ.)

צו. ממה מקיימים השטר (3)? (כ.)

צז. האם יכול להעיד עפ"י הכתב שמזכירו המעשה, ומה הדין כשהעד הב' או כשהבע"ד מזכירו? (כ.-:)

צח. איזה תלוליות חדשות טמאות? מה הן ישנות, ומה זה נוגע לסוגיין? (כ:)

צט. היאך מקיימין העדים את חתימת ידם, מה נפסק להלכה ומתי החמיר שמואל, ומדוע? (כ:-כא.)

ק. האם כשהעדים מקיימין חתימתן, מעידין על כתב ידן או על מנה שבשטר? ציין נ"מ לחומרא לכל צד! (כא.)

קא. למה והיאך העצה דלכתוב חת"י אחספא, ומדוע לא חתמינן אמגילתא? (כא.)

קב. האם עד ודיין מצטרפין, ומדוע? (כא.-:)

קג. ג' שישבו לקיים את השטר, וב' מכירין וא' לא, באיזה אופן יכולין להחתימו? ומ"ש מקידוש החודש? (כא:)

קד. לאיזה דין יש ראיה מהדין הנ"ל, ולאלו דינים אין ראיה, באר! (כא:)

קה. ג' שישבו לקיים את השטר וקרא ערער על א' מהם או מת א' מהם, מה צריכים לעשות? (כא:-כב.)

קו. מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר? (כב.)

קז. מה ילפינן מקרא דאת בתי נתתי לאיש הזה? (2) (כב.)

קח. באיזה אופן נאמנת להתיר עצמה אף אחרי שנאסרה? (כב.-:)

קט. ב' אומרים מת וב' אומרים לא מת, ב' אומרים נתגרשה וב' אומרים לא נתגרשה, מה דינה לת"ק ולרמב"י? ומה דינה לר' יוחנן, באיזה אופן, ומדוע? (3) (כב:)

קי. איזה חילוק מצינו בין נתגרשה לנתקדשה, באר טעם החילוק (2)? (כב:-כג.)

קיא. ואם משנשאת באו עדים, מהו משנשאת? על איזה דין במתני' קאי, ומדוע? (כג.)

קיב. נשביתי וטהורה אני ואח"כ באו עדים (2), האם טהורה? (כג.)

קיג. מפני מה נשבו בנותיו של שמואל, ואיך התירו את עצמן? (כג.)

קיד. ברייתא דאני טמאה וחברתי טהורה וכו', האם מיירי כשיש עדים שנשבו או לא? נמק, ובאר היטב את כל הברייתא! (כג:)

קטו. מאי קמ"ל בכל הנך דינא דהפה שאסר הוא הפה שהתיר? (כג:-כד.)

קטז. האם חוששין לגומלין לר' יהודה (2) ולרבנן? (כד.-:)

קיז. בקדר שירד לשתות, איזה קדרות טמאות, ומדוע? (כד:)

קיח. האם מעלין משטרות, מתרומה, ומנשיאת כפים ליוחסין? באר כל הצדדים! (כד:-כה.)

קיט. באיזה אופן לכו"ע אין מעלין מנשיאות כפים ליוחסין? (כד:)

קכ. לאיזה ענין אמרינן גדולה חזקה (2)? מהו "מקדש הקדשים"? (כד:-כה.)

קכא. חלה ותרומה בזה"ז, האם הם מדאוריי', ומדוע? (כה.)

קכב. מהו חזקה לכהונה בא"י, בבבל, בכרכין ובסוריא, ולענין מה? (כה.-:)

קכג. "חזקה לכהונה ... עדות", באר! (כה:)

קכד. קרא ראשון בביהכנ"ס, האם ומתי הוי חזקה לכהונה? (כה:)

קכה. האם אב נאמן על בנו ואח על אחיו, באיזה אופן, ומדוע? (כה:-כו.)

קכו. למי מחלקים מעשר ראשון, ובאיזה אופן הוי חזקה לכהונה? (כו.)

קכז. "החולק בב"ד אינה חזקה", באר ונמק! (כו.)

קכח. במה נח' רשב"ג ור' אליעזר גבי מעלין לכהונה ע"פ ע"א (2)? (כו.-:)

קכט. האשה שנחבשה בידי עכו"ם ע"י ממון ונפשות, או שהורהנה, האם מותרת לבעלה? פרט! (כו:-כז.)

קל. מהו ישוב הסתירה בין מתני' דעיר שכבשוה כרכום לבריי' דבולשת (3)? (כז.)

קלא. עיר שכבשוה כרכום ויש בה מחבואה אחת, מה דין הכהנות, ומה הדין כשמחזקת רק את אחת מהן, ומדוע? (כז.)

קלב. מתי ובמה נח' ר' יהודה ור' יוסי גבי ב' שבילין? (כז.)

קלג. האם נאמנת לומר לא נחבאתי ולא נטמאתי, ומדוע? (כז.-:)

קלד. האם שפחה נאמנת לומר על אשה שלא נטמאה? פרט ונמק! (כז:)

קלה. מה היה מעשה דמרי בר איסק, ומה פסק שם ר"ח, ומדוע? (כז:)

קלו. האם יכול לדור בשכנותה - בשבויה ובגרושה? (כז:-כח.)

קלז. מי נדחה מפני מי בחצר של שניהם, ומדוע? (כח.)

קלח. כהן וישראל שלוו מגרושתם בנכסי אביה, היאך נפרעת, ומה עבדינן באתו לקמן לדינא? (כח.)

קלט. למי מאמינים בגודלן להעיד על מה שראו בקוטנן (8), ומדוע? (כח.-:)

קמ. האם חולקים תרומה לעבד בלא רבו, ומדוע? (כח:)

קמא. למי אין מאמינים בגודלן להעיד על מה שראו בקוטנן (2), ומדוע? (כח:)

קמב. האם עכו"ם שנתגייר נאמן (2), ומדוע? (כח:)

קמג. מאי קצצה, והאם התינוק נאמן להעיד עליה? (כח:)

פרק שלישי - אלו נערות

קמד. אלו נערות פסולות, ואלו נערות הבא עליהם בכרת, וחייב קנס? (כט.)

קמה. האם יש קנס לקטנה ומכר לנערה? (כט.)

קמו. מה דרשינן מ"נערה נערה הנערה - בתולה בתולות הבתולות"? (כט:)

קמז. באיזה איסור נח' שמעון התימני ור"ש בן מנסיא אם יש קנס (4)? (כט:-ל.)

קמח. באיזה איסור כו"ע מודו דיש לה קנס (חוץ מר"נ בן הקנה), ומדוע? (ל.)

קמט. מהו אסון בידי אדם ומהו אסון בידי שמים? (ל.-:)

קנ. מיום שחרב ביהמ"ק - ד' מיתות לא בטלו, באר! (ל.-:)

קנא. מה טעמו של ר' נחוניא בן הקנה דהמדליק גדיש חבירו ביוה"כ פטור מתשלומין (2), ומה הנפק"מ בן ב' השיטות? (ל.-:)

קנב. זר שאכל תרומה למ"ד שפטור, באיזה אופן נפטר (3)? (ל:-לא.)

קנג. גונב חלבו של חבירו ואכלו, אמאי ל"א הגבהה צורך אכילה (2), מאי נפק"מ בין ב' המהלכים הנ"ל? (לא.)

קנד. גונב כיס בשבת, מתי פטור ומתי חייב? אמאי ל"א הגבהה צורך הוצאה? (ל:-לא.)

קנה. מגרר ויוצא - להיכן הוציאו, ומדוע (3)? ובאיזה גודל כלי איירי? (לא:)

קנו. מהי פלוגתא דר' אחא ורבינא בדאפקיה לרה"ר, באר המשנה בב"ק דהיה מושכו וכו' הגביהו או שהוציאו וכו' לכל מ"ד! (לא:)

קנז. בדברים דלהלן האם לוקה או משלם, ומדוע: חובל בחבירו (3), הבא על אחותו, (3) ועדים זוממין (2)? (לב.-לג:)

קנח. מדוע א"א ללמוד דלוקה ומשלם בבא על אחותו במה מצינו מחובל בחבירו ומעדים זוממין ומשניהם? (לב.)

קנט. מדוע אם נימא דממונא משלם ולא לקי לא יקשה דבטלת תורת הלאו - באחותו, בחובל בחבירו, ובעדים זוממין? (לג.)

קס. מנין ילפינן בושת ופגם באונס? (2) (לג.)

קסא. מדוע עדים זוממין א"צ התראה (2)? ומתי שייך להתרות בהם (2)? (לג.)

קסב. מה מקשינן על ב' הילפותות האחרונות דחובל בחבירו משלם? (לג.-:)

קסג. בכל התורה ובקנס לר"מ, האם מת משלם? (לג:-לד:)

קסד. גנב וטבח בשבת, לעכו"ם ובשור הנסקל, מה שיטת ר"מ ורבנן, היאך איירי ומה טעם כל מ"ד? (לג:-לד.)

קסה. מבשל בשבת בשוגג ובמזיד, האם ומתי יאכל לו ולאחרים, ומדוע? (לד.)

קסו. היה גדי גנוב או שאול לו, גנב גדי וטבחו בשבת ובמחתרת, האם חייב, ומדוע? מאי קמ"ל בכל הדינים הנ"ל? (לד:)

קסז. יורשין שמתה הפרה השאולה או אכלוה כמה חייבין? ומה הדין כשהניח להם אביהם נכסים? (לד:)

קסח. חייבי מיתות ומלקיות שוגגין ודבר אחר, מה דינם, ומדוע? (לד:-לה:)

קסט. מהו ההכרח דרבה ס"ל כר' יוחנן לענין חייבי מלקיות שוגגין? (לה:)

קע. לר"ל דס"ל דחייבי מלקיות שוגגין פטורין, מי הוא מ"ד דמשנתינו דחייב קנס בחייבי כריתות (2)? (לה:)

קעא. מה דין קנס ופתוי ל: ממאנת, קטנה, אילונית, חייבי מיתות ב"ד וכריתות, שניות מד"ס, והיוצאת משום ש"ר? (לה:-לו:)

קעב. האם יש טענת בתולים ב: חרשת, מוכת עץ, סומא, אילונית ובוגרת, ומדוע? (לו.-:)

קעג. שטרא ריעא האם מגבינן ביה, הוכח? (לו:)

קעד. שבויה שנשבית מה דין קנסה וכתובתה, ומדוע? (לו:)

קעה. הפודה ומעיד על השבויה, האם יכול לישאנה, ומדוע? (לו:)

קעו. גיורת ושבויה, מאימתי יכולות לינשא, ומדוע? (לז.)

קעז. מה ילפינן מהפסוקים: כדי רשעתו, ולא יהיה אסון, לא תקחו כופר לנפש ולנוס, ומה הצריכותא? (לז.-:)

קעח. נתערפה העגלה ונמצא ההורג, מה דינו, ומנין? (לז:)

קעט. מנין למומתים בסיף שהוא מן הצואר (2)? (לז:)

קפ. היוצא ליהרג, ואמר א' ערכו עלי, מה הדין, ומה הדין קודם גמר דין, ומנין? (לז:)

קפא. לרח' בן עקביא, קרא דכל חרם למאי אתא להו"א (3), ומדוע נדחו, ולמסקנא (2)? (לז:-לח.)

קפב. נערה שנתארסה ונתגרשה, האם יש לה קנס ולמי, ומנ"ל (3)? (לח.-:)

קפג. מנין דקנס אונס ומפתה הוא חמישים שקלים? (לח.-:)

קפד. במיתה ובגרות דמיתה, בארוסין ונישואין ובגרות בחייה, האם פקע כח האב או לא? (לח:-לט.)

קפה. מדוע לא שייך שבגר בקבר יהיה של בנה? (לט.)

קפו. מה הם ג' ההבדלים בין אונס ומפתה, ומנ"ל? (לט.-מ.)

קפז. מי יכול לעכב באונס ומפתה, ומנ"ל? (לט:)

קפח. האם יש כתובה לאנוסה, ומדוע? (לט:)

קפט. היכן אמרינן עשה דוחה ל"ת והיכן ל"א? (מ.)

קצ. יתומה שנתארסה ונתגרשה, מה היא, מה דין האונס או המפתה אותה, מדוע, וכמאן הלכתא? (מ.)

קצא. מהו שיעור בושת, פגם וקנס? מנ"ל דמשלמים בושם ופגם חוץ מהקנס? ומנ"ל דשייך לאביה? (מ.-:)

קצב. מה דין מכר, קנס ומוש"ר, בקטנה ונערה, ומנ"ל? (מ:)

קצג. האם משלמין בושם ופגם באונס ופיתוי ע"פ עצמו, ומדוע? (מא.)

קצד. פלגא נזקא קנסא או ממונא? ומה הטעם? (מא.)

קצה. מהו הניזק והמזיק בתשלומין? (מא.)

קצו. מדוע בברייתא ד'מה בין תם למועד' לא קתני שהתם משלם ע"פ עצמו? (מא.-:)

קצז. המשלם פחות ויותר ממה שהזיק, האם משלם ע"פ עצמו? (מא:)

קצח. מהי ההלכה שאמרה הגמ' כיון שפלגא נזקא קנסא? (מא:)

קצט. שור שהרג, מתי ומדוע משמתין את בעליו? (מא:)

פרק רביעי - נערה שנפתתה

ר. תשלומי בושת, פגם וקנס במפותה, ומעשה ידים בנערה, מאימתי זוכה בהם האב? בעמדה בדין עד שלא מת האב ומת האב, מדוע הן של אחין? (מא:-מב.)

רא. בקנסות הבת לאחר העמדה בדין, האם הוי ממונא להורישו לבניו ולענין קרבן שבועה (לר"ש ורבנן)? ומדוע? ולמאי איצטריך ה"וכחש"? (מב.-:)

רב. ר"ש פוטר שאינו משלם קנס ע"פ עצמו, במאי קמיפלגי ת"ק ור"ש? (מב:-מג.)

רג. בת ואלמנה הניזונות מהאחין ושאין ניזונות, מעש"י למי, ומדוע? (מג.-:)

רד. פיתוי הבת, קנסות וחבלות הבת, האם שייכים לאחים? ומנ"ל? (מג.-:)

רה. מארס או משיא בתו ונתגרשה או נתאלמנה קודם ואחר שבגרה, כתובתה למי, ומדוע? (מג:)

רו. היכן סתם לן תנא כרבי, ובמה? (מג:)

רז. מאימתי גביא כתובה ותוספת, ומדוע (מג:)

רח. הוציאה עליו ב' כתובות, מה דינו, ומדוע? (מג:-מד.)

רט. מדוע אמרינן דביטל שני את הראשון, למאי נפק"מ, ומתי לא אומרים, ומדוע? (מד.)

רי. גיורת שזינתה מן האירוסין, מה דינה, ומדוע? (מד.-:)

ריא. מוש"ר על היתומה ועל הקטנה, מה דינו, ומדוע? (מד:)

ריב. מה הם ג' מידות בנערה, ומדוע? (מד:-מה.)

ריג. האם אמרינן אשתני וכו', גבי סרחה ולבסוף בגרה, ולגבי חטאו ולבסוף נתמנו לנשיא ומשוח? (מה.-:)

ריד. בגרה והוציא עליה ש"ר, מדוע ל"א נערה שהיתה כבר? (מה:)

רטו. היכן מצינו חילוק בין שערי עיר ישראל לשערי עיר עכו"ם, ומנ"ל? (מה:)

רטז. במה נחלקו רבנן ור"י במוש"ר, וכמאן ס"ל לכל א'? (מה:)

ריז. ר' יהודה אומר בעל לוקה לא בעל אינו לוקה, באר! (2) (מה:-מו.)

ריח. מהו 'וענשו' ומהו 'ויסרו', ומנ"ל? (מו.)

ריט. אזהרה למוש"ר מנ"ל (2), מה לומד כל אחד מהפסוק של השני? (מו.)

רכ. מה הדין בהוצאת ש"ר, כשלא אמר לעדים, כשלא שכר העדים, כששכרן בקרקע, כששכרן בפחות משוה פרוטה? נמק ובאר הצדדים! (מו.)

רכא. כשהוציא ש"ר על נישואין הראשונים או על נישואי אחיו? (מו.)

רכב. כיצד פירוש הפסוקים דלהלן לרבנן ור"א בן יעקב: 'ובא אליה', 'ואקרב אליה', 'לא מצאתי לבתך בתולים', 'ואלה בתולי בתי', 'ופרשו השמלה'? (מו.)

רכג. האם בעינן למכות, לעונשין ולמוש"ר בעילה כדרכה? (מו.-:)

רכד. מנ"ל דבקטנה ונערה האב זכאי בבתו בקידושי כסף שטר וביאה? (מו:)

רכה. מדוע לא ילפינן דמעש"י דבתו של האב מבנעוריה ומבושת ופגם? (מו:)

רכו. מה המקור דמעש"י דקטנה ודנערה לאביה? והאם יש ראיה ממסירתה לחופה? (מז.)

רכז. מנ"ל דזכאי בהפר"נ ומקבל את גיטה? (מז.)

רכח. האם אב ובעל אוכלים פירות, ומדוע? ומדוע אין לשמור לה הפירות לצורך פדיונה? (מז.-:)

רכט. כשנתאלמנה לפני נישואין, האם מקבלת כל כתובתה? ומה הדין כשמתה - האם בעלה יורש מה שפסק לה אביה, ומדוע? (מז.-:)

רל. מדוע האשה זכאית למזונות וקבורה? (מז:)

רלא. מה הביאור "שארה כסותה ועונתה" (4)? (מז:-מח.)

רלב. "עולה עמו ואינה יורדת עמו", האם גם לאחר מיתה? (מח.)

רלג. מתי ב"ד יורדין לנכסין להאכיל בניו ובנותיו, ומתי לא? ומהו "דבר אחר"? (מח.)

רלד. כשמת הבעל קודם, מי מחויב בקבורת האשה? (מח.)

רלה. האם שומעין למי שאמר שלא יקברוהו מנכסיו, ומדוע? (מח.)

רלו. מסירת האב לשלוחי הבעל, למאי מהניא (4)? (מח:)

רלז. כשמסרה האב לשלוחי הבעל, האם היא בסקילה או בחנק, ומדוע? ומה הדין כשהדרא לבי נשא, ומנ"ל? (מח:-מט.)

רלח. היתה חצר בדרך ונכנסה עמו בסתמא, למאי הוה? (מח:)

רלט. אלו ד' תנאים צריך להיות בבא על הנערה המאורסה? (מט.)

רמ. האם האב חייב או יש לו מצוה לזון בנו ובתו? (מט.-:)

רמא. "קטנים" מה הם, מה תקנו להם באושא, מה ההלכתא, מה עבדינן באמיד, ומדוע? (מט.-:)

רמב. נישאת הבת, כתב כל נכסיו לבניו, האם אלמנתו, הוא ואשתו ניזונים מהנכסים, לר"ל ולהלכה, ומהו החילוק? (מט:-נ.)

רמג. מהו המקור לנתינת חומש, ומה התקינו באושא? (נ.)

רמד. מאיזה גיל יורד עם בנו לחייו, ומאיזה גיל ספי ליה כתורא? מאיזה גיל מתענה מעל"ע? (נ.)

רמה. בר שית דטרקא ליה עקרבא או זיבורא ביומא דמישלם שית, מה יעשה? (נ.)

רמו. מה יקרה למי שמכניס בנו לת"ת פחות משש? (נ.)

רמז. לסיכום, איזה תקנות התקינו באושא (5)? (מט:-נ.)

רמח. מי הוא "עושה צדקה בכל עת" (2)? מי הוא "הון ועושר בביתו וצדקתו וכו'" (2)? מהו "וראה בנים לבניך שלום על ישראל" (2)? (נ.)

רמט. איזה בנים יורשין רק מן הקרקע? (נ:)

רנ. האם הבנות ניזונות ממטלטלין, ומתי לכו"ע ניזונת, ומה הדין בפרנסה? (נ:-נא.)

רנא. במה אין מוציאין לבנים מן הבנות, ובמה אין מוציאין לבנות מן הבנים? (נא.)

רנב. כשמגרשה, האם נפטר מפדיונה ורפואתה, ומדוע? (נא.)

רנג. באיזה אופן יכול לפחות לבתולה ממאתים? (נא.)

רנד. האם אחריות ט"ס? באר עפי"ז מתני' דכתב לה שדה... ולא כתב לה כל נכסים... חייב! (נא.-:)

רנה. אלו ה' גובין מן המחוררין? (נא:)

רנו. איזו אנוסה ואיזו שבויה מותרת לבעלה ישראל, ואיזו אסורה, ומדוע? (נא:)

רנז. אשה האסורה לכהן ולישראל, האם חייב לפדותה? (מא:-נב.)

רנח. במה נח' ר"א ור"י במדיר את אשתו (4)? (נב.)

רנט. אחר מיתתו, האם חייבין היתומים בפדיונה ורפואתה? (נב.-:)

רס. עד איזה סכום חייב לפדותה? (נב.-:)

רסא. מדוע תיקנו כתובת בנין דיכרין? ומדוע לא תיקנו זאת לבנות? (נב:)

רסב. באיזה אופן אין גובין כתובת בנין דיכרין, ומדוע? (נב:)

רסג. מה היה המעשה עם ר"י בר מרימר בבי אבא סוראה? (נב:-נג.)

רסד. מכרה כתובתה לאחרים או לבעלה, מחלה כתובתה לבעלה, האם יש כתובת בנין דיכרין, ומדוע? (נג.)

רסה. "מתה, אין יורשין של זה ואין יורשין של זה יורשין כתובתה", באיזה כתובת מדובר, ומדוע אין יורשין? (נג.)

רסו. מוחלת כתובתה לבעלה, מה דינה במזונות כשמתאלמנת? (נג.)

רסז. ארוסה שמתה, האם יורשה ומחויב לקוברה, ומדוע? (נג:)

רסח. עד מתי הבנות ניזונות בתנאי כתובה? מהי הסברא בארוסה (2)? (נג:)

רסט. האם יש מזונות לבתו שמיאנה, לבת יבמה, לבת שניה, לבת ארוסה, לבת אשתו אנוסה? באר הצדדים! (נג:-נד.)

רע. מה הדין במזונות אלמנתו כשאין לו אלא ביקתא? (נד.)

רעא. עד מתי אשתו ניזונת? (שי' שמואל, הדין בזינתה, כיחלה ופרכסה, ומנהג יהודה וגליל)? (נב:-נד.)

רעב. אלמנה ולקיט, האם שמין מה שעליהן? והאם יש ראי' ממקדיש נכסיו וכו'? (נד.)

רעג. כשאמר נדוניא לברת וזל נדוניא, או שאמר ד' מאה זוזי מן חמרא לברת ואייקר חמרא, מי הרויח? (נד.-:)

רעד. המיחד לאשתו קרקע למזונות או קרקע במזונות, מה הדין? (נד:)

פרק חמישי - אף על פי

רעה. אם רצה להוסיף וכו', פשיטא! (נד:)

רעו. לענין מה אמרינן דתנאי כתובה ככתובה (14)? (נד:-נה.)

רעז. כתובת בנין דיכרין, האם גובין ממשעבדי, ומדוע? (נה.)

רעח. המייחד מטלטלין או קרקע לכתובתה, האם צריכה לישבע, ומדוע? (נה.)

רעט. אמר לעדים כתבו וחתמו והבו ליה, האם צריך אימלוכי ביה? (נה.)

רפ. היכן רב ור' נתן אזלו בתר אומדנא (3)?

רפא. מתנת שכ"מ שכתוב בה קנין, מה דינה, ומדוע? (נה:)

רפב. אלמנה מן האירוסין האם יש לה תוספת כתובה, ומדוע? (נד:-נו.)

רפג. נכנסה לחופה ולא נבעלה, האם מקבלת תוספת כתובה? ומה הדין כשנכנסה לחופה ופירסה נדה? באר הצדדים! (נו.)

רפד. האם ומתי כותבין שובר לר' יהודה? (נו.)

רפה. האם לר"מ ולר' יהודה המתנה על דין דרבנן תנאו קיים? ומה הדין בכתובה, ומדוע? (נו.-:)

רפו. חמרים שנכנסו לעיר וכו', מדוע נאמנים לר"י (2)? (נו:)

רפז. לר' יוסי, מה החילוק בין הפוחת בכתובה להא דאין מייחדין מטלטלין לכתובה? (נו:)

רפח. אשה שאבדה כתובתה, מה דינה, ולהלכתא? (נז.)

רפט. מתי נח' ר' יהודה ור' יוסי אי מועיל מחילתה בע"פ? מהו "בתחילה" ומהו "בסוף"? (לר' אבהו, ולר' פפא) (נז.)

רצ. מה המקור שנותנים לבתולה י"ב חודש? ומה הדין בבוגרת? (נז:)

רצא. מי מעכב על קטנה לינשא, ומדוע? האם אפשר לפסוק לקטנה להשיאה כשהיא גדולה, ומאי קמ"ל? (נז:)

רצב. מה הטעם שארוסה אינה אוכלת בתרומה (2)? ומאי בינייהו (3)? (נז:-נח.)

רצג. עבד כהן שלקחו מישראל, מדוע אין חשש סימפון? (נז:-נח.)

רצד. מהו השיעור שכהן הנותן מזונות לאשתו יכול ליתן מתרומה (5), ומדוע? (נח.)

רצה. האם היבם מאכיל בתרומה, ומדוע? (נח.)

רצו. במה נחלקו משנה ראשונה ומשנה אחרונה (2)? (נח.-:)

רצז. האם יכולה אשה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה, ומדוע (2)? (נח:)

רצח. מקדיש מעש"י אשתו ה"ז עושה ואוכלת, האם מיירי בניזונת, ומאי קמ"ל (2)? (נח:)

רצט. המותר - לר"מ קדוש, מה טעמו? מאימתי קדוש? (2) ובמאי פליגי? (נח:-נט.)

ש. כיצד פסק שמואל כריב"נ בקונם שאני עושה לפיך שצריך להפר, והא הוי דבר שלב"ל (להו"א ולמסקנא)? (נט.-:)

שא. האומר לחבירו שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך תקדש, האם קדושה? ומה הדין בשדה שמכרתי לך, או שמשכנתי לך, ומדוע? (נט.-:)

שב. מי פליג אמתני' דאשה מחויבת לבעלה להיות טוחנת וכו' (נט:)

שג. האם אשה מחויבת להניק את בנה? מה הדין בגרושה? (נט:)

שד. מכמה ימים הוי מכירה (4), ומכמה הוי פרישה? עד איזה גיל מותר לינוק? (ס.)

שה. באיזה אופן שרי חלב אדם ודם אדם? (ס.)

שו. מה התירו משום צערא, ומה התירו משום פסידא? (ס.)

שז. מינקת, מתי שריא ליארס ולינשא? פרט השיטות! (ס.-:)

שח. מה הדין במת, מסרה למינקת או גמלתו, ומדוע? (ס:)

שט. נתנו לה בן להניק, במה מחוייבת? (ס:)

שי. דמשמשא בי רחיא או על ארעא, דאכלה חרדלי, תחלי, מוניני, גרגושתא, בישרא, ביעי, כוורי, כרפסא, כוסברתא ואתרוגא, אלו בנים הוו לה? (ס:-סא.)

שיא. היא אומרת להניק והוא אומר שלא להניק, מה הדין? ומה הדין להיפך? (סא.)

שיב. מה המקור דעולה עמו ואינה יורדת? (סא.)

שיג. אלו מלאכות אשה מחוייבת לבעלה? הכניסה לו שפחה ושפחות, במה עדיין מחוייבת, ומדוע? (נט:-סא.)

שיד. נדה, באלו מלאכות חייבת, וכיצד? (סא.)

שטו. מה אין משהין בפני השמש, ומתי, ומה הכלל בזה? (סא.)

שטז. מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא, מדוע (2)? (סא.)

שיז. מה עשה ר' אשי עם סעודת המלך, ומדוע? (סא.-:)

שיח. במה אין יכול לכוף את אשתו (4), ומדוע? (סא:)

שיט. איזה הלכות אמר ר' מלכיו, ואיזה ר' מלכיא (2), ומאי בינייהו? (סא:)

שכ. מה הנפק"מ אם הבטלה מביאה לידי שעמום או לידי זימה? (סא:)

שכא. מדיר אשתו מתשה"מ ומלהנות לו, מתי חל נדרו (רש"י)? ומאימתי יוציא ויתן כתובה? (סא:)

שכב. כמה זמן אורח ארעא לצאת לתלמוד תורה (2)? ולכמה זמן יוצאין שלא ברשות (2)? (סא:-סב:)

שכג. אנחה, האם שוברת כל גופו של אדם, ומנין? (סב.)

שכד. מי הם טיילים (3), ומה שיעור עונתם? (סב.)

שכה. מהו שיעור עונת פועלין (2)? (סב.)

שכו. מה דין גמל וספן שנדרו מנשותיהן? (סב.-:)

שכז. האם חמר יכול להיות גמל, ומדוע? (סב:)

שכח. עונת ת"ח אימת? (סב:)

שכט. על מי התפללו שלא יאמר עניה זו לשוא שימרה - זה שכרה (2)? (סב:)

של. על מי נאמרו הדברים דלהלן: 'בני דעת קונך יש בך', 'שגגה היוצאת מלפני השליט', 'והחוט המשולש לא במהרה ינתק', 'שלי ושלכם שלה', ו'רחילא בתר רחילא אזלא'? (סב:-סג.)

שלא. מהו מורד ומורדת? (סג.-:)

שלב. במה קונסין את המורדת (2) ואת המורד? מה החשבון בזה? ומדוע קנסו אותו פחות ממנה? (סג.-סד:)

שלג. נדה שמרדה, מה דינה, ומדוע (סג:)

שלד. אמרה מאיס עלי, האם כייפינן לה? (סג:)

שלה. האם קנסוה בלאות קיימין, ולהלכתא? (סג:-סד.)

שלו. בארוסה ושומרת יבם, האם כותבין אגרת מרד, ולמי כותבין? (סד.)

שלז. כמה סעודות יש בשני קבין, לר"י בן ברוקא ולר"ש? והאיך הם מספיקין לשבוע? (סד:)

שלח. כמה פוסקים לשעורים (2) ולקטניות? (סד:)

שלט. האם פוסקין יין לאשה, ומדוע? (סה.)

שמ. כוסות לאשה, כמה יפה וכמה לא, ברגילה ולא רגילה, ובבעלה עמה? (סה.)

שמא. מדוע נותן לה מפץ ומחצלת? והאם צריך ליתן לה כר וכסת, ומדוע? (סה.)

שמב. מתי יש לתת לאשה בגדים, ובאיזה סכום? ומתי מנעלים? (סה.-:)

שמג. מותר מזונות ובלאות של אשה ואלמנה, למי, ומדוע? (סה:)

שמד. אוכלת עמו בלילי שבת, באר! (2) (סה:)

שמה. עד איזה גיל חייב אדם לזון בניו? ובאיזה עירוב הקטן יוצא? והאם יש לזה ראיה ממתני'? (סה:)

פרק שישי - מציאת האשה

שמו. מציאת האשה, ומעש"י בהעדפה ושלא בהעדפה, וירושתה, למי שייך ? (סה:-סו.)

שמז. בושתה ופגמה, למי שייך (2)? ומאי סברת ריב"ב? (סה:-סו.)

שמח. הפוסק מעות לחתנו, ומת חתנו, האם מחויב ליתן כך ליבם? (סו.-:)

שמט. כמה צריך החתן לפסוק, בפסקה לו אלף זוז, בכנגד השום, בשום במנה ושוה מנה? (סו.-:)

שנ. כמה צריך ליתן לה החתן עבור תמרוקי הנשים? (סו:)

שנא. מהם הספיקות שהסתפקה הגמ' גבי קופה של בשמים? (סו:)

שנב. מדוע ממונו של נקדימון בן גוריון אבד (2)? (סו:-סז.)

שנג. מה אמרו ריב"ז וראב"צ על בתו של נקדימון בן גוריון, ומתי? (סו:-סז.)

שנד. הכניסה לו: דינרי זהב, חתיכות זהב, דהבא פריכא, כלי כסף, וארנקי דמחוזא, האם מוסיף שליש? (סז.)

שנה. משיא בתו, יתום ויתומה, מה יתן להם? (סז.-:)

שנו. יתום ויתומה שבאו להתפרנס ולינשא, מי קודם, ומדוע? (סז.-:)

שנז. אין לו ואינו רוצה להתפרנס משל צדקה, יש לו ואין רוצה להתפרנס משלו, מה דינו? (סז:)

שנח. אלו ב' מעשים היו עם מר עוקבא והעניים? (סז:)

שנט. מנין לומדים שנוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים? (סז:)

שס. האם ומתי מותר לבזבז יותר מחומש מנכסיו? (סז:)

שסא. מה ילפינן מקראי דלהלן: 'די מחסורו אשר יחסר לו' (2), 'את אכלם בעתו', 'פן יהיה דבר עם לבבך בליעל'? (סז:-סח.)

שסב. האם מחייבים את העני למכור מכלי ביתו שיגיע למאתים זוז? (סח.)

שסג. יתומה, היאך שמין פרנסת עצמה ופרנסת הבעל? פרט! (סח.)

שסד. מי שיש לו י' בנות, איך נוטלות עישור נכסים? (סח.-:)

שסה. האם בוגרת מפסידה המזונות והפרנסה, ומדוע? (סח:)

שסו. מי צריכה למחות כאשר נתנו לה פחות מעישור נכסים, ומדוע? (סח:)

שסז. פרנסה, במה היא כתנאי כתובה ובמה לא? (סח:)

שסח. האחים שמכרו או משכנו, האם מוציאים לפרנסה או למזונות? (סט.)

שסט. מי שמת והניח ב' בנות ובן, וקדמה הראשונה ונטלה עישור נכסים, ומת הבין, מה דין השניה, ומדוע (2)? (סט.)

שע. עישור נכסים שמקבלת הבת הוי כירושה או כב"ח, ומאי נפק"מ? אי כב"ח, מיהו הב"ח, ומאי נפק"מ? (סט.)

שעא. מאן יתיב בי מרזיחא, באר השאלה ומה התשובה? (סט.)

שעב. להלכתא, ממה גובין למזוני לפרנסה וכתובה? (סט:)

שעג. המשליש מעות לחתנו, מה דין קטנה וגדולה, מן הארוסין ומן הנישואין? וכמאן הלכתא? (סט:)

שעד. מה ילפינן מדברי ר"מ שאמר יעשה השליש מה שהושלש? (סט:-ע.)

שעה. מה ילפינן מהא דאי' במתני' אין מעשה קטנה כלום? (ע.)

פרק שביעי - המדיר

שעו. כיצד יכול אדם להדיר את אשתו (2)? מדוע יעמיד פרנס? עד כמה זמן, ומדוע? (ע.-:)

שעז. מדוע אי"ז נחשב שהפרנס עושה את שליחותו? (ע:)

שעח. כל העושה אינו מפסיד, מה דינו בשבת, בנדרים, ובגיטין? (ע:)

שעט. המודר הנאה מחבירו, מה האופנים שיכול להאכילו (3)? (ע:)

שפ. במה נח' ת"ק ור' יהודה (2)? (עא.)

שפא. במה נחלקו רב ושמואל במדיר אי דוקא במפרש או גם בסתם, ומאי קמ"ל בב' הדינים? (עא.)

שפב. כיצד מתפרשת המשנה בפירות לרב ושמואל? (עא.)

שפג. מה שיטת ר"מ ר' יהודה ר' יוסי ור"א, אי הוא נותן אצבע בין שיניה או היא? (עא.)

שפד. נדרי קישוט, מתי יכול הבעל להפר ומתי לא? (עא.-:)

שפה. מדיר אשתו מקישוט, מה השיעור לר"ל בעניות (3) ועשירות? (עא:)

שפו. המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה, האבל, והמשתה, מה דינו, ומדוע? (עא:-עב.)

שפז. ע"מ שתהא ממלאה ומערה לאשפה, מה כוונתו, מה הדין, ומדוע? (עב.)

שפח. מה הדין בנדר הוא או היא על שאלתה והשאלת כלים, ומדוע? (עב.)

שפט. מה היא דת משה? (4) פרט בכל מקרה היכי דמי! (עב.)

שצ. היודע באשתו שנודת ואינה מקיימת, שאינה קוצה חלה, מה תקנתו לר"מ לר' יהודה? (עב:)

שצא. מה היא דת יהודית? באר המקרה בכל א'? (עב.-:)

שצב. המקדש את האשה ע"מ שאין עליה נדרים או כנסה בסתם, ונמצאו עליה נדרים, מה דינה? ובאיזה נדרים איירי? פרט! (עב:)

שצג. היכן פליגי רב ושמואל אם עושה אדם בעילתו בעילת זנות, ומאי קמ"ל בב' המקרים? (עב:-עג.)

שצד. מתני' דכנסה סתם, היאך קידשה (על תנאי או לא)? מדוע בעי במתני' גט (2)? (עג.-:)

שצה. מה דין בטעות אשה אחת ובטעות ב' נשים? נמק! (עג:)

שצו. במאי קמיפלגי התנאים בברייתות: דקידשה בטעות, דהריני בועליך ע"מ שירצה אבא, ובגירשה והחזירה כשהיא קטנה? (עג:-עד.)

שצז. חליצה מוטעת מה היא, מה דינה ומדוע (2)? (עד.)

שצח. מה הסברא שלא יועיל תנאי בביאה, ומדוע באמת מועיל תנאי? (עד.)

שצט. המקדש במלוה, על תנאי, ופחות משוה פרוטה ובעל, מה דינה? (עד.-:)

ת. הלכה אצל חכם והתירה, מה דינה (2)? במאי פלייג לפי רבה, והיכן פליגי? (עד:-עה.)

תא. במאי פליגי לפי רבא, ומדוע כשהוא מתיר הנדר אין סברא זו? (עה.)

תב. מנין לר' יהודה דנדר שהודר ברבים אין לו הפרה? (עד:-עה.)

תג. זיעה, שומא, וריח הפה, האם פוסלים בכהנים? ומה דינם בגיטין? באר החילוק! (עה.)

תד. איזה קול הוי מום באשה, ומנין? (עה.)

תה. דדי אשה ובין דדיה, מאימתי הוי מום? (עה.)

תו. מצאו בה מומין, על מי להביא ראיה, בעודה בבית אביה, ובנכנסה לרשות הבעל, לר"ג ולר"י? (פרט לר"א ולרבא ולר' אשי) (עה:-עו.)

תז. על איזה זמן צריך הבעל להביא ראיה שהיו בה מומין, ומדוע? (עה:-עו.)

תח. מהו חידושו של ר"י אמר שמואל? מהיכן למד זאת? מהיכן מקשינן על דין זה? ומה מסקינן? (עו.-:)

תט. מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות, באיזה אופן הבהמה כשרה, טריפה, ובאיזה ספק, ומה הדין? (עו:)

תי. מתי נכפית הוי מומין שבתר, ומתי שבגלוי, ומדוע? (עו:-עז.)

תיא. איש שנולדו או היו בו מומין, האם כופין אותו להוציא, ומדוע? מה הם מומין גדולים? ומה ההלכה? (עז.)

תיב. בעל פוליפוס, מקמץ, מצרף נחושת - מי הם? והאם מקבלת אותם בהתנה עמה או לא, ומדוע? (עז.)

תיג. האומר איני זן ואינו מפרנס, הנשוי לפסולות, נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה, האם כופין אותו להוציא, ומדוע לא נכתב במשנתנו? (עז.-:)

תיד. כיצד נהגו האמוראים עם בעלי ראתן (4)? (עז:)

תטו. באלו ב' אמוראים אמרו למלה"מ זיל עביד ליה רעותיה, ומה הם עשו? (עז:)

תטז. האם נראתה הקשת בחיי ריב"ל? (עז:)

תיז. מדוע זכה ר"ח בר פפא לעמוד אש בין דידיה לעלמא, ואימתי נסתלק? (עז:)

פרק שמיני - האשה שנפלו

תיח. ארוסה ונשואה, שנפלו לה נכסים קודם שנתארסה, ואחר שנתארסה - האם יכולה למכור, ומה הדין במכרה, ומדוע? (פרט הדינים לת"ק, לר"ג (2) ולרבותינו) (עח.-:)

תיט. נפלו לה אחר נישואין, מדוע הוצרכו לתקנת אושא? (עח:)

תכ. מה הן נכסים ידועין ושאין ידועין, ומה דינם לר"ש? (עח:)

תכא. הרוצה להבריח נכסיה מבעלה, כיצד תעשה זאת באופן שהלוקח לא יקנה? פרט! (עח:-עט.)

תכב. נפלו לה פירות מחוברין ותלושין, האם הן לבעל או שילקח בהן קרקע? ומה דינם ביציאתה? (עט.-:)

תכג. ארעא, בתי, דיקלי, אילני וגופני - מה עדיף? (עט.)

תכד. אבא זרדתא ופירא דכוורי, האם דינם כקרנא או כפירא, ומדוע? (עט.)

תכה. ולד בהמת ושפחת מלוג - למי, ומדוע? ומה הדין בכפל של ולד בהמת מלוג, ומדוע? (עט.-:)

תכו. הכניסה לו עז לחלבה, גלימא, מלח וחול, ופיר של גפרית, האם הוי קרן או פירות? (עט:)

תכז. נפלו לה עבדים ושפחות זקנים, האם ימכרו, ומדוע? (עט:)

תכח. נפלו לה זיתים וגפנים זקנים, האם ימכרו? פרט! (עט:)

תכט. המוציא הוצאות על נכסי אשתו, האם מחזירין לו הוצאותיו? ומה הדין בקטנה, ומדוע? (עט:-פ.)

תל. אכל קימעא, כמה? פרט! (עט:-פ.)

תלא. במעשה של ההיא איתתא דנפלו לה ד' מאה זוזי בי חוזאי, מדוע נפסק שישבע כמה יוציא ויטול? (פ.)

תלב. "והוא שיש שבח כנגד הוצאה", למאי הלכתא? (פ.)

תלג. כשהוריד אריסין תחתיו, האם יקבלו חלקם ומדוע? (פ.)

תלד. בעל שמכר קרקע לפירות, האם מהני, ומדוע, ומה הנפק"מ בין הטעמים? (פ.-:)

תלה. שומרת יבם שנפלו לה נכסים, האם יכולה למכור לכתחילה? (פ:)

תלו. שומרת יבם שמתה, מי יורש הנכסי מלוג, נכסי צאן ברזל, וכתובתה (מנה מאתים ותוספת)? (פ:)

תלז. מי קובר את האלמנה, ומדוע? אמאי אין היבם יכול לומר אח אני יורש אשתו אין אני קובר? ומה עם ל' הכתובה? (פ:-פא.)

תלח. יבם שרוצה למכור בנכסי אחיו, מה יעשה? ומדוע לא אמר סומכוס שייחד לה שיעור כתובה מחיים? (פא.-:)

תלט. לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת על השולחן וכו', האם זה מדינא או עצה טובה? (פא:)

תמ. האם מכירת יבם חלה? (פא:)

תמא. כשהיה חייב ממון לאחיו המת, האם חייב לרכוש בזה קרקע, ומדוע "זו אינה משנה"? (פא:-פב.)

תמב. משוך פרה זו ולא תהא קנויה לך אלא לאחר ל' יום, האם קנה? (פב.)

תמג. ייבם ואח"כ חילק ולהיפך, האם מהני? (פב.)

תמד. הניח האח פירות מחוברין ותלושים, מה דינם - לר"מ ולחכמים? (פ:-פב.)

תמה. כנסה הרי היא כאשתו, למאי הלכתא, ומה דין הכתובה, ומדוע? (פב.-:)

תמו. וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת על השולחן, החזירה אין לה אלא כתובתה, מאי קמ"ל? (פב:)

תמז. מה סדר התקנות שהיו בכתובה (4)? (פב:)

פרק תשיעי - הכותב לאשתו

תמח. האומר לאשתו דו"ד אין לי בנכסיך? לענין מה הועיל ויתורו, ומדוע? (פג.-:)

תמט. למאי מהני אם הוסיף בדיבור ובפירותיהם, ובפירי פירות או עד עולם, בחייך ובמותיך? (פג.-:)

תנ. האומר לאשתו דו"ד אין לי בנכסיך וכו', האם מהני, בארוסה ובנשואה, ומדוע? (פג.)

תנא. האם ידו כידה או עדיפא מידה? ולמאי נ"מ? (פג.)

תנב. קנו מידו מהו, על מה הנידון, ומה הדין? (פג.-:)

תנג. אמר רב הלכה כרשב"ג ולא מטעמיה, באר להו"א ולמסקנא! (פג:-פד.)

תנד. ריב"ב אומר היורש את אשתו יחזיר לבני משפחה וינכה להם מן הדמים, באר! (פד.)

תנה. מי שמת .. והיה לו פקדון או מלוה, מה הצריכותא? ומי קודם בהם, ומדוע? (פד.)

תנו. מה הדין בהניח פירות תלושין, והיכן מונחים? (פד.-:)

תנז. במה נח' ר' יוחנן ור"ל אם להחזיר את הדין כשפסקו כר' טרפון (4)? (פד:)

תנח. לר' עקיבא, האם מהני תפיסה מחיים? והאם נאמן על כך? ומתי אין נחשב תפיסה מחיים? (פד:-פה.)

תנט. במעשה דא"ל סיטראי במיגו דלהד"ם, האם השליח חייב לשלם על שהפסידו, ומדוע? (פה.)

תס. מתי אמרינן קים לי בגווה, ומה עושים על פי זה? (פה.)

תסא. ציין הנידונים שתלויים בנידון דמחזי כשיקרא! (פה.)

תסב. באיזה אופן נאמן אדם לתבוע מהיורשים שהפקיד אצל אביהם חפץ, אף שלא ציוה לבניו? (פה:)

תסג. באומר נכסי לטוביה, למי יתנו, ומדוע? (פה:)

תסד. המוכר שט"ח וחזר ומחלו מחול, באיזה אופן אין המלוה יכול למחול? (פה:)

תסה. המוכר שט"ח לחבירו ומת, האם יורש יכול למחול? היכן היה זה עצה טובה ליורש? (פה:-פו.)

תסו. המוכר שט"ח לחבירו, מה יעשה לוקח פיקח? והאם המוחל חייב לשלם ללוקח? (פו.)

תסז. מי שיש לו בע"ח וכתובת אשה, ויש בידו קרקע ומעות, מה יתנו למי? וכשיש לו רק קרקע, מי יקבל, ומדוע? (פו.)

תסח. האם הלוה מחויב למכור כדי לפרוע מעות? ציין אופן שהדין שונה! (פו.)

תסט. מדוע אין הלוה יכול להתחמק מלשלם בטענה שפריעת בע"ח זו רק מצוה? (פו.-:)

תע. האומר לאשתו הר"ז גיטך ואל תתגרשי בו אלא לאחר ל' יום, היכן הגט יכול להיות מונח באותה שעה? (פו:)

תעא. על מה יכול להשביע את אשתו? והאם דווקא ע"י גלגול? (פו:)

תעב. כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך - מאיזו שבועה פטרה? (פו:-פז.)

תעג. אין היורשין משביעין אותה על שעבר, מהו, ומדוע? (פז.)

תעד. דלא נדר ודלא שבועה, נקי נדר ונקי שבועה, בנכסי, בנכסיא האילין, האם הוא או היורשים יכולים להשביעה? (פז.)

תעה. באיזה אופנים משביעין את האשה על כתובתה (5)? (פז.)

תעו. פוגמת, שבועתה מן התורה או מדרבנן, ומדוע? (פז:)

תעז. פוגמת בעדים, פחות מש"פ, פוחתת, האם נשבעת? (פז:)

תעח. ע"א מעידה שהיא פרועה, האם השבועה דאורייתא, ומדוע? (פז:)

תעט. בעד א' איך יכול להביאה לידי שבועה דאורייתא? פרט! (פח.)

תפ. מתי יתומין הנפרעין מן היתומין צריכין להשבע, ומתי א"צ? (פח.)

תפא. האם ניתן לפרוע חובותיו שלא בפניו, ומדוע? (פח.)

תפב. על מה קאי דברי ר"ש "כל זמן שהיא תובעת כתובתה יורשין משביעין אותה וכו'", ובמאי פליגי? (4 דרכים) (פח.-:)

תפג. הוציאה גט ואין עמו כתובה, כתובה ואין עמה גט, האם גובה כתובתה? במאי מיירי מתני' - לרב ולשמואל? (פט.-:)

תפד. באיזה אופן לכו"ע כותבין שובר? (פט:)

תפה. האם יש הוכחה דיש כתובה מתנאי בי"ד מן האירוסין? (פט:)

תפו. כשגובה הכתובה ע"י הגט, מה עושים אח"כ עם הגט? (פט:)

תפז. ב' גיטין וב' כתובות, גט כתובה ומיתה, כמה כתובות גובה? פרט! (פט:-צ.)

תפח. קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת, מה דין התוספת? (צ.)

פרק עשירי - מי שהיה נשוי

תפט. מי שהיה נשוי ב' נשים, מתי הראשונה קודמת לגבות כתובתה, ומתי השניה? ומה הדין בתפסו? (צ.-:)

תצ. נשא את הראשונה וכו', אלו תלת מילי שמעינן, ומה נדחה, באלו מהדינים מצינו מחלוקת תנאים, והיכן? (צ:)

תצא. באר מחלוקת ר"ש ורבנן בנשא את הראשונה ומתה וכו', למסקנת הגמ'! (2) (צא.)

תצב. מותר דינר לכתובת בנין דיכרין, ממה יהיה? (צא.)

תצג. מה ב' ההלכות שפסק מר זוטרא בשם רב פפא, ומאי קמ"ל בשניהם? (צא.)

תצד. מה אין היתומים יכולים לומר, כשאין מותר דינר? (צא.)

תצה. נכסים מרובין ונתמעטו, מועטין ונתרבו, מה הדין? (צא.-:)

תצו. לוקח שקנה ב' קרקעות כ"א בה' מאות, האם יכול לומר לבע"ח שיקח אחת באלף זוז או שיקח מזומן? וכמה יטרוף מן המוכר? (צא:)

תצז. במעשה דקטינא דארעא, מתי היורשין חייבין ומתי פטורין? (צא:)

תצח. מי שמכר כתובת אמו בלא אחריות על ערעורה, האם יכול לערער בעצמו אחר מיתתה, ומדוע? (צא.)

תצט. שמעון שמכר לראובן באחריות שדה שקנה ממנו שלא באחריות ואתא בע"ח, מה דינו, ומדוע? (צא:-צב.)

תק. כשהלוקח פרע לבע"ח בזוזי שהיה חייב למוכר, באיזה אופן יורשי המוכר חייבים ובאיזה אופן פטורים, ומדוע? (צב.)

תקא. מתי אמרינן רצה מזה גובה רצה מזה גובה? ומאי שנא מלוה עצמו שמכר בינונית? (צב.-:)

תקב. מתי המוכר יכול להתערב כשטורפין מן הלוקח, ומדוע? (צב:)

תקג. כשיצאו עליה עסיקין, האם הלוקח יכול לחזור בו? פרט! (צב:-צג.)

תקד. מי שהיה נשוי ג' נשים, וכתב לזו מנה לזו מאתים ולזו ג' מאות, ויש לו מאתים, האיך חולקין? ומתי הראשונה מקבלת חמישים (2)? (צג.)

תקה. ב' שהטילו לכיס, זה מנה וזה מאתים, מתי חולקין בשוה ומתי ביחס להשקעתם? (צג.-:)

תקו. במה נח' ת"ק ובן ננס אם משביעין את הרביעית (3)? (צג:-צד.)

תקז. כשא' מן השותפין עמד בדין, האם השני מחויב לפס"ד, והאם יש הוכחה לכך ממתני'? (צד.)

תקח. בב' שטרות היוצאין ביום א', מה הדין, ומדוע? והאם יש מ"ד דס"ל לכו"ע דחלוקה עדיפא? הוכח! (צד.-:)

תקט. נכסי דאמיה דרמב"ח, למי פסקו ליתנם ר' ששת ור' נחמן, ומה טעם כל א'? (צד:)

תקי. ב' שטרות, בא' כתב בניסן סתם ובשני בה' בניסן, מי יקבל השדה? וממתי יוכל לטרוף האחריות מלקוחות? (צד:-צה.)

תקיא. הסכימה לבקשת הבעל למכור השדה, מתי יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, ומתי לא? (צה.)

תקיב. במאי מיירי מתני' דכשכתבה לו דו"ד אין לי עמך, אין יכולה להוציא בעצמה מן הלוקח (2)? (צה.)

תקיג. כשנתקלקלו הבני חורין, האם גובה ממשועבדים? ומ"ש מהא דחתמה לשני דאין גובה אף מן הראשון? (צה.-:)

תקיד. האומר לאשה נכסי לך ואחריך לפלוני, מתי הנכסים לבעל, ומתי האחריך יטול מן הבעל? (צה:)

תקטו. מדוע בהנ"ל, כשיש לוקח ינתנו ללוקח? ומתי עושין פשרה? (צה:)

פרק אחד עשר - אלמנה ניזונת

תקטז. אלמנה ניזונת או הניזונת, מה הספק? (צה:)

תקיז. מדוע מציאת אלמנה לעצמה ולא ליורשים (2)? (צו.)

תקיח. איזה מלאכות עושה אלמנה ליורשים ותלמיד לרבו? (צו.)

תקיט. מה נאמר על המונע את תלמידו מלשמשו (2)? (צו.)

תקכ. האם מהני תפיסה במטלטלין, למזונות ולכתובה? (צו.)

תקכא. אלמנה ששהתה שנתיים ולא תבעה מזונות, האם איבדה מזונות מכאן ולהבא, ולמפרע (פרט איזו אלמנה)? (צו.)

תקכב. יתומים אומרים נתננו והיא אומרת לא נטלתי, מה הספק וצדדיו? כיצד רצתה הגמ' להוכיח מפלוגתא דמוכרת וכותבת? ומה הדחיות ע"ז? (צו:-צז.)

תקכג. מוכרת למזונות, אחת לכמה זמן? (צז.)

תקכד. האם יכולה לחזור ולטרוף הקרקעות שמכרה למזונות לצורך כתובתה? (צז.)

תקכה. זבין ולא איצטריכו ליה זוזי, מה דינו? (צז.)

תקכו. אלמנה וגרושה, מן הארוסין ומן הנשואין, לרבנן ור"ש, האם צריכה למכור בב"ד, ומדוע? ומה דין יורשיה, ומדוע? (צז.-:)

תקכז. כל שאין לה מזונות, לאתויי מאי? (צז:)

תקכח. מוכרת מקצת כתובתה האם מקבלת מזונות, ומדוע? והאם מוכרת שלא בב"ד? (צז:-צח.)

תקכט. מוכרת שלא בב"ד, האם צריכה שבועה והכרזה? (צז:-צח.)

תקל. מכרה שוה מנה במאתים, האם נתקבלה כתובתה (2)? (צח.-:)

תקלא. מכרה שוה מנה ודינר במנה, האם מכרה קיים, בשכתובתה מנה ובשכתובתה מאתיים או ד' מאות זוז, ומדוע (צח.-צט.)

תקלב. א"ל זבין לי ליתכא ואזיל זבין ליה כורא, ולהיפך, מה הספק? כיצד רצתה הגמ' להוכיח ממתני'? וכיצד הגמ' דחתה? (צח:-צט:)

תקלג. ברייתא דאמר בעה"ב לשלוחו תן חתיכה לאורחים, וברייתא דנתן לו דינר של זהב לקנות חלוק, היכי איירי להו"א ולמסקנא? (צח:-צט.)

תקלד. מודה ר' יהודה בקטנית ששניהם מעלו, מדוע? (צט.-:)

תקלה. אמר לשליח מכור לא', מה הדין במכר לכמה, ומדוע? (צט:)

תקלו. מה הדין במכר השליח יותר בזול, ומדוע? (צט:)

תקלז. שליח שטעה פחות משתות, או ששינה בתרומה מדעת בעה"ב, מה דינו, ומדוע? (צט:-ק.)

תקלח. ב"ד שטעו בשומא ודיין הטועה בדבר משנה, האם דינם בטל? (צט:-ק.)

תקלט. על מי אחריות מכירת אלמנה ומכירת ב"ד, ובמה החידוש? (ק.-:)

תקמ. ב"ד שמכרו בטעות פלגא, וללא הכרזה, האם מכרם בטל (בהכרזה, פרט סוג החפץ, שעת ומקום המכירה, ומדוע)? (ק:)

תקמא. מטלטלין של יתומין, מתי מוכרין אותם, והאם מותר להובילם בספינה, ומדוע? (ק:)

תקמב. האם יש חילוק לדינא בין קטנה הממאנת ליוצאת בגט? (ק:-קא.)

תקמג. האם מעשה קטנה קיימים (2)? וא"כ לגבי מה (3)? (קא.)

תקמד. ממאנת אילונית ושניה, למי הנכסי מלוג והצ"ב, באיתנהו וליתנהו? (קיא.)

תקמה. נשים שאין להן כתובה ואשה שזינתה, מה דין תוספת כתובה ובלאותיה? (קא.-:)

תקמו. מה דין אלמנה ואילונית שלא הכיר בה לענין כתובה? והאם יש ראיה ממתני' לדין הנ"ל? (קא:)

פרק שנים עשר - הנושא את האשה

תקמז. נושא אשה ופסקה עמו כדי שיזון את בתה ה' שנים, האם חייב בנישאת לאחר, ומה היו הפקחין עושין? (קא:)

תקמח. נושא אשה ופסקה עמו לזון וכו', היאך פסקה עמו? (קא:-קב.)

תקמט. האומר לחבירו חייב אני לך מנה, מה דינו (פרט השיטות והמקרים)? (קא:-קב:)

תקנ. כתב לכהן שאני חייב לך חמש סלעים, האם הבן פדוי, ומדוע? (קב.)

תקנא. ערב היוצא לאחר חיתום שטרות, האם גובין, והאם ממשועבדים, ומדוע? (קב.-:)

תקנב. דברים הנקנים באמירה, האם דין זה גם בבוגרת, ומדוע? (קב:)

תקנג. דברים הנקנים באמירה, האם ניתנו ליכתב, ומדוע? (קב:)

תקנד. האם צריך דעת האשה בכתיבת שטר אירוסין? (קב:)

תקנה. מתו, מאי שנא בנותיהן מבתה, בדין ובטעם? (קב:)

תקנו. בת קטנה וגדולה, אצל מי גרה? (קב:-קג.)

תקנז. מה היה המעשה בגברא דאוגר ריחיא? ומה נפשט דינו? (קג.)

תקנח. אלמנה שאמרה א"א לזוז מבית בעלי או מבית אבא, מה יכולים ואין יכולים היורשין לומר? (קג.)

תקנט. בביתי ולא בבקתי, באר! (קג.)

תקס. יתומים שמכרו מדור אלמנה ונכסים מועטים, מה הדין, ומדוע? (קג.)

תקסא. האם ומה יכולים היורשים לטעון בהקמת ושיפוץ בית האלמנה? (קג.)

תקסב. מדוע היורשין יכולים לומר לאלמנה שתקבל מזונות רק בבית בעלה? וכמה מחויבים ליתן בכ"ז? (קג.)

תקסג. היכן לשון חכמים ברכה, עושר ומרפא? (קג.)

תקסד. מה הם ה' דברים שצוה רבי לבניו, ומדוע? (קג.)

תקסה. מה הם ה' דברים שציוה לחכמי ישראל, ומדוע (קג.-:)

תקסו. מה הם ב' הדברים שציוה לרבן גמליאל בנו? פרט! (קג:)

תקסז. מנין ידע רב דנח נפשיה דרבי אפס? (קג:)

תקסח. כיצד היתה אשכבתיה דרבי, ומה היה עם הכובס שלא היה באשכבתיה דרבי? (קג:)

תקסט. מדוע לא מינה רבי את ר' חייא לראש ישיבה? ועל מה נאמר כמה גדולים מעשי חייא? (קג:)

תקע. מה הם ז' דברים שמת מתוכם סימן יפה לו? (קג:)

תקעא. מדוע רבי נפטר בציפורי? (קג:-קד.)

תקעב. איך שפחתו של רבי הביאה להסתלקותו, ומדוע? (קד.)

תקעג. בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, מי יוצא לקראתו, ומה אומרים לו? (קד.)

תקעד. עד מתי גובה אלמנה וגרושה מזונות כתובתה ותוספת כתובתה, בנמצאת בבית אביה ובבית בעלה, כשהשטר יוצא ואינו יוצא מתח"י, ומדוע? (קד.-:)

תקעה. מדוע פסק רבה רב שילא לחמתיה דר"ח אריכא שיתן לה כתובתה למרות שהיתה בבית אביה? (קד:)

תקעו. מדוע בהנ"ל פסק רבא דלא מגיע לה פירות משדות ר"ח אריכא שהוציא עלים אדרכתא? פרט! (קד:)

פרק שלושה עשר - שני דייני

תקעז. מי שהלך למדה"י ואשתו תובעת מזונות, האם ומתי תשבע? (קד:-קה.)

תקעח. כמה דייני וגוזרי גזירות היו בירושלים? (קה.)

תקעט. בהמה שקטמה נטיעה, כמה ישלם? (קה.)

תקפ. מתי אסור, מתי מותר, ומתי מכוער, ליטול שכר הדין? (קה.)

תקפא. במה סמויות עיניהם של נוטלי שוחד? (קה.)

תקפב. "מלך במפשט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה", באר! (קה:)

תקפג. מ"ט דשוחדא? שאיל שאילתא, ושוחד דברים, האם הוי שוחד? (קה:)

תקפד. מה היה מעשה דרב ענן שבעקבותיו הפסיק אליהו לבא אליו? (קה:-קו.)

תקפה. מי קרי לנפשיה יתמי, ומי יתמי דיתמי, ומדוע? (קה:-קו.)

תקפו. מי נטל שכרו מתרומת הלשכה (8)? (קה.-קו.)

תקפז. נשים האורגות בפרוכות, המגדלות בניהן לפרה, מהיכן נטלו שכרן? (קו.)

תקפח. כלי שרת, מהיכן באו? (קו.-:)

תקפט. מותר נסכים, תרומה, פירות, שיירי לשכה, מה היו עושים עמם? (קו:)

תקצ. וזה וזה לא היו מודים בפירות, באר! (קו:)

תקצא. האם פוסקין מזונות לאשת איש, בששמעו בו שמת ובלא שמעו, ומדוע? (קז.)

תקצב. מי שהלך למדה"י ובא ואמר פסקתי או צאי מע"י במזונותיך, מה דינו? (קז.)

תקצג. באיזה אופנים לכו"ע פוסקין למה מזונות, ומתי רק לה ולא לבניו ולבנותיו, ומדוע?

תקצד. מהו "דבר אחר"? (2) (קז.-:)

תקצה. מדוע ליבמה לכו"ע יש לה מזונות משל יבם כשברח? (קז:)

תקצו. האשה שהלכה עם בעלה למדה"י ובאה ואמרה נתגרשתי, מתפרנסת עד כדי כתובתה, נמק! (קז.)

תקצז. ממאנת אין לה מזונות, כיצד איירי? (קז:)

תקצח. והלכתא כוותיה דרב, דר"ה אמר רב, דר' זביד, באר במה! (קז:)

תקצט. מי שהלך למדה"י ועמד א' ופרנס את אשתו, האם יכול לתבוע מן הבעל, ומדוע? (קז:)

תר. המודר הנאה מחבירו, שוקל לו שקלו ופורע לו חובו ומחזיר לו אבידתו, מדוע שרי? (קח.-:)

תרא. 'בשביל שאני זכר הפסדתי', מאי קאמר? (קח:)

תרב. טענו חיטים ושעורים או רמון וקליפתו והודה לו בא' מהם, מה דינו? ובמה נח' אדמון וחכמים בטוענו כדי שמן והודה לו בקנקנים? (קח:)

תרג. בפשט לו הרגל שנח' אדמון וחכמים, מי פסק עם החתן, ומה הדין? ובאיזה אופן כופין שיתן גט? (קט.)

תרד. מתי הלכה כאדמון, ומתי לא? (מהו הכלל בזה) (קט.)

תרה. העורר על השדה והוא חתום וכו', בעד או בדיין ומדוע? (קטז.)

תרו. עשאה סימן לעצמו, מה הדין? לאחר, מה דינו, ומה יכול לטעון ולזכות? (קט:)

תרז. מי שהלך למדה"י ואבדה דרך שדהו, האם ילך בקצרה, ובאיזה אופן, ומדוע? (קט:)

תרח. מה הם ב' הנידונים בדיקלא לברת, ומה נפשט? (קט:)

תרט. המוציא שט"ח על חבירו, והלה הוציא שמכר לו את השדה, האם נפטר בזה, ובאיזה אופן? (קי.)

תרי. ב' שהוציאו שט"ח זה על זה, מתי אמרינן זה גובה וזה גובה, מתי אמרינן אפוכי מטרתא למה לי, ומתי נחלקו ר"נ ור"ש? (קי.)

תריא. מתי נפרעין מנכסי יתומין, ומתי אפשר לגבות מהם בינונית? (קי.)

תריב. ג' ארצות לנישואין, מה הם, ולמאי נפק"מ? (קי.)

תריג. אין מוציאין מכרך לעיר ומעיר לכרך, מדוע? (קי:)

תריד. מהו "כל ימי עני רעים"? (קי:)

תרטו. הכל מעלין לא"י ולירושלים ואין הכל מוציאין, לאתויי מאי? (קי:)

תרטז. א' אומר לעלות או לצאת והשני מסרב, כיצד עבדינן? (קי:)

תריז. כשפורע כתובה או שט"ח, באיזה מעות יפרע, ומדוע? (קי:)

תריח. מנין דכל הדר בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכבים? (קי:)

תריט. לרב יהודה, מנין דאין לעלות לא"י, ומה ר' זירא יענה על כך? (קי:-קיא.)

תרכ. מה הן ו' שבועות? (קיא.)

תרכא. מה נא' על כל הדר, הקבור, והמהלך ד"א בא"י? ועל כל הדר בבבל? (קיא.)

תרכב. האם מתים וצדיקים שבחו"ל יקומו בתחית המתים? מדוע הטריחו יעקב ויוסף שישאום לארץ ישראל? (קיא.)

תרכג. מפני מה לא ירבה בישיבה, בעמידה ובהליכה? (קיא.)

תרכד. מה אמרו יצחק ושמעון ואושעיא, ומי הם? (קיא:)

תרכה. האם עמי הארצות יקומו בתחית המתים, ובמה יזכו? (קיא:)

תרכו. מה עתיד להיות עם: צדיקים (2), א"י, חטה (2)?(קיא:)

תרכז. באר הפסוק אוסרי לגפן עירה וגו', חכלילי עינים וגו' (2)! (קיא:)

תרכח. מהו גודל זבת חלב ודבש שראו בציפורי ובכל א"י? (קיא:-קיב.)

תרכט. כמה יבול יצא מבית סאה, בברכותיה של א"י ובישיבתה של צוען? (קיב.)

תרל. "וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים", באר! (קיב.)

תרלא. לענין מה נמשלה א"י לצבי? (2) (קיב.)

תרלב. מה הן ג' קללות שניצל מהן ר' אלעזר? (קיב.)

תרלג. מדוע מיהר ר"ז לעלות לא"י? (קיב.)

תרלד. מה עשו האמוראים מפני חביבות א"י? (קיב.-:)

תרלה. מה נא' על דור שבן דוד בא? (קיב:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן