כתובות דף נד. א

אלמנה שתבעוה להנשא, האם יש לה מזונות או לא?

נתפייסה לא נתפייסה מחמת כבוד בעלה לא נתפייסה מחמת שלא היה הגון לה
לרב נחמן בשם שמואל [1] אין לה מזונות יש לה מזונות אין לה מזונות

אלמנה שעשתה מעשים דלהלן, האם יש לה מזונות או לא?

זינתה כיחלה ופרכסה תבעה כתובתה בב"ד
לרב חסדא אין לה מזונות אין לה מזונות אין לה מזונות
לרב יוסף יש לה מזונות אין לה מזונות אין לה מזונות
להלכתא יש לה מזונות יש לה מזונות אין לה מזונות

אלמנה או לקיט (שכיר הגר בבית בעל הבית), כשיוצאים האם שמים לאלמנה בכתובה ולשכיר בשכרו את הבגדים שהם לבושים בהם?

באלמנה לקיט
לרב חייא
בר אבין
לרב שמין מה שעליה אין שמין
לשמואל אין שמין שמין מה שעליו
לרב
כהנא
לרב שמין מה שעליה שמין מה שעליו
לשמואל אין שמין אין שמין

כתובות דף נד: א

המייחד קרקע למזונות אשתו אחר מותו, מה הדין [2]?

אמר: "ל"מזונות אמר "ב"מזונות
לר' יוחנן קצץ לה מזונות - ואין לה יותר
לריש לקיש ריבה לה מזונות - דיהיה לה קרקע זו להעדפה
לר' אבהו בשם ר' יוחנן ריבה לה מזונות קצץ לה מזונות

נתאלמנה מן האירוסין מה גובה?

מנה ומאתים תוספת
לתנא קמא בתולה מאתים ואלמנה מנה אינה גובה
לר' אלעזר בן עזריה גובה הכל
-------------------------------------------------

[1] כתבו התוס' (בד"ה לית), דאע"ג דאמר בסמוך "לית הלכתא ככל הני שמעתא" אין הכוונה שגם אין הלכה כשמעתא דידן גבי תבעוה להנשא, דבזה הלכתא כוותיה.

[2] סידרנו טבלא זו לפי הפירוש השני שבהמר"ם שיף עיי"ש.

-------------------------------------------------