KESUVOS 53 (1 Elul 5782) - Dedicated l'Iluy Nishmas Esther Chaya Rayzel (Friedman) bas Gershon Eliezer (Yahrzeit: 30 Av, Yom Kevurah: 1 Elul) by her daughter and son-in-law, Jeri and Eli Turkel of Raanana, Israel. Esther Friedman was a woman of valor who was devoted to her family and gave of herself unstintingly, inspiring all those around her.

כתובות דף נג. א

אשה שמכרה או מחלה כתובתה, האם יש לה כתובת בנין דכרין?

לבעלה לאחרים
מוכרת יש לה כתובת בנין דכרין יש לה כתובת בנין דכרין
מוחלת אין לה כתובת בנין דכרין -----

כתובות דף נג: א

האם הבנות ניזונות מנכסי האב מדין תנאי כתובה באופנים דלהלן?

כשלא בגרה עדיין כשבגרה
כשנתארסה לרב "עד דתלקחן" [1]: אינה ניזונת
ללוי "עד דתבגרן" [2]: היא ניזונת
אינה ניזונת
כשנשאת אינה ניזונת אינה ניזונת

ארוסה האם יש לה מזונות מאחיה?

לסברת רב יוסף לסברת רב חסדא
ללישנא קמא אין לה - דלא נח לארוסה דתתבייש [3] יש לה - דלא קים לה בגוה [4]
לאיכא דאמרי יש לה - דלא קים לה בגוה אין לה - דלא נח לארוסה דתתבייש

נשים דלהלן שחזרו לבית אביהן האם יש להן מזונות מהאחים שלה?

אלמנה גרושה או שומרת יבם מהאירוסין [5] ממאנת מהנשואין
לתנא קמא יש לה יש לה
לר' יהודה יש לה אין לה
-------------------------------------------------

[1] מדייקת הגמ' דמזה שתני רב "עד דתלקחן" הכוונה לקיחה של אירוסין, ולכך אם התארסה אף שלא התבגרה יוצאת מרשות אב ואינה ניזונת.

[2] ולכך בהתארסה אינה ניזונת, דבעינן שתצא מרשות האב דומיא דבגרות שמוציאה מרשות אב.

[3] וכיון שכן גם אם לא יזונו אותה אחים הוא יזון אותה בעצמו, וכיון שכל הטעם שיש לבת מזונות מהאחרים הוא משום שאין דרך הבנות לחזר על הפתחים - כאן דבין כה לא תחזר לא תיקנו לה מזונות מהאחים.

[4] וכיון שאין הארוס בקי בה ואולי יש לה מומין ומקחו בטל, לכן לא זן אותה עדיין, ושפיר איכא תקנתה לזון אותה כדי שלא תצטרך לחזר על הפתחים.

[5] כך פירש"י, אכן ר"ת מפרש שמיירי מהנישואין ושהיתה נשואה ונתאלמנה בחיי אביה, דהיינו שחזרה לביתו והיתה ניזונת מנכסיו. והסיקו התוס' שפירש"י ייקר, דכיון דנשאת שוב אין לה מזונות דאין לאב רשות בה.

-------------------------------------------------