כתובות דף מו. א

מה לומדים מהפסוקים דלהלן?

"לא תלך רכיל" "ונשמרת מכל דבר רע"
לר'
אלעזר
אזהרה למוציא שם רע [1] שלא יהרהר בעבירה ביום ויבוא
לטומאה בלילה
לר' נתן אזהרה לב"ד שלא יהיו רך לזה וקשה לזה אזהרה למוציא שם רע

נמצא שהיה שקר ולא זינתה, באופנים דלהלן האם הבעל לוקה ומשלם מאה כסף?

שכר עדי שקר אמר להם להעיד ולא שכר כשבאו והעידו מעצמם
לרבנן חייב חייב פטור
לר' יהודה חייב פטור [2] פטור

לר' אליעזר בן יעקב שאין חייב מוציא שם רע מלקות ומאה כסף עד שיבעול,
מה החילוק בין כדרכה ללא כדרכה?

בעילת הבעל כיצד ביאת ההוצאת שם רע כיצד
בהו"א אפי' בבעילה שלא כדרכה [3] דוקא על בעילה כדרכה [4]
למסקנא דוקא על בעילה כדרכה [5] דוקא על בעילה כדרכה
-------------------------------------------------

[1] דהנה עונש מלקות למדנו אותו מיסרו" ובגז"ש מבן סורר ומורה וכו'. אכן כלל הוא שלא ענש הכתוב אלא א"כ הזהיר, וא"כ צריך שיהיה פסוק שיזהיר שאסור להוציא שם רע.

[2] ויליף מגז"ש "שימה" "שימה" מריבית, דכמו שם הוא שימת ממון, כך כאן במוציא שם רע צריך שישים ממון - דהיינו שישכור אותם להעיד שקר.

[3] כי לא חילק הכתוב למכות ועונשים בין ביאה כדרכה לשלא כדרכה.

[4] דהרי מוציא עליה שם רע שלא מצא לה בתולים - ולכן צריך להיות דוקא הוצאת שם רע על ביאה שלא כדרכה. [אכן אם היה הדבר אמת שזינתה, אפי' שזינתה שלא כדרכה היא נסקלת].

[5] דהרי צריך לומר שלא מצא לה בתולים, וזה שייך רק כשבועל כדרכה.

-------------------------------------------------