1)

TOSFOS DH Asya Simah Simah

תוספות ד"ה אתיא שימה שימה

(SUMMARY: Tosfos proves that this is not a proper Gezeirah Shavah.)

נראה דלאו ג"ש גמורה היא מדבעי בסמוך שכרן בקרקע או בפחות משוה פרוטה מהו אף ע"ג דאין רבית בקרקע

(a)

Explanation: This is not a proper Gezeirah Shavah, since below we ask about one who hired witnesses with land, or for less than Shavah Perutah, even though Ribis does not apply to land; (If it were a proper Gezeirah Shavah, obviously Motzi Shem Ra would apply only if they were paid with something for which one transgresses Ribis.)

אלא דווקא דומיא דכסף ואוכל

1.

Ribis applies only to [payment] like money and food [which the verse mentions].

ולא בפחות משוה פרוטה מדאמר בריש איזהו נשך (ב"מ דף סא. ושם) למה לי דכתב רחמנא לאו בגזל לאו ברבית לאו באונאה

2.

Ribis does not apply to less than Shavah Perutah, since it says in Bava Metzi'a (61a) "why did the Torah write Lavim regarding theft, Ribis and Ona'ah (overcharging)?"

ואם יש רבית בפחות משוה פרוטה הא איצטריך לאו ברבית לפחות משוה פרוטה

i.

If Ribis applied to less than Shavah Perutah, we would need the Lav of Ribis for less than Shavah Perutah!

והנך נמי לא ילפינן מיניה דמה לרבית שכן ישנה בפחות משוה פרוטה

ii.

Also, we would be unable to [even try] to learn the others from it, for it applies to less than Shavah Perutah.

והא דאמר בערכין (דף לא. ושם) גבי בתי ערי חומה רבית הוא אלא שהתורה התירתו

(b)

Implied question: It says in Erchin (31a) regarding Bayis Ir Chomah (the seller may return the money within a year and take back the house) that it is Ribis, but the Torah permitted it! (It is as if the buyer lived in the house for free in exchange for lending the money he paid, until it was returned. This shows that Ribis applies to land!)

התם חשיב ריבית לפי שעומד בבית בשכר המתנת מעותיו

(c)

Answer: There is it is considered Ribis because he dwells in the house in place of payment for leaving his money with the seller.

אבל אם אדם לוה שדה שאם שטפה נהר יפרע לו שדה וחצי או עשר גפנים טעונות פגין או בוסר בי"א דלכולי עלמא כקרקע דמיא לשבועה ולכל דבר

(d)

Distinction: However, if one borrows a field, and if it is flooded he will return one and a half fields, or [he borrowed] 10 [trees or] vines laden with unripe figs or grapes on condition to return 11, in which case all agree that it is like land regarding Shevu'ah and every matter...

שמא כי האי גוונא לא הוי רבית בקרקע.

1.

Perhaps such a case is not considered Ribis of land.

2)

TOSFOS DH bi'Shlama l'R. Eliezer ben Yakov Hainu di'Chsiv u'Farsu ha'Simlah

תוספות ד"ה בשלמא לר"א בן יעקב היינו דכתיב ופרשו השמלה

(SUMMARY: Tosfos explains the need for a sheet in addition to witnesses.)

תימה דע"כ בשיש עדים שזינתה איירי דמשום שלא ימצאו על השמלה דם בתולים אין להורגה

(a)

Question: You are forced to say that there are witnesses who say that she was Mezanah. We would not kill her because he did not find Dam Besulim!

א"כ מה תועלת יש בפרישת השמלה דפשיטא דלא מיתכחשי עדים בשביל כך דיש לתלות שהנואף הטה

1.

If so, what benefit is there to spreading the sheet (on which the Chasan and Kalah had Bi'ah)? Certainly [Dam Besulim on the sheet] does not contradict the witnesses. We can say that the adulterer did Hatiyah (did Bi'ah without breaking the Besulim)!

וי"ל דסבר דלא מיחייב אלא אם כן העיז פניו לשנות הידוע

(b)

Answer: [R. Eliezer ben Yakov] holds that [Motzi Shem Ra] is liable only if he was brazen to falsify what is known;

שמחציף להראות השמלה בלא בתולים לבית דין ונמצא שקרן שהיא מלאה דם.

1.

He brazenly showed the sheet to Beis Din, which [according to his claim] has no Dam Besulim, and was found to be a liar, for it is full of blood.

3)

TOSFOS DH Devarim she'Sam Lah

תוספות ד"ה דברים ששם לה

(SUMMARY: Tosfos explains that we do not expound this from "Simlah".)

לא מלשון שמלה דריש דהא מפרש בברייתא דמייתי שמלה כשמלה חדשה

(a)

Explanation: He does not expound the word "Simlah" [to be like Sam Lah], for the Beraisa that we bring explains "Simlah" like a new garment;

אלא לישנא דקרא נקט ושם לה עלילות דברים.

1.

Rather, he adopted the wording of the verse "v'Sam Lah Alilos Devarim."

46b----------------------------------------46b

4)

TOSFOS DH v'Eima l'Didah

תוספות ד"ה ואימא לדידה

(SUMMARY: Tosfos resolves this Hava Amina with the Gemara in Kidushin.)

תימה היכי מצי למימר שיהא שלה הא אמרינן בפרק קמא דקידושין (דף ד:) ואצטריך למכתב כי יקח ואצטריך למכתב ויצאה חנם

(a)

Question: How could we say that it is hers? We say in Kidushin (4b) that the Torah needed to write "Ki Yikach [Ish Ishah]", and it needed to write "v'Yatzah Chinam";

דאי כתב רחמנא כי יקח הוי אמינא כספא דידה הוי כתב רחמנא ויצאה חנם

1.

Citation (4b): Had the Torah written only "Ki Yikach", one might have thought that the money is hers. Therefore it wrote "v'Yatzah Chinam" [to teach that her father gets it]!

ואומר ר"י דהתם לפי מסקנא דשמעתין קאמר דאמר יציאה דכוותה קא ממעט

(b)

Answer (Ri): The Sugya there is based on the conclusion here, that we say that "v'Yatzah Chinam" excludes a similar departure;

אבל אי לאו היה שום משמעות מויצאה חנם שיהא של אב מייתורא לא הוה אמרינן שיהא שלו.

1.

However, if there were no connotation from "v'Yatzah Chinam" that it goes to the father, we would not say that it is his.

5)

TOSFOS DH Hashta Aviha Mekabel Kidusheha di'Chsiv Es Biti Nasati v'Chulei

תוספות ד"ה השתא אביה מקבל קידושיה דכתיב את בתי נתתי וגו'

(SUMMARY: Tosfos questions the need for "v'Yatzah Chinam" based on this Hava Amina.)

תימה למאי דסלקא דעתין השתא אמאי איצטריך ויצאה חנם דמקדשה בכסף

(a)

Question: Based on what we are thinking now, why do we need "v'Yatzah Chinam" to teach that one is Mekadesh through [giving] money?

שמעינן מכי יקח ומאת בתי שמעינן לה דלא הוי לדידה.

1.

We learn this from Ki Yikach, and Es Biti Nasati teaches that the money is not hers!

6)

TOSFOS DH v'Eima Hani Mili Ketanah

תוספות ד"ה ואימא הני מילי קטנה

(SUMMARY: Tosfos discusses why we need a verse to teach about a minor.)

ואף על גב דקרא בבת עונשין מיירי

(a)

Implied question: The verse discusses a Bas Onshim (an adult, who is punished for Aveiros)!

ה"ק בתי נתתי כשהיתה קטנה

(b)

Answer: It means "I gave my daughter when she was a minor."

וא"ת הא לקטנה לא איצטריך קרא השתא זבוני מזבין לה כסף קידושיה מיבעיא

(c)

Question: We do not need a verse for a minor. The father can sell her [to be a slave]. There is no need to teach [that he gets] her Kidushin money!

דבכה"ג קאמר בסמוך גבי מעשה ידיה

1.

The Gemara asks like this below regarding her earnings.

וי"ל דגבי מעשה ידיה קאמר שפיר דכיון שיש לו כח למכור מעשה ידיה לאחר פשיטא שהם שלו

(d)

Answer: Regarding her earnings, it properly says that since he can sell her earnings to someone else, obviously they are his;

אבל מה ענין קידושין אצל מכירה

1.

However, Kidushin is not relevant to a sale.

אף על גב דיכול האדון לייעדה בכסף קנייתה

(e)

Implied question: Her master can do Yi'ud (marry her) through the money he gave to buy her!

היינו משום דגזירת הכתוב הוא דיכול לייעדה בכסף קנייתה

(f)

Answer #1: That is a Gezeras ha'Kasuv that he can do Yi'ud through the purchase money;

אבל שאר קידושין אימא דאין האב זוכה בהן כלום

1.

However, regarding other Kidushin money, we could say that the father does not get it at all.

ועי"ל דאמעשה ידיה פשיטא ליה שהם שלו כל זמן שיכול למוכרה דהיינו עד נערות

(g)

Answer #2: Obviously, her earnings are his as long as he can sell her, i.e. until Na'arus;

אבל משום דמצי מזבן לה עד נערות לא שמעינן שיהא שלו כסף קידושין שהיא מתקדשת בו לעולם

1.

However, just because he can sell her until Na'arus, we cannot learn from this that he gets Kidushin money, for she will be Mekudeshes to him (the Mekadesh) forever!

ועוד דאת בתי נתתי אינו מיותר ואיצטריך אפילו לקטנה דאיצטריך לאשמעינן דאב נאמן לאסור את בתו

(h)

Answer #3: Es Biti Nasati is not extra. We need it even for a minor, to teach that a father is believed to forbid his daughter;

ולפי המסקנא ע"כ לא אתא אלא להכי

1.

According to the conclusion, you are forced to say that it comes only for this.

והא דדרשינן השתא אביה מקבל קידושיה

(i)

Implied question: Now we expound it to teach that her father receives her Kidushin!

היינו מפשטיה דקרא.

(j)

Answer: This is from the simple meaning of the verse.

7)

TOSFOS DH Mamona mi'Isura Lo Yalfinan

תוספות ד"ה ממונא מאיסורא לא ילפינן

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn Kidushin from Hafaras Nedarim.)

וא"ת נילף מהפרת נדרים דאביה יכול לקדשה דהיינו איסורא מאיסורא

(a)

Question: We should learn from annulment of vows that her father can be Mekadesh her! This is Isur from Isur;

וממילא שמעינן דכספא דאביה הוי כדאמר לעיל השתא אביה מקבל קידושיה איהי שקלה כספא

1.

Automatically, we know that her father gets the money, like it says above "her father receives the Kidushin (the act of Kidushin is to give the money to him). Will we say that she gets [to keep] the money?!"

וי"ל דאיסורא דאית ביה ממונא מאיסורא דלית ביה ממונא לא ילפי'.

(b)

Answer: We do not learn an Isur that has [ramifications for] Mamon from an Isur without Mamon.

8)

TOSFOS DH Yetzi'ah d'Kavasei Ka Mema'et

תוספות ד"ה יציאה דכוותה קא ממעט

(SUMMARY: Tosfos favor's Rashi's own explanation.)

פי' בקונטרס בלשון שני וכן פירש רבינו חננאל דכוותה היינו מה התם בנערה אף הכא נמי להאי אדון מרבינן כסף בנערה

(a)

Explanation #1 (Rashi's second version, and R. Chananel): It is similar, i.e. just like there she is a Na'arah, also here, to this master we include money for a Na'arah.

ואין נראה דאכתי תקשי ואימא לדידה

(b)

Objection: We can still ask, that perhaps she gets the money!

אלא פירוש הקונטרס עיקר

(c)

Explanation #2: Rashi's [own] Perush is primary. (When a slave leaves her master, no money goes to the master she leaves. In the parallel case (Kidushin), money goes to the master she leaves, i.e. her father.)

והשתא כיון דשמעינן מהאי קרא דכספא דאביה הוי סברא הוא דאיהו נמי מקבל

1.

Now, since we learn from this verse that the money is her father's, we know from logic that he also makes the Kidushin through receiving the money;

דהשתא אביה שקיל כסף קדושיה ואיהי תקדוש נפשה.

i.

Her father gets [to keep] the money. Will we say that she is Mekadesh herself [and must give the money to him]?!

9)

TOSFOS DH l'Inyan Hafaras Nedarim Nafka Lah me'Reshuso

תוספות ד"ה לענין הפרת נדרים נפקא לה מרשותו

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not say that she leaves regarding eating Terumah.)

הכי נמי הוה מצי למימר דלענין אכילת תרומה נפקא לה מרשותו

(a)

Implied question: Alternatively, we could have said that she leaves his Reshus regarding eating Terumah!

דאם בת כהן לישראל היא אינה אוכלת בתרומה כדאמרינן ביש מותרות (יבמות דף פז. ושם)

1.

If a Bas Kohen became Mekudeshes to a Yisrael, she does not eat Terumah, like we say in Yevamos (87a).

אלא ניחא ליה למנקט הפרת נדרים שהפסיד כחו שהיה לו בה להפר נדריה

(b)

Answer: [The Tartzan] prefers to mention Hafaras Nedarim, in which [her father] lost the power he had to annul her vows [alone];

דומיא דיציאת אדון שמפסיד מעשה ידיה.

1.

This resembles the departure of [a slave from her] master. He loses her earnings.

10)

TOSFOS DH Zakai b'Metzi'asah Mishum Eibah

תוספות ד"ה זכאי במציאתה משום איבה

(SUMMARY: Tosfos explains why there is no Torah source for this.)

מדאורייתא ליכא למילף שתהא מציאתה לאביה כמו שקידושיה לאביה

(a)

Explanation: Mid'Oraisa, we cannot learn that her father gets her Metzi'ah (anything Hefker that she finds), just like he gets her Kidushin;

דשאני קידושין דלא קטרחא בהו כלל אבל מציאתה דקטרחא להגביה מציאתה

1.

Kidushin is different. She did not toil for it at all, whereas she toiled to pick up the Metzi'ah.

וכה"ג עביד צריכותא בריש קידושין (דף ד:) דלא גמרינן מעשה ידיה מקידושיה דלא קא טרחא בהו כלל

(b)

Support: Similar to this, the Gemara (Kidushin 4b) explains why we do not learn from Kidushin money [that her father gets] her earnings, for she did not toil at all [for Kidushin].

ואם תאמר נילף מתרוייהו דהשתא ומה הנך דמחמת גופא קא אתו הוי דאב מציאה לכ"ש

(c)

Suggestion: We should learn from [the Tzad ha'Shavah] of both of them (her earnings and Kidushin)! Even though they are due to her body, they are her father's. All the more so her Metzi'ah [is his]!

וי"ל דמה להנך שהאב נפסד על ידיהן

(d)

Rejection: We cannot learn from them, for the father loses through them;

דעל ידי קידושין היא מפקעת עצמה ממנו

1.

Through Kidushin, she uproots herself from him;

ומעשה ידיה משום דקא מיתזנא מיניה כדאמרינן בריש קידושין (ג"ז שם).

2.

Her earnings [come through a loss to him], for he feeds her, like we say in Kidushin (4b).