KESUVOS 32 (10 Av 5782) - Dedicated by Rabbi Dr. Eli Turkel of Ra'anana, Israel, in memory of his father, Reb Yisrael Shimon ben Shlomo ha'Levi Turkel. Isi Turkel, as he was known, loved Torah and worked to support it literally with his last ounce of strength. He passed away on 10 Av 5740.

כתובות דף לב. א

הבא על אחותו (וה"ה שאר חייבי לאוין או כריתות) שהוא חייב מלקות, מה הדין להלן לעולא?

חיוב קנס חיוב בושת ופגם חיוב צער חיוב מלקות
אחותו נערה חייב חייב חייב פטור [1]
אחותו בוגרת פיקחת פטור חייב חייב פטור
אחותו בוגרת שוטה פטור פטור חייב פטור
אחותו בוגרת מפותה פטור פטור פטור חייב
אחותו נערה מפותה חייב חייב פטור פטור
אחותו נערה יתומה מפותה פטור פטור פטור חייב
אחותו שכבר בעולה (תוס') פטור פטור פטור חייב

כתובות דף לב: א

הבא על אחותו נערה, או חובל בחברו, מה דינו אליבא דר' יוחנן?

התרו בו למלקות לא התרו בו למלקות
הבא על אחותו נערה לוקה ואינו משלם [2] משלם דאין מלקות
החובל
בחברו
יש בהכאה שו"פ משלם ואינו לוקה [3] אינו לוקה
אין בהכאה שו"פ לוקה אינו לוקה

עדים שהעידו בפלוני שחייב לחברו מאתים זוז ונמצאו זוממים, מה הדין?

לענין תשלום ממון "כאשר זמם" לענין מלקות מ"לא תענה"
לר' מאיר לוקה ומשלם, כיון שלימוד החיוב בא משני פסוקים [4]
לחכמים חייב [5]
-------------------------------------------------

[1] דקיימא לן דאין לוקה ומשלם, וס"ל דממונא משלם ולא לקי.

[2] דכיון דכתיב בענין מלקות "כדי רשעתו" - אנו דורשים רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות, וכיון דסמיך ליה "ארבעים יכנו" - הרי שגזרה התורה שמתוך שתי הרשעיות אתה דן אותו במלקות ולא דן אותו בממון.

[3] ד"בפירוש ריבתה תורה חובל בחברו לתשלומין", דמכדי כתיב (ויקרא כד:יט) "כאשר עשה כן יעשה לו", ולמה כתב עוד (שם:כ) "כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו", ללמד שהעונש הוא בדבר שיש בו נתינה - דהוא ממון.

[4] וביארו התוס' (בד"ה שלא) את פירש"י, שאין לנו לבטל את הפסוק האחד לגמרי ולקיים את הפסוק האחר, אבל אם היו שני החיובים באים מקרא ד"כאשר זמם" - שלא היה מתבטל הפסוק בקיום אחד מהם, לא היינו עושים אלא עונש אחד גם לר"מ, וכגון שהעידו על אחד שהוציא שם רע על אשתו, שחיוב הממון והמלקות של העדים זוממים שניהם מכאשר זמם - אה"נ דלא יהיה חייב בשניהם. ור"י חולק וס"ל שיהיה חייב בשניהם. ופירש דה"ק דלא השם המביאו לידי מלקות וכו', דהיינו שלא נכתבו התשלומים בסמוך לחיוב המלקות, ואינם לאו הניתק לעשה, ע"ש. ובפירוש הר"ש מדרויי"ש.

[5] דבפירוש ריבתה תורה עדים זוממים לתשלומין, דהכי כתיב (דברים יט:יט) "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו", למה צריך לכתוב עוד בעונשם "ולא תחוס עינך נפש בנפש... יד ביד", אלא שבא לרבות דבר הניתן מיד ליד - דהיינו ממון.

-------------------------------------------------