כתובות דף כח. א

המגרש את אשתו, היכן אסור לאשתו לגור (-דהיא נדחית מפניו)?

בלא נשאת לאחר בנשאת לאחר
באשת ישראל מותר לה לגור באותה שכונה [1] לא תדור בשכונתו וה"ה בכפר קטן
באשת כהן [2] לא תדור עמו במבוי [3] לא תדור בשכונתו [4]

כתובות דף כח: א

האם חולקים תרומה לעבד בלא רבו, ומדוע?

האם חולקים? מדוע?
לר' יהודה אין חולקים בלא רבו דמעלים מתרומה ליוחסין [5]
לר' יוסי חולקים דאין מעלים מתרומה ליוחסין

האם קטן שהגדיל ועכו"ם נתגייר ועבד שנתשחרר נאמנים להעיד על הדברים דלהלן
(המוזכרים בברייתא)?

משפחה זו כשרה או פסולה
אכלנו בקצצה פלונית [6]
שהוליך בעצמו חלה ומתנות לפלוני כהן
דרך היה לפלוני במקום הזה,
מעמד ומספד וכו' במקום הזה
קטן נאמן אינו נאמן - להוציא ממון
גוי ונתגייר
עבד ונשתחרר
לת"ק: אינו נאמן
לר' יוחנן ב"ב: נאמן
אינו נאמן - להוציא ממון
-------------------------------------------------

[1] דהיינו בקרבת שלש בתים (תוד"ה ואם. ויש ראשונים שחולקים בזה, ע' רא"ש ור"ן). וכתב הרמב"ם (פרק כ"א מהל' איסורי ביאה הכ"ז) שלא תגור אתו באותה חצר משום חשש זנות פנויה, אולם הריטב"א חולק ואומר שלא אמרו בזה שום איסור הרחקה.

[2] אכן כל זה בגרושה, אולם בשבויה מבואר בברייתא שמותר לייחד לה בית בתוך חצרו ובאופן שבניו ובני ביתו נמצאים אתם תמיד שלא יתייחדו, דבשבויה הקילו.

[3] דהיינו באחת החצרות הפתוחה לאותו מבוי שהוא גר שם, הכל אסור, כיון שגרושה אסורה לכהן. ואיסור גרושה קיל להו לאינשי, ולכן כל זמן שלא נשאת צריכה להרחיק יותר, ובנשאת הקילו מעט, (ההיפך מאשת ישראל).

[4] כן ביארו בתוס' (בד"ה ואם). [ורש"י (בד"ה ואם היה כהן) לכאורה חולק - ומשוה באשת כהן בין ניסת ללא, שלא תדור עמו במבוי].

[5] וכדי שלא יבואו להעלותו לכן צריך שיבוא רבו עמו - ויכירו שהוא עבד וחולקים לו משום רבו.

[6] להודיע שדוקא האח הזה פסול משום שנשא אשה שאינה הוגנת - ויש בהם פסול יוחסין, ולא שאחר משפחתו.

-------------------------------------------------