1)

TOSFOS DH ELA LA'AV B'CHAD V'KATANI KI EIN MAKCHICH MEHEIMAN SH'MA MINAH

תוס' ד"ה אלא לאו בחד וקתני כי אין מכחיש מהימן ש"מ

(Summary: Tosfos clarifies the inference.)

אבל אי מכחיש, לא מהימן- ור"ל ע"כ שאמר 'איני יודע' ...

(a)

Clarification: But if he contradicts him, he is not believed - in other wards, he claims that he does not know ...

דאי אמר בהדיא 'לא אכלתי' פשיטא דפטור, דעד אחד אינו קם רק לשבועה, כדפרישית במתניתין.

1.

Reason: Since if he explicitly claims that he did not eat, it is obvious that he is Patur, since one witness is only believed to make the defendant swear, as Tosfos explained in the Mishnah.

2)

TOSFOS DH O DILMA TA'AMAIHU D'RABANAN MISHUM MIGU D'I BA'I AMAR MEIZID HAYISI ETC.

תוס' ד"ה או דלמא טעמייהו דרבנן משום מיגו דאי בעי אמר מזיד הייתי וכו'

(Summary: Tosfos queries the implication that he is believed due to a Migu and elaborates.)

משמע לפום ריהטא שהוא נאמן מטעם מיגו שיכול לומר 'מזיד (אני) הייתי' .

(a)

Explanation #1: At first sight, this indicates that he is believed on a account of a Migu, since he could have claimed that he was Meizid.

וקשה, שהרי 'מיגו במקום עדים הוא,' דיש עדים שאכל, והוא אמר 'לא אכלתי' ,וא"כ לא מהימנא ליה במקום עדים מכח מיגו...

(b)

Introduction to Question #1: But this is 'A Migu in place of witnesses', seeing as there are witnesses that he ate, and he claims that he didn't, in which case, we do not believe him against witnesses, with a Migu ...

ואמרינן בב"מ (דף פא:) 'מיגו במקום עדים לא אמרינן?' ...

1.

Question #1: And the Gemara says in Bava Metzi'a (Daf 81b) that 'We do not apply Migu against witnesses'? ...

גבי ההיא ד'לא תיזיל באורחא דנהר פקוד, זיל באורחא דנרש... . '

2.

Source: In the case there - 'Do not go along the route of the River Pakud! Go along the route of Neiresh ... '.

ותו, אין זה מיגו דלא משוי איניש נפשיה רשיעא ...

(c)

Question #2: Moreover, this is not a Migu, since a person would make himself into a Rasha ...

כדאמרינן (קדושין דף נ.) גבי "ההיא ד'הבא מן החלון' ,והביא לו מן הדלוסקמא (והביא לו)... אע"פ שאומר בעל הבית לא היה בלבי מזה אלא מזה, בעל הבית ...' ,דדברים שבלב אינן דברים ) -והתם מוכח ליה... (

1.

Source: As the Gemara says in Kidushin (Daf 50a) in connection with the case - 'Bring me from the window, and he brought it from the chest ... even though the owner claims that he meant not the one, but the other, the owner is Mo'el, because 'Devsarim she'be'Leiv Einan Devarim' ...

ופריך 'ודלמא למיפטר נפשיה מקרבן קאמר'? ומשני ד'א"כ הוה אמר "מזיד הייתי" ... '

2.

Source (cont.): The Gemara then asks 'Perhaps he meant to exempt himself from a Korban?, to which it replies 'In that case, he ought to have claimed "Meizid Hayisi'.

ופריך 'והא לא משוי איניש נפשיה רשיעא' ?'

3.

Source (concl.): And on that the Gemara asks that 'A person does not make himself a Rasha?'

לכך יש לומר דנאמן הכא משום דמיתריץ דיבוריה, דאיכא למימר הא דאמר 'לא אכלתי' רוצה לומר 'לא אכלתי שוגג אלא מזיד' ...

(d)

Explanation #2: We must therefore explain that he is believed here on account of Metaretz Dibureih, because we can say that by 'Lo Achalti' he meant 'Lo Achalti Shogeg Ela Meizid' ...

והכי פירושא -מיגו דאי בעי אמר 'מזיד הייתי' ,פטור, השתא נמי מה שאמר 'לא אכלתי' כך רצה לומר, והכי מתרצינן מילתיה דבהכי היה דעתו ...

1.

Explanation #2 (cont.): And what the Gemara means is - since had he claimed 'Meizid Hayisi', he would have been Patur, now too, when he said 'Lo Achalti', that is what he really meant to say, and that is how we interpret his words ...

ואף על גב ד'לא משוי איניש נפשיה רשיעא' ,כדאמר (סנהדרין דף ט:) גבי 'פלוני רבעני' -דאינו נאמן משום ד'אין אדם משים עצמו רשע' ...

(e)

Implied Question: And even though 'A person does not make himself a Rasha', as the Gemara says in Sanhedrin (Daf 9b) in connection with 'P'loni raped me' - who is not believed because 'A person does not make himself a Rasha'? ...

היינו ליפסל נפשיה לא מהימן, אבל אי אמר 'מזיד אכלתי חלב' מהימן -דאדרבא מתכוין לטובה שאינו רוצה להביא חולין בעזרה.

1.

Answer: That is if it is simply to render himself Pasul, but where he said 'I ate Cheilev on purpose', where on the contrary, his intention is to avoid bringing Chulin into the Azarah, he is believed.

וא"ת, ונישייליה אם היה דעתו לכך?

(f)

Question: Why don't we simply ask him if that is what he meant (See 'Chidushin' of the Shitah Mekubetzes)?

ויש לומר, דאפי' הדר אמר )הכי( 'לא אכלתי שוגג אלא מזיד' ,כיון שלא אמר כך באותה שעה, מחייב ר"מ...

(g)

Answer: Even if he subsequently claims 'Lo Achalti Shogeg Ela Meizid', Rebbi Meir will declare him Chayav, seeing as he did not say so initially.

והכי איתא בתורת כהנים ' -אומר ר' מאיר ,אם בתחלה אומר 'מזיד הייתי' ,שומעין לו...

(h)

Proof: And so the Toras Kohanim, quoting Rebbi Meir writes 'If he initially claims 'Meizid Achalti', we accept it ...

אבל אם היה דן עמהם כל היום -כלומר שאומר' לא אכלתי' ולא אמר יותר, אפילו אומר אח"כ 'לא אכלתי שוגג אלא מזיד' ,חייב.

1.

Proof (cont.): But if he he was arguing with tem all day - i.e. he said 'Lo Achalti' and no more, then even if he then claims 'Lo Achalti Shogeg Ela Meizid', he is Chayav.

וא"ת, היאך מחייב ר' מאיר, והאמר 'לא אכלתי' ובע"כ לא יביא חטאת ...

(i)

Question: How can Rebbi Meir declare him Chayav, seeing as he claims 'Lo Achalti, and a person is not forced to bring a Chatas against his will? ...

כדאמר ב"ק (דף מ.) 'חייבי חטאות אין ממשכנין אותן .'

1.

Source: As the Gemara says in Bava Kama (Daf 40a) 'We do not take a security from Chata'os' (See Hagahos Mahari Landau).

וי"ל, דהתם מיירי כשאמר דלא ניחא ליה בכפרה, אבל האי ניחא ליה בכפרה אלא שהוא סבור להיות פטור, ממשכנין אותו.

(j)

Answer: That speaks where he does not want a Kaparah, whereas here where he wants a Kaparah, only he thinks he is Patur, we do take a Mashkon.

3)

TOSFOS DH NAFKA MINAH L'TUM'AH

תוס' ד"ה נפקא מינה לטומאה

(Summary: Tosfos offers an alternative distinction.)

וה"נ מצי למימר נפקא מינה היכא שאמר 'לא אכלתי לא שוגג ולא מזיד'.

(a)

Alternative Distinction: It could also have answered that the difference lies in a case where he claims that he did not eat - neither Shogeg not Meizid (See Shitah Mekubetzes 45).

4)

TOSFOS DH U'MODIM CHACHAMIM L'REBBI YEHUDAH B'CHALAVIN U'B'VI'AS MIKDASH AVAL B'TUM'AH LO MODU D'PATUR

תוס' ד"ה ומודים חכמים לר' יהודה בחלבין ובביאת מקדש אבל בטומאה לא מודו דפטור

(Summary: Tosfos presents a third explanation, over and above the two of Rashi.)

רש"י פירש שתי לשונות ...

(a)

Rashi: Offers two explanations ...

ור"י פירש שיטה אחרת ...

(b)

Third Explanation: The Ri has a third one (See 'Chidushin' of the Shitah Mekubetzes) ...

'ומודים חכמים לר' יהודה ... ' ;אבל בטומאה לא מודו ליה -כמו 'נטמאת,' והוא אמר 'לא נטמאתי' ...

1.

Third Explanation (cont.): 'And the Chachamim concede to Rebbi Yehudah ... ' - But regarding Tum'ah they do not concede - such as in the case of 'Nitmeisa', and he replies 'Lo Nitmeisi' ...

ומפרש הש"ס 'במאי? אילימא בטומאה ישנה, מ"ש הכא ומ"ש הכא? ...

2.

Third Explanation (cont.): And the Gemara asks how it speaks - If it is an old Tum'ah, what is the difference between the two cases? ...

אלא שמע מינה בטומאה חדשה...

3.

Third Explanation (cont.): So it establishes it by a new Tum'ah ...

ומשום הכי לא מודו, דלא שייך מיגו, וטעמייהו דרבנן משום מיגו...

4.

Third Explanation (cont.): And the reason the Rabanan do not concede is because Migu is not applicable - and their reason is due to Migu ...

ודווקא בחלבים ובביאת מקדש מודו משום דשייך מיגו, אבל בטומאה לא מודו דלא שייך מיגו.

5.

Third Explanation (cont.): And it is only by Chalavim and Bi'as Mikdash, that they concede, because Migu is applicable, but not by Tum'ah, where it is not.

אבל לר' יהודה, דטעמא משום 'אדם נאמן על ... ' , פטר הכא והכא.

6.

Third Explanation (cont.): Whereas Rebbi Yehudah, whose reason is because 'Adam Ne'eman al Atzmo ... ', exempts in both cases.

ומיפשט בעיא, דטעמייהו דרבנן דפליגי עליה דר"מ הוי מטעם 'מתרץ דיבוריה, ' כדמשמע הכא...

(c)

Resolving the She'eilah: And the She'eilah is resolved, in that the reason that they argue with Rebbi Meir is on account of 'Metaretz Dibureih' (we interpret his words), as the Gemara implies here ...

ואי רבנן דר"מ היינו רבי יהודה, טעמיה משום ד'אדם נאמן על עצמו' ... .

1.

Resolving the She'eilah (cont.): But that if the Rabanan of Rebbi Meir is Rebbi Yehudah, then his reason is because 'A person is believed on himself ... '.

ודחי רבינא 'לעולם אימא לך בטומאה ישנה- כלומר מהכא לא מוכח מידי, דמצינו למימר דאפילו לר' יהודה לא מהימנא רק מטעם מיגו...

(d)

Refutation: However Ravina refutes the proof; he establishes it by Tum'ah Yeshanah, yet one cannot prove anything from here, because we can say that even according to Rebbi Yehudah he is only believed on account of the Migu ....

והא דפליגי הכא בטומאה ישנה וקאמרי רבנן דחייב -כגון דקאמרי עדים 'אכלת קדשים בטומאת הגוף' ,והוא אמר 'לא נטמאתי' ...

1.

Refutation (cont.): And the reason that they argue here by Tum'ah Yeshanah, and the Rabanan say that he is Chayav - assuming the witnesses say that he ate Kodshim be'Tum'as ha'Guf, and he counters that he did not become Tamei ...

דלא חשבי רבנן דמיתריץ דיבוריה בהא דאמר -דר"ל 'לא עמדתי בטומאתי אלא טבלתי' ...

(e)

Reason: Which, according to the Rabanan, is not considered Metaretz Dibureih - i.e. that he did not remain Tamei, only he Toveled ...

דאי הוה אמר 'לא אכלתי' ,מצינן למיתריץ דיבוריה שר"ל 'לא אכלתי בטומאה אלא טבלתי תחלה' ...

1.

Reason (cont.): Because whereas had he said that he did not eat, we can explain his words to mean that he did not eat be'Tum'ah, but Toveled first ...

אבל כשאומר 'לא נטמאתי' כבר איתכחיש ליה דיבורא קמא בטומאת מגע- שאמר 'לא נטמאתי' דמשמע לא שוגג ולא מזיד...

2.

Reason (cont.): But where he claims 'Lo Nitmeisi' his first statement has already been contradicted - because 'Lo Nitmeisi' implies neither Shogeg nor Meizid

כיון שלא השיב להם על האכילה כמו שאמרו לו.

3.

Reason (concl.): Seeing as he did not answer them with regard to the eating of which they accused him.

12b----------------------------------------12b

והך סוגיא דהכא קשה להא- דפר"ק דבבא מציעא (דף ג:) דקאמר 'לא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים, מק"ו...

(f)

Introduction to Question 1: There is a Kashya on the current Sugya from the Gemara in the first Perek of Bava Metzi'a (Daf 3b) which asks that - 'Self-admission ('Piv') should not be more effective than the admission caused by witnesses, from a Kal va'Chomer ...

וקאמר ק"ו 'ומה פיו ...' ;ופריך 'מה לפיו שכן מחייבו קרבן, תאמר בעדים שאין מחייבין אותו קרבן'?

1.

Introduction to Question #1 #1 (cont.): 'If already Piv ... ', which the Gemara queries 'Whereas Piv is Mechayev him a Korban, witnesses are not?'

ומאי פריך? -הא דפיו מחייבו קרבן ,היינו כשאין עדים מכחישין אותו...

(g)

Question #1: What is the Kashya, bearing in mind that Piv is only Mechayev him a Korban where the witnesses do not contradict him ...

דאם אמר 'אכלתי חלב בשוגג' ,והעדים מעידים שבאותו היום שאומר שאכל ובאותה שעה התרו בו, או שמעידין שהיה שומן, לא מחייב קרבן ...

1.

Question #1 (cont.): Because if he were to claim that he ate Cheilev be'Shogeg, and the witnesses would say that on the same day and at the same time he ate Cheilev after they had warned him, or that he ate, not Cheilev, but Shuman, he would not be Chayav a Korban ...

ובעדים כשאין פיו מכחישן נמי חייב...

2.

Question #1 (concl.): And by witnesses, there where he does not contradict them, he is also Chayav ...

דאפילו בעד אחד חייב, כדמשמע הכא?

3.

Proof: Seeing as even on the testimony of one witness he is Chayav, as is implied here?

ועוד, אדרבה עדים חמירי טפי מפיו, שהרי עדים מחייבין אותו אפילו פיו מכחישן...

(h)

Question #2: Moreover, on the contrary, witnesses are more stringent than Piv, seeing as witnesses are Mechayev him even if he contradicts them ...

דעד כאן לא פטרי רבנן רק מטעם מיגו, אבל אי מכחיש להו בהדיא, חייב קרבן?

1.

Proof: Because until now the Rabanan only exempt him on account of a Migu, but if he were to contradict them outright, he would be Chayav a Korban.

ותו, מאי משני 'ר' חייא כר"מ ס"ל?' אפילו כרבנן נמי, שהרי מחייבין היכא דלא מתרץ דיבוריה?

(i)

Question #3: Moreover, what does the Gemra mean when it answers 'Rebbi Chiya holds like Rebbi Meir? Why can he not hold even like the Rabanan, seeing as they too, are Mechayev him there where Metaretz Dibureih is not applicable? (See 'Chidushin' of the Shitah Mekubetzes)

5)

TOSFOS DH MI'D'SEIFA MIYN ECHAD U'SHENEI TAMCHUYIN ETC.

תוס' ד"ה מדסיפא מין אחד ושני תמחויין כו'

(Summary: Tosfos explains why the Gemara declines to give the same answer earlier.)

אבל לעיל דאוקי רישא במין אחד ושני תמחויין, לא דייק 'מכלל דסיפא משני מינין -שני מינין ממש כגון חלב ודם...

(a)

Implied Question: But earlier, where the Gemara establishes the Reisha by one species and two dishes, the Gemara does not extrapolate 'So we see that the Seifa speaks by two species - real species such as Cheilev and Dam ...

דאיכא למימר 'תנא סיפא אגב רישא' .

(b)

Answer: Since we could answer that the Tasna learns the Seifa on account of the Reisha.

אבל 'רישא אגב סיפא' לא קתני.

1.

Answer (cont.): But we do not find 'the Reisha on account of the Seifa'.

6)

TOSFOS DH D'AMAR`EIN YEDI'AH L'CHATZI SHI'UR

תוס' ד"ה דאמר אין ידיעה לחצי שיעור

(Summary: Tosfos clarifies the statement and explains why the Mishnah nevertheless sees fit to mention it.)

והא דקרי ליה 'העלם אחד' ,לר"ג הוא, דלא מחשב ידיעה לחצי שיעור...

(a)

Clarification: And it refers to it as 'He'elam Rchad', according to Raban Gamliel, who does not consider Yedi'ah on half a Shi'ur, a Yedi'ah ...

ומכל מקום תני ליה...

(b)

Implied Question: Yet he nevertheless learns it ...

לאשמועינן דאפילו בהעלם אחד משני מינין, פטור.

(c)

Answer: To teach us that even in one He'elam of two different species, he is Patur.

7)

TOSFOS DH MI'TECHILAH V'AD SOF K'DEI ACHILAS P'RAS

תוס' ד"ה מתחלה ועד סוף כדי אכילת פרס

(Summary: Tosfos explains the two cases of Shi'ur P'ras that one can extrapolate from here.)

מהכא משמע דלתרי גווני מיירי שיעור פרס...

(a)

Inference: We can learn from here that the Shi'ur P'ras is speaking in two cases ...

חדא לענין הפסקה- שאם הפסיק בין אכילה לאכילה כשיעור פרס, אין מצטרף...

(b)

Case #1: One regarding making a break - that if one makes a break of a P'ras between one eating and another, they do not combine ...

וחדא כדאמרי' בעלמא (פסחים דף מד.) שאם נתן כזית תרומה בשיעור פרס דחולין ואכלן, שהוא חייב עליה.

(c)

Case #2: The other, like the Gemara says elsewhere - that if one places a k'Zayis T'rumah in the Shi;ur of a P'ras of Chulin, that he is Chayav on it.

8)

TOSFOS DH OCHLIN TEME'IN ETC.

תוס' ד"ה אוכלין טמאין כו'

(Summary: Tosfos clarifies an alternative text and clarifies it.)

אית ספרים דגרסי 'שקצים' ...

(a)

Text: Some texts read 'Shekatzim' ...

ובטמאים מיירי.

1.

Clarification: It is speaking about Tamei Shekatzim.

וא"ת, תיפוק ליה מכי נגע בהו, טמא?

(b)

Question: Why is he not anyway Tamei when he touches them?

ויש לומר, דתחב לו חבירו בבית הבליעה.

(c)

Answer: It speaks where where someone stuck it into his throat.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF