1)

WHICH KORBANOS HAVE PRIORITY (Yerushalmi Halachah 4 Daf 17b)

מתני' כל התדיר מחבירו קודם את חבירו וכל המקודש מחבירו קודם את חבירו

(a)

(Mishnah): Whatever is more frequent has precedence. Whatever is more Kadosh has precedence.

פר המשיח ופר העדה עומדין פר המשיח קודם לפר העדה בכל מעשיו

1.

If Par Mashi'ach and the Par of the Tzibur (for sins through Hora'ah) are waiting to be offered, all actions of Par Mashi'ach are before the Tzibur's Par.

האיש קודם האשה להחיות ולהשיב אבידה

(b)

A man precedes a woman for sustaining their lives and returning a lost object;

והאשה קודמת לאיש לכסות ולהוציאה מבית השבי

(c)

A woman precedes a man for clothing and to be redeemed from captivity;

בזמן ששניהן עומדין בקלקלה האיש קודם לאשה:

1.

If both are destined for sexual exploitation, we redeem the man first.

גמ' לפי שזה מכפר וזה מכפר. מוטב שיקדום המכפר למתכפר

(d)

(Gemara): [If the Parim of the Kohen Gadol and Tzibur must be offered,] since this atones and this atones, it is better that the Mechaper (one who brings atonement) precede [his Kaparah to that of] those who get Kaparah (the Tzibur).

כמה דכתיב [ויקרא טז יז] וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל

1.

Source: It says "v'Chiper ba'Ado uv'Ad Beiso uv'Ad Kol Kahal Yisrael" (the Kohen Gadol atones first for himself, and then for his household and Yisrael).

נדבת משיח ונדבת נשיא נדבת (משיח) [צ"ל נשיא - גליון אפרים] קודמת

(e)

A Nedavah of the Mashi'ach and a Nedavah of the Nasi - the Nedavah of the Nasi comes first. (This is like GILYON EFRAYIM. Our text is difficult. If for Nedavah the Mashi'ach precedes the Nasi, and the Nasi precedes the Tzibur, all the more so the Mashi'ach precedes the Tzibur! Why was this a question?)

נדבת ציבור ונדבת נשיא נדבת נשיא קודמת.

(f)

A Nedavah of the Tzibur and a Nedavah of the Nasi - the Nedavah of the Nasi comes first.

נדבת משיח ונדבת ציבור מי קודם

(g)

Question: A Nedavah of the Mashi'ach and a Nedavah of the Tzibur - which comes first?

נישמעינה מן הדא נדבת משיח ושעירי עבודה זרה עומדין שעירי ע"ז קודמין מפני שדמן נכנס לפנים

(h)

Answer: We learn from the following. If a Nedavah of the Mashi'ach and Se'irei Avodah Zarah are standing [to be offered], Se'irei Avodah Zarah come first, for their blood enters inside [the Heichal];

לא מר אלא שדמן נכנס לפנים הדא אמרה נדבת משיח ונדבת ציבור נדבת משיח קודמת.

1.

Inference: We said so only because their blood enters inside. This implies that a Nedavah of the Mashi'ach and a Nedavah of the Tzibur (neither blood goes inside), the Nedavah of the Mashi'ach comes first.

היה שם פר ע"ז ושעיר הבא עמו וחטאת אחרת פר קודם לשעיר ושעיר קודם לחטאת אחרת וחטאת אחרת קודמת לפר היך עבידא

(i)

Question: If there was a Par (Olah) for idolatry and the Se'ir (Chatas) that comes with it and another Chatas, the Par should precede the Se'ir (for the Torah mentioned it first), the Se'ir should precede the Chatas (for its blood enters inside), and the Chatas should precede the Par (Chatas always precedes Olah). What do they do?

א"ר יוסי מכיון שהשעיר מחוסר זמן לפר כמי שקדמו פר וחטאת אחרת קודמת לפר.

(j)

Answer (R. Yosi): Since the Se'ir is Mechusar Zman to (one may not offer it before) the Par, it is as if the Par comes before it, and the Chatas precedes the Par.

ופר של ע"ז קודם לשעיר הבא עמו מפני שקדמו במקרא.

(k)

A Par for idolatry precedes the Se'ir that comes with it, for the Torah mentioned it first.

ר' שמואל אחוי דר' ברכיה בעי מעתה של ראש חדש יקדום לשעיר הבא עמו מפני שקדמו

(l)

Question (R. Shmuel the brother of R. Berachiyah): If so, [the Parim] of Rosh Chodesh (which are Olos) should precede the Se'ir [Chatas] that comes with them, for they are earlier [in the Parshah]!

א"ר בא מרי לית יכיל חטאת דידיה חסר [במדבר כח טו] על עולת התמיד יעשה ונסכו סמכו לעולת התמיד.

(m)

Answer (R. Ba): You cannot say so, for its Chatas is written lacking [an Aleph, to teach that it is unlike other Chata'os] - "Al Olas ha'Tamid Ye'aseh v'Nisko" - it is put next to (after) Olas ha'Tamid.

קרבן איש וקרבן אשה קרבן איש קודם

(n)

A man's Korban and a woman's Korban - the man's Korban is first.

הדא דת מר בשהיו שניהן שוין אבל אם היה זה פר וזה גדי כהיא דמר ר' פינחס בשם רבי הושעיה (ועבד) [צ"ל אם עבד - פני משה] מביא פר ורבו מביא (פר) [צ"ל שעיר - פני משה] עבד קודם לרבו

(o)

Limitation: This is when both were equal, but if this was a Par and this was a kid, it is like R. Pinchas said in the name of R. Hoshayah - if a slave brings a Par and his master brings a goat, the slave's comes before his master's;

דתנינן תמן פר משיח ופר עדה עומדים פר משיח קודם לפר עדה לכל מעשיו.

1.

Source (Mishnah): If the Par of the Mashi'ach and the Par of the Tzibur are standing, all actions of Par Mashi'ach are before that of the Tzibur's Par. (NO'AM YERUSHALMI - it did not say "the Korban of the Mashi'ach and the Korban of the Tzibur", for the Mashi'ach's Korban comes first only when the Korbanos are the same.

2)

EPISODES WITH VERY GENEROUS PEOPLE

מעשה בי ר' אליעזר ורבי יהושע ור' עקיבה שעלו לחולת אנטוכיא על עסק מגבת חכמים והוה תמן חד אבא יהודה עביד מצוה בעין טובה פעם אחת ירד מנכסיו וראה רבותינו ונתייאש מהן עלה לו לביתו ופניו חולניות

(a)

A case occurred in which R. Eliezer, R. Yehoshua and R. Akiva went to Antuchiya to collect to support Chachamim. There was a man there Aba Yehudah who used to do the Mitzvah (give Tzedakah) generously. Once, he lost his wealth and saw our Rebbeyim, and hid from them [amidst shame that he had nothing to give]. He entered his house, and his face was depressed.

אמרה לו אשתו מפני מה פניך חולניות אמר לה רבותינו כאן ואיני יודע מה אעשה

1.

His wife asked him why his face was depressed. He said "our Rebbeyim came, and I do not know what I will do!"

אשתו שהיתה צדקת ממנו אמרה לו נשתיירה לך שדה אחת לך ומכור חצייה ותן להן הלך ועשה כן ובא אצל רבותינו ונתן להן

2.

His wife, without was a greater Tzadekes than he, said to him "one field remained for you. Sell half, and give to them! He went and did so, and came to our Rebbeyim and gave to them.

ונתפללו עליו רבותינו אמרו לו אבא יהודה הקדוש ברוך הוא ימלא חסרנותיך

3.

Our Rebbeyim prayed for him, and said "Hash-m should replace your losses."

עם כשהלכו להם ירד לחרוש בתוך חצי שדהו עם כשהוא חורש בתוך חצי שדהו שקעה [צ"ל רגל - נוסח הירושלמי נדפס בסוף הבבלי] פרתו ונשברה ירד להעלותה והאיר הקדוש ברוך הוא עיניו ומצא סימא אמר לטובתי נשברה רגל פרתי

4.

When they went, he went to plow in his half-field. When he was plowing in his half-field, his cow's leg sank in the ground and broke. He descended to lift it, and Hash-m enlightened his eyes and he found a treasure. He said "it was for my benefit that my cow's leg broke"!

[דף יח עמוד א] ובהדורת רבותינו שאלון עלוי אמרין מה אבא יהודה עביד אמרין מאן יכיל חמי אפוי דאבא יהודה אבא יהודה דתוריי אבא יהודה דגמלוי אבא יהודה דחמרוי.

5.

When Rebbeyim returned, they asked about him - what is Aba Yehudah doing? [Others] told them "who can see him?! (He is so esteemed due to his wealth!) Aba Yehudah has much cattle, Aba Yehudah has many camels, Aba Yehudah has many donkeys!

חזר אבא יהודה לכמות שהיה ובא אצל רבותינו ושאל בשלומן אמרין ליה מה אבא יהודה עביד

6.

Aba Yehudah returned to like he used to be, and went to our Rebbeyim and greeted them. They asked, what is Aba Yehudah doing?

אמר להן עשתה תפילתכם פירות ופירי פירות

7.

He said to them "your prayer had Peros and Peirei Peros (tremendous results)!"

אמרו לו אף על פי שנתנו אחרים יותר ממך בראשונה אותך כתבנו ראש טימוס

8.

They told him "even though others gave more than you at first (beforehand), we wrote you at the top of the list [of donors, due to your great sacrifice]!

נטלוהו והושיבוהו אצלם וקראו עליו הפסוק הזה [משלי יח טז] מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחינו.

9.

They took him and seated him by them, and applied to him the verse "Matan Adam Yarchiv Lo v'Lifnei Gedolim Yanchenu."

רבי חייה בר בא עביד פסיקא בהין בית מדרשא דטיבריא והוון תמן מן אילין דבר סילני ופסק חדא ליטרא דהב נטלו ר' חייה (רבה) [צ"ל בר בא - נוסח הירושלמי נדפס בסוף הבבלי] והושיבו אצלו וקרא עליו הפסוק הזה מתן אדם ירחיב לו וגו'.

(b)

R. Chiya bar Ba told people to pledge for a Beis Midrash in Tiverya. There was a man there who pledged a Litra of gold. R. Chiya bar Ba took him and seated him by him, and applied to him the verse "Matan Adam Yarchiv Lo..."

רבי שמעון בן לקיש עאל לבוצרה והוה תמן חד רבהון רמייא. חס ליה דלא הוה רמאי אלא שהיה מרמה במצוות והוה חמי כמה דציבורא פסק והוא פסיק לקבליה.

(c)

Reish Lakish went to Batzrah. There was there a sly Rebbi. Heaven forbid, he was not a swindler! Rather, he was cunning in Mitzvos. He saw how much the Tzibur pledged, and he pledged as much as all of them.

נטלו רבי שמעון בן לקיש והושיבו אצלו וקרא עליו הפסוק הזה מתן אדם ירחיב לו וגו':

(d)

Reish Lakish took him and seated him by him, and applied to him the verse "Matan Adam Yarchiv Lo..."

3)

PRECEDENCES AMONG WHOM TO SUPPORT

האיש קודם לאשה וכו'.

(a)

(Mishnah): A man precedes a woman...

עד כדון בשהיה זה להחיות וזה להחיות זה לכסות וזה לכסות

(b)

This is when this one needs [help] to sustain his life, and this one needs to sustain her life, or this one needs clothing and this one needs clothing.

הרי שהיה זה להחיות וזה לכסות נישמעינה מן הדא דמר ר' יהושע בן לוי בשם ר' אנטיגנס כסות אשת חבר וחיי עם הארץ כסות אשת חבר קודמת לחיי עם הארץ מפני כבודו של חבר

1.

If this one needs [help] to sustain his life, and this one needs clothing, we learn from what R. Yehoshua ben Levi said in the name of R. Antigonus. Clothing for a Chaver's wife and the life of an Am ha'Aretz, clothing for a Chaver's wife comes before an Am ha'Aretz' life, due to the Chaver's honor;

לא מר אלא כסות אשת חבר בחיי חבר אבל אם היה זה להחיות וזה לכסות אותו שלהחיות קודם.

2.

This was said only about clothing for a Chaver's wife in the Chaver's life, but normally, if this one needs [help] to sustain his life, and this one needs clothing, sustaining the life comes first.

אבידתו ואבידת אביו שלו קודמת אבידתו ואבידת רבו שלו קודמת אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לחיי העולם הזה ורבו שלימדו חכמה הביאו לחיי העולם הבא

(c)

[If one sees] his own Aveidah and his father's Aveidah, his own comes first. His Aveidah and his Rebbi's Aveidah, his comes first. His father's Aveidah and his Rebbi's Aveidah, his Rebbi's comes first, for his father brought him to life in this world, and his Rebbi, who taught to him Chachmah, brought him to life in the world to come.

ורבו שלימדו משנה לא רבו שלימדו מקרא

1.

This refers to his Rebbi who taught to him Mishnah, and not his Rebbi who taught to him Mikra (Tanach).

אם היה אביו שקול כרבו אביו קודם

(d)

If his father was equal to his Rebbi (in Chachmah), his father comes first.

מה הועיל

(e)

Question: How did [his father's Chachmah] help? (Still, his father brought him to this world, and his Rebbi brought him to the world to come!)

אמר רבי יוסי בי רבי בון בשהיה חצי תלמודו מזה וחצי תלמודו מזה.

(f)

Answer (R. Yosi bei R. Bun): [If his father was equal to his Rebbi, his father comes first] discusses when he learned half from this one, and half from this one.

אבידת אביו שחצי תלמודו ממנו ואבידת אמו גרושה מאביו מי קודם

(g)

Question: His father's Aveidah, from whom he learned half his learning, and the Aveidah of his mother, who was divorced, which comes first? (If they were still married, his father's comes first, for his mother must honor his father.)

אביו הוא שיקדום או עד שיהא כל תלמודו ממנו

1.

Does his father's come first [for he taught him]? Or, is this only if all his learning is from him? (lf not, he may choose which to return first.)

אבידת רבו שחצי תלמודו הימינו ואבידת אמו גרושה מאביו מי קודם

(h)

Question: His Rebbi's Aveidah, from whom he learned half his learning, and the Aveidah of his mother, who was divorced, which comes first? (If they were still married, since his Rebbi's precedes his father's, all the more so it is before his mother's!)

רבו הוא שיקדום או עד שיהא כל תלמודו הימינו.

1.

Does his Rebbi's come first? Or, is this only if all his learning is from him? (lf not, his mother's comes first.)

אבידתו ואבידת אמו ואבידת אביו ואבידת רבו שלו קודם לאביו ואביו לאמו ואמו לרבו

(i)

His Aveidah, and his mother's Aveidah, and his father's Aveidah (he learned half from his father), and his Rebbi's Aveidah - his comes before his father's, and his father's before his mother's, and his mother's before his Rebbi's.

ולא מתניתא היא האיש קודם לאשה להחיות ולהשיב אבידה

(j)

Question: Do we not learn this from our Mishnah [that his father comes before his mother]? A man precedes a woman for sustaining their lives and returning an Aveidah!

סברין מימר בשאין רבו שם אתא מימר לך ואפילו רבו שם.

(k)

Answer: One might have thought that this is when his Rebbi is not there. This [teaching] comes to teach that it is even if his Rebbi is there (and his mother comes before his Rebbi, since his Rebbi taught him only half, we do not say that since the precedence of a man over a woman does not help for his Rebbi, also for his father it does not help - NO'AM YERUSHALMI.)

1.

Note: Alternatively, the Gemara means that from our Mishnah, we would think that his Rebbi comes before his mother, therefore we need to teach unlike this. It says here "this is when his Rebbi is not there..." for parallel structure with the coming answer.

הוא ואמו ורבו ואביו עומדים בשבי הוא קודם לאמו ואמו לרבו ורבו לאביו

(l)

If he, his mother, his Rebbi and his father are in captivity, he comes before his mother, and his mother before his Rebbi, and his Rebbi before his father.

ולא מתניתא היא האשה קודמת לאיש לכסות ולהוציאה מבית השבי

(m)

Question: Do we not learn this from our Mishnah? A woman precedes a man for clothing and to be redeemed from captivity!

סברין מימר בשאין רבו שם אתא מימר לך ואפילו רבו שם.

(n)

Answer: One might have thought that this is when is Rebbi is not there. This [teaching] comes to teach that it is even if his Rebbi is there.

אי זהו רבו

(o)

Question: Which is his Rebbi?

שלימדו חכמה כל שפתח לו תחילה דברי רבי מאיר

(p)

Answer #1: It is the one who taught to him Chachmah, whoever opened for him first. R. Meir says so;

רבי יודה אומר כל שרוב תלמודו ממנו

(q)

Answer #2 (R. Yehudah): It is the one who taught to him most of his learning.

רבי יוסי אומר כל שהאיר עיניו במשנתו

(r)

Answer #3 (R. Yosi): It is the one who enlightened his eyes in his Mishnah.

אתא רבי אבהו בשם רבי יוחנן הלכה כמי שהוא אומר כל שרוב תלמודו הימינו

(s)

(R. Avahu citing R. Yochanan): The Halachah follows the one who says "the one who taught to him most of his learning."

ולמה לא פתר לה כרבי יודה

1.

Question: Why didn't he say "[the Halachah is] like R. Yehudah"?

אית תניי תני ומחליף.

2.

Answer: Some switch the opinions [in the Beraisa].

רבי ליעזר קרע על שפתח לו תחילה [דף יח עמוד ב] שמואל חלץ על שהאיר עיניו במשנתו

(t)

R. Liezer tore [on the death of] the one who opened for him first [like R. Meir's opinion]. Shmuel bared his shoulder [on the death of] the one who enlightened his eyes in his Mishnah.

ומה האיר עיניו במשנתו

(u)

Question: How did that person enlightened [Shmuel's] eyes in his Mishnah?

א"ר יוסי בר' בון מפתח אחד יורד לאמת בית השחי אחד פותח כיון. ומהו אחד יורד לאמת בית השחי שהיה שוחה אמה עד שלא יפתח.

(v)

Answer (R. Yosi bei R. Bun): [A Mishnah in Tamid 3:6 says that] one key [to open the gates of the Heichal], he descends to Amas Beis ha'Shechi, and one he opens straight. [Shmuel did not know] "one, he descends to Amas Beis ha'Shechi." The man explained that he bends an Amah until he can open it.

רבי חנניה הוה מיסתמיך ברבי חייה בר בא בציפרין חמא כל עמא פריי אמר ליה למה כל עמא פריי אמר ליה רבי יוחנן יתיב דרש בבית מדרשא דרבי בנייה וכל עמא פריי מישמעיניה

(w)

R. Chananyah was leaning on R. Chiyah bar Ba in Tziparin. He saw everyone running. [R. Chananyah] said "why is everyone running?" [R. Chiyah] said that R. Yochanan is sitting and expounding in the Beis Midrash of R. Beniyah, and everyone is running to hear him.

אמר בריך רחמנא דחמי לי פירין עד דאנא בחיים וכל אגדתא פשטית ליה חוץ ממשלי וקהלת:

1.

R. Chananyah: Blessed is Hash-m, who showed to me Peros [of my efforts to teach R. Yochanan] in my lifetime! I explained to him every Agada, except for Mishlei and Koheles.

שניהם עומדין בקלון האיש קודם לאשה.

(x)

(Mishnah): If both are destined for sexual exploitation, we redeem the man first.

למה שהאשה דרכה לכן והאיש אין דרכו לכן

(y)

What is the reason? It is because this is normal for a woman [to have Bi'ah with a man], but it is abnormal for a man [to have Bi'ah with a man].

מעשה בי רבי יהושע שעלה לרומי אמרו על תינוק אחד ירושלמי שהיה אדמוני עם יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו מסודרות לו תלתלים והוא עומד בקלון

(z)

A case occurred in which R. Yehoshua ascended to Romi. They told him about a [captive] Yerushalmi boy who was red with beautiful eyes and good appearance, and his locks of hair are braided, and he is standing in disgrace.

והלך רבי יהושע לבודקו כיון שהגיע לפתחו נענה ר' יהושע ואמר לו [ישעי' מב כד] מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים הלא ה' נענה התינוק ואמר לו זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו

1.

R. Yehoshua went to check him. Once he reached his door, R. Yehoshua said to him "Mi Nasan li'Mshisah Yakov v'Yisrael l'Bozezim"? The child [finished the verse] "ha'Lo Hash-m Zu Chatanu Lo v'Lo Avu bi'Derachav Haloch v'Lo Sham'u b'Soraso"!

מיד זלגו עיניו דמעות ואמר מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ שאיני זז מיכן עד שאפדנו ופדאו בממון הרבה ושילחו לארץ ישראל וקרא עליו הפסוק הזה [איכה ד ב] בני ציון היקרים וגו':

2.

Immediately, R. Yehoshua's eyes flowed with tears. He said, I call Heaven and earth to testify that I will not move from here until I redeem him! He redeemed him for a great amount of money, and sent him to Eretz Yisrael, and applied to him the verse "Bnei Tziyon ha'Yekarim..."

4)

THE HEIRARCHY OF IMPORTANCE (Yerushalmi Halachah 5 Daf 18b)

מתני' כהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר ממזר לנתין נתין לגר וגר לעבד משוחרר

(a)

(Mishnah): A Kohen precedes Levi, and a Levi precedes Yisrael, and a Yisrael precedes a Mamzer, and a Mamzer precedes a Nasin (a descendant of the Giv'onim, who converted through trickery; Chachamim decreed that they are like slaves), and a Nasin precedes a convert, and a convert precedes a freed slave.

אימתי בזמן שכולן שוין אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ:

1.

When is this? It is when they are equal in Chachmah, but a Mamzer Chacham precedes a Kohen Gadol ignoramus.

גמ' חכם קודם למלך מלך קודם לכהן גדול כהן גדול קודם לנביא נביא קודם למשוח מלחמה משוח מלחמה קודם לראש משמר ראש משמר קודם לבית אב

(b)

(Gemara): A Chacham precedes a king. A king precedes a Kohen Gadol. A Kohen Gadol precedes a Navi. A Navi precedes the Mashu'ach Milchamah. A Mashu'ach Milchamah precedes the head of the Mishmar (a division of Kohanim; each week, one Mishmar serves in the Mikdash). The Rosh Mishmar precedes the [Rosh] Beis Av (a subdivision of a Mishmar; each day, one Beis Av serves).

בית אב קודם למרכל והמרכל קודם לגיזבר גיזבר קודם לכהן הדיוט כהן הדיוט קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר ממזר לנתין נתין לגר וגר לעבד משוחרר

(c)

The [Rosh] Beis Av precedes a Markal (the one appointed over the Gizbarim). A Markal precedes a Gizbar. A Gizbar precedes a Kohen Hedyot. A Kohen Hedyot precedes Levi, and a Levi precedes Yisrael, and a Yisrael precedes a Mamzer, and a Mamzer precedes a Nasin. A Nasin precedes a convert, and a convert precedes a freed slave.

אימתי בזמן שכולן שוין אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

1.

When is this? It is when they are equal in Chachmah, but a Mamzer Chacham precedes a Kohen Gadol ignoramus.

חכם קודם למלך חכם שמת אין לנו כיוצא בו מלך שמת כל ישראל ראוין למלכות

(d)

A Chacham precedes a king. If a Chacham died, there is no one like him! If a king died, all of Yisrael are proper for kingship.

אמר רבי יוחנן כל אותן ארבעים יום שעשה משה בהר היה למד תורה ומשכחה ובסוף נתנה לו במתנה

(e)

(R. Yochanan): All 40 days that Moshe was on Har Sinai, he learned Torah and forgot it. At the end, it was given to him for a gift.

כל כך למה בשביל להחזיר את הטיפשים.

(f)

Why [did he need to toil] so much [before it was given to him for a gift]? To refute fools (who forget what they learn, and think that they toil for nothing. Moshe shows that this is wrong!)

כד דמך רבי סימון בר זביד עאל רבי הילי ואפטר עלוי [איוב כח א ב] כי יש לכסף מוצא וגו' ברזל מעפר יקח וגו' אילו אם אבדו יש להן חליפין אבל תלמיד חכם שמת מי מביא כיוצא בו

(g)

When R. Simon bar Zavid died, R. Heili ascended and eulogized about him "Ki Yesh l'Kesef Motza... Barzel me'Afar Yikach" - [silver and iron,], if they are lost, they have replacements. If a Chacham died, who will bring like him?!

[שם יב] והחכמה מאין תמצא וגו' ונעלמה מעיני כל חי וגו' אמר רבי לוי מה אם אחי יוסף על שמצאו מציאה יצא ליבם דכתיב [בראשית מב כח] ויצא לבם אנו שאבדנו רבי סימון בר זביד על אחת כמה וכמה.

(h)

"Veha'Chachmah me'Ayin Timatzei... v'Ne'elamah me'Einei Kol Chai..." R. Levi said, Yosef's brothers, when they found a Metzi'ah (their money in their sacks), they were stricken with fear - "va'Yetzei Libam." We, who lost R. Simon bar Zavid, all the more so!

מלך קודם לכהן גדול דכתיב [מלכים א א לג] והרכבתם את שלמה בני וגו'

(i)

A king precedes a Kohen Gadol, for it says "v'Hirkavtem Es Shlomo Beni" (even though Tzadok the Kohen Gadol was there, greater honor was given to Shlomo).

כהן גדול לנביא דכתיב [שם לד] ומשח אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך הקדים צדוק לנתן.

(j)

A Kohen Gadol precedes a Navi - "u'Mashach Oso Sham Tzadok ha'Kohen v'Nasan ha'Navi l'Melech" - he mentioned Tzadok before Nasan.

רבי יונה בשם רבי חמא בר חנינה נביא מכפת ידיו ורגליו ויושב לו בפני כהן גדול ומה טעמא [זכריה ג ח] שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה וריעך היושבים לפניך

(k)

(R. Yonah citing R. Chama bar R. Chaninah): A Navi closes his hands and feet (i.e. does not move, due to humility) in front of a Kohen Gadol. What is the source? "Shma Na Yehoshua ha'Kohen ha'Gadol Atah v'Re'echa ha'Yoshvim Lefanecha...";

יכול היו הדיוטות

1.

Suggestion: Perhaps they were commoners [sitting in front of him]!

תלמוד לומר כי אנשי מופת המה ואין מופת אלא נבואה היך מה דת מר [דברים יג ב] ונתן אליך אות או מופת.

2.

Rejection: It says "Ki Anshei Mofes Hemah." Mofes refers only to Nevu'ah, like it says "v'Nasan Lecha Os Oh Mofes."

נביא קודם למשוח מלחמה משוח מלחמה קודם לראש משמר ראש משמר קודם לראש בית אב ראש בית אב קודם למרכל והמרכל קודם לגיזבר גיזבר קודם לכהן הדיוט כהן קודם ללוי לוי לישראל

(l)

A Navi precedes the Mashu'ach Milchamah. A Mashu'ach Milchamah precedes the Rosh Mismar. The Rosh Mishmar precedes the [Rosh] Beis Av. The [head of a] Beis Av precedes a Markal. A Markal precedes a Gizbar. A Gizbar precedes a Kohen Hedyot. A Kohen Hedyot precedes Levi, and a Levi precedes Yisrael.

לא הוה לוי (הוא) [צ"ל לא הוא ישראל - פני משה]

(m)

Question: (A Mishnah teaches that if a Levi and Yisrael find a Mes Mitzvah, the Yisrael becomes Tamei, and not the Levi.) Is a Levi not [just like] a Yisrael [regarding Tum'ah]?!

אמר רבי אבון בשעת הדוכן שנו.

(n)

Answer (R. Avun): This was taught about the time of the Duchan (the Levi needs to sing in the Mikdash).

אמר רבי אבון [דף יט עמוד א] גר ומומר לעכו"ם מומר קודם מפני מעשה שאירע.

(o)

(R. Avun): If a [Nochri comes to] convert and a Mumar (comes to repent from idolatry), the Mumar comes first, due to an episode that occurred [with "Oso ha'Ish", who was a Talmid of R. Yehoshua ben Perachiyah." He wanted to repent, but R. Yehoshua rejected him, and catastrophe resulted!]

מפני מה הכל רצין אחר הגיורת ואין הכל רצין אחר משוחררת

(p)

Question: Why does everyone pursue [to marry] a female convert, and they do not pursue a freed slave (i.e. they prefer a convert to a freed slave)?

שהגיורת בחזקת משתמרת ומשוחררת בחזקת הבקר

(q)

Answer: It is because a female convert is established to be guarded [from Zenus], and a freed slave is b'Chezkas Hefker (men freely had Bi'ah with her).

ומפני מה הכל רצין אחר העכבר

(r)

Question: Why does everyone pursue [to kill] a mouse?

מפני שעסקו רע עם הבריות.

(s)

Answer: It is because it acts wickedly with people (it ruins everything, even though things like garments, from which it does not benefit).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF