??
 
??
 
??
 
??

1)

PRECEDENCES OF CHACHMAH (Yerushalmi Halachah 5 Daf 19a)

א"ר יוחנן אל תאמין בעבד עד ששה עשר דור [מלכים ב כה כה] בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ויכה את גדליהו במצפה.

(a)

(R. Yochanan): Do not trust a slave until 16 generations - "Ba Yishmael ben Nesanyah ben Elishama mi'Zera ha'Meluchah va'Yakeh Es Rav Gedalyah ba'Mitzpah." (Yishmael was the 16th generation from Yarcha, a Mitzri slave who was freed - Rashi Divrei ha'Yamim 1:2:35.)

ריב"ל אמר ראש וזקן (זקן קודם שאינו ראש אם אינו זקן) [צ"ל ראש קודם לזקן שאינו ראש, כגירסת בה"ג סימן נ"ח]

(b)

(R. Yehoshua ben Levi): A Rosh (head of a Shevet) and a Chacham - the Rosh precedes a Chacham who is not a Rosh.

מה טעמא [דברים כט ט] אתם נצבים היום כולכם וגו' וכתיב [יהושע כד א] ויאסף יהושע את כל זקני ישראל שכמה.

1.

What is the source? "Atem NItzavim ha'Yom Kulchem...", and it says "va'Ye'esof Yehoshua Es Kol Ziknei Yisrael Shechemah."

משה הקדים ראשים לזקינים יהושע הקדים זקינים לראשים

(c)

Implied question: Moshe put Roshim before Zekenim, and Yehoshua put Zekenim before Roshim!

משה על ידי שהיו הכל תלמידיו הקדים ראשים לזקינים יהושע ע"י שלא היו הכל תלמידיו הקדים זקינים לראשים.

(d)

Answer #1: Moshe, since all of them were his Talmidim, he put Roshim before Zekenim. Yehoshua, since not all of them were his Talmidim, he put Zekenim before Roshim. (ALEI TAMAR - indeed, it is proper to put the Rosh first. Yehoshua, amidst his great humility, saw reasons to put the Zekenim first. These reasons did not apply to Moshe.)

משה עד שלא צרך להם בכיבוש הארץ הקדים ראשים לזקנים יהושע על ידי שצרך להם בכיבוש הארץ הקדים זקינים לראשים

(e)

Answer #2: Moshe did not need [Zekenim] to conquer [Eretz Yisrael], so he put Roshim before Zekenim. Yehoshua, since he needed [Zekenim] to conquer [and divide] the land, he put Zekenim before Roshim.

משה ע"י שלא נתייגע בתלמוד תורה הקדים ראשים לזקנים יהושע ע"י שנתייגע בתלמוד תורה הקדים זקנים לראשים

(f)

Answer #3: Moshe did not toil in Talmud Torah (it was given to him for a gift, and in the Midbar he taught everything only once), he put Roshim before Zekenim. Yehoshua, who toiled in Talmud Torah, he put Zekenim before Roshim.

1.

Note: Moshe criticized Yisrael for accepting smaller judges, and not insisting that he, who endured pain for Torah, judge them (Rashi Devarim 1:14, from Sifri)! Hash-m told Moshe "you toiled greatly for Torah" (Vayikra Rabah 31:5)! Perhaps Yehoshua toiled even more, although the words "Moshe did not toil" connote unlike this.

ר' יהושע דסיכנין בשם רבי לוי משה ע"י שצפה ברוח הקודש שעתידין ישראל (להיסתכר) [צ"ל להשתעבד - ככר לאדן] במלכיות וראשיהן עומדין על גביהן הקדים ראשים לזקינים.

(g)

(R. Yehoshua of Sichnin citing R. Levi): Moshe, since he saw with Ru'ach ha'Kodesh that in the future, Yisrael will need to serve the kingdoms, and their leaders will stand over them [to seek their benefit], he put Roshim before Zekenim.

תני הסודרן קודם לפילפלן

(h)

(Beraisa): A Sudran (one who has the Mishnayos and Beraisos are arranged in his mouth), he precedes the Pilpalan (one with sharp analytical skills).

רבי שמואל אחוי דרבי ברכיה בעי אפילו כרבי אמי

1.

Question (R. Shmuel, the brother of R. Berachiyah): Is this even [for a Pilpalan] like R. Ami?

א"ל (מיתבעי מרבי אימי הוא) [צ"ל מה את בעי מרבי אימי הוא הסודרן והוא - נוסח הירושלמי נדפס בסוף הבבלי] הפילפלן

2.

Objection: What do you ask from R. Ami?! He is [the ultimate] Sudran and [the ultimate] Pilpalan!

הדא אמרה משנה קודם למקרא

(i)

Inference: [The Beraisa] teaches that Mishnah comes before Mikra.

ודא מסייעא ליה דתני ר"ש בן יוחי העוסק במקרא מידה שאינה מידה.

(j)

Support: R. Shimon taught that engaging in Mikra is a [good] Midah, but it is not [the greatest] Midah. (Mishnah is greater, and Talmud is even greater.)

ורבנן עבדין מקרא כמשנה.

1.

Rabanan consider Mikra like Mishnah.

רבי שמואל בר נחמן אמר משנה קודם לתלמוד

(k)

(R. Shmuel bar Nachman): Mishnah comes before Talmud.

ומה טעמא [משלי ד ה] קנה חכמה קנה בינה וגו'

1.

What is the source? "Kene Chachmah Kene Vinah..."

רבי יוחנן אמר תלמוד קודם למשנה

(l)

(R. Yochanan): Talmud comes before Mishnah.

ומה טעמא [שם טז טז] קנה חכמה מה טוב מחרוץ

(m)

What is the source? "Keno Chachmah Mah Tov me'Charutz [u'Knos Binah Nivchar mi'Kesef]." (When one has only Chachmah, i.e. Mishnah, it is better than gold. When one has also Binah, i.e. Talmud, Chachmah is not as important, so Chachmah is merely called better than silver.)

מה מקיים רבי יוחנן טעמא דרבי שמואל בר נחמן

1.

Question: How does R. Yochanan explain R. Shmuel bar Nachman's source?

מים בזול ויין ביוקר איפשר לעולם לחיות בלא יין אי איפשר לעולם לחיות בלא מים

2.

Answer: Water is cheap and wine is expensive. [Even so, one first acquires water, for] one can always live without wine, but one can never live without water.

ומה מקיים רבי שמואל בר נחמן טעמא דר' יוחנן

3.

Question: How does R. Shmuel bar Nachman explain R. Yochanan's source?

מלח בזול פילפלין ביוקר איפשר לעולם לחיות בלא פילפלין אי איפשר לעולם בלא מלח.

4.

Answer: Salt is cheap and peppers are expensive. [Even so, salt is more important, for] one can always live without peppers, but one can never live without salt (peppers do not help without salt).

[דף יט עמוד ב] לעולם הוי רץ אחר המשנה יותר מן התלמוד

(n)

One should always run to [review] Mishnah more than Talmud.

הדא דת מר עד שלא שיקע בו (רבי) [צ"ל רבו - פני משה] רוב משניות אבל מששיקע (רבי) [צ"ל בו רבו - פני משה] רוב משניות לעולם הוי רץ אחר התלמוד יותר מן המשנה.

(o)

Limitation: This is before his Rebbi ingrained in him most of the Mishnayos, but once his Rebbi ingrained in him most of the Mishnayos, really, he should run to Talmud more than Mishnah.

דרש רבי שמואל ברי' דרבי יוסי בי רבי בון [משלי כח יא] חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו. חכם בעיניו איש עשיר זה בעל התלמוד ודל מבין יחקרנו זה בעל אגדה.

(p)

(R. Shmuel brei d'R. Yosi bei R. Bun): "Chacham b'Einav Ish Ashir v'Dal Mevin Yachkerenu." One who is a Chacham in his own eyes is rich - this refers to a Ba'al Talmud. An Oni who understands will defeat him - this is a Ba'al Agada. (ALEI TAMAR Pe'ah 2:4 - we learn Halachos from Agados when they do not contradict the Talmud.)

לשנים שנכנסו לעיר ביד זה עשתות של זהב וביד זה פרוטרוט זה שבידו עשתות של זהב אינו מוציא וחיה וזה שבידו פרוטרוט מוציא וחיה.

(q)

A parable for this is two who entered a city. One of them is carrying chunks of gold, and one has small coins. The one carrying chunks of gold cannot spend them (very few people know their value) and [buy food] to live. The one with small coins can spend them and live. (People listen to a Ba'al Agados.)

דרש ר' אחא [שם טז יא] פלס ומאזני משפט לה' מעשהו כל אבני כיס. פלס זה המקרא מאזני זה המשנה משפט זה התלמוד לה' זה התוספת מעשהו כל אבני כיס כולהם נוטלין שכרן מכיס אחד.

(r)

(R. Acha): "Peles u'Moznei Mishpat la'Shem Ma'asehu Kol Avnei Kis" - Peles refers to Mikra. Moznei is Mishnah. Mishpat is Talmud. La'Shem is Tosefta. Ma'asehu Kol Avnei Kis - all of them receive reward from one pouch.

ר' אבא בר כהנא אזל לחד אתר אשכח ר' לוי (יתיב - עלי תמר מוחקו) דרש [קהלת ו ב] איש אשר יתן לו האלהים עושר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטינו האלהים לאכול ממנו כי איש נכרי יאכלנו

(s)

R. Aba bar Kahana went to a place. He found R. Levi expounding "Ish Asher Yiten Lo ha'Elokim Osher u'Nechasim v'Chavod v'Einenu Chaser l'Nafsho mi'Kol Asher Yis'aveh v'Lo Yashlitenu ha'Elokim Le'echol Mimenu Ki Ish Nochri Yochalenu";

עושר זה המקרא נכסים אילו הלכות וכבוד זה התוספת ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה אילו משניות גדולות כגון משנתו של ר' חונה ומשנתו של רבי הושעיה ומשנתו של בר קפרא

1.

Osher is Mikra. Nechasim are Halachos. Kavod is Tosefta. V'Einenu Chaser l'Nafsho mi'Kol Asher Yis'aveh - these are great Mishnayos, like the Mishnah of Rav Huna and the Mishnah of R. Hoshayah and the Mishnah of Bar Kapara;

ולא ישליטינו האלהים לאכול ממנו זה בעל אגדה שאינו לא אוסר ולא מתיר לא מטמא ולא מטהר כי איש נכרי יאכלנו זה בעל התלמוד

2.

V'Lo Yashlitenu ha'Elokim Le'echol Mimenu - this is a Ba'al Agada. He does not forbid, permit, Metamei or Metaher. Ki Ish Nochri Yochalenu - this is a Ba'al Talmud.

קם רבי אבא בר כהנא ונשקיה בראשיה אמר זכיתה מימרינה יקים תזכי מימרינה מיתיב.

3.

R. Aba bar Kahana got up and kissed [R. Levi] on his head, and said "you merited to say this standing [in your youth]. You should merit to say this sitting [in your old age as Rosh Yeshivah expounding to many]!"

ביקשו למנות זקנים מאיכן הן ממנים מטיבריה אמדרומה

(t)

Question: If they want to appoint Chachamim, from where to they appoint - from Tiverya, or from the south [of Eretz Yisrael]?

א"ר סימון [שופטים א ב] יהודה יעלה

(u)

Answer #1 (R. Simon): "Yehudah Ya'aleh" (Yehudah is in the south).

א"ל ר' מנא הדא דת מר למלחמה אבל למנויי [אסתר א יד] רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות.

(v)

Objection (and Answer #2 - R. Mana): That is for war, but for appointment, "Ro'ei Pnei ha'Melech ha'Yoshvim Rishonah ba'Malchus" (in Tiverya they see the Nasi).

ר' יעקב בר אידי בשם ריב"ל מעשה שנכנסו זקינים לעליית בית גדיא ביריחו ויצתה בת קול ואמרה להן יש ביניכם שנים ראויין לרוח הקודש והלל הזקן א' מהן נתנו עיניהן בשמואל הקטן

(w)

(R. Yakov bar Idi citing Reish Lakish): A case occurred in which Chachamim entered the Aliyah of Beis Gadya, and a Bas Kol (voice from Heaven) said "there are among you two who are proper for Ru'ach ha'Kodesh, and Hillel ha'Zaken is one of them." They put their eyes on Shmuel ha'Katan (he is the other).

שוב נכנסו זקנים לעלייה ביבנה ויצתה בת קול ואמרה להן יש ביניכם שנים ראוין לרוח הקודש ושמואל הקטן אחד מהן נתנו עיניהם באליעזר בן הורקנוס והיו שמיחים על שהסכימה דעתן לדעת רוח הקודש.

(x)

Later, Chachamim entered the Aliyah in Yavneh, and a Bas Kol said "there are among you two who are proper for Ru'ach ha'Kodesh, and Shmuel ha'Katan is one of them." They put their eyes on Eliezer ben Hurkenus, and they were happy that [the first time] they concurred with Ru'ach ha'Kodesh.

2)

PRIORITIES OF HONOR

אילין (דבר פזי ודבר) [צ"ל דבי ר' פזי ודבי ר' - עלי תמר] הושעיה הוו עלין ושאלין בשלמיה דנשייא בכל יום והוון אילין (דרבי) [צ"ל דבי ר' - עלי תמר] הושעיה עלין קדמאי

(a)

People of R. Pazi's house and of R. Hoshayah's house used to ascend and greet the Nasi every day. People of R. Hoshayah's house used to go first;

אזלון אילין (דבר) [צ"ל דבי ר' - עלי תמר] פזי ואיתחתנון בנשיאותא אתון בעון מיעול קדמי אתון ושאלון לרבי אימי

1.

People of R. Pazi's house married into the Nasi's family. [Due to this] they wanted to greet the Nasi first. They asked R. Ami;

[שמות כו ל] והקמות את המשכן כמשפטו וכי יש משפט לעצים

2.

(R. Ami) Question: "Va'Hakemosa Es ha'Mishkan k'Mishpato" - is there a proper way for [how to erect] wood?!

אלא אי זה קרש זכה לינתן בצפון יינתן בצפון בדרום יינתן בדרום.

3.

Answer: Rather, a board that merited to be put in the north will [always] be put in the north. [One that merited to be put] in the south will be put in the south. (R. Hoshayah's house will continue to go first.)

תרתין זרעין בציפרין בלווטייה ופגנייא הוו עלין ושאלין בשלמיה דנשייא בכל יום והוון בלווטייא עלין קדמאין ונפקי קדמאי אזלון פגנייא וזכון לאורייתא אתון בען מיעול קדמאי אישתאלת לרשב"ל שאלה רשב"ל לרבי יוחנן

(b)

Two families in Tziporin, Balvatiya and Pagniya, used to ascend and greet the Nasi every day. Balvatiya used to go first and leave first. Pagniya merited [greatness] in Torah. [Due to this] they wanted to greet the Nasi first. They asked Reish Lakish, and Reish Lakish asked R. Yochanan.

עאל ר' יוחנן ודרשה בבית מדרשא דרבי בנייה אפי' ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

1.

R. Yochanan rose and expounded in the Beis Midrash of R. Benayah - even a Mamzer Talmid Chacham and a Kohen Gadol Am ha'Aretz, the Mamzer Talmid Chacham comes before the Kohen Gadol Am ha'Aretz.

סברין מימר ליפדות ולהחיות ולכסות הא לישיבה לא

2.

Assumption: They thought that this is to redeem, sustain and clothe, but not for sitting [in the esteemed place].

א"ר אבון אף לישיבה

3.

Rebuttal (R. Avun): It is even for sitting.

ומה טעמא [משלי ג טו] יקרה היא מפנינים ואפילו מזה שהוא נכנס לפני ולפנים:

4.

What is the source? We learn from "Yekarah Hi mi'Peninim" (Torah is dearer than pearls), and even [dearer] than [a Kohen Gadol] who enters Lifnai v'Lifnim (the Kodesh ha'Kodoshim).

הדרן עלך פרק כהן משיח שחטא

וסליקא לה מסכתא דהוריות וכוליה סידרא דנזיקין

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF