1)

COLLECTION OF PARNASAH (Yerushalmi Perek 5 Halachah 3 Daf 28a)

מהו לגבות פרנסה מן המשועבדין.

(a)

Question: Can Parnasah (an orphaned daughter receives a 10th of the estate when she marries) be collected from Meshubadim?

אמר רבי זעירא רבי יוחנן לא גבי.

(b)

Answer #1 (R. Ze'ira): R. Yochanan does not collect [it from Meshubadim].

מאן גבי ר' חנינה ור' אילאי גבי.

(c)

Answer #2: Who collects [it from Meshubadim]? R. Chaninah and R. Ila'i do.

רבי יסא איתפקד מדל דיתמין והוו תמן בעיין פרנסה. אעיל עובדא קומי ר' אלעזר וקומי ר' שמעון בן יקים.

(d)

An estate of orphans was deposited with R. Yosa. There were [girls] who needed Parnasah. The case came in front of R. Elazar and in front of R. Shimon ben Yakim;

אמר רבי שמעון בן יקים לא מוטב שיתפרנסו מן של אביהן ולא מן הצדקה.

1.

R. Shimon ben Yakim: Is it not better that they be financed from their father, than to be financed from Tzedakah?!

[דף כח עמוד ב] אמר ליה רבי לעזר רבי אילו יבואו לפני רבותינו נוגעין בו ואנו עושין בו מעשה.

2.

R. Lazar (to R. Shimon ben Yakim): Rebbi - if this would come in front of our Rebbeyim, they would not touch it (they were unsure whether or not Parnasah is collected from Metaltelim). Will we do an action?!

אמר ר' יסא אנא יהיב ואי קמון יתמין ועררין אנא יהיב לון.

3.

R. Yosa: I will give to them - if the [male] orphans will protest, I will give to them [from my money, the amount that I gave to the daughters].

אפילו כן חמון ולא עררון.

i.

Even so, they saw and did not protest.

גזר דין נפק ציפור בת אבשלום. רבי סימון ורבי יעקב בר אידי בשם ר' שמעון בר בא אנא ורבותינו גבינו לה מן המטלטלין כמנהג מקומה.

(e)

A ruling went out about Tzipor bas Avshalom. R. Simon and R. Yakov bar Idi citing R. Shimon bar Ba said 'I and Rabanan collected for her from Metaltelim, like the custom of her place.'

רב הוה כתיב לרבי עברון על דעתיה דר' חייה רבה והוה ר' חייה כתיב ביני שיטייא עמדו היתומין ומכרו גובין מן הפרנסה ואין גובין מן המזונות. עמדו ושיעבדו

(f)

Rav wrote to Rebbi 'I do not understand the intent of R. Chiyah Ruba. R. Chiyah Ruba had written between the lines [of Rebbi's ruling,] 'if [the male] orphans sold [the property] to others, we collect [for the daughters, from the buyers] for Parnasah, but not for food' [and in between, R. Chiyah wrote] 'if they were Meshabed the property';

השיעבוד הזה איני יודע מהו.

1.

Question (Rav): I do not know what is this Shibud [that he discusses]!

תנא לוי אחד שיעבוד האב ואחד שיעבוד הבן גובין מן הפרנסה ואין גובין מן המזונות.

(g)

Answer (Levi - Beraisa): Whether the father was Meshabed, or the son was Meshabed, we collect for Parnasah, but we do not collect for food. (We explained this like HAGAHOS R. DINAR.)

אמר רבי אבא לית כאן בשיעבוד האב אלא בשיעבוד הבן.

(h)

(R. Aba): [The correct text of Levi's Beraisa] does not discuss Shibud of the father, rather, [only] Shibud of the son.

אם בשיעבוד האב. אם בחיי האב אינו גובה לא כל שכן לאחר מיתת האב.

1.

If the father was Meshabed - if in his lifetime we do not collect [for Parnasah, other than what he specifies], and all the more so after the father died!

רבי חמא בר עוקבה בשם ר' יוסי בר חנינה נישאו הבנות אלמנה ניזונת מהן.

(i)

(R. Chama bar Ukvah citing R. Yosi bar Chaninah): [If a man died and left a widow and daughters,] if the daughters married [and brought Parnasah to their husbands], the widow is fed from them.

רבי (בא בדידיה. ורבי יודה בדידיה. דאחתיה) [צ"ל יוסי כדידיה דאמר ר' יהודה בן אחותו - קרבן העדה] דר' יוסי בר חנינה בשם ר' יוסי בי רבי חנינה אפילו מתו אלמנה ניזונות מהן.

1.

This is like R. Yosi [bar Chaninah]'s opinion, for R. Yehudah, the nephew of R. Yosi bar Chaninah said in the name of R. Yosi bar Chaninah, even if the daughters died, the widow is fed from them (Parnasah that they brought to their husbands).

בני בנים מה הן.

(j)

Question: (It was enacted that a man must feed his young children.) What is the law of grandchildren (must one feed young grandchildren)?

רבי מנא אמר בני בנים הרי הן כבנים.

(k)

Answer #1 (R. Mana): Grandchildren are like children.

רבי יוסי אמר אין בני בנים כבנים.

(l)

Answer #2 (R. Mana): Grandchildren are not like children.

ר' שמואל בריה דר' יוסי בי רבי בון ורבי מתנייה הוון יתבין סברין מימר היא בני בנים שכאן. היא בני בנים של הלן.

(m)

R. Shmuel brei d'R. Yosi bei R. Bun and R. Masniyah were sitting. They wanted to say that just like [they argue about] grandchildren here, they argue about grandchildren there (whether or not we take from them to feed the widow and daughters).

אמר לון רבי יוסי בי ר' בון בני בנים קפצה עליהן ירושת תורה.

(n)

Rejection (R. Yosi bei R. Bun): Grandchildren, Torah inheritance came upon them. (They are in place of their fathers; all agree that obligations on their fathers are on them. HAGAHOS R. DINAR - however, Chachamim decreed that one must feed his children. Perhaps they did not enact for grandchildren!)

2)

MESHIV AVEIDAH DOES NOT SWEAR (Yerushalmi Perek 5 Halachah 3 Daf 28b)

תמן תנינן מנה לאבא בידך אין לו בידי אלא חמשים דינרין פטור. מפני שהוא כמשיב אבידה.

(a)

(Mishnah): If one said 'you have a Maneh (100 Dinarim) of my father', and he answered 'I have only 50 Dinarim of him', he is exempt (from Shevu'as Modeh b'Miktzas), for he is like one who returns an Aveidah (he could have denied everything, for the son does not really know).

אמר ר' לעזר תקנה תיקנו בו כדרך שתיקנו במציאה.

(b)

(R. Elazar): They made an enactment just like they enacted for a Metzi'ah;

דתנינן המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם.

1.

(Mishnah): One who finds a Metzi'ah does not swear, due to Tikun ha'Olam.

אמר ר' בא מתניתא בשאמר לו שני שוורין מצאת לי. אבל אם אמר לו שני שוורים מצאתי לך והחזרתי לך את שניהן. והוא אומר לו לא החזרתה לי אלא אחד לא בזה תיקנו.

(c)

(R. Aba): Our Mishnah discusses when he said to him 'you found two oxen of mine' [and the finder says that he found only one], but if he said to him 'I found two oxen for you, and I returned both of them to you', and he said 'you returned to me only one', they did not enact in this case.

ר' פדת בשם רבי יוחנן בזה תקנו אבל בראשונה דבר תורה היא.

(d)

(R. Pedas citing R. Yochanan): They enacted in this case, but in the first case (when they argue about what he found), mid'Oraisa [he is exempt].

כהדא דתני יכול אמר לו שני שוורים מצאת לי והוא אמר לא מצאתי אלא אחד יכול יהא חייב.

(e)

Support (Beraisa) Suggestion: If he said 'you found two oxen of mine', and he says 'I found only one', perhaps he is liable!

תלמוד לומר [ויקרא ה כב] או מצא אבידה וכחש בה. פרט לזה שלא כיחש.

1.

Rejection: It says "Oh Matza Aveidah v'Chichesh Bah" - this excludes this one, who did not deny [a Vadai claim].

אבל אם אמר לו עומד הייתי בראש גגי וראיתיך מושך שני שוורים קשורים. שני שוורים קשורים משכתי לי והוא אומר לא משכתי אלא אחד לא בזה תיקנו.

2.

However, if he said 'I was standing on top of my roof, and I saw you pull two tied oxen. You pulled two tied oxen for me', and he says 'I pulled only one' they did not enact in this case (he must swear, for it is a Vadai claim).

ודכוותה עומד הייתי על אבא בשעת מיתתו וטענך מנה והודיתה לו. והוא אומר לא הודיתי אלא חמשים לא בזה תיקנו:

3.

And similarly, [if one said] 'I was standing by my father at the time he died, and he claimed a Maneh from you and you admitted to him', and he says 'I admitted to him only 50', they not enact in this case (he must swear, for it is a Vadai claim).