1)

TOSFOS DH v'Chen Beitzah she'Noldah b'Yom Rishon

תוספות ד"ה וכן ביצה שנולדה ביום ראשון

(SUMMARY: Tosfos explains that we do not switch the opinions in our Mishnah.)

פי' לא הודו לו שתאכל אפילו בשני דקדושה אחת היא

(a)

Explanation: Chachamim did not agree [with R. Yehudah] that one may eat it, even on the second day, for it is one Kedushah.

ובריש ביצה (דף ג.) דפריך למאן דגזר ביצה משום משקין שזבו קשה דר' יהודה דהכא אדרבי יהודה דפ' חבית (שבת קמג.)

(b)

Reference: In Beitzah (3a) it asks according to the opinion that decrees an egg [laid on Yom Tov] due to liquids that flowed [out of solids], we ask R. Yehudah's opinion here against his opinion in Shabbos (143a);

דתנן ר' יהודה אומר אם לאוכלין היוצא מהן מותר ומשני אמר ר' יוחנן מוחלפת השיטה

1.

In the Mishnah, R. Yehudah says that [if Peros] were destined to be eaten, liquids that flow from them are permitted. (If so, there is no reason to forbid the egg!) R. Yochanan answered that the opinions must be switched.

צריך לומר ההיא דחבית מחליף דהך דהכא אם היה מחליף לא היה מרויח כלום דרבנן מחמירי טפי

2.

Explanation: We must say that he switches the opinions in the Mishnah in Shabbos, for if he would switch the opinions here, this would not help at all, for Rabanan are more stringent!

והא דאמר רבי יוחנן בפ' חבית (דף קמג:) הלכה כר' יהודה היינו לפי מה שהיתה המשנה שנויה

i.

Explanation: R. Yochanan said in Shabbos (143b) that the Halachah follows R. Yehudah. This is according to the way the Mishnah was taught (not according to R. Yochanan's reversal of the opinions).

כדאמר בהגוזל עצים (ב''ק ד' צו:) ולמאי דאפכיתו ותניתו הלכה כר''מ

ii.

Support: It says like this in Bava Kama (96b) "according to how you reverse the opinions and teach [the Mishnah], the Halachah follows R. Meir."

ובלאו הכי אין סברא להפוך כאן כל הבבות ואין להאריך

3.

Support: It is unreasonable to switch the opinions in all the clauses [in our Mishnah. Rather, surely R. Yochanan switches the opinions in the Mishnah in Shabbos.] It is not proper to elaborate.

2)

TOSFOS DH Modim Chachamim l'R. Eliezer

תוספות ד"ה מודים חכמים לר' אליעזר

(SUMMARY: Tosfos asks that Chachamim hold the opposite of how we hold.)

תימה דסברת חכמים הפוכה ממה דקי''ל כרב דפסיק לעיל כד' זקנים דשבת וי''ט ב' קדושות הן

(a)

Question: Chachamim's opinion is opposite of how we rule, like Rav, who ruled above like four Chachamim that Shabbos and Yom Tov are two Kedushos;

ובב' ימים טובים של ר''ה קי''ל נמי כוותיה דנולדה בזה אסורה בזה והיינו אפכא מסברת חכמים

1.

Also regarding the two days of Yom Tov of Rosh Hashanah, we hold like [Rav], that if it was laid on one day, it is forbidden on the other day. This is the opposite of Chachamim's reasoning! (Keren Orah - the Yerushalmi answers that R. Yehudah holds that the two days of Rosh Hashanah are due to Safek, but Yom Tov and Shabbos are one Kedushah. Chachamim hold that the two days of Rosh Hashanah are not due to Safek. They are one Kedushah. Compared to Shabbos, Yom Tov is considered a weekday.)

3)

TOSFOS DH Iy Atem Modim Li she'Im Ba'u Edim v'Chulei

תוספות ד"ה אי אתם מודים לי שאם באו עדים כו'

(SUMMARY: Tosfos explains the relevance of the argument according to Rabah.)

תימה לרבה דאמר בפ''ק דביצה (דף ה.) מתקנת רבי יוחנן בן זכאי שהתקין שיהו מקבלין עדות החדש כל היום כולו ביצה שרי

(a)

Question: According to Rabah, who said in Beitzah (5a) that due to R. Yochanan ben Zakai's enactment that [after the Churban] we accept testimony about [the new moon, to be Mekadesh] Rosh Chodesh the entire day, an egg is permitted [on the second day of Rosh Hashanah].

וכי לא נחלקו ר' יוסי ור' יהודה אלא בזמן שבהמ''ק קיים ולא לדורות

1.

[Will he say that] R. Yosi and R. Yehudah argued only while the Mikdash stands, but not for all generations?!

וי''ל דנפקא מינה אף על גב דפליגי בא''י בזמן שבהמ''ק קיים כדמשמע לישנא דקתני שהיה ירא שמא תתעבר

(b)

Answer: [Even nowadays their argument] is relevant. Even though they argue about the law in Eretz Yisrael while the Mikdash stands, like the words connote "he was afraid lest [Elul] be Me'ubar (30 days)"... (This connotes that he will find out that day itself. This was not possible in Chutz la'Aretz!)

מ''מ נפקא מינה פלוגתייהו גבי לאחר חורבן לבני בבל דהא דקאמר רבה מתקנת ריב''ז ביצה שריא היינו דוקא לבני א''י כדקתני התם בהדיא הא לן והא להו

1.

Even so, it is relevant also after the Churban for people in Bavel. Rabah's teaching that due to R. Yochanan ben Zakai's enactment, an egg is permitted, this is only for people of Eretz Yisrael, like it teaches there explicitly "this is for us, and this is for them";

לפי שיש להם היכירא שנשתנה להן המנהג אחר חורבן שהיו מקבלים עדות כל היום

2.

This is because they (in Eretz Yisrael) have an indication that matters changed after the Churban, that [now] they accept testimony the entire day;

אבל לבני בבל שלא נשתנה להם המנהג דלעולם עושין ב' ימים ביצה אסורה

3.

However, for people in Bavel, there was no change, for they always observe two days [of Rosh Hashanah, so] an egg is forbidden;

דכמו שבזמן שבהמ''ק קיים היה נחשב להם ב' ימים קדושה אחת הוא הדין לאחר חורבן דאין ניכר להם שום שינוי בין קודם חורבן בין לאחר חורבן

i.

Just like while the Mikdash stood, the two days were considered one Kedushah, the same applies after the Churban, for no change is evident to them between before the Churban and after the Churban.

והא דקאמר לקמן וכן היה רבי יוסי אוסר בשני ימים טובים של גליות ומפרש רבא דה''ק וכן היה רבי יוסי אוסר בשני ימים טובים של ר''ה בגולה

(c)

Consequence: It says below (39b) "and so R. Yosi forbade the two days of Yom Tov of Chutz la'Aretz", and Rava explains that it means "and so R. Yosi forbade the two days of Yom Tov of Rosh Hashanah in Chutz la'Aretz"...

לאו היינו אליבא דרבה דלדידיה עיקר פלוגתייהו בהכי

1.

This is not according to Rabah, for according to Rabah, their argument is primarily about this! (They argue also about while the Mikdash stood, but this is not so relevant.)

אלא רבא לטעמיה דאמר פ''ק דביצה (דף ה:) אף מתקנת ריב''ז ואילך ביצה אסורה

2.

Rather, Rava teaches like he taught elsewhere. In Beitzah (5b), he said that also after R. Yochanan ben Zakai's enactment, an egg is forbidden;

דמי לא מודה ריב''ז שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה פירוש סמוך לחשיכה כל כך שאין שהות ביום כדי לקבל עדות שנוהגין היום קדש ולמחר קדש שאע''פ שיודעין שלא יקדשוהו היום

i.

Doesn't R. Yochanan ben Zakai agree that if witnesses came after Minchah, i.e. so close to dark that there is not time in the day to accept their testimony, that we conduct [the rest of] the day in Kedushah, and also the next day with Kedushah, even though we know that they will not be Mekadesh it today?!

אלמא קדושה אחת היא אע''פ (הגהת בארות המים) שבטלה תקנתא ראשונה אחר חורבן שהיו מקבלין עדות החדש כל היום מסתמא לא בטלה לגמרי דבסמוך לחשיכה אין פנאי לקבל עדות ונוהגין אותו היום קדש כו'

3.

Inference: It is one Kedushah. Even though the first enactment was Batel after the Churban, for they accepted testimony the entire day, presumably, it was not totally Batel. If it is so close to dark that there is no time to accept testimony, we conduct the day with Kedushah...

ורש''י ורבינו חננאל פירשו שם כל אחד ואחד לפי שיטת גירסתו (מכאן מעמוד ב) ול''נ

(d)

Remark: Rashi and R. Chananel each explained there according to his text. They are not correct. (In Beitzah 5b, Tosfos says that Rashi explained that the new enactment was only to count the days of the month from the second day. The enactment to conduct both days with Kedushah still applies. R. Chananel's text says that surely R. Yochanan ben Zakai agrees that if witnesses did not come, we conduct both days with Kedushah.)

39b----------------------------------------39b

וא''ת נהרדעי דאמרי התם ביצה מותרת דלא חיישינן דילמא עברוה לאלול כמאן סברוה

(e)

Question: Chachamim of Neharde'a, who say there (6a) that an egg is permitted, and they are not concerned lest they were Me'abar Elul, like whom do they hold?

דלר' יהודה אפילו אי עברוה לא הוי קדושה אחת ואי כרבי יוסי הא קאסר הכא

1.

According to R. Yehudah, even if they were Me'abar it, it is not one Kedushah (so an egg is permitted on the second day). If it is like R. Yosi, he forbids here!

וי''ל דנהרדעי סברי דלעולם בבבל ביצה שריא אפילו בתקנה ראשונה

(f)

Answer: Neharde'ei hold that an egg is always permitted in Bavel, even according to the first enactment;

דדוקא במקום ב''ד אי עברוה לאלול חשיב קדושה אחת אבל שלא במקום ב''ד דעבדי לעולם שני ימים הוו שתי קדושות דאזלינן בתר רוב שנים שאינן מעוברות

1.

Only in a place of Beis Din [that accepts testimony of Rosh Chodesh], if they were Me'abar Elul it is one Kedushah, but not in a place of Beis Din, where they always do two days, they are two Kedushos, for we follow the majority of years, which are not Me'ubar;

כדאמרינן במס ר''ה (דף כא.) לענין יום הכפורים שאין עושין אלא יום אחד

i.

This is like we say in Rosh Hashanah (21a) regarding Yom Kipur, that we do only one day.

ואף על גב דרבי יוסי סבר אפילו בבבל קדושה אחת הוו כדאמר ומודה רבי יוסי בשני ימים טובים של גליות משמע דבשני ימים טובים של ר''ה הוו קדושה אחת

(g)

Implied question: R. Yosi holds that even in Bavel, it is one Kedushah, like it says "and R. Yosi agrees about the two days of Yom Tov of Chutz la'Aretz" - this implies that [he holds that] the two days of Yom Tov of Rosh Hashanah are one Kedushah!

נהרדעי לא סבירא להו בהא כרבי יוסי

(h)

Answer: Regarding this, Neharde'ei do not hold like R. Yosi.

4)

TOSFOS DH Iy Mishkachas Lehu Lo Teima Lehu

תוספות ד"ה אי משכחת להו לא תימא להו

(SUMMARY: Tosfos discusses when one must wait after Yom Tov bi'Chdei she'Ya'asu.)

רש''י פסק דבדבר הניצוד או הנלקט ביו''ט ראשון של גליות דממתין בי''ט שני בכדי שיעשו ושרי דודאי קי''ל בשני י''ט של גליות דשתי קדושות הן כדמוכח הכא

(a)

Opinion #1: Rashi rules that something trapped or detached on Yom Tov Rishon of Chutz la'Aretz, he waits on Yom Tov Sheni bi'Chdei she'Ya'asu (the time to do so, in this case to trapped or detached) and it is permitted, for surely the two days of Yom Tov of Chutz la'Aretz are two Kedushos, like is proven here;

ובפרק קמא דביצה (ד' ד:) נמי פסקינן נולדה בזה מותרת בזה אלמא דשתי קדושות הן

1.

Also in Beitzah (4b) we rule that if it was laid on this day (Yom Tov Rishon), it is permitted on this (Yom Tov Sheni). This shows that they are two Kedushos.

והא דפסיק רב פפא הלכתא בריש אין צדין (שם ד' כד:) דנכרי שהביא דורון לישראל כו' ולערב בכדי שיעשו

(b)

Citation: Rav Papa ruled in Beitzah (24b) that if a Nochri brought a gift to a Yisrael [on Yom Tov Rishon [it is forbidden,] and at night bi'Chdei she'Ya'asu;

פי' בקונטרס דהיינו לערב די''ט ראשון ומותר ממה נפשך דאי יום ראשון קדש יום שני חול

(c)

Explanation (Rashi): At night after Yom Tov Rishon it is permitted no matter what you will say. If the first day was Kodesh, the second day is Chol.

דהא שרינן ביצה וצבי הניצוד בי''ט ראשון לאוכלו בי''ט שני

(d)

Source #1: We permit an egg [laid] and a deer trapped on Yom Tov Rishon, to eat it on Yom Tov Sheni.

ולקמן נמי גבי הנהו גננא דשרי להו רבינא לאורתא לאורוחי ביה לאלתר

(e)

Source #2: Below (40a), Ravina permitted gardeners to smell immediately at night [myrtle that Nochrim detached on Yom Tov Sheni];

אלמא קסבר דכי בעינן בכדי שיעשו היינו מי''ט ראשון דטעם בכדי שיעשו מפרש הקונטרס באין צדין (שם ד' כד.) כדי שלא יהנה ממלאכת י''ט

1.

He holds that we require bi'Chdei she'Ya'asu, i.e. after Yom Tov Rishon. Rashi (Beitzah 24a) explains that the reason for bi'Chdei she'Ya'asu is so one will not benefit from Melachah of Yom Tov.

ולפי טעם זה ודאי יש להתיר לעי''ט ראשון בכדי שיעשו דמה נפשך לא יהנה ממלאכת יו''ט כדפי'

2.

Consequence #1: Based on this, surely we permit the night after Yom Tov Rishon bi'Chdei she'Ya'asu, for in any case he does not benefit from Melachah of Yom Tov, like I explained.

ולפי זה נמי אין צריך להמתין כשיעור שילך ויצוד ויביא ויתלוש ויביא אלא שיעור תלישה לבד שהוא ברגע אחד קטן דאז לא יהנה ממלאכת י''ט

3.

Consequence #2: Also, according to this he need not wait the time to go, trap and bring, or to detach and bring, rather, only the time to detach, which is a small moment, for then he does not benefit from Melachah of Yom Tov;

ודוקא בדבר הנעשה בשביל ישראל צריך להמתין בכדי שיעשו אבל בפירות הנושרין או שעשה הנכרי בשביל עצמו אין צריך בכדי שיעשו

4.

Consequence #3: Only something that was done for a Yisrael, one must wait bi'Chdei she'Ya'asu, but Peros that fell [off the tree by themselves], or a Nochri did it for himself, one need not wait bi'Chdei she'Ya'asu;

כדאמר בשבת בפ' שואל (ד' קנא.) אם רוב נכרים בעיר במוצאי שבת רוחץ בה מיד

i.

Source: It says in Shabbos (151a) that if a city is mostly Nochrim, on Motza'ei Shabbos one may bathe (in a bathhouse) immediately.

ומבשל בשבת דאמר בשוגג יאכל (שבת ד' לח.) אע''ג דנהנה ממלאכת שבת

(f)

Implied question: If one cooked on Shabbos, it says that if he was Shogeg, one may eat it (Shabbos 38a), even though he benefits from Melachah of Shabbos!

כיון דמילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן

(g)

Answer: Since it is not common, Chachamim did not decree.

ובה''ג מפרש דצריך להמתין עד מוצאי יו''ט בכדי שיעשו וטעם כדי שיעשו יש לפרש משום שמא יאמר ישראל לנכרי לעשות ביום טוב כדי שיאכל לאלתר במוצאי יום טוב

(h)

Opinion #2 (Bahag): One must wait until Motza'ei Yom Tov bi'Chdei she'Ya'asu. The reason for bi'Chdei she'Ya'asu is lest one tell a Nochri to do for him on Yom Tov, so he will eat immediately on Motza'ei Yom Tov;

וזה אין שייך אלא בדבר הנעשה בשביל ישראל כדמשמע נמי בפרק שואל (שם ד' קנא.)

1.

This applies only to something done for Yisrael, like it connotes in Shabbos (151a).

וההיא בר טביא מיירי באיתציד מאליו על ידי שהיו מצודות פרוסות מערב יום טוב ולא נכרי שהביא דורון לישראל הוה

(i)

Explanation: The deer [discussed] was trapped by itself, through traps set from before Yom Tov. It was not a gift that a Nochri brought for Yisrael;

ורבינא דשרי לאורוחי ביה לאלתר

(j)

Implied question: Why did Ravina permit smelling immediately?

שמא (מכאן מדף הבא) לית ליה בכדי שיעשו כלל אפילו בי''ט ראשון

(k)

Answer #1: Perhaps he does not hold [that there is a decree to wait] bi'Chdei she'Ya'asu even after Yom Tov Rishon.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF