עירובין דף קה. א

הכל נכנסים בהיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאה וכו', מי עדיף שיכנס מהאנשים דלהלן?

כהנים טמאים / בעלי מומים ישראלים טהורים / תמימים
לתנא דברייתא לא יכנסו יכנסו
לתני רב כהנא יכנסו לא יכנסו

מהאנשים דלהלן מי עדיף שיכנס?

טמאים בעלי מומין
לרב חייא בר אשי בשם רב נכנס - דהותר בעבודת צבור לא יכנס
לר' אלעזר לא נכנס נכנס - דהותר באכילת קדשים

מה סברת רבנן ומה סברת ר"ש בדינים דלהלן?

הבא בדרך בע"ש, והחשיך לו חוץ לתחום נפסקה לו נימא של כינור במקדש
לרבנן לא יכנס אפי' בריחוק אמה אחת - חומרא לרבנן קושרה - קולא
לר"ש אפי' תוך ט"ו אמה לתחום יכנס - קולא לר"ש עונבה - חומרא [1]
-------------------------------------------------

[1] ומפרש ר"ש בסוגיין את טעמו, ואומר, דדוקא עניבה שרי דלא אתי בה לידי חיוב חטאת, אבל קשירה דאתי בה בעלמא לידי חיוב חטאת לא שרו רבנן אפי' במקדש. וה"ק ר"ש במשנה: דאע"ג שלגבי איסור תחומין אני מיקל יותר מרבנן - שם טעמי משום ש"כל מקום שהתירו לכך חכמים משלך נתנו לך", וגם שם משלך נתנו לך כיון שאין המודדים ממצים את המדה, (ולא משום שאני מיקל באיסורי דרבנן). משא"כ כאן בשאר דברים שנאסרו משום שבות, בזה אני מחמיר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף