ERUVIN 19 (8 Elul) - Dedicated in memory of Esther Miryam bas Harav Chaim Zev and her husband Harav Refael Yisrael ben Harav Moshe (Snow), whose Yahrzeits are 7 Elul and 8 Elul respectively. Sponsored by their son and daughter in law, Moshe and Rivka Snow.

עירובין דף יט. א

האם הרשעים מצדיקים עליהם את הדין בעולם הבא?

פושעי ישראל פושעי אומות העולם
לריש לקיש מצדיקים [1] אינם מצדיקים [2]
לרב כהנא מצדיקים מצדיקים [3]

עירובין דף יט: א

מה צדדי הספק בדרך תיקון הפרצה בין הדיומדין ביותר מעשר אליבא דר' מאיר,
או יותר מי"ג אמה ושליש אליבא דר' יהודה?

להוסיף פשוטין להאריך בדיומדין
לר'
מאיר
דכן הזכיר ר"מ במשנה שיוסיף בפשוטין -
ומשום שיש בהוספת הפשוטין היכר
דסוף סוף אין כאן פירצת עשר אמות
לר'
יהודה
דאולי יש כאן חסרון דאתי אוירא
דהאי גיסא וכו'
דלא הזכיר ר"י במשנה שיוסיף בפשוטין -
ומשום שיש בהארכת הדיומדין היכר

היה אחד מן הדיומדין אבן כדלהלן, האם מהני?

אבן מרובעת אבן עגולה
לר' שמעון בן אלעזר מהני [4] לא מהני [5]
ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה מהני מהני

מה פשוט לאביי דהוי דיומד ובמה מבעיא ליה?

חיצת הקנים -
קנה קנה פחות מג'
גורדיתא דקני -
שמחוברים למטה ולמעלה פרודים
ללישנא קמא מבעי ליה [6] זה הוא דין הברייתא דמהני
לאיכא דאמרי פשיטא דמהני דהוא בצורת דיומד מבעי ליה כיון שאין לה צורת דיומד
-------------------------------------------------

[1] כן אמרו ר' ירמיה בן אלעזר ור' יהושע בן לוי שהפושעים מצדיקים עליהם את הדין בעולם הבא.

[2] הכי דריש ר"ל, לקרא (ישעיה סו:כד) "ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי" וגו', מזה שנאמר הפושעים בלשון הווה ש"מ שהם עדיין ממשיכים לפשוע, והיינו מה דאמר ר"ל עוד ש"רשעים אינם עושים תשובה אפי' על פתחו של גיהנם" - והעמידה הגמ' את דבריו אלה בפושעי אומות העולם.

[3] רב כהנא הקשה על ר"ל שאין לדייק מהפסוק שאמר "הפושעים בי" - שהכוונה שפושעים והולכים בלשון הווה, כי לשון זו שייכת גם על לשון עבר, וא"כ י"ל שדברי ר' ירמיה ור' אלעזר שהרשעים מצדיקים עליהם את הדין נאמרו על כלל הפושעים בין מישראל ובין מאומות העולם.

[4] ובאופן שאם יחלקנה יהיה בה אמה לכאן ואמה לכאן.

[5] דלא אמרינן תרי רואין, כלומר דלא אומרים גם רואין כל שאילו תחקק יש בה אמה על אמה, ושגם רואין כל שאם תחלק יש בה אמה לכאן ואמה לכאן, אלא רק חד רואין.

[6] האם אמרינן שהקולא בדיומדין שמהני אפי' בפרוץ מרובה, היא דוקא במחיצה טובה, ולא שע"י לבוד.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף