עירובין דף ד. א

במה נחלקו ת"ק ורשב"ג בשיעור האמה?

אליבא דת"ק אליבא דרשב"ג
לאביי כל אמות בנות ששה,
וסוכה ומבוי עצבות וכלאים שוחקות
רק אמות כלאים בנות ששה ושוחקות [1]
לרבא אמת כלאים לא יצמצם [2]

אמות המזבח דלהלן, האם נמדדו באמות בת חמשה טפחים או באמות בת ששה?

במדידה לגובה במדידה לרוחב - הכניסה
יסוד באמה בת חמשה באמה בת ששה
סובב באמה בת ששה [3] באמה בת חמשה
קרנות באמה בת חמשה באמה בת חמשה
מזבח הזהב באמה בת חמשה באמה בת חמשה

עירובין דף ד: א

מה דין חציצות דלהלן, האם אסורות מה"ת או מהלכה או שאינם חוצצות? [תוד"ה דבר].

כולו רובו המקפיד רובו שאינו מקפיד
מיעוטו המקפיד
מיעוטו שאינו מקפיד
בבשרו לרש"י חוצץ מהתורה
בבשרו לר"ת חוצץ מהתורה הלכה למשה מסיני גזירה דרבנן אינו חוצץ
בשערו לכו"ע חוצץ מהתורה הלכה למשה מסיני גזירה דרבנן אינו חוצץ

מה היו גודל אמות בנין במקדש ואמות כלי המקש?

אמת בנין אמת כלים
לר' יהודה באמה בת ששה באמה בת חמשה
לר' מאיר באמה בת ששה
-------------------------------------------------

[1] אבל אמות סוכה ומבוי הם אמות בנות חמשה, ובא רשב"ג לחלוק על ת"ק.

[2] פי', לשיטתו רשב"ג לא אתא לפלוגי את"ק אלא לפרש, דת"ק לא פירש איזה אמות נמדדות בטפחים שוחקות ואיזה בעצבות, ולזה פירש רשב"ג שאמות כלאים לא יהיו עצבות. והקשתה הגמ', דא"כ יאמר רשב"ג "אמת כלאים לא יצמצם", ומדוע הוצרך להזכיר שוב ולומר "באמה בת ששה" הרי זה כבר הזכיר ת"ק, ועל כרחך שבא למעט סוכה ומבוי ולחלוק על ת"ק ודלא כרבא. ותירצה שבא למעט אמת יסוד ואמת סובב.

[3] בין בחמש אמות שיש מהיסוד עד הסובב ובין בשלש אמות שיש מהסובב עד הקרנות, הן אמות בנות ששה טפחים כל אחת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף