1)

TOSFOS DH HISKIN HILLEL (Continued from previous Daf).

תוס' ד"ה התקין הלל

(Summary: Tosfos queries Rashi in Gitin, who holds that Shevi'is was only mi'de'Rabanan in the era of Bayis Sheini, and elaborates.)

וקשה לפירש"י דפרק השולח (גיטין דף לו.) דתנן 'הלל תיקן פרוזבול' ;ופריך בגמ' עלה' מי איכא מידי דאורייתא משמטא והתקין הלל דלא תשמט? ...

(a)

Introduction to Question: This poses a Kashya on Rashi in Perek ha'Shole'ach (Gitin, Daf 36a). The Gemara queries the Mishnah there 'Hillel instituted Pruzbul' - 'Is it possible that the Torah rules that it is Meshamet, and Hillel institutes that it isn't? ...

ומשני 'בשביעית בזמן הזה דרבנן' ...

1.

Introduction to Question (cont.): To which it answers by establishing it by Shevi'is nowadays, which is only mi'de'Rabanan ...

ופרש"י והלל כרבי סבירא ליה דאמר שביעית להשמטת מלוה בזמן הזה דרבנן...

2.

Introduction to Question (cont.): To which it answers by establishing it by Shevi'is nowadays, which is only mi'de'Rabanan ...

ואע"ג דהלל בבית שני הוה...

(b)

Implied Question: Even though Hillel lived in the era of Bayis Sheini ...

סבירא ליה דבבית שני הואיל ולא היה יובל נוהג, לא היה נוהג שמיטה מדאורייתא...

1.

Answer: The Gemara holds that even then, since the Yovel did not apply, Sh'mitah did not apply min ha'Torah either ...

ודאמרינן 'מנו יובלות לקדש שמיטין' ,מדרבנן קאמר...

2.

Answer (cont.): And when the Gemara states 'They counted Yovlos in order to count Sh'mitin', it means mi'de'Rabanan ...

וכאן משמע דבבית שני היה יובל נוהג מן התורה?

(c)

Question: But here it seems to take on that in Bayis Sheini, Yovel applied min ha'Torah?

וכן משמע בכריתות פרק ארבעה מחוסרי כפרה בסופו (דף יא.)... "ויתנו ידיהם להוציא (את) נשיהם ואשמים ... " ...

(d)

Precedent: And this is also implied in Kerisus at the end of Perek Arba'ah Mechusrei Kaparah (Daf 11a) - "Vayitnu Yedeihem Lehotzi Nesheihem ve'Ashamim" ...

'אמר רב חסדא מלמד שכולן שפחה חרופה בעלו' ,ושפחה חרופה היינו חציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי...

1.

Precedent (cont.): 'This teaches us' said Rav Chisda, 'that they all had relations with a Shifchah Charufah' - who is half Shifchah, half bas-Chorin who is betrothed to an Eved Ivri ...

ואמרינן בפרקין דלעיל (דף כט.) ד'אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג' ...

2.

Source: And we learned in the previous Perek (Daf 29a) that 'Eved Ivri only applies when the Yovel applies' ...

אלמא נהגו יובלות בבית שני.

(e)

Precedent (concl.): So we see that Yovel did apply in the time of the second Beis Hamikdash.

וצ"ל דע"כ דאין הכי נמי דנהגו יובלות בבית שני ...

(f)

Answer: We must therefore say that Yovel did indeed apply in the time of the second Beis Hamikdash

ואע"ג דכל ישראל לא חזרו בימי עזרא, כדכתיב (נחמיה ז) "כל הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש מאות וששים" ...

(g)

Implied Question: Because even though not all of Yisrael returned in the days of Ezra, as the Pasuk writes (in Nechemyah 7) "The entire community altogether numbered forty thouwsand thousand, three hundred and sixty" ...

ומיהו מכל שבט ושבט חזרו מקצתן...

(h)

Answer: Nevertheless some members of each tribe did return ...

והוי שפיר כמו 'כל יושביה עליה' ...

1.

Answer (cont.): And it is therefore considered 'All its inhabitants are on it' ...

כדאמרינן לקמן שמנו יובלות אע"ג דלא חזרו כולן ...

2.

Source: As the Gemara says later - that they counted Yovlos even though they did not all return.

וההיא דפרק השולח (גיטין דף לו.) צ"ל דהלל לאו לדריה תקין אלא יודע היה שהבית היה עתיד ליחרב ולפיכך תיקן פרוזבול ...

(i)

Alternative Explanation: And we must explain that which is mentioned in Perek ha'Shole'ach (Gitin 36.), that Hillel did not institute it for his generation, rather, he knew that that the Mikdash would be destroyed in the future and therefore he instituted Pruzbal.

ואע"ג דבעי התם 'הלל כי תקין פרוזבול לדריה הוא דתקין או לדרי עלמא תקין' ...

(j)

Implied Question: And in spite of the Gemara's She'eilah there as to 'Whether Hillel instituted P'ruzbul for his generation or for future generations' ...

ההיא לאו לאביי קבעי כי אם לרבא דמתרץ התם 'הפקר ב"ד היה הפקר.'

1.

Answer: That She'eilah does not according to Abaye but according to Rava (See Avodah Berurah), who answers there 'Hefker Beis-Din Hefker'.

2)

TOSFOS DH MI'D'ITZT'RICH HILLEL L'TEKUNI NESINAH BA'AL KORCHO

תוס' ד"ה מדאיצטריך הלל לתקוני נתינה בעל כרחו

(Summary: Tosfos clarifies the statement and elaborates.)

[הוי נתינה, הא בעלמא נתינה בע"כ] לא הויא נתינה (פשיטא דאין לו לאדם לקבל מתנה בעל כרחו ולא הויא נתינה).

(a)

Clarification: ... Is a Nesinah, whereas generally, a forced Nesinah is not considered a Nesinah.

וא"ת, וכי איצטריך ליה להביא ראיה על זה דנתינה בעל כרחו לא הויא נתינה? פשיטא דאין לכוף לאדם לקבל מתנה בעל כרחו?

(b)

Question #1: Is it really necessary to bring a proof that a forced Nesinah is not a Nesinah? Why is it not obvious that one cannot force someone to accept a gift against his will?

ועוד, היכי פליג על זה רב פפא?

(c)

Question #2: Moreover, how can Rav Papa argue with that? (See Shitah Mekubetzes, 18).

וי"ל, דודאי מתנה דרשות שאין לו שום צורך פשיטא דלא הויא בעל כרחו, ורב פפא נמי לא פליג על זה ...

(d)

Answer: To be sure, it is obvious that a gift that is given voluntarilly, that has no specific motive cannot be given against the will of the recipient - even according to Rav Papa ...

אלא במתנה שיש בה צורך פליגי כמו הכא -דאמר לה 'זה גיטך ע"מ שתתן לי מאתים זוז, שהיא צריכה כדי לקיים תנאי הגט, וכגון קבלה דמתני' ...

1.

Answer (cont.): And they are arguing here over a gift that has a specific motive - where (for example) he says to her 'Here is your Get on condition you give me two hundred Zuz, which she now needs to give in order to fulfill the condition of the Get, and the receipt of the money in our Mishnah ...

וגם היכא דאיכא חובה לנותן כגון חוב או פקדון, בהא ודאי הוי נתינה בעל כרחו ...

2.

Answer (concl.): And also where there is an obligation to give, such as a debt or a Pikadon, there giving against the recipient's will is certainly considered a Nesinah ...

כדאיתא פרק הגוזל בתרא (ב"ק קיח. ושם) 'הלוהו או שהפקיד אצלו בישוב, לא יחזיר לו במדבר' -משמע הא בישוב מחזיר לו בעל כרחו.

(e)

Proof: As the Gemara says in Perek ha'Gozel Basra (Bava Kama, Daf 118a & 118b) - 'If he lent him or deposited by him in an inhabited location, he may not return it in the desert - implying that returning it to an inhabited location is permitted even against the owner's will.

ואם תאמר, הא דתנן בפרק מי שאחזו (גיטין עד. ושם)' "הרי זה גיטך על מנת שתתן לי איצטליתי," ואבדה איצטליתו, רבן שמעון בן גמליאל אומר תתן דמיה' ...

(f)

Question: The Mishnaeh in Perek Mi she'Achzo (Gitin, Daf 74a & 74b) in a case where a man says to his wife states 'Here is your Get on condition you give me my coat back', and where she lost the coat, Raban Shimon ben Gamliel obligates her give him its value ...

והתם מיירי אפי' בעל כרחו דבעל...

1.

Question (cont.): Even against his will ...

מדפליגי רבנן עליה, ואמרי 'איצטליתו דוקא קאמר' ?

(g)

Proof: Even against his will - seeing as the Rabanan argue because 'he said specifically his coat'?

דאבעיא התם בגמרא 'האומר לאשה "הרי זה גיטך ע"מ שתתני מאתים זוז" וחזר ואמר לה "מחולין לך" מהו ...

1.

Proof (cont.): Since the Gemara asks there what the Din will be regarding someone who says to his wife 'Here is your Get on condition you give me two hundred Zuz' and he is subsequently Mochel her ...

תיבעי לרבנן, תיבעי לרשב"ג; תיבעי לרבנן -עד כאן לא קא אמרי רבנן התם אלא היכא דלא אחליה לגבה, אבל הכא הא קאמר "מחולין לך" ... '

2.

Proof (cont.): Both according to the Rabanan and according to Raban Shimon ben Gamliel; according to the Rabanan - who only say their Din where he is not Mochel her, but here he declared 'Machul lach' ...

והא ע"כ דאמרי רבנן 'איצטליתו' דוקא קאמר, בעל כרחו מיירי ...

3.

Proof (cont.): One is forced to say that the Rabanan who maintain that he meant specifically 'his coat' are speaking where she returns the money against his will ...

דאי מדעתו, לא גרע מ'מחולין לך' ...

4.

Proof (cont.): Because if it was with his agreement, it would not be worse than 'Mechulin lach' ...

ואפ"ה קאמר רשב"ג 'תתן לו דמיה' ...

5.

Proof (concl.): Nevertheless, Raban Shimon ben Gamliel rules that she may give him the money.

אלמא סבירא ליה לרשב"ג דנתינה בעל כרחו הויא נתינה, וא"כ היכי קאמר רבא הכא דלא הויא נתינה?

(h)

Question (concl.): So we see that according to Raban Shimon ben Gamliel, a forced Nesinah is considered a Nesinah, so how can Rava say here that it is not?

וצ"ל דלרבא מיירי התם דאמר רשב"ג 'תתן לו דמיה' מדעתיה קאמר ...

(i)

Answer: We must therefore say that according to Rava, when Raban Shimon ben Gamliel says there that 'she should give him the value of his coat', he means with his consent ...

ואפילו הכי לרבנן 'איצטלית' דוקא קאמר, ואינה מגורשת...

1.

Answer (cont.): And nevertheless, the Rabanan argue and say that he meant specifically 'his coat', and consequently she is not divorced ...

והאי בעיא דהתם...

(j)

Implied Question: And as for the (above-mentioned) She'eilah there ...

אינה אליבא דרבא, דלרבא ודאי אליבא דרבנן אפילו 'מחולין לך' לא מהני.

1.

Answer: That is not according to Rava, in whose opinion the Rabanan hold that even 'Mechulin lach' is not effective.

ואם תאמר, לרבא דס"ל דאפילו בעיר לא הוי נתינה בע"כ, א"כ, למה היה ללוקח להטמין, לימא 'לא מקבלינא' ,ואז לא הוי נתינה, ותחלוט לו אחר י"ב חדשים?

(k)

Question: According to Rava, who holds that even in a town there is no Nesinah against the owner's will, why did the purchaser see fit to hide? Why could he not simply refuse to accept it, in which case it would not have been a Nesinah, and he would have got it back after twelve months?

וי"ל, דאם היה בעיר, היה בוש ממנו אם לא היה מקבל, ואפ''ה משמע דלרבא אפילו בפניו ,בע"כ לא הויא נתינה.

(l)

Answer: Had he been in town, he would have felt embarrassed not to have accepted it; Nevertheless it is implied that according to Rava, even in his presence, it is not considered a Nesinah against his will.

וא"ת ,והיכי משמע דלרבא אפילו בפניו בע"כ לא הויא נתינה , והיכי מצי להוכיח מהכא בפניו ,והלא תקנת הלל לא היתה כי אם שלא בפניו... ?

(m)

Question: How is it implied that according to Rava, even in his presence, it is not considered a Nesinah against his will, bearing in mind that Hillel's Takanah was specifically not in the owner's presence? ...

וכי איצטריך ליה להלל לתקוני, שלא בפניו...

1.

Question (cont.): Inasmuch as Hillel only found it necessary to institute his ruling not in the owner's presence

אבל בפניו בין מדעתו בין בעל כרחו הוי נתינה, כדמתקיף ליה רב פפא?

2.

Question (concl.): But in his presence, the Nesinah is valid irrespective of whether it is with his consent or against his will, as Rav Papa asked him?

וי"ל, דמוכח הכי, דאם איתא דבפניו הוי נתינה בעל כרחו, לא הוה צריך להילל לתקוני שלא בפניו להיות חולש מעותיו ללשכה, דהא אפשר לזכות לו ע"י אחר ...

(n)

Answer: It is evident because, had in his presence against his will been considered a Nesinah, Hillel would not have found it necessary to institute his ruling not in his presence to throw his money into a reserved room, since he could have been Mezakeh it to him through a third person ...

אלא שמע מינה מדאיצטריך ליה להלל לתקן נתינה בעל כרחו, הא בעלמא ...

1.

Answer (cont.): Consequently, since Hillel found it necessary to institute a forced Nesinah, that generally ... .

ורב פפא דאתקיף ליה, לית ליה האי סברא.

2.

Answer (concl.): Whereas Rav Papa, who queries Rava, does not hold of this S'vara.

3)

TOSFOS DH CHULSIS

תוס' ד"ה חולסית

(Summary: Tosfos cites a Machlokes Rashi and Rashbam regarding these two terms.)

פירש"י ליטול משם אבנים, ו'מצולה' ליטול משם חול ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains that one takes from there stones, whereas from a 'Metzulah' one takes sand.

ורשב"ם פירש בב"ב (דף סז. ושם) 'חולסית' ליטול הימנה זכוכית, ו'מצולה' כמו (ברכות דף ט:) מצולה של דגים.

(b)

Explanation #2: The Rashbam however, explains in Bava Basra (Daf 16 a & 16b) that from a 'Chulsis' one takes glass whilst a 'Metzulah' is a fish-pond, as the Gemara in B'rachos (Daf 9b) describes it.

4)

TOSFOS DH ASHER LO CHOMAH

תוס' ד"ה אשר לו חומה

(Summary: Tosfos cites two ways of explaining this.)

פירש רש"י "לוא" כתיב -משמע לו ומשמע לא...

(a)

Explanation #1: Rashi explains that it is written "Lo" (with both a 'Vav' and an 'Alef' - implying that it has and that it hasn't ...

כלומר אין לו עכשיו והיה לו קודם לכן ...

1.

Explanation #1 (cont.): Which means that it does not have a wall now, but it did have one before ...

ואינו כן ...

(b)

Refutation: This is not correct however ...

בחומשין מדויקות כתיב ["לא" באל"ף וקרי בוי"ו] (בוי"ו ולא קרי באל"ף).

(c)

Explanation #2: But - in good Chumashim it is written "Lo" with an 'Alef', and read with a 'Vav' (See also Tosfos, Chulin, Daf 65s DH 'Af-al-Pi').

5)

TOSFOS DH MAI KA'AMAR

תוס' ד"ה מאי קאמר

(Summary: Tosfos clarifies the question and explains why the Gemara asks on the Beraisa and not on the Mishnah.)

וכי אין עיר מוקפת חומה בגליל אלא גמלא ובעבר הירדן אלא גדוד?

(a)

Clarification: Is there no town in the Galil that is surrounded by a wall other than Gamla, and in Eiver ha'Yarden other than G'dud?

ואם תאמר, אמאי לא פריך כמו כן א'מתני' ?

(b)

Question: Why does the Gemara not pose the same question on the Mishnah?

ויש לומר, דפריך שפיר א'ברייתא, לפי שדקדקה יותר דמפרשא בהדיא 'גמלא בגליל' ו'גדוד בעבר הירדן.'

(c)

Answer: The Gemara is justified in asking (exclusively) on the Beraisa, because it is more particular to mention Gamla and G'dud by name (which the Mishnah doesn't).

2b----------------------------------------2b

6)

TOSFOS DH HACHA NAMI TARTI YERUSHALAYIM HAVU

תוס' ד"ה הכא נמי תרתי ירושלים הוו

(Summary: Tosfos there why there is only a problem with Rav Ashi, but not with Rava.)

ותימה, דלרבא נמי אנו צריכין לומר כן דתרי ירושלים הוו?

(a)

Question: According to Rava as well, we have to say that there are two towns called Yerushalayim (See Avodah Berurah)?

וי"ל, דלרבא אין אנו צריכין לומר ביהודה תרי ירושלים הוו אלא בשאר ארצות, אבל לרב אשי צ"ל ביהודה תרי ירושלים הוו.

(b)

Answer: According to Rava, we do not need to say there are two Yerushalayims in Yehudah, but in other countries, whereas according to Rav Ashi, there must be two Yerushalayims in Yehudah.

7)

TOSFOS DH V'KIDSHU AREI CHOMAH

תוס' ד"ה וקדשו ערי חומה

(Summary: Tosfos clarifies the statement and elaborates.)

פי' לענין מכירת בית בבתי ערי חומה ולענין שילוח מצורעים חוץ לעיר ...

(a)

Clarification: With regard to selling a house in a Bati Arei Chomah and sending Metzora'im outside the town ...

דדוקא בבתי ערי חומה צריך לשלוח המצורעים חוץ לחומה, אבל שאר (ארצות) [עיירות], לא.

1.

Clarification (cont.): Since it is specifically from Batei Arei Chomah that one sends Metzora'im outside the walls, but not from other towns.

ואבנים מנוגעות צריך להשליח חוץ לעיר -ואפי' לא היו מוקפות מימות יהושע ...

2.

Clarification (concl.): The stones of a plagued house, on the other hand, must be thrown outside the town - even if it did not have a wall around it in the time of Yehoshua ...

והכי תניא בתורת כהנים "אתהן" חוץ לעיר, ואין אדם חוץ לכל העיר אלא חוץ לעיירות המוקפות חומה בלבד.

(b)

Source: As the Toras Kohanim Darshens "Es'hen" (the stones) you shall throw outside the town, but a person (who is plagued) does not go outside the town, unless it had a wall around it'.

וא"ת, מנלן? הא לא כתיב בית חומה גבי אדם מצורע?

(c)

Question: From where do we know this, seeing as the Torah does not mention a walled town in connection with a Metzora?

ואומר הרב רבינו יצחק דגמרינן "חוץ למחנה מושבו" דכתיב ביה במצורע (ויקרא יג) מ"מושב" דכתיב "בית מושב עיר חומה? (שם כה).

(d)

Answer: ha'Rav Rabeinu Yitzchak explains that we learn "Chutz la'Machaneh Moshavo" that is written by a Metzora (Vayikra 13) from "Moshav" - "Beis Moshav Ir Chomah" (Ibid. 25).

ופירש רש"י כאן דמקדש ליה (לארעא) בשתי תודות ובשיר, ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהן -כדאיתא בשבועות (דף טז. ושם).

(e)

Explanation #1: Rashi here, writes that they sanctify the walls with two Todos and with Shir; Beis-Din walk in front and the two Todos behind them - as the Gemara explains in Shevu'os (Daf 16a & 16b).

ובמס' שבועות פירש"י דאשכחן שהיו מקדשין חומות ירושלים בשתי תודות ובשיר, כשבאו להוסיף על העיר ועל (העיירות) [העזרות] ...

(f)

Explanation #2: Whereas in Maseches Shevu'os he states that - 'Although we find the sanctification of the walls of Yerushalayim with two Todos and with Shir, whenever they came to add to the city or the Azaros ...

אבל שאר (ארצות) [עיירות] לא ידעתי היאך היו מקדשין אותן.

1.

Explanation #2 (cont.): I do not know how they sanctified the other towns'.

8)

TOSFOS DH MANU YOVLOS L'KADESH SH'MITIN

תוס' ד"ה מנו יובלות לקדש שמיטין

(Summary: Tosfos reconciles this with the Beraisa cited in the Yerushalmi of Gitin, and elaborates.)

מכאן תימה לברייתא דתני בירושלמי דמסכת גיטין, ורש"י כתבה בפ' השולח (גיטין דף לו.) דתניא בירושלמי "וזה דבר השמיטה, שמוט ... "

(a)

Introduction to Question: This poses a Kashya on the Beraisa cited by the Yerushalmi in Maseches Gitin - which Rashi cites in Perek ha'Shole'ach (Gitin, Daf 36a). The Beraisa, commenting on the double Lashon in the Pasuk "ve'Zeh D'var ha'Shemitah Shamot", explains ...

'בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחד שמיטת יובל ואחד שמיטת שביעית; בזמן שאתה משמט [יובל] אתה משמט [שביעית]; בזמן שאי אתה משמט יובל, אי אתה משמט שביעית...

1.

Introduction to Question (cont.): 'The Pasuk is referring to two Sh'mitos (of the land), one, Sh'mitas ha'Yovel, the other, Sh'mitas Shevi'is; When you are Meshamet Yovel, you should also be Meshamet Shevi'is, but when you are not Meshamet Yovel, then you should not be Meshamet Shevi'is either' ...

וכאן אומר דלא מנו יובלות אלא לקדש שמיטין?

(b)

Question: Whereas here it says that they only counted Yovlos in order to sanctify Sh'mitin?

ופירש רש"י פ' השולח (שם) ד'ההיא דערכין מדרבנן היא- ואין משמע כן בת"כ.

(c)

Answer #1: Rashi there answers that 'The case in Erchin (here) is mi'de'Rabanan - though the Toras Kohanim does not imply this'.

ואומר אני דתנאי היא' .

(d)

Answer #2: He also cites an opinion that it is a Machlokes Tana'im.

ועוד אור"ת, דהך ברייתא דמייתי ריש פרק השולח (שם)' רבי אומר "וזה דבר השמיטה שמוט" -בשתי שמיטות הכתוב מדבר -אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים' לא איירי בחרישה וזריעה אלא בשדות החוזרות לבעלים ביובל ...

(e)

Answer #3: Furthermore, Rabeinu Tam explains, the Beraisa cited at the beginning of Perek ha'Shole'ach - 'Rebbi Omer "ve'Zeh D'var ha'Shemitah, Shamot" - the Pasuk is referring to two Sh'mitos - one the Sh'mitah of land, the other, the Sh'mitah of money', is not talking about plowing and planting but about fields reverting to the4ir owners in the Yovel ...

והשמטת קרקע קרי 'יובל' ,ולשביעית קרי 'השמטת כספים - ' דשביעית משמטת כספים ולא יובל .

(f)

Explanation: It calls Hashmatas Karka 'Yovel', whereas when it mentions 'Shevi'is', it is referring to Hashmatas Kesafim (loans [See Avodah Berurah]) - since Shevi'is is Meshamet Kesafim but not Yovel.

וה"ק - בזמן שאתה משמט יובל אתה משמט שביעית , ובזמן הזה שאין יובל נוהג, אי אתה משמט שביעית, כההיא דירושלמי ...

1.

Explanation: What the Tana means is that - When you are Meshamet Yovel you are Meshamet Shevi'is, but nowadays, when the Yovel does not apply, you are not Meshassmet Shevi'is, like the Yerushalmi says ...

אבל רבנן פליגי עליה דרבי ואמרי דיש יובל אף על פי שאין שביעית ...

(g)

Answer #3 (cont.): The Rabanan however, argue with Rebbi, and say that Yovel applies even when there is no Sh'mitah (See Avodah Berurah) ...

כדאיתא בתו''כ 'מנין שיעשה שביעית אף על פי שאין יובל? ת"ל (ויקרא כה ח) "והיו לך שבע שבתות השנים" ...

1.

Source: As stated in the Toras Kohanim - 'From where do we know that one practices Shevi'is, even when there is no Yovel? Because the Torah writes (in Vayikra 25:8) "ve'Hayu l'cha Sheva Shabsos ha'Shanim" ...

ומנין שיעשה יובל אע"פ שאין שביעית? ת"ל (שם) ''והיו לך תשע וארבעים שנה'' ' ...

(h)

Answer #3 (cont.): And from where do we know that one practices Yovel, even when there is no Sh'mitah? Because the Torah writes (Ibid.) "ve'Hayu l'cha Tesha ve'Arba'im Shanah" ...

[וסוגיא] דהכא אתיא כרבנן.

1.

Answer #3 (concl.): And the current Sugya goes like the Rabanan.

מיהו יש ליישב ההיא דתורת כהנים אפי' כר' ...

(i)

Alternative Explanation: It is possible however, to establish the Toras Kohanim even according to Rebbi ...

והא דתני 'שביעית אע"פ שאין יובל' - יש לפרשה אע"פ שלא נהגו יובל והניחו בחטאם ...

(j)

Alternative Explanation (cont.): And when it says 'Shevi'is Af-al-Pi she'Ein Yovel - it means even though they did not keep the Sh'mitah, ignoring it sinfully ...

וכדתני בפ"ק דראש השנה (דף ט: ושם) ''יובל היא'', אע"פ שלא שמטו ואע"פ שלא תקעו ...

(k)

Source: Like the Beraisa cited at the beginning of Rosh Hashanah (Daf 9b 10a) "Yovel Hi" - even though they were not Meshamet the land, even though they did not blow the Shofar (in the Yovel) ...

יכול אע"פ שלא שלחו, ת"ל ''היא'', דברי ר' יהודה...

1.

Source (cont.): Perhaps it is Yovel even if they did not send the Avadim (Ivrim) away; Therefore the Torah writes "Hi", Divrei Rebbi Yehudah ...

רבי יוסי אומר ''יובל" אע"פ שלא שמטו ואע"פ שלא שלחו, יכול אף על פי שלא תקעו, ת"ל ''היא'' '.

2.

Source (concl.): Rebbi Yossi says "Yovel", even if they were not Meshamet, and even if they did not send away the Avadim. Perhaps it is Yovel even if they did not blow the Shofar; Therefore the Torah writes "Hi" '.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF