עוד דיונים על הדף
1. נטל צפור שאין בו כזית ואכלו 2. רש"י ד"ה אלא אחת 3. חולין קב. ישב לאוכלה מתה
דיונים על הדף - חולין קב

שמואל שואל:

ת"ש נטל צפור שאין בו כזית ואכלו רבי פוטר ור' אלעזר בר ר"ש מחייב אמר ר' אלעזר בר' שמעון ק"ו על אבר ממנה חייב על כולה לא כל שכן חנקה ואכלה דברי הכל בכזית עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר בחייה לאברים עומדת ומר סבר בחייה לאו לאברים עומדת דכ"ע מיהא לא בעינן כזית

עיין רש"י ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב - דקסבר שלימה אין לך אבר מן החי גדול מזה ובאבר לא בעינא כזית

לכאורה מלשון הק"ו וגם מלשון רש"י מבואר שהסברא הוא שכמה אברים לא גרע מאבר אחד. אולם המשך הגמרא "בחייה לאברים עומדת" מבואר טעם אחר וצ"ע בזה.

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

סברת 'בחייה לאברים עומדת' אומרת שיש שם 'אבר' גם כשבע"ח שלם, ולמ"ד 'אין עומדת לאברים' היינו שאין שם 'אבר' עליה. אם כן, כשאכל ציפור שלמה, שלא גרע מאכל אבר שלם, עדיין אנו צריכים לחייב מדין 'אבר מן החי', ועל כן רק אם בחייה לאברים עומדת ניתן לחייב משום 'אבר'.

נמצא שסברת הק"ו נצרכת כדי לחייב משום 'אבר' על אף שאכל את כולה, וסברת 'בחייה לאברים עומדת' גם כן נצרכת כדי לחייב כשאכל שלמה ועדיין לא חולקה לאברים.

יוסי בן ארזה