עוד דיונים על הדף
1. נטל צפור שאין בו כזית ואכלו 2. רש"י ד"ה אלא אחת 3. חולין קב. ישב לאוכלה מתה
דיונים על הדף - חולין קב

שמואל שואל:

ישב לאוכלה מתה כו׳

עיין רבינו גרשום... ולכאורה דבריו תמוהים, הרי אכל אבר מן החי ומה איכפת לן אם כוונתו לאכול נבלה. וצע״ג.

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

לא הבנתי התימא, לכאורה כוונתו כפרש"י שמחשבתו קובעת אם עומדת לאברים אם לאו, וכיון שנתכוין לאכלה מתה, הרי שאינה עומדת לאברים בחייה לכן פטור פחות מכזית.

יוסי בן ארזה

שמואל שואל:

לכאורה משמע מדבריו דכיון שכוונתו לאוכלה מתה חשבינן לה כנבלה ועל נבילה לא חייב עח פחות מכזית