עוד דיונים על הדף
1. נטל צפור שאין בו כזית ואכלו 2. רש"י ד"ה אלא אחת 3. חולין קב. ישב לאוכלה מתה
דיונים על הדף - חולין קב

שמואל שואל:

רש"י אלא אחת - דחד לאו הוא וכיון דבחדא אכילה וחדא התראה וחד לאו הוא חדא הוא דמיחייב "וכן כולן"

צ"ע בכוונת רש"י

שמואל

לייקווד

הכולל משיב:

היינו כל האיסורים האמורים כאן שאמרו עליהם חייב אחת, מדובר באכילה אחת ובהתראה אחת.

יוסי בן ארזה

שמואל שואל:

אבל צ״ע לשון ״כולן״

הכולל משיב:

הוזכרו בהסוגיא שלש מקרים, ולכל הדעות אפשר לומר על כך 'כולן'.

יוסי בן ארזה

שמואל שואל:

יש שלש מקרים שחייב אחת?

הכולל משיב:

אבר מן החי ובשר מן החי בשר מן החי ובשר מן הטרפה אבר מן החי מן הטרפה

יוסי בן ארזה