1)

TOSFOS DH KITNIYOS EIN BAHEN MISHUM RISUK EVARIM ETC.

תוספות ד"ה קטניות אין בהן משום ריסוק אברים כו'

(SUMMARY: Tosfos cites the text in our Gemara and explains it.)

אית ספרים דגרסי בתר הכי 'חמצי אין בהם משום ריסוק אברים; חפצי יש בהם משום ריסוק אברים', וכן גרסת הקונטרס ...

(a)

Text: There are some Sefarim that follow this with the text 'Peas are not subject to Risuk Evarim, chickpeas are' ...

משמע דלא הוו בכלל קטנית?

(b)

Inference: Implying that they are (both) not considered legumes.

וי"ל, ד'קטנית' מיירי בדברים דקים, כמו עדשים ואורז ודוחן.

(c)

Conclusion: It may well be however, that 'legumes' (in this Sugya) refers (exclusively) to small items, such as lentils, rice, and millet.

2)

TOSFOS DH VE'HA RAN NAMI GIST'RA KA'AMAR

תוספות ד"ה והא רב נמי גיסטרא קאמר

(SUMMARY: Tosfos explains why our understanding of Rav changed.)

מעיקרא הויא אתי ליה דרב שפיר, דדלמא לא חשיבא הא דרב גיסטרא.

(a)

Initial Explanation: Initially, Rav worked out well, since his case may well not have been considered Gist'ra.

אבל כיון דחשיב ההוא דרב כהנא נבלה משום גיסטרא, דידיה נמי נבלה היא.

(b)

Conclusion: But now that the Gemara considers the case of Rav Kahana T'reifah because of Gist'ra, his (Rav's) case too, will be Neveilah.

3)

TOSFOS DH I HACHI HAYNU DE'RAV

תוספות ד"ה אי הכי היינו דרב

(SUMMARY: Tosfos interprets the Gemara's Kashya.))

לאו דרב ממש, דההיא דרב לאו גיסטרא הוא, ודידהו הוי גיסטרא ונבלה ...

(a)

Clarification (Part 1): It is not really the same as Rav, since Rav's case is not Gist'ra. Whereas theirs was Gist'ra and Neveilah.

אלא כלומר מדרב הוה להו למפשט, דהא עדיפא מדרב.

(b)

Clarification (Part 2): Only they ought to have resolved their case from that of Rav, since it is even more (T'reifah) than that of Rav.

4)

TOSFOS DH SAVRI MIRSACH RASACH

תוספות ד"ה סברי מרתח רתח

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara confines the estimated anger to where they asked him teo She'eilos.)

אבל אי בעו מיניה חדא, אפילו אי מכשר בתרתי, לא רתח במה שבאים להחמיר.

(a)

Clarification: But had they asked him one She'eilah, even if he had declared Kasher in both cases, he would not have been angry over the fact that they were coming to be Machmir.

ובסוף פרק שני דזבחים (דף ל:) אין מתיישב כמו בכאן, גבי הא דבעי מיניה לוי מרבי 'כזית למחר בחוץ לרבי יהודה, מאי?'

(b)

Sugya Zevachim: At the end of the second Perek of Zevachim (Daf 30:), the Gemara does not come out as well as it does here, where Levi asked Rebbi what the Din will be where the Kohen thinks to eat a k'Zayis outside the Azarah tomorrow, according to Rebbi Yehudah.

5)

TOSFOS DH NE'EKRA TZELA T'REIFAH

תוספות ד"ה נעקרה צלע טרפה

(SUMMARY: Tosfos cites a Machlokes Rashi and Rabeinu Tam as to whether it speaks with the vertebra or without it.)

פירש בקונטרס = אפילו בלא אסיתא.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this speaks even without the vertebra.

ור"ת מפרש עם האסיתא ...

(b)

Explanation #2: Whereas Rabeinu Tam establishes it with the vertebra.

דהא משמע לעיל צלע בלא חוליא ליכא מאן דטריף, עד דאיכא רוב צלעות

(c)

Proof (Part 1): This is because it is implied earlier that there is no such opinion that declares T'reifah a rib without the vertebra unless it involves the majority of the ribs.

דפריך לרב כהנא ולרב אסי מעולא בר רבי זכאי ומרבי יוחנן.

(d)

Proof (Part 2): Since the Gemara there queries Rav Kahana and Rav Asi from Ula bar Rebbi Zakai and Rebbi Yochanan (See Tosfos Ha'Rosh).

52b----------------------------------------52b

6)

TOSFOS DH ILEIMA LI'ME'UTi CHASUL

תוספות ד"ה אילימא למעוטי חתול

(SUMMARY: Tosfos clarifies the Gemara's statement.)

כלומר דוקא זאב דריס באימרי רברבי, ולא חתול.

(a)

Clarification: This means that it is specifically a wolf that is Doreis large sheep, but not a cat.

7)

TOSFOS DH VE'CHI TEIMA KA'MASHMA-LAN DI'ZE'EV BI'G'ASAH NAMI DOREIS

תוספות ד"ה וכי תימא קמשמע לן דזאב בגסה נמי דריס

(SUMMARY: Tosfos explains what Rav Yehudah means when he says 'from a wolf and upwards'.)

כלומר - דלהכי נקט מן הזאב ולמעלה, לאשמועינן דכל מן הזאב ולמעלה שוה, דמה ארי בגסה אף אינהו נמי בגסה.

(a)

Clarification: In other words the reason av Yehudah mentions 'a wolf' and upwards' is to teach us that from a wolf and upwards are all equal - Just as a lion is Doreis a large animal, so too, is a wolf.

8)

TOSFOS DH HACHI GARSINAN AMAR RAV CHISDA DERUSAS CHASUL U'NEMIAH BI'GEDAYIM U'TELA'IM

תוספות ד"ה הכי גרסינן אמר רב חסדא דרוסת חתול ונמייה בגדיים וטלאים

(SUMMARY: Tosfos explains why we are forced to omit 'Netz' from Rav Chisda's statement.)

ולא גרסינן 'נץ' במילתיה דרב חסדא ...

(a)

Text: We do have the word 'Netz' in Rav Chisda's statement ...

דאי גרס ליה, א"כ כי פריך ליה מברייתא, מנץ נמי פריך; וכי משני 'הוא דאמר כבריבי', צריך לומר דקאי נמי בריבי א'נץ.

(b)

Reason (Part 1): Because if we did, then when the Gemara queries him from the Beraisa, it asks from Netz as well; and when the Gemara answers that he holds like B'rimi, we will need to say that he too, refers to a Netz.

ואילו מתני' קתני נץ דיש לו דרוסה.

(c)

Reason (Part 2): Whereas our Mishnah, which states that a Netz is subject to D'rusah ...

ומתניתין איירי בכל ענין אף במקום שאין מצילין.

(d)

Reason (Part 3): And our Mishnah is speaking in all cases, even in a case where there is no-one to save the victim.

וכי תימא דמאי דמחלק בריבי היינו בגדיים וטלאים, אבל בעופות לא ...

(e)

Query: And if you want to say that B'rivi only differentiates by kid-goats and lambs, but not by birds ...

א"כ מאי קא פריך מההיא תרנגולתא דהוה בי רב כהנא?

(f)

Refutation: Then what does the Gemara ask from the case of the chicken in Rav Kahana's house?

ואע"פ שעל כרחך אנו צריכין לחלק, משום דלא תקשה ברייתא א'מתניתין ...

(g)

Reinstating Query: Even though we are anyway forced to differentiate between kid-goats and lambs, on the one hand, and birds, on the other), to avoid asking from the Beraisa on the Mishnah ...

היינו משום דקסבר דבעופות קלי זיהריה, ובגדיים וטלאים לא קלי זיהריה.

(h)

Answer (Part 1): That is because he holds that the poison burns by birds but not by kid-goats and lambs.

אבל בריבי סובר דמקום שיש לו מצילין, קלי בין בעופות בין בגדיים וטלאים, אבל במקום שאין מצילין אין לו כלל ארס.

(i)

Answer (Part 2): Whilst B'rivi holds that in a place where there is someone to save it, it burns both by birds and by kid-goats and lambs.

ואי הוה גרסינן 'נץ' במילתא דרב חסדא, אם כן, אף בנץ נמי היינו צריכין לומר כן.

(j)

Conclusion of Text #1: Now if we had the word 'Netz' in Rav Chisda's statement, then we would be forced to say the same by a Netz as well.

ועוד, לאיכא דאמרי, דמשני דברייתא כבריבי היא, א"כ לרב חסדא יש דרוסה לנץ בכל ענין, אף בגדיים וטלאים ...

(k)

Conclusion of Text #2 (Part 1): Furthermore, according to the Ika de'Amri, which establishes the Beraisa like B'rivi, it transpires that, according to Rav Chisda, D'rusas ha'Netz applies in all cases, even to kid-goats and lambs.

ומאי איריא דתני מתניתין עוף הדק, אפילו גדיים וטלאים נמי?

(l)

Conclusion of Text #2 (Part 2): Why does our Mishnah then refer to 'a small bird', and not to kid-goats and lambs?

9)

TOSFOS DH MI'KOL MAKOM LE'RAV CHISDA KASHYA

תוספות ד"ה מ"מ לרב חסדא קשיא

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara does not answer by establishing the Beraisa by large sheep.)

וא"ת, ולישני ליה דברייתא באימרי רברבי?

(a)

Question: Why did he not answer that the Beraisa is speaking about large sheep?

וי"ל, דדומיא ד'נץ' קתני, דאף בגדיים וטלאים אין לו דרוסה.

(b)

Answer: Because the Tana places it together with 'a hawk', which is not subject to D'rusah even by kid-goats and lambs.

ומתוך כך יתיישב אמאי לא מוקי ברייתא נמי ללישנא קמא כבריבי, ובאין להן מצילין, הא במצילין יש להן דרוסה ...

(c)

Consequently (Part 1): It is therefore clear as to why, in the first Lashon, he does not establish the Beraisa too, like B'rivi, where there is no-one to save it, but where there is, D'rusah will apply to them?

משום דדומיא דנץ קתני, דאין לו דרוסה בכל ענין.

(d)

Consequently (Part 2): It is because the Tana compares it to a hawk, where D'rusah does not apply at all.

ומיהו לפירוש איכא דאמרי - דאוקי לברייתא כבריבי, ובאין לו מצילין, לא הוי חתול דומיא דנץ, דדרוסת הנץ בעופות בכל ענין, ובגדיים וטלאים לא דריס בשום ענין.

(e)

Alternative Explanation: According to the 'Ika de'Amri', which however, which the Beraisa like B'rivi, in which case, when the animal has no-oe to save it, a cat is not similar to a hawk (since D'rusas ha'Netx applies to birds in all cases, but not at all to kid-goats and lambs) ...

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF