חולין דף צג. א

מה דין קרומי הטחול והכליה?

האם נאסרו? האם הוא לוקה עליהם?
בחלק העליון הגבוה והעבה [1] אסור לוקה
בחלק התחתון והדק אסור [2] אינו לוקה

חולין דף צג: א

האם מותר לאכול לביצי הזכר וקרומיהם או לא?

בבעי חשליתא (- מעוכים או תלושים מעט) כשהיו מחוברים כדרכן
הביצים עצמם מחלוקת [3] מותרות [4]
הקרומים שלהם מחלוקת כנ"ל תוך ל' יום: מותרים
 
אחר ל' יום: אם אזרען אסורים

טבח שנמצא אחריו חלב מה דינו?

לענין להלקותו לענין להעבירו
לרב פפא אליבא דר' יוחנן ורב יהודה בכזית בכשעורה
למר זוטרא אליבא דר' יוחנן ורב יהודה במקום אחד: בכשעורה
 
בכמה מקומות: בכזית [5]
-------------------------------------------------

[1] בטחול, ליד מקום הדד של הטחול. ובכליה, בחלק החיצוני שלה.

[2] ואף שבתחילה מסרו בשם רב "שלא אסרה תורה אלא שעל הדד בלבד", מ"מ אח"כ הביאו ברייתא שהחלב שעל הטחול אסור ואין חייבים עליו, ומדקתני דאין חייבים עליו, ע"כ שאינו זה שלצד הדד אלא מיירי בנמצא בטחול למטה, ובכל אופן הוא אסור אף שאינו לוקה עליו.

[3] בסוגיין נחלקו בהם ר' אמי ור' אסי, חד אסר משום אבר מן החי - דאינם חוזרות ומבריאות, ואחד התיר - דהא אינם מסריחות. ובבבל נהגו איסור, והבא מבבל לא"י - שנוהגים בהם היתר, דינו תלוי במחלוקת האם נותנים עליו חומרי מקום שבא משם או לא, (תוד"ה משום).

[4] אכן אם האדימו צריך לחותכם ולמולחם ומותרים גם לקדרה, וכן אפשר לתלותם בשפוד ולצלותם. אולם אם הניחם על גבי גחלים נחלקו בזה, דרב אחא מתיר ורבינא אסר, והלכה כמאן דמתיר. (ובאותה מחלוקת נחלקו גם באומצא של בשר שהאדימה, ובגידי הצואר).

[5] ע' מהרש"ל שביאר שרב פפא ומר זוטרא כן נחלקו, וס"ל למר זוטרא שאין חילוק בין להלקותו ובין להעבירו, והחילוק הוא בין נמצא במקום אחד ובין נמצא בכמה מקומות, שאם נמצא כשעורה במקום אחד מלקין או מעבירין לו (או שניהם). ואם נמצא בכמה מקומות, אם אין כשעורה בכל אחד מהמקומות וגם אין בכולם יחד כזית - פטור מכלום. ואם יש בכולם יחד כזית, מלקין או מעבירין אותו (או שניהם).

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף