חולין דף ע. א

המבכרת המקשה לילד והיה מחתך ממנה אבר אבר, מה הדין בדלהלן?

האם יכול לתת מיד אבר אבר לכלבים? האם יכול להניח לאברים ואח"כ לתנם לכלבים
לרב הונא - דלמפרע הוא קדוש [1] יכול אינו יכול - וצריך לקוברם [2]
לרבה - דמכאן ולהבא הוא קדוש יכול יכול [3]

חולין דף ע: א

בהמה או חיה כדלהלן שמת עוברה בתוך מעיה והושיט הרועה את ידו ונגע בו,
האם נטמא הרועה?

בעובר בהמה טהורה,
ואפי' קלוט במעי פרה
בעובר בהמה טמאה,
ואפי' פרה במעי גמל
לתנא קמא טהור טהור
לר' יוסי הגלילי טהור טמא
-------------------------------------------------

[1] כתבו תוס' בד"ה מאי, דמה שעצם החיתוך לא הוי איסור מטיל מום, הוא משום דמיירי בנפל שאינו ראוי להקרבה, א"נ שהיה מחתך קודם שיצא לאויר העולם. (וע' ברש"י ד"ה הלכו באברים).

[2] ולשיטתו העמידה הגמ' את משנתנו דוקא במחתך ונותן מיד, אבל מחתך ומניח נעשה כמו שיצא רובו קודם החיתוך - שחלה הקדושה למפרע משעת תחילת הלידה, וכיון שהאברים לפנינו איגלאי מילתא דמעיקרא כבר היו קדושים.

[3] דכיון שחלה הקדושה רק מכאן ולהבא, א"כ לא היה קדוש מעיקרא, ועתה על חתיכות אין קדושה יכול לחול. אכן כתבו תוס' (ד"ה מאי) דזה דוקא מה שנחתך קודם יציאת רובו, שאין קדושה חלה עליו קודם למפרע, ולכן לא חלה על החתיכות בכלל - ויכול להשליכם גם עכשיו לכלבים. אבל מה שיצא אחר יציאת רובו - גם לרב יהודה בעי קבורה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף